Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 9, 2021 – Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 9, 2021

Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.”
Giăng 20:1

Chúa Giê-xu Phục Sinh vào buổi sáng sớm Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ tức là Sáng Chúa Nhật. Kinh Thánh và chính Chúa Giê-xu cũng báo trước Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chúa Giê-xu sống lại sau ba ngày để chứng minh rằng Ngài thật sự đã chết, ứng nghiệm lời tiên tri về sự sống lại sau ba ngày của Chúa và sự sống lại sau ba ngày của Ngài cũng đúng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúa Giê-xu đã chết vào ngày thứ Sáu, ngày Nisan 14 theo lịch Do Thái, ngày dâng sinh tế chiên con của Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã hy sinh chịu chết đền tội cho nhân loại. Đến ngày thứ ba tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giê-xu đã sống lại khải hoàn. Ngài sống lại để ban cho những người tin nhận Ngài một giao ước mới, một cuộc sống mới. Tất cả bốn sách Phúc Âm đều tường trình rõ ràng Chúa Phục Sinh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Ma-thi-ơ 28:1, Mác 16:2, Lu-ca 24:1 và Giăng 20:1). Ngày thứ nhất trong tuần lễ còn được gọi là Ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10). Chúa Thánh Linh cũng giáng lâm khai sinh Hội Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công Vụ 2:1-36). Sau khi Chúa Phục Sinh, các môn đồ đầu tiên cho đến ngày nay thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ tức là Chúa Nhật.

Bạn có tôn trọng Ngày của Chúa không? Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại. Xin Chúa cho con luôn tôn trọng Ngày của Chúa để thờ phượng và ngợi khen Chúa. A-men.  

 523 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 8, 2021 – Tin Chúa Giê-xu Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 8, 2021

Tin Chúa Giê-xu Phục Sinh

“Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
Giăng 20:29

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra giữa các môn đồ trong một căn phòng đóng kín nhưng không có Thô-ma tại đó. Sau đó, dầu ông Thô-ma đã được nghe các môn đồ khác kể rằng họ đã gặp gỡ Chúa Giê-xu, nhưng ông không tin và đòi thấy bằng chứng rõ ràng thì mới tin. Chúa Nhật một tuần sau đó, Chúa Giê-xu đã hiện ra khi các môn đồ đang nhóm lại. Lần này thì có sự hiện diện của Thô-ma. Chúa Giê-xu phán cùng Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!” Khi Thô-ma biết Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại thì thưa rằng: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Đức Chúa Jêsus bèn phán: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Trong thời gian 40 ngày sau Phục Sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra nhiều lần để gặp các môn đồ, có lần Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Có người nói tại sao Chúa không hiện ra cho nhiều người nữa để có thêm bằng chứng Chúa đã sống lại. Dầu Chúa Giê-xu Phục Sinh có hiện ra cho bao nhiêu người nữa, con người vẫn luôn luôn đòi hỏi “thấy rồi mới tin.” Vì biết trước điều đó cho nên Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Ê-phê-sô 2:8 chép “Vả, ấy là nhờ ân điển và bởi đức tin, mà anh em được cứu.” Hê-bơ-rơ 11:1 cho biết “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đó là phước hạnh “cho những người chẳng từng thấy mà đã tin!”

Bạn có đang nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê-xu như Thô-ma không? Cầu xin Chúa cho câu chuyện Thô-ma gặp Chúa và lời Chúa phán “phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin” khiến bạn tin chắc về sự phục sinh của Chúa để bạn thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa con và Đức Chúa Trời con!”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa con và Đức Chúa Trời con, con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi với Ngài bởi đức tin chớ không phải bởi mắt thấy. A-men.

 538 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 7, 2021 – Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 7, 2021

Lòng Mừng Rỡ Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”
Giăng 20:20

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra chính giữa các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín. Mười sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Thô-ma) đang ở trong sự sợ hãi, buồn bã lo âu vì sợ người Do Thái và không biết tương lai của họ như thế nào. Đang ở trong trạng thái cách ly với Chúa Giê-xu thì thình lình Chúa hiện ra trong thân thể vinh quang và cho các môn đồ thấy hai tay và hông của Ngài. Môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu thì lòng đầy sự vui mừng. Họ không còn nghi ngờ gì nữa về sự kiện Chúa đã phục sinh. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ rằng “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Thật là phước hạnh cho các môn đồ khi gặp Chúa Phục Sinh. Ngài không một lời quở trách về việc làm của Phi-e-rơ và các môn đồ khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Thay vào đó, Chúa ban sự bình an và sai phái họ ra đi để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho nhiều người. Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã khiến cho các môn đồ biến đổi hoàn toàn, từ sự buồn bã đến vui mừng, từ sự bất an trong hoàn cảnh cách ly đến sự bình an thật sự, từ một căn phòng đóng kín được Chúa sai phái ra đi thi hành đại mạng lệnh của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi từ Giê-ru-sa-lem đến cùng trái đất.

Bạn có đang trải qua tâm trạng như các môn đồ trước khi gặp Chúa Phục Sinh không? Buồn bã, cách ly, bất an, tương lai vô định? Cầu xin Chúa cho bạn gặp Chúa Phục Sinh một cách cá nhân để được Ngài ban cho bạn sự vui mừng, bình an, tương lai ý nghĩa. Chúa Giê-xu Phục Sinh sẽ sử dụng bạn trong chương trình tốt đẹp của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì Ngài ban cho con sự vui mừng và sự bình an khi con đặt đức tin vào Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín phục vụ Ngài để đem Phúc Âm của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

 524 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 6, 2021 – Lòng Nóng Cháy Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 6, 2021

Lòng Nóng Cháy Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
Lu-ca 24:32

Chiều Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra với hai môn đồ đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem trở về làng Em-ma-út.  Như các môn đồ khác, từ khi gặp Chúa Giê-xu và theo Ngài, các môn đệ luôn hãnh diện về Thầy của mình, một người có uy quyền trong lời nói và việc làm. Chỉ một tuần trước đó họ vui mừng khôn tả và hy vọng tràn trề khi thấy dân chúng hoan hô sự vào thành Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-xu. Nhưng chỉ trong vài ngày thì Chúa Giê-xu bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự như một tên tội phạm và đem đi chôn. Đối với các môn đệ, tất cả niềm tin và hy vọng như hoàn toàn sụp đổ. Họ bỏ thành phố Giê-ru-sa-lem và các môn đồ thân thuộc để trở về làng Em-ma-út. Trên đường đi hai môn đồ đang bàn luận sôi nổi về tin đồn Chúa đã sống lại, thì chính Chúa Giê-xu hiện ra với họ nhưng họ không nhìn biết Ngài. Có lẽ lúc đó họ quá bận rộn với những biến cố vừa xảy ra và trong tâm trí không tin Chúa sẽ sống lại. Chúa Giê-xu giải thích cho họ về các điều Kinh Thánh Cựu Ước đã dự ngôn về Ngài và vừa được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Nghe lời giải thích của Chúa, hai môn đồ đầy lòng phấn khởi, niềm vui bừng lên trong họ, nhưng họ vẫn chưa nhìn biết Ngài. Khi vào bàn ăn, Chúa lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho họ, chính giờ phút đó, mắt họ được mở ra và nhìn biết Ngài, nhưng Chúa đã biến đi khỏi. Họ không còn nghi ngờ gì nữa và nói với nhau: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” Lòng họ nóng cháy sau khi nhận ra Chúa Phục Sinh, thay vì tiếp tục đi về làng Em-ma-út, họ đổi hướng và trở về Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đồ đang nhóm họp để báo tin mừng.

Lòng bạn có nóng cháy khi gặp Chúa Phục Sinh không? Bạn có đem tin vui về Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại đến cho những người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã phục sinh. Xin cho con tiếp tục đem tin vui Chúa Đã Sống Lại cho nhiều người. A-men.  

 531 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 5, 2021 – Ngôi Mộ Trống

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 5, 2021

Ngôi Mộ Trống

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.”
Ma-thi-ơ 28:6

Cả bốn sách Phúc Âm đều nói đến ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:1-6; Mác 16:1-7; Luca 24:1-12; Giăng 20:1-12). Ngay sau khi các thầy tế lễ Do Thái biết được các việc xảy do những người lính canh giữ mộ Chúa kể lại, các thầy tế lễ và các trưởng lão cho những người lính nhiều tiền để phao tin là các môn đồ đã đến lúc ban đêm và lấy xác Chúa đi (Ma-thi-ơ 28:11-15). Trong suốt 21 thế kỷ qua nhiều người đã hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu và đưa ra nhiều lý do về ngôi mộ trống nhưng không ai đánh đổ được những dữ kiện vững chắc trong bốn sách Phúc Âm. Một trong những dữ kiện là tất cả bốn sách Phúc Âm đều nói rằng mộ Chúa Giê-xu được phát hiện trống rỗng bởi những người phụ nữ. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng dựa trên tính chất không trọng lời chứng của phụ nữ trong thế kỷ đầu tiên. Những lời chứng của phụ nữ có giá trị rất ít so với của đàn ông. Nếu Thánh Kinh dựng nên câu chuyện để thuyết phục người khác rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, thì chắc chắn sẽ không bao giờ dùng phụ nữ là nhân vật làm chứng. Những câu chuyện bịa đặt nếu có sẽ dùng các môn đồ nam như Phi-e-rơ, Giăng, hay Anh-rê là những người tìm ra ngôi mộ trống, vì các lời chứng của đàn ông sẽ đáng tin hơn trong câu chuyện. Nhà sử học Michael Grant, người hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sau khi nghiên cứu các dữ kiện đã kết luận “…nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá như chúng ta làm với các nguồn tài liệu cổ, thì chứng cứ khá vững chắc và đáng tin đủ để kết luận rằng ngôi mộ, quả thực, trống rỗng.” Lý do ngôi mộ trống là bởi vì người bị chôn ở đó đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã không chỉ rời ngôi mộ của Ngài mà còn xuất hiện với nhiều người một cách riêng tư (Lu-ca 24:-34) và nhiều người cùng một lúc (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:26-30;21:1-14; Công Vụ 1:3-6;1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết là bằng chứng vững chắc cho chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Ngài đã nói. Chúa Giê-xu sống lại, là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu chuộc của chúng ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã đến nơi trần gian, chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Ngài không còn ở trong ngôi mộ như lời Ngài đã phán. Ngài chết để chuộc tội cho con và Ngài sống lại để ban cho con hy vọng về sự sống vĩnh cửu khi tin nhận Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Sống Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

 518 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 2, 2021 – Mọi Việc Đã Được Trọn

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 2, 2021

Mọi Việc Đã Được Trọn

“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”
Giăng 19:30

Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói 7 câu được các sách Phúc Âm ghi lại dưới đây (không sắp xếp theo thứ tự).

– Nhìn những người đóng đinh Chúa Giê-xu khi họ không nhận thức đầy đủ về những điều họ đang làm vì họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

– Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng lên cùng Đức Chúa Cha rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni” nghĩa là “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

– Chúa Giê-xu đảm bảo một trong những tử tù trên thập giá rằng khi ông chết, ông sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43).

– Chúa Giê-xu vui lòng giao linh hồn mình trong tay Đức Chúa Cha “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha”. (Lu-ca 23:46).

– Chúa Giê-xu nhìn mẹ Ngài đứng gần cây thập tự cùng với sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu, Ngài giao việc chăm sóc mẹ Ngài cho Giăng. “Thưa bà, đó là con của bà” và “đó là mẹ ngươi”. (Giăng 19:26-27).

– Chúa Giê-xu có bản tánh hoàn toàn là con người cho nên trong cơn đau đớn cùng cực Ngài đã thốt lên ”Ta khát” (Giăng 19:28).

Câu nói cuối cùng “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30), nói lên những công việc mà Cha Ngài giao cho Ngài để giảng tin lành, làm phép lạ, mang sự cứu rỗi đời đời cho con dân của Ngài đã xong, hoàn thành và ứng nghiệm. Trong nguyên ngữ Hy Lạp câu này được diễn đạt bằng một từ ngắn gọn là tetelestai. Khi giao dịch, các doanh nhân thời đó thường sử dụng từ này với ý nghĩa là “Giá đã được trả xong.” Sự Cứu Chuộc đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn sự cứu rỗi cho chính con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Ngài và cho con sống xứng đáng với giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi nhân loại. A-men.  

 546 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 1, 2021 – Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 1, 2021

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:26

Trong đêm thứ Năm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã thiết lập một bữa ăn thông công đầy ý nghĩa mà các tín hữu của Chúa Giê-xu tiếp tục thực hành đến ngày nay. Bữa tiệc trong đêm thứ Năm mà Chúa Giê-xu dự cùng các môn đồ của Ngài là để kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đó là lễ kỷ niệm tai họa cuối cùng giáng xuống Ai Cập, khi con đầu lòng của người Ai Cập bị chết nhưng con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được thoát chết nhờ huyết của một con chiên đã được bôi lên trên mài cửa nhà của họ. Câu chuyện được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và Chúa ra mạng lệnh cho dân Do Thái phải giữ lễ Vượt Qua hằng năm. Trong bữa ăn tối cuối cùng kỷ niệm lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đã lấy bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngay khi Ngài bẻ bánh ra và trao cho các môn đồ của Ngài, Ngài nói: “Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” Khi ăn xong, Ngài lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Bốn sách Phúc Âm đều thuật lại bữa ăn cuối cùng của Chúa (Ma-thi-ơ 26:26-29; Mác 14:17-25; Lu-ca 22:7-22; và Giăng 13:21-30). Sứ đồ Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-29 cũng đề cập về bữa ăn thông công do Chúa thiết lập. Sứ đồ Phao-lô do Thánh Linh hướng dẫn viết một câu mà không có trong các sách Phúc Âm là “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta là lễ Tiệc Thánh phải được tiếp tục cho đến khi Cứu Chúa Giê-xu chúng ta trở lại và Cơ đốc nhân nhớ trách nhiệm rao truyền sự chết của Chúa khi dự Lễ Tiệc Thánh.

Bạn có tôn trọng mạng lệnh của Chúa về Lễ Tiệc Thánh không? Chúa phán: “Hãy làm điều nầy để nhớ Ta.” Lời Chúa cũng dạy: “Mỗi lần dự Tiệc Thánh thì nhớ về bổn phận rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã bị hành hạ thân thể vì yêu con, huyết Ngài cũng đã đổ ra để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa và rao truyền sự chết của Ngài cho những người chưa biết Chúa cho tới lúc Ngài trở lại. A-men.  

 511 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 31, 2021 – Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 31, 2021

Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Trong suốt Kinh Thánh Cựu Ước, lời hứa về Đấng Mê-si được tiên tri một cách rõ ràng. Từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi, có hơn 300 lời tiên tri chi tiết về sự giáng sinh, thương khó, sự chết, phục sinh, thăng thiên và tái lâm của Chúa Giê-xu. Những lời tiên tri của Đấng Mê-si rõ ràng về Chúa Jesus Christ là người duy nhất đã từng sống trên trái đất này đã ứng nghiệm hoàn toàn tất cả các lời tiên tri. Trong số những lời tiên tri chính xác trong Kinh Thánh Cựu Ước có liên quan đến cái chết của Đấng Mê-si, Thi thiên 22 và Ê-sai 53 là nổi bật hơn cả. Thi Thiên 22 hoàn toàn chính xác về những dự đoán về sự sự chết của Chúa Giê-xu một ngàn năm trước khi Ngài bị đóng đinh: Tay và chân Ngài “bị đâm thủng” (Thi Thiên 22:16; Giăng 20:25). Xương của Đấng Mê-si sẽ không bị vỡ (chân của một người thường bị đánh gãy sau khi bị đóng đinh để khiến họ chết nhanh hơn) (Thi thiên 22:17; Giăng 19:33). Con người sẽ bắt thăm chia nhau áo của Đấng Mê-si (Thi Thiên 22:18; Ma-thi-ơ 27:35). Ê-sai 53, thường được gọi là lời tiên tri “Người đầy tớ chịu khổ”, cũng nêu rõ sự chết của Đấng Mê-si vì tội lỗi của dân sự Ngài. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Ê-sai cung cấp chi tiết về sự sống và cái chết của Ngài. Đấng Mê-si sẽ bị từ chối (Ê-sai 53:3; Lu-ca 13:34). Đấng Mê-si sẽ bị giết như một sinh tế thay thế cho tội lỗi của dân sự Ngài (Ê-sai 53:5–9; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Đấng Mê-si sẽ im lặng trước mặt những kẻ tố cáo Ngài (Ê-sai 53:7; 1 Phi-e-rơ 2:23). Đấng Mê-si sẽ được chôn cất với người giàu (Ê-sai 53:9; Ma-thi-ơ 27:57–60). Đấng Mê-si sẽ ở cùng tội phạm trong sự chết của Ngài (Ê-sai 53:12; Mác 15:27).

Chúa Giê-xu đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong khi Ngài ở nơi trần gian, “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39). Bạn có thật sự tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si được Thánh Kinh Cựu Ước tiên báo không? Bạn có đang trông chờ Đấng Mê-si sẽ trở lại như lời Thánh Kinh báo trước không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho con như Lời Thánh Kinh tiên báo. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Chúa. A-men.

 554 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 30, 2021 – Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 30, 2021

Đức Chúa Trời Lìa Bỏ Chúa Giê-xu

“Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”
Ma-thi-ơ 27:46

Chúa Giê-xu đã chịu sự đau khổ cùng cực trong đêm Ngài bị bắt giải đến các phiên tòa, bị tra tấn, bị khinh bỉ, bị dẫn đi qua đường phố để cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự đau đớn về phần thể xác của Chúa đã được các sách Phúc Âm tường thuật chi tiết và cũng đã được tiên báo trong Ê-sai 53:3 “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” Chúa Giê-xu đã phải mang chịu sự đau khổ cùng cực trong thân xác, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh sự đau khổ thuộc linh mà Ngài đã trải qua. Thánh Kinh 2 Cô-rinh-tô 5:21 nói rằng: “Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu vô tội đã phải gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Đó là tội lỗi đã khiến Chúa Giê-xu kêu lên rằng “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”. Khung cảnh lúc Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi nhân loại và bị Đức Chúa Trời Thánh Khiết từ bỏ được diễn tả trong câu Ma-thi-ơ 27:45 “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt”. Sự đau khổ tột cùng của Chúa Giê-xu khi phải mang tội lỗi của chúng ta và bị Đức Chúa Trời từ bỏ bày tỏ lòng yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì tội lỗi của thế gian chồng chất trên Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu sự đau đớn cùng cực để con tránh được sự hình phạt của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con sống xứng đáng với sự hy sinh thống khổ của Ngài. A-men.  

 524 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 29, 2021 – Chúa Giê-xu Chịu Sự Rủa Sả

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 29, 2021

Chúa Giê-xu Chịu Sự Rủa Sả

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.”
Ga-la-ti 3:13

Trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài đã bị xét xử, vu khống và bị đánh đòn. Rồi quân lính La-mã đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái”‘ (Ma-thi-ơ 27:29; Giăng 19:2-5). Chiếc mão gai nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng chiếc mão gai còn diễn tả về sự nhạo báng nhiều hơn là diễn tả về sự đau đớn. Chúa Giê-xu “Vua dân Do Thái” bị đánh đập, khạc nhổ, và bị sỉ nhục bởi những người lính La-mã tàn bạo. Chiếc mão gai là hành động kết thúc của sự nhạo báng, chiếc mão gai là biểu tượng của hoàng gia và vương quyền đã bị biến thành sự đau đớn và rủa sả. Vâng, Chúa Giê-xu thực sự là một vị vua. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai và cả vũ trụ sẽ quỳ lạy xuống trước Chúa Giê-xu, là “VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:16). Nhưng lần thứ nhất Chúa đến thế gian, Ngài đã phải mang mão gai sỉ nhục vì chúng ta. Chiếc mão làm bài gai góc nói lên sự rủa sả khi A-đam và Ê-va phạm tội “…nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê…” (Sáng-thế ký 3:17-18). Binh lính La-mã đã dùng gai góc của sự nguyền rủa để làm thành một cái mão cho Chúa Giê-xu cũng chính là Đấng sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa đó. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.” (Ga-la-ti 3:13).

Cảm tạ Chúa là Đấng hy sinh cứu chuộc con người một cách vẹn toàn. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa của tội lỗi qua biểu tượng mão gai của sự rủa rả mà Chúa phải cam chịu cho chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu sự rủa sả của tội lỗi thay thế cho con. Ngài đã mang mão gai sỉ nhục và chết trên thập tự giá để con sẽ nhận được mão triều thiên không hề hư nát. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Chúa. A-men.

 544 total views