Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 19, 2022 – Tuyệt Đỉnh Của Sự Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 19, 2022
Tuyệt Đỉnh Của Sự Thờ Phượng Chúa

“Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!”
Thi Thiên 134:2

Thi-thiên 134 là Thi Thiên cuối cùng và ngắn nhất trong 15 “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” với lời kêu gọi thờ phượng và nhận được phước hạnh từ Chúa. “Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!” (Thi Thiên 134). Trong những buổi lễ lớn, dân sự Y-sơ-ra-ên và các thầy tế lễ người Lê-vi thờ phượng Chúa từ sáng đến tối. “Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 113:3). Thi Thiên 134 diễn tả tuyệt đỉnh của sự thờ phượng liên tục ngày đêm khi dân sự đã chấm dứt cuộc hành trình tại Si-ôn, nơi có đền thờ Giê-ru-sa-lem, trong sự hiện diện của Chúa. Từ Si-ôn Chúa là Đấng Tạo Hóa (“dựng nên trời đất”) sẽ tuôn tràn phước hạnh cho người thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cũng luôn hướng về Chúa với tấm lòng và hành động ca ngợi Chúa từng giây phút của cuộc đời. “Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin Chúa tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em. Nguyện xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em.” (Dân Số Ký 6:24-26 BD2011).

Từng giây phút trong cuộc sống bạn có hướng lên Chúa và ca ngợi Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hóa Quyền Năng. Xin cho con luôn hướng về Chúa và ca ngợi Ngài qua tấm lòng và hành động. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 144-150

 303 total views,  1 views today