Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 15, 2022 – Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 15, 2022
Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

“Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.”
Thi Thiên 26:7 (BD2011)

Thi-thiên 26 nói lên nỗi khổ tâm của vua Đa-vít vì ông đang đối diện với một xã hội đầy tội ác và chống nghịch Chúa. Vua Đa-vít quyết tâm không dự phần vào những điều tội lỗi của thế gian và ông cũng mạnh dạn tuyên bố “Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.” (Thi Thiên 26:7). Vua Đa-vít biết muốn có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa thì tấm lòng ông phải được thánh sạch khỏi những tội lỗi. “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài.” (Thi Thiên 26:6). Vua Đa-vít cầu xin Chúa cho ông tiếp tục sống trong sự thánh khiết của Chúa và đi trong đường lối Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, Rèn luyện lòng dạ tôi, Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi, Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa.” (Thi Thiên 26:1-3). Xin Chúa cho chúng ta theo gương của vua Đa-vít tiếp tục sống thánh sạch trước mặt Chúa để chúng ta có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa và ngợi khen những việc kỳ diệu của Chúa. Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 26 với lời hứa nguyện: “Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” (Thi Thiên 26:12).

Bạn có luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa để có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có ánh sáng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa để có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 17-19

 274 total views,  1 views today