Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 22, 2021 – Luật Pháp Của Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 22, 2021

Luật Pháp Của Đấng Christ

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”
Ma-thi-ơ 22:37-40

Trong những tuần vừa qua, sau khi suy gẫm về Mười Điều Răn trong Cựu Ước, nhiều tín hữu đã hỏi làm sao chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn nầy. Thật ra, từ 10 điều răn nầy, 613 điều luật chi tiết được viết ra trong toàn bộ luật pháp của Môi-se. Là con người tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ hết 10 điều răn và các luật lệ trong Cựu Ước. Một số lớn các luật này ban cho người Do Thái trong thời Cựu Ước để cho họ biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Đúng, không người nào có thể giữ trọn vẹn các điều liệt kê ra trong luật pháp Cựu Ước. Cảm tạ Chúa, khi Chúa Giê-xu đến nơi trần gian Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ, đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều nầy, “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước các hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, phạm tội ngoại tình với họ, không trộm cướp vật dụng của họ, không nói dối họ hay tham muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Thánh Kinh cho biết: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

Bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa không? Bạn có yêu những người lân cận như mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con và ban cho con sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin giúp con càng ngày càng yêu Chúa và yêu những người lân cận con. A-men.  

 456 total views,  1 views today