Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 6, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 6, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Giăng 15:11

Mỹ đức thứ hai của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) sau Tình Yêu Thương là Vui Mừng. Vui mừng là điều Chúa ban cho những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa. Khi Chúa giáng sinh thiên sứ loan báo sự sanh ra của Đấng Cứu Thế là một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho nhân loại. Sự vui mừng mà Chúa Giê-xu nói trong Giăng 15:11 là “sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi và sự vui mừng chúng ta được trọn vẹn.” Bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn là có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Con người tìm niềm vui mau tàn qua tiền bạc, sự vui chơi, địa vị nhưng cơ đốc nhân có được niềm vui từ bên trong. Phao-lô nhấn mạnh 2 lần mạng lệnh “Hãy Vui Mừng” trong thư Phi-líp 4:4: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Đời sống của chúng ta không thể tránh khỏi sự khó khăn, thử thách. Nhưng trong mọi sự thử thách, khó khăn đó chúng ta phải sống vui mừng vì Chúa Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúng ta có sự vui mừng khi “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng trọn vẹn qua Chúa Thánh Linh. Xin cho con không tìm niềm vui tạm bợ của thế gian nhưng có sự tương giao mật thiết với Chúa để luôn có niềm vui trọn vẹn. A-men.

 492 total views,  1 views today