Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 9, 2021 – Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 9, 2021

Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.”
Giăng 20:1

Chúa Giê-xu Phục Sinh vào buổi sáng sớm Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ tức là Sáng Chúa Nhật. Kinh Thánh và chính Chúa Giê-xu cũng báo trước Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chúa Giê-xu sống lại sau ba ngày để chứng minh rằng Ngài thật sự đã chết, ứng nghiệm lời tiên tri về sự sống lại sau ba ngày của Chúa và sự sống lại sau ba ngày của Ngài cũng đúng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúa Giê-xu đã chết vào ngày thứ Sáu, ngày Nisan 14 theo lịch Do Thái, ngày dâng sinh tế chiên con của Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã hy sinh chịu chết đền tội cho nhân loại. Đến ngày thứ ba tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giê-xu đã sống lại khải hoàn. Ngài sống lại để ban cho những người tin nhận Ngài một giao ước mới, một cuộc sống mới. Tất cả bốn sách Phúc Âm đều tường trình rõ ràng Chúa Phục Sinh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Ma-thi-ơ 28:1, Mác 16:2, Lu-ca 24:1 và Giăng 20:1). Ngày thứ nhất trong tuần lễ còn được gọi là Ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10). Chúa Thánh Linh cũng giáng lâm khai sinh Hội Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công Vụ 2:1-36). Sau khi Chúa Phục Sinh, các môn đồ đầu tiên cho đến ngày nay thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ tức là Chúa Nhật.

Bạn có tôn trọng Ngày của Chúa không? Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại. Xin Chúa cho con luôn tôn trọng Ngày của Chúa để thờ phượng và ngợi khen Chúa. A-men.  

 403 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 8, 2021 – Tin Chúa Giê-xu Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 8, 2021

Tin Chúa Giê-xu Phục Sinh

“Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
Giăng 20:29

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra giữa các môn đồ trong một căn phòng đóng kín nhưng không có Thô-ma tại đó. Sau đó, dầu ông Thô-ma đã được nghe các môn đồ khác kể rằng họ đã gặp gỡ Chúa Giê-xu, nhưng ông không tin và đòi thấy bằng chứng rõ ràng thì mới tin. Chúa Nhật một tuần sau đó, Chúa Giê-xu đã hiện ra khi các môn đồ đang nhóm lại. Lần này thì có sự hiện diện của Thô-ma. Chúa Giê-xu phán cùng Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!” Khi Thô-ma biết Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại thì thưa rằng: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Đức Chúa Jêsus bèn phán: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Trong thời gian 40 ngày sau Phục Sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra nhiều lần để gặp các môn đồ, có lần Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Có người nói tại sao Chúa không hiện ra cho nhiều người nữa để có thêm bằng chứng Chúa đã sống lại. Dầu Chúa Giê-xu Phục Sinh có hiện ra cho bao nhiêu người nữa, con người vẫn luôn luôn đòi hỏi “thấy rồi mới tin.” Vì biết trước điều đó cho nên Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Ê-phê-sô 2:8 chép “Vả, ấy là nhờ ân điển và bởi đức tin, mà anh em được cứu.” Hê-bơ-rơ 11:1 cho biết “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đó là phước hạnh “cho những người chẳng từng thấy mà đã tin!”

Bạn có đang nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê-xu như Thô-ma không? Cầu xin Chúa cho câu chuyện Thô-ma gặp Chúa và lời Chúa phán “phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin” khiến bạn tin chắc về sự phục sinh của Chúa để bạn thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa con và Đức Chúa Trời con!”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa con và Đức Chúa Trời con, con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi với Ngài bởi đức tin chớ không phải bởi mắt thấy. A-men.

 400 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 7, 2021 – Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 7, 2021

Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”
Giăng 20:20

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra chính giữa các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín. Mười sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Thô-ma) đang ở trong sự sợ hãi, buồn bã lo âu vì sợ người Do Thái và không biết tương lai của họ như thế nào. Đang ở trong trạng thái cách ly với Chúa Giê-xu thì thình lình Chúa hiện ra trong thân thể vinh quang và cho các môn đồ thấy hai tay và hông của Ngài. Môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu thì lòng đầy sự vui mừng. Họ không còn nghi ngờ gì nữa về sự kiện Chúa đã phục sinh. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ rằng “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Thật là phước hạnh cho các môn đồ khi gặp Chúa Phục Sinh. Ngài không một lời quở trách về việc làm của Phi-e-rơ và các môn đồ khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Thay vào đó, Chúa ban sự bình an và sai phái họ ra đi để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho nhiều người. Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã khiến cho các môn đồ biến đổi hoàn toàn, từ sự buồn bã đến vui mừng, từ sự bất an trong hoàn cảnh cách ly đến sự bình an thật sự, từ một căn phòng đóng kín được Chúa sai phái ra đi thi hành đại mạng lệnh của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi từ Giê-ru-sa-lem đến cùng trái đất.

Bạn có đang trải qua tâm trạng như các môn đồ trước khi gặp Chúa Phục Sinh không? Buồn bã, cách ly, bất an, tương lai vô định? Cầu xin Chúa cho bạn gặp Chúa Phục Sinh một cách cá nhân để được Ngài ban cho bạn sự vui mừng, bình an, tương lai ý nghĩa. Chúa Giê-xu Phục Sinh sẽ sử dụng bạn trong chương trình tốt đẹp của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì Ngài ban cho con sự vui mừng và sự bình an khi con đặt đức tin vào Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín phục vụ Ngài để đem Phúc Âm của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

 401 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 6, 2021 – Lòng Nóng Cháy Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 6, 2021

Lòng Nóng Cháy Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
Lu-ca 24:32

Chiều Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra với hai môn đồ đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem trở về làng Em-ma-út.  Như các môn đồ khác, từ khi gặp Chúa Giê-xu và theo Ngài, các môn đệ luôn hãnh diện về Thầy của mình, một người có uy quyền trong lời nói và việc làm. Chỉ một tuần trước đó họ vui mừng khôn tả và hy vọng tràn trề khi thấy dân chúng hoan hô sự vào thành Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-xu. Nhưng chỉ trong vài ngày thì Chúa Giê-xu bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự như một tên tội phạm và đem đi chôn. Đối với các môn đệ, tất cả niềm tin và hy vọng như hoàn toàn sụp đổ. Họ bỏ thành phố Giê-ru-sa-lem và các môn đồ thân thuộc để trở về làng Em-ma-út. Trên đường đi hai môn đồ đang bàn luận sôi nổi về tin đồn Chúa đã sống lại, thì chính Chúa Giê-xu hiện ra với họ nhưng họ không nhìn biết Ngài. Có lẽ lúc đó họ quá bận rộn với những biến cố vừa xảy ra và trong tâm trí không tin Chúa sẽ sống lại. Chúa Giê-xu giải thích cho họ về các điều Kinh Thánh Cựu Ước đã dự ngôn về Ngài và vừa được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Nghe lời giải thích của Chúa, hai môn đồ đầy lòng phấn khởi, niềm vui bừng lên trong họ, nhưng họ vẫn chưa nhìn biết Ngài. Khi vào bàn ăn, Chúa lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho họ, chính giờ phút đó, mắt họ được mở ra và nhìn biết Ngài, nhưng Chúa đã biến đi khỏi. Họ không còn nghi ngờ gì nữa và nói với nhau: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” Lòng họ nóng cháy sau khi nhận ra Chúa Phục Sinh, thay vì tiếp tục đi về làng Em-ma-út, họ đổi hướng và trở về Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đồ đang nhóm họp để báo tin mừng.

Lòng bạn có nóng cháy khi gặp Chúa Phục Sinh không? Bạn có đem tin vui về Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại đến cho những người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã phục sinh. Xin cho con tiếp tục đem tin vui Chúa Đã Sống Lại cho nhiều người. A-men.  

 413 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 5, 2021 – Ngôi Mộ Trống

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 5, 2021

Ngôi Mộ Trống

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.”
Ma-thi-ơ 28:6

Cả bốn sách Phúc Âm đều nói đến ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:1-6; Mác 16:1-7; Luca 24:1-12; Giăng 20:1-12). Ngay sau khi các thầy tế lễ Do Thái biết được các việc xảy do những người lính canh giữ mộ Chúa kể lại, các thầy tế lễ và các trưởng lão cho những người lính nhiều tiền để phao tin là các môn đồ đã đến lúc ban đêm và lấy xác Chúa đi (Ma-thi-ơ 28:11-15). Trong suốt 21 thế kỷ qua nhiều người đã hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu và đưa ra nhiều lý do về ngôi mộ trống nhưng không ai đánh đổ được những dữ kiện vững chắc trong bốn sách Phúc Âm. Một trong những dữ kiện là tất cả bốn sách Phúc Âm đều nói rằng mộ Chúa Giê-xu được phát hiện trống rỗng bởi những người phụ nữ. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng dựa trên tính chất không trọng lời chứng của phụ nữ trong thế kỷ đầu tiên. Những lời chứng của phụ nữ có giá trị rất ít so với của đàn ông. Nếu Thánh Kinh dựng nên câu chuyện để thuyết phục người khác rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, thì chắc chắn sẽ không bao giờ dùng phụ nữ là nhân vật làm chứng. Những câu chuyện bịa đặt nếu có sẽ dùng các môn đồ nam như Phi-e-rơ, Giăng, hay Anh-rê là những người tìm ra ngôi mộ trống, vì các lời chứng của đàn ông sẽ đáng tin hơn trong câu chuyện. Nhà sử học Michael Grant, người hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sau khi nghiên cứu các dữ kiện đã kết luận “…nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá như chúng ta làm với các nguồn tài liệu cổ, thì chứng cứ khá vững chắc và đáng tin đủ để kết luận rằng ngôi mộ, quả thực, trống rỗng.” Lý do ngôi mộ trống là bởi vì người bị chôn ở đó đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã không chỉ rời ngôi mộ của Ngài mà còn xuất hiện với nhiều người một cách riêng tư (Lu-ca 24:-34) và nhiều người cùng một lúc (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:26-30;21:1-14; Công Vụ 1:3-6;1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết là bằng chứng vững chắc cho chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Ngài đã nói. Chúa Giê-xu sống lại, là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu chuộc của chúng ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã đến nơi trần gian, chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Ngài không còn ở trong ngôi mộ như lời Ngài đã phán. Ngài chết để chuộc tội cho con và Ngài sống lại để ban cho con hy vọng về sự sống vĩnh cửu khi tin nhận Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Sống Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

 388 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 2, 2021 – Mọi Việc Đã Được Trọn

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 2, 2021

Mọi Việc Đã Được Trọn

“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”
Giăng 19:30

Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói 7 câu được các sách Phúc Âm ghi lại dưới đây (không sắp xếp theo thứ tự).

– Nhìn những người đóng đinh Chúa Giê-xu khi họ không nhận thức đầy đủ về những điều họ đang làm vì họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

– Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng lên cùng Đức Chúa Cha rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni” nghĩa là “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

– Chúa Giê-xu đảm bảo một trong những tử tù trên thập giá rằng khi ông chết, ông sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43).

– Chúa Giê-xu vui lòng giao linh hồn mình trong tay Đức Chúa Cha “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha”. (Lu-ca 23:46).

– Chúa Giê-xu nhìn mẹ Ngài đứng gần cây thập tự cùng với sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu, Ngài giao việc chăm sóc mẹ Ngài cho Giăng. “Thưa bà, đó là con của bà” và “đó là mẹ ngươi”. (Giăng 19:26-27).

– Chúa Giê-xu có bản tánh hoàn toàn là con người cho nên trong cơn đau đớn cùng cực Ngài đã thốt lên ”Ta khát” (Giăng 19:28).

Câu nói cuối cùng “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30), nói lên những công việc mà Cha Ngài giao cho Ngài để giảng tin lành, làm phép lạ, mang sự cứu rỗi đời đời cho con dân của Ngài đã xong, hoàn thành và ứng nghiệm. Trong nguyên ngữ Hy Lạp câu này được diễn đạt bằng một từ ngắn gọn là tetelestai. Khi giao dịch, các doanh nhân thời đó thường sử dụng từ này với ý nghĩa là “Giá đã được trả xong.” Sự Cứu Chuộc đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn sự cứu rỗi cho chính con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Ngài và cho con sống xứng đáng với giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi nhân loại. A-men.  

 423 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 1, 2021 – Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 1, 2021

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:26

Trong đêm thứ Năm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã thiết lập một bữa ăn thông công đầy ý nghĩa mà các tín hữu của Chúa Giê-xu tiếp tục thực hành đến ngày nay. Bữa tiệc trong đêm thứ Năm mà Chúa Giê-xu dự cùng các môn đồ của Ngài là để kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đó là lễ kỷ niệm tai họa cuối cùng giáng xuống Ai Cập, khi con đầu lòng của người Ai Cập bị chết nhưng con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được thoát chết nhờ huyết của một con chiên đã được bôi lên trên mài cửa nhà của họ. Câu chuyện được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và Chúa ra mạng lệnh cho dân Do Thái phải giữ lễ Vượt Qua hằng năm. Trong bữa ăn tối cuối cùng kỷ niệm lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đã lấy bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngay khi Ngài bẻ bánh ra và trao cho các môn đồ của Ngài, Ngài nói: “Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” Khi ăn xong, Ngài lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Bốn sách Phúc Âm đều thuật lại bữa ăn cuối cùng của Chúa (Ma-thi-ơ 26:26-29; Mác 14:17-25; Lu-ca 22:7-22; và Giăng 13:21-30). Sứ đồ Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-29 cũng đề cập về bữa ăn thông công do Chúa thiết lập. Sứ đồ Phao-lô do Thánh Linh hướng dẫn viết một câu mà không có trong các sách Phúc Âm là “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta là lễ Tiệc Thánh phải được tiếp tục cho đến khi Cứu Chúa Giê-xu chúng ta trở lại và Cơ đốc nhân nhớ trách nhiệm rao truyền sự chết của Chúa khi dự Lễ Tiệc Thánh.

Bạn có tôn trọng mạng lệnh của Chúa về Lễ Tiệc Thánh không? Chúa phán: “Hãy làm điều nầy để nhớ Ta.” Lời Chúa cũng dạy: “Mỗi lần dự Tiệc Thánh thì nhớ về bổn phận rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã bị hành hạ thân thể vì yêu con, huyết Ngài cũng đã đổ ra để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa và rao truyền sự chết của Ngài cho những người chưa biết Chúa cho tới lúc Ngài trở lại. A-men.  

 385 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 31, 2021 – Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 31, 2021

Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Trong suốt Kinh Thánh Cựu Ước, lời hứa về Đấng Mê-si được tiên tri một cách rõ ràng. Từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi, có hơn 300 lời tiên tri chi tiết về sự giáng sinh, thương khó, sự chết, phục sinh, thăng thiên và tái lâm của Chúa Giê-xu. Những lời tiên tri của Đấng Mê-si rõ ràng về Chúa Jesus Christ là người duy nhất đã từng sống trên trái đất này đã ứng nghiệm hoàn toàn tất cả các lời tiên tri. Trong số những lời tiên tri chính xác trong Kinh Thánh Cựu Ước có liên quan đến cái chết của Đấng Mê-si, Thi thiên 22 và Ê-sai 53 là nổi bật hơn cả. Thi Thiên 22 hoàn toàn chính xác về những dự đoán về sự sự chết của Chúa Giê-xu một ngàn năm trước khi Ngài bị đóng đinh: Tay và chân Ngài “bị đâm thủng” (Thi Thiên 22:16; Giăng 20:25). Xương của Đấng Mê-si sẽ không bị vỡ (chân của một người thường bị đánh gãy sau khi bị đóng đinh để khiến họ chết nhanh hơn) (Thi thiên 22:17; Giăng 19:33). Con người sẽ bắt thăm chia nhau áo của Đấng Mê-si (Thi Thiên 22:18; Ma-thi-ơ 27:35). Ê-sai 53, thường được gọi là lời tiên tri “Người đầy tớ chịu khổ”, cũng nêu rõ sự chết của Đấng Mê-si vì tội lỗi của dân sự Ngài. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Ê-sai cung cấp chi tiết về sự sống và cái chết của Ngài. Đấng Mê-si sẽ bị từ chối (Ê-sai 53:3; Lu-ca 13:34). Đấng Mê-si sẽ bị giết như một sinh tế thay thế cho tội lỗi của dân sự Ngài (Ê-sai 53:5–9; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Đấng Mê-si sẽ im lặng trước mặt những kẻ tố cáo Ngài (Ê-sai 53:7; 1 Phi-e-rơ 2:23). Đấng Mê-si sẽ được chôn cất với người giàu (Ê-sai 53:9; Ma-thi-ơ 27:57–60). Đấng Mê-si sẽ ở cùng tội phạm trong sự chết của Ngài (Ê-sai 53:12; Mác 15:27).

Chúa Giê-xu đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong khi Ngài ở nơi trần gian, “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39). Bạn có thật sự tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si được Thánh Kinh Cựu Ước tiên báo không? Bạn có đang trông chờ Đấng Mê-si sẽ trở lại như lời Thánh Kinh báo trước không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho con như Lời Thánh Kinh tiên báo. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Chúa. A-men.

 420 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 30, 2021 – Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 30, 2021

Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

“Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”
Ma-thi-ơ 27:46

Chúa Giê-xu đã chịu sự đau khổ cùng cực trong đêm Ngài bị bắt giải đến các phiên tòa, bị tra tấn, bị khinh bỉ, bị dẫn đi qua đường phố để cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự đau đớn về phần thể xác của Chúa đã được các sách Phúc Âm tường thuật chi tiết và cũng đã được tiên báo trong Ê-sai 53:3 “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” Chúa Giê-xu đã phải mang chịu sự đau khổ cùng cực trong thân xác, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh sự đau khổ thuộc linh mà Ngài đã trải qua. Thánh Kinh 2 Cô-rinh-tô 5:21 nói rằng: “Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu vô tội đã phải gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Đó là tội lỗi đã khiến Chúa Giê-xu kêu lên rằng “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”. Khung cảnh lúc Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi nhân loại và bị Đức Chúa Trời Thánh Khiết từ bỏ được diễn tả trong câu Ma-thi-ơ 27:45 “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt”. Sự đau khổ tột cùng của Chúa Giê-xu khi phải mang tội lỗi của chúng ta và bị Đức Chúa Trời từ bỏ bày tỏ lòng yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì tội lỗi của thế gian chồng chất trên Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu sự đau đớn cùng cực để con tránh được sự hình phạt của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con sống xứng đáng với sự hy sinh thống khổ của Ngài. A-men.  

 401 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 29, 2021 – Chúa Giê-xu Chịu Sự Rủa Sả

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 29, 2021

Chúa Giê-xu Chịu Sự Rủa Sả

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.”
Ga-la-ti 3:13

Trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài đã bị xét xử, vu khống và bị đánh đòn. Rồi quân lính La-mã đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái”‘ (Ma-thi-ơ 27:29; Giăng 19:2-5). Chiếc mão gai nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng chiếc mão gai còn diễn tả về sự nhạo báng nhiều hơn là diễn tả về sự đau đớn. Chúa Giê-xu “Vua dân Do Thái” bị đánh đập, khạc nhổ, và bị sỉ nhục bởi những người lính La-mã tàn bạo. Chiếc mão gai là hành động kết thúc của sự nhạo báng, chiếc mão gai là biểu tượng của hoàng gia và vương quyền đã bị biến thành sự đau đớn và rủa sả. Vâng, Chúa Giê-xu thực sự là một vị vua. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai và cả vũ trụ sẽ quỳ lạy xuống trước Chúa Giê-xu, là “VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:16). Nhưng lần thứ nhất Chúa đến thế gian, Ngài đã phải mang mão gai sỉ nhục vì chúng ta. Chiếc mão làm bài gai góc nói lên sự rủa sả khi A-đam và Ê-va phạm tội “…nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê…” (Sáng-thế ký 3:17-18). Binh lính La-mã đã dùng gai góc của sự nguyền rủa để làm thành một cái mão cho Chúa Giê-xu cũng chính là Đấng sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa đó. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.” (Ga-la-ti 3:13).

Cảm tạ Chúa là Đấng hy sinh cứu chuộc con người một cách vẹn toàn. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa của tội lỗi qua biểu tượng mão gai của sự rủa rả mà Chúa phải cam chịu cho chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu sự rủa sả của tội lỗi thay thế cho con. Ngài đã mang mão gai sỉ nhục và chết trên thập tự giá để con sẽ nhận được mão triều thiên không hề hư nát. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Chúa. A-men.

 410 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 26, 2021 – Hô-sa-na! Xin hãy cứu chúng tôi!

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 26, 2021

Hô-sa-na! Xin hãy cứu chúng tôi!

“Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”
Ma-thi-ơ 21:9

Một tuần trước Lễ Phục Sinh, Chúa Giê-xu cưỡi con lừa con tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước sự reo hò của dân chúng đang tụ về để dự Lễ Vượt Qua. Dân chúng trải những áo choàng của mình và rải những nhánh cây, cành lá ra trên đường để chào đón Chúa Giê-xu như là một vị vua. Vì vậy, ngày nay chúng ta gọi Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh là Lễ Lá và Chúa Nhật này cũng đánh dấu sự bắt đầu Tuần Thánh. Dân chúng hai bên đường kêu lớn tiếng “Hô-sa-na!”.  “Hô-sa-na” có nghĩa “xin hãy cứu ngay.” Có lẽ họ đang trông mong Chúa cứu họ khỏi sự cai trị của La Mã, giải phóng họ khỏi sự áp bức. Họ tung hô Ngài là Đấng Mê-si mà họ đang chờ đợi! Nhưng Chúa Giê-xu trong lần đến thế gian lần thứ nhất không phải là vua mà họ trông mong để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Chúa Giê-xu đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Lời ca tụng “Hô-sa-na” thật đúng như được chép trong Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu.” Ngài đến thế gian với mục đích là “để tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10). Ngài đến để hy sinh, chịu thương khó, chịu chết và sống lại khải hoàn để cứu rỗi chúng ta khỏi sự chết đời đời. Ngài đến để làm Chúa và làm Vua trong lòng những người đặt đức tin vào Chúa!

Chúa Giê-xu có đang là Chúa, là Vua của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con mãi mãi tôn cao Chúa là Vua của đời sống con và sống hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Ngài. A-men.  

 422 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 25, 2021 – Bằng Chứng Lịch Sử Về Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 25, 2021

Bằng Chứng Lịch Sử Về Chúa Giê-xu

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Có nhiều bằng chứng lịch sử về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ được viết chính xác trong Kinh Thánh và ngay cả trong các sách của những sử gia Do Thái nổi tiếng cùng thời với Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Tân Ước tập hợp 27 sách do 9 nhân chứng trực tiếp quen biết thân cận với Chúa Giê-xu. Trong số đó có ba sứ đồ là Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ và Giăng. Sứ đồ Giăng đã cho biết lý do cuộc đời Chúa Giê-xu được chép lại là “để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31). Sứ đồ Phao-lô đã viết 13 thư tín trong Tân Ước vào giữa thế kỷ đầu tiên, chưa đầy 25 năm sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Xét về các bằng chứng văn bản cổ đại, chỉ riêng các sách trong Tân Ước cũng cho chúng ta bằng chứng cực kỳ thuyết phục về sự có mặt của Chúa Giê-xu trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng ngoài Kinh Thánh, các sử gia nổi tiếng của Do Thái lúc bấy giờ cũng đề cập đến nhân vật tên Giê-xu trong các sách của họ. Trong số đó có Flavius Josephus là sử gia Do Thái nổi tiếng nhất. Trong tác phẩm “Antiquities” của mình, ông có nói đến Gia-cơ, “anh em của Chúa Giê-xu, người được gọi là Christ”. Có phân đoạn trong tác phẩm của ông nói rằng, “Bây giờ vào khoảng thời gian này. Giê-xu, một người đàn ông khôn ngoan, nếu được phép gọi ông ta là con người.. Là người đã thực hiện nhiều việc lạ lùng … Ông là Đấng Christ, ông đã sống lại và hiện ra vào ngày thứ ba, như là các tiên tri của Đức Chúa Trời đã báo trước những điều này, cũng như rất nhiều những điều lạ lùng khác liên quan đến ông.” Một phiên bản thì viết như sau, “Tại thời điểm này có một người đàn ông khôn ngoan tên là Giê-xu. Việc làm của ông là tốt lành, và ông đã được biết đến là một người có đức hạnh. Và rất nhiều người từ trong số những người Do Thái và các quốc gia khác đã trở thành môn đệ của ông. Phi-lát kết án ông và đóng đinh ông vào cây thập tự cho chết. Nhưng những môn đồ của ông đã không từ bỏ trọng trách môn đồ của ông. Họ công bố rằng ông đã xuất hiện với họ ba ngày sau khi ông bị đóng đinh, và rằng ông vẫn sống, như vậy có lẽ ông là Đấng Mê-si, là người mà các tiên tri thuật lại về những việc lạ lùng.”

Cả lịch sử bên ngoài và bên trong Kinh thánh đều xác nhận Chúa Giê-xu đã bị chết trên cây thập tự và Ngài cũng đã sống lại. Nhưng có lẽ bằng chứng vĩ đại nhất mà Chúa Giê-xu đã tồn tại là hàng ngàn Cơ Đốc nhân trong thế kỷ thứ nhất, bao gồm mười hai sứ đồ, đã sẵn sàng dâng cuộc sống của họ cho Chúa Giê-xu Christ. Những môn đồ đầu tiên và trong suốt 21 thế kỷ qua đã chịu khổ và chết cho những gì họ tin là sự thật, chắc chắn không ai chết cho những gì họ biết đó là sự lừa dối. Sứ đồ Phao Lô sau khi gặp Chúa đã bỏ tất cả để dâng đời sống của ông cho Chúa Giê-xu. Ông nói “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Bạn có đang sống cho Chúa là Đấng thật sự đã đến nơi trần gian và vì yêu bạn đã chịu chết trên thập tự giá thay thế cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng thật sự đã đến nơi trần gian để chịu chết vì tội lỗi nhân loại trong đó có con. Xin Chúa cho con đặt trọn lòng tin vào Chúa để nhờ Danh Ngài con được sự cứu rỗi và có sự sống vĩnh hằng. A-men.  

 395 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 24, 2021 – Chúa Giê-xu Là Của Lễ Chuộc Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 24, 2021

Chúa Giê-xu Là Của Lễ Chuộc Tội

“Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”
1 Giăng 2:2

Trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình tất cả mọi người tội lỗi đều đáng nhận lãnh hình phạt của Chúa. Con người hoàn toàn không có khả năng thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời ngoại trừ phải chịu hình phạt sống đời đời trong hỏa ngục. Không có việc công đức nào hay hành động nào của con người có thể xoa dịu cơn thạnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời hay làm thỏa mãn sự công chính hoàn hảo của Ngài. Vì yêu thương nhân loại chính Đức Chúa Trời đã ban cho phương cách duy nhất mà qua đó có thể làm nguôi cơn thạnh nộ của Ngài và con người tội lỗi có thể được phục hòa với Ngài. Phương cách đó là Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ, đã bước vào thế gian trong con người xác thịt để trở thành sự hy sinh hoàn hảo để chuộc tội cho nhân loại. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.” (Rô-ma 3:23-25a). Của Lễ Chuộc Tội cũng đã được sứ đồ Giăng truyền đạt trong I Giăng 2:2, “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”

Lý do chúng ta được cứu khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và phục hòa với Đức Chúa Trời chẳng phải vì “chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:10). Bạn có cảm nhận Tình Yêu Tuyệt Vời của Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho con và cho con tránh khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sốt sắng loan truyền chân lý diệu kỳ này cho nhiều người hầu cho họ cũng nhận được sự tha thứ tội lỗi. A-men.  

 401 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 23, 2021 – Bức Màn Đền Thờ Bị Xé Làm Hai

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 23, 2021

Bức Màn Đền Thờ Bị Xé Làm Hai

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới.”
Ma-thi-ơ 27:50-51a

Trong suốt khoảng thời gian Chúa Giê-xu sống trên đất thì đền thờ tại Giê-ru-sa-lem vẫn là nơi thờ phượng chính của người Do Thái. Người Do Thái theo Luật của Môi-se phải đến đền thờ để dâng những con sinh tế. Hê-bơ-rơ 9:1-9 nói rằng trong đền thờ có một bức màn ngăn cách Nơi Chí thánh – là nơi Chúa ngự – với Nơi Thánh bên ngoài dành cho các thầy tế lễ. Không ai được vào Nơi Chí Thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đi qua phía bên kia bức màn mỗi năm một lần (Xuất 30:10; Hê-bơ-rơ 9:7) bước vào sự hiện diện của Chúa để làm lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi ký 16). Điều này có ý nghĩa rằng con người bị chia cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ (Ê-sai 59:1-2). Đền thờ trong thời Chúa Giê-xu được vua Hê-rốt xây với chiều cao lên đến bốn mươi thước, theo ghi chép của Josephus, một nhà sử học người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên. Theo Josephus thì kích thước của bức màn này khoàng cao gần 60 feet (18.288m) và bức màn này dày khoảng 4 inches (0.1016m). Bức màn này không thể nào xé rách ra được. Sách Xuất Ê-díp-tô ký cho biết bức màn dày này được làm bằng chất liệu màu xanh, tím, đỏ tươi và vải gai đậu mịn. Bức màn lớn và dày này đã “bị xé ra làm hai từ trên chí dưới” khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Việc bức màn bị xé ra lúc Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa sự đổ huyết của Chúa Giê-xu là một của lễ chuộc tội đủ cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết qua Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con để thông qua sự chết của Ngài con được tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con để càng ngày con càng sống đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển Danh Ngài. A-men.  

 420 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 22, 2021 – Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 22, 2021

Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh

“Có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.”
Giăng 19:34

Khi nghe đến thập tự giá chúng ta suy nghĩ ngay đến sự chết của Chúa Giê-xu. Từ khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng Sinh cho đến thế kỷ thứ 4 sau Chúa Giáng Sinh, thập giá là một công cụ của Đế Quốc La-mã để thi hành án tử hình. Bị đóng đinh trên thập tự giá dẫn đến cái chết tủi nhục và đau đớn nhất. Người tử tội bị trói hoặc đóng đinh vào một thập tự giá bằng gỗ và bị treo cho đến khi chết. Cái chết sẽ đến chậm và đau đớn khủng khiếp. Chúa Giê-xu không phải chỉ bị đóng đinh treo thân trên cây thập tự nhưng máu Ngài cũng đã tuôn tràn khi bị một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài. Huyết báu vô tội của Chúa Giê-xu chảy ra trên thập tự giá là giao điểm Tình Yêu của Đức Chúa Trời và Công Lý của Ngài. “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9:22b).  Sự đổ huyết của Chúa xác nhận Chúa Giê-xu Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời cất đi tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). Hình phạt bị đóng đinh trên thập tự giá đáng lý chúng ta phải chịu nhưng “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình.” (1 Phi-e-rơ 2:24a). Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã chịu treo thân trên cây thập tự để nối lại mối giao hòa giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá là trọng tâm của Phúc Âm, một tin mừng lớn cho muôn dân mà thiên sứ đã loan truyền trong đêm Chúa Giáng Sinh.

Mùa Thương Khó bạn có nhớ lại Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu bạn và chết thế cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con vô cùng cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã tình nguyện đổ huyết báu trên thập tự giá để cứu chuộc con khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Xin cho con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con qua sự chết của Ngài. A-men.  

 412 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 19, 2021 – Chúa Giê-xu là Người Công Chính

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 19, 2021

Chúa Giê-xu là Người Công Chính

“Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.”
1 Phi-e-rơ 3:18

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là Người Công Chính duy nhất trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Người công chính là người vô tội, sống ngay thẳng, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu nhận lễ báp-têm lúc bắt đầu chức vụ, Đức Chúa Cha đã phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Rô-ma 3:10 cũng cho biết “Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không.” Khi A-đam không vâng lời Chúa phạm tội, tất cả dòng dõi loài người bị kể là tội nhân không công chính trước mặt Chúa. “Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đem lại sự công chính mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống cũng thể ấy. Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì cũng bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở thành những người được kể là công chính cũng thể ấy.” (Rô-ma 5:18-19). Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho chúng ta và qua sự chết của Chúa Giê-xu là Người Công Chính chúng ta được xưng công chính và hưởng sự sống đời đời. “Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 3:18).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Người Công Chính đã chết thay thế cho con và qua sự chết của Ngài con được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. A-men.

 423 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 18, 2021 – Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 18, 2021

Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.”
Ga-la-ti 4:4-5

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Hoàn Toàn và là Con Người Hoàn Toàn. Giáo lý về nhân tính hoàn toàn của Chúa Giê-xu cùng với thần tính hoàn toàn của Ngài là điều khó hiểu đối với tâm trí hữu hạn của con người. Tuy nhiên, bản chất của Chúa Giê-xu hoàn toàn là người và hoàn toàn là Chúa là một chân lý được Kinh Thánh khẳng định. Phi-líp 2:6-7 nói rằng, mặc dầu Chúa Giê-xu “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người”. Trong Cô-lô-se 2:9 có chép: “Vì trong Ngài toàn thể thần tính của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người.” (BD2011). Ga-la-ti 4:4-5 cho biết Chúa Giê-xu “do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp”. Chỉ có con người mới có thể được sinh ra dưới luật pháp và mới có thể chuộc lại những người sinh ra dưới luật pháp. Tất cả mọi người sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời đều phạm tội. Chỉ có một người hoàn hảo là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn có thể giữ luật pháp và làm trọn luật pháp để qua đó cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu phải là con người hoàn toàn để đáp ứng điều kiện Đức Chúa Trời đã thiết lập là sự cần thiết của việc đổ máu vô tội cho sự tha tội. Trong thời Cựu Ước, máu của sinh vật hoàn toàn tốt lành, không tì vết, được chấp nhận tạm thời như một biểu tượng báo trước về việc đổ máu vô tội của Chúa Giê-xu, Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, để tha tội vĩnh viễn cho loài người.

Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài là Đấng duy nhất có thể trả món nợ tội lỗi mà chúng ta nợ Đức Chúa Trời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thân xác con người hoàn toàn để chịu chết trả món nợ tội lỗi của con đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến ân điển và sự hy sinh của Ngài dành cho con. A-men.  

 412 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 17, 2021 – Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 17, 2021

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.”
1 Ti-mô-thê 2:5-6

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giê-xu đóng vai trò là Người Trung Gian để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể nối lại mối tương giao đã bị ngăn cách khi con người phạm tội. Chúng ta đã biết tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình trừng phạt con người tội lỗi một cách thích đáng là sự chết trong hỏa ngục đời đời. Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Nếu không có Đấng Trung Bảo được Đức Chúa Trời chấp nhận thì tất cả con người không thể nào nhận được sự tha thứ và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Niềm Hy Vọng Lớn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hy vọng đó được Thư Rô-ma 5:1 cho biết “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

“Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 9:15). Cảm tạ Chúa Giê-xu đã từ bỏ thiên đàng vinh quang, xuống nơi trần gian, trở thành con người, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời Công Bình và xưng nhận những người đặt đức tin vào Ngài là công bình xứng đáng nhận lãnh cơ nghiệp phước hạnh đời đời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con là một tội nhân đáng chết mất. Cảm tạ Chúa cho con được nối lại mối thông công hòa thuận với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài, nhận được cơ nghiệp phước hạnh đời đời mà Ngài đã hứa cho con. A-men.  

 378 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 16, 2021 – Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 16, 2021

Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:14-16

Chúa Giê-xu không phải chỉ là Chiên con của Đức Chúa Trời nhưng Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn! Trong thời Cựu Ước, “thầy tế lễ” là người được biệt riêng ra để làm trung gian trong việc dâng tế lễ. Khi Luật phát được ban cho dân Do Thái tại núi Sinai, người Lê-vi được chỉ định là người giúp việc trong Đền tạm và trở nên những thầy tế lễ (Xuất Díp Tô Ký 29:5-7). Những thầy tế lễ có trách nhiệm làm của lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời thay cho dân sự bằng cách dâng những sinh tế như chiên con theo luật pháp qui định. Một thầy tế lễ Thượng Phẩm được chọn ra từ các thầy tế lễ, và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được vào trong nơi Chí Thánh mỗi năm một lần vào ngày Đại lễ Chuộc tội để rảy huyết của con sinh tế nơi Hòm giao ước (Hê-bơ-rơ 9:7, Lê Vi Ký 16:2-20). Qua những sinh tế dâng mỗi ngày và mỗi năm, tội lỗi của các thầy tế lễ và dân sự được xóa bôi một cách tạm thời cho đến khi Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giê-xu vừa là Của Lễ Sinh Tế vừa là Đấng Dâng Sinh Tế! Hê-bơ-rơ 9:11-12 cho biết “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” Không giống như các thầy tế lễ dòng Lê-vi phải dâng sinh tế liên tục, Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chỉ dâng của lễ là chính thân Ngài một lần đủ cả chuộc tội cho nhân loại. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài phán: “Mọi việc đã được trọn.” (Giăng 19:30).

Chúa Giê-xu là “Thầy Tế lễ Thượng Phẩm Lớn”, Ngài không những cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi nhưng cũng chúng ta vững lòng “đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chịu đổ huyết dâng chính thân mình để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi nhớ sự cứu rỗi của Chúa và vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài. A-men.

 366 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 15, 2021 – Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 15, 2021

Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời

“Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Giăng 1:29

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì được Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa, giới thiệu “Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Muốn hiểu được lời giới thiệu này chúng ta phải bắt đầu với thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thành lập hệ thống tế lễ những chiên con để tượng trưng cho sự đền tội của dân Do Thái. Việc giết những chiên con để làm tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước đơn giản chỉ là hình bóng hướng về Tế Lễ hoàn hảo của Chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Cựu Ước là một tế lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10), Chúa Giê-xu sẽ “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu và sự chết của Chúa cứu chuộc tất cả nhân loại ra khỏi tội. “Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Ê-sai 53:6).    

Chính qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá như tế lễ chuộc tội không tì vết của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Ngài ba ngày sau đó mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Tin Mừng được nói rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:18-21: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời đến nơi trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài cho nhiều người. A-men.  

 373 total views