Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 26, 2023 – Sống Trong Sự Hòa Thuận

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, September 26, 2023
Sống Trong Sự Hòa Thuận

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!”

Thi Thiên 133:1

Thi Thiên 133 rất ngắn, chỉ có 3 câu, do Vua Đa-vít sáng tác để nhấn mạnh giá trị tốt đẹp của sự hòa thuận, hiệp một. “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (Thi Thiên 133:1). Vua Đa-vít ví sánh sự hòa thuận trong câu 2 như dầu quý giá đem đến hương thơm ngạt ngào. Khi con dân Chúa hòa thuận nhau thì phước hạnh từ Chúa tuôn tràn đem sức sống và ơn phước Chúa đến nhiều người. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự cho sự hiệp một của môn đồ Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21). Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên các tín hữu hãy sống trong tinh thần yêu thương, hiệp một. “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 4:1-3). Sống trong sự hòa thuận không những bày tỏ cho những người trong thế gian biết chúng ta là con của một Chúa, một Thánh Linh, nhưng cũng đem đến sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên nài: “xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau.” (Phi-líp 2:2 BD2011).

Bạn có giữ tinh thần hòa thuận, hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và đem sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tình yêu thương, hiệp một, hòa thuận với anh chị em trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và Hội Thánh Chúa tràn ngập sự vui mừng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 10 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 25, 2023 – Đời Sống Chuẩn Mực

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 25, 2023
Đời Sống Chuẩn Mực

“Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta.”

A-mốt 7:8b

Tiên tri A-mốt thuật lại một sự hiện thấy: “Ngài bèn cho ta xem thấy như sau: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.” (A-mốt 7:7). Dây chuẩn mực hay dây dọi là dây người thợ nề dùng để đo xem tường xây có thẳng đứng hay không. Chúa là Đấng Yêu Thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình, Chánh Trực. Dân Y-sơ-ra-ên sống nghiêng lệch, không đúng đường lối Chúa khi được đo với dây chuẩn mực của Chúa. Tiên tri Ê-sai cũng loan báo Chúa sẽ đặt nền vững chắc của Ngài và dùng sự công bình của Chúa làm chuẩn mực. “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực.” (Ê-sai 28:16-17). Hòn đá nền là Chúa Giê-xu và chính Chúa Giê-xu cũng là chuẩn mực công bình tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết muốn có đời sống chuẩn mực đẹp lòng Chúa thì “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.” (1 Phi-e-rơ 2:4-6).

Bạn có sống theo “chuẩn mực” của Chúa không? Nếp sống bạn có càng ngày càng giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Chúa để giúp con biết “chuẩn mực” của Chúa. Xin Chúa cho con có đời sống được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mi-chê 1-7

 19 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 22, 2023 – Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 22, 2023
Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Các câu đầu của Thi Thiên 37 khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng ghen tị với những kẻ làm điều ác. “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa thay đổi sự tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống thì kết quả là “Chúa sẽ ban cho, làm thành điều lòng mình ao ước.”  Chúa Giê-xu cũng đã hứa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Tất cả bắt đầu bằng sự tập trung tâm trí vào Chúa!

Thay vì để tâm trí vào sự lo lắng bạn có tập trung vào Chúa và đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để tâm trí vào sự lo lắng thay vì tập trung vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhờ cậy Chúa, tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 22: Xin đọc A-mốt 1-5
Thứ Bảy September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Chúa Nhật September 24: Xin đọc Giô-na 1-4

 16 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 21, 2023 – Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 21, 2023
Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”

1 Giăng 4:9-10

Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một người Cha Nhân Từ, đã sai chính Con Ngài là Đấng Hoàn Hảo Vô Tội đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn tất cả mọi người được phục hồi mối liên hệ với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Tình yêu cao cả của Chúa là chân thật, vô hạn và vĩnh cửu. Không có điều gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu Cao Cả của Đức Chúa Trời. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37-39).

Bạn có đang sống trong Tình Yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa dành cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con bày tỏ tình yêu mà con đã nhận nơi Chúa cho những người khác. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 23 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 20, 2023 – Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 20, 2023
Sự Hướng Dẫn và Nâng Đỡ Của Chúa

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”

Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn và nâng đỡ của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 19 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 19, 2023 – Hãy Tin Cậy Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 19, 2023
Hãy Tin Cậy Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”

Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 1-6.

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 18, 2023 – Trình Dâng Những Nhu Cầu Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 18, 2023
Trình Dâng Những Nhu Cầu Cho Chúa

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27). Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng cảm tạ và ngợi khen. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa trong sự cảm tạ và ngợi khen không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều về con và biết tất cả các nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự cảm tạ và ngợi khen Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 10-12

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 15, 2023 – Sống Khôn Ngoan Nhờ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 15, 2023
Sống Khôn Ngoan Nhờ Lời Chúa

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16 (BD2011)

Sống khôn ngoan là sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Muốn được sự hướng dẫn của Chúa chúng ta cần có Lời Ngài ở trong chúng ta. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. “Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Cơ-đốc-nhân cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta trở nên khôn ngoan. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7). Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở Mục Sư trẻ Ti-mô-thê, “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:15-17).

Bạn có đọc, học, suy gẫm Lời Chúa và làm theo để có đời sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để có sự khôn ngoan trong cuộc sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 15: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3
Thứ Bảy September 16: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6
Chúa Nhật September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 14, 2023 – Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 14, 2023
Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”

Thi Thiên 119:25

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong Kinh Thánh và trọng tâm từ đầu đến cuối của Thi Thiên này là Lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong và là ánh sáng cho bước đi của chúng ta trong cuộc sống. Thi Thiên 119 cũng cho biết Lời Chúa làm sống lại và làm tươi mới chúng ta. “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25). Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta có khuynh hướng bám vào bụi trần. Bụi đất cũng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết và sự hoạn nạn, khổ nhọc trong cuộc sống. Chúa phán cùng A-đam sau khi phạm tội rằng: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19). Chúng ta không tự làm điều gì được khi đang bị chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa nâng chúng ta lên qua những lời hứa quý báu trong lời Chúa. “Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28). Dù chúng ta đang bị cuốn hút bởi cát bụi của thế gian hay đang mòn mỏi trong hoạn nạn, lời Chúa an ủi chúng ta và cho chúng ta hy vọng sống. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). 

Bạn có đang được phục hồi sinh lực nhờ Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Chúa. Xin Chúa cho con yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để được Lời Ngài phục hồi tâm linh mòn mỏi của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48.

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 13, 2023 – Lời Chúa Ngọt Ngào

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 13, 2023
Lời Chúa Ngọt Ngào

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”

Thi Thiên 119:103

Nhiều người đọc Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng không cảm thấy sự ngọt ngào và bổ ích cho đời sống. Lý do là người đó chưa được sinh lại trong Chúa hoặc đời sống tâm linh không có sự tương giao mật thiết với Chúa vì đang yêu thế gian hơn là yêu Chúa. “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (1 Giăng 2:15b). Ở trong Chúa, chúng ta được nhận làm con của Chúa, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa, được sự vui mừng, bình an, và yêu thích Lời Chúa. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103). Là Đấng Tạo Dựng bầu trời, trái đất và mọi sinh vật, Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất để sống trong thế giới của Ngài. Nếu chúng ta muốn trưởng thành thuộc linh và được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 nói Lời Chúa “ngọt hơn mật ong!”. Mật ong vừa ngọt vừa bổ! Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày, Cơ-đốc-nhân tìm thấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh và được trưởng thành ở trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài.

Bạn có cảm thấy sự ngọt ngào khi suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Thánh Linh và Lời của Ngài giúp con được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục cảm thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa và được nuôi dưỡng qua sự suy gẫm lời quý báu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 37 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 12, 2023 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 12, 2023
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”

Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta phải có mắt thuộc linh thật rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18). Khi mắt thuộc linh của chúng ta mở ra ham thích đọc Lời Chúa thì không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt”. Khi lòng chúng ta khao khát Lời Chúa thì không còn “ham muốn những điều thuộc về xác thịt”. Khi chúng ta nhắm mắt không quan tâm, không đọc Lời Chúa thì đời sống chúng ta đi sai hướng và phạm tội cùng Chúa. Vì biết được nguy hiểm của một đời sống không có Lời Chúa nên tác giả Thi Thiên 119 đã quyết tâm hứa nguyện: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11).

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống con được đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 11, 2023 – Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 11, 2023
Lời Chúa Là Ngọn Đèn Cho Chân Tôi

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”

Thi Thiên 119:105

Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy cạm bẫy nguy hiểm với sự cám dỗ của kẻ thù đen tối là ma-quỷ đang tìm cách phá hủy mối tương giao mật thiết của chúng ta với Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta một lời hứa phước hạnh và một lẽ thật vĩnh cửu đó là “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời là một ngọn đèn soi sáng bước chân chúng ta, dẫn đường cho chúng ta vượt qua bóng tối của thế gian sa đọa và là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi. Lời Chúa soi sáng con đường của chúng ta, bảo vệ chúng ta trên hành trình của chúng ta trong suốt cuộc đời, và cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm đang rình rập. Lời Chúa còn là một kho tàng quý giá ẩn sâu trong lòng chúng ta, Lời Chúa chứa đựng những lời khôn ngoan để hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta. Những lời hứa quý giá trong Kinh Thánh khích lệ và hướng dẫn tấm lòng của chúng ta, và đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho nếp sống của Cơ đốc nhân hàng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Bạn có Lời Chúa trong lòng để soi sáng bước chân của bạn giữa một thế gian tăm tối không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài là Ánh Sáng và Lẽ Thật. Xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng bước chân con trong một thế gian tăm tối và đầy dối trá. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 8, 2023 – Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 8, 2023
Phước Hạnh Khi Tuân Giữ Lời Chúa

“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.”
Thi Thiên 119:2

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu với câu: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 199:1). Ai mà không yêu thích được phước hạnh! Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua những ơn phước lớn từ Chúa vì không tuân giữ Lời Chúa. Tiếp theo câu 2, một lần nữa Thi Thiên 119 nhắc chúng ta về phước hạnh cho người gìn giữ Lời Chúa. “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:2). Chúng ta không thích đọc Lời Chúa, không suy gẫm Lời Chúa và không làm theo Lời Chúa vì lòng chúng ta không tìm cầu Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa giúp chúng ta được lớn lên ở trong Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không có một quyển sách nào trên thế gian có thể sánh với Kinh Thánh trong sự giúp chúng ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và biến đổi đời sống chúng ta. Những câu đầu của sách Thi Thiên cũng nói về phước hạnh khi tìm cầu Chúa và suy gẫm Lời Chúa. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bạn có tìm cầu Chúa và phước hạnh qua sự học và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa về Lời Ngài đã ban cho con, để nhờ đó con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa cho đời sống con. Xin Chúa giúp con tiếp tục tìm kiếm Chúa và phước hạnh của Ngài qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 8: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28
Thứ Bảy September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Chúa Nhật September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 7, 2023 – Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 7, 2023
Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Ma-thi-ơ 11:28-30

Kinh Thánh cho biết bí quyết chúng ta có thể cất bỏ gánh nặng để nhận được sự yên nghỉ của Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúng ta có một Cứu Chúa yêu thương cho phép chúng ta trút bỏ sự mệt mỏi và gánh nặng của chúng ta lên Ngài. Có nhiều điều trong đời sống làm cho chúng ta mệt mỏi, nặng gánh ngay cả những lễ nghi và luật lệ tôn giáo do con người đặt ra. Thay thế cho gánh nặng, Chúa ban cho chúng ta sự bình an và yên nghỉ của Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta mang ách của Chúa vì ách ân sủng của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng vì gánh nặng tội lỗi của chúng ta được Chúa mang lấy. Muốn được yên nghỉ, chúng ta không nhờ vào công sức riêng của mình nhưng cùng mang ách với Chúa. Mang ách của Chúa để được yên nghỉ khỏi những gánh nặng tội lỗi, những tranh chiến, sợ hãi, căng thẳng trong nội tâm hoặc bất cứ sự lo lắng nào trong cuộc sống. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Lãnh vực, gánh nặng hay điều lo lắng nào trong cuộc sống của bạn cần giao cho Chúa hôm nay?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng, nâng đỡ con trong sự lo lắng, mệt mỏi và gánh nặng của con. Xin Chúa cho con tiếp tục mang ách của Chúa để tìm được sự yên nghỉ vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 44 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 6, 2023 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 6, 2023
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”

Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 5, 2023 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 5, 2023
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”

1 Ti-mô-thê 6:6-8

Trong 1 Ti-mô-thê chương 6 sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự khác biệt giữa sự giàu có “thuộc linh” thật và sự giàu có “thế gian” giả tạo. Quan điểm của thế gian về lợi lớn được kết nối với tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng. Ngược lại với thế gian, Lời Chúa dạy sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Sự kính sợ Chúa kết hợp với sự mãn nguyện bên trong tấm lòng có giá trị hơn nhiều so với tất cả tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng trên thế gian. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Sự kính sợ Chúa và tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Ngài đem đến sự bình an, vui mừng và hy vọng mà tiền bạc không thể mua được. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện.” (Châm Ngôn 19:23). Sứ-đồ Phao-lô không phải chỉ khuyên trên lý thuyết nhưng chính ông cũng đã kinh nghiệm nếp sống thỏa lòng khi ông nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:12-13). Thư Hê-bơ-rơ 13:5 cũng có lời khuyên tương tự: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Bạn có luôn thỏa lòng về những điều Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chăm sóc và chu cấp mọi nhu cầu cho cuộc sống con. Xin Chúa cho con có đời sống tin cậy Chúa và luôn thỏa lòng trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 46 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 4, 2023 – Quyền Tể Trị Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 4, 2023
Quyền Tể Trị Của Chúa

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”

Truyền Đạo 3:1

Vua Sa-lô-môn viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1) ông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài. Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8: “ Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.” (Truyền Đạo 3:11).

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 14-16

 47 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 1, 2023 – Linh Hồn Ngưỡng Vọng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 1, 2023
Linh Hồn Ngưỡng Vọng Chúa

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”
Thi Thiên 143:8

Giấc ngủ có thể giúp chúng ta giải tỏa những lo lắng trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta giao phó cho Chúa những vấn đề của chúng ta trong lời cầu nguyện trước khi nhắm mắt và nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ chúng ta thức dậy, sự mệt mỏi có phần vơi đi, nhưng những gánh nặng ngày trước có thể quay trở lại và trút xuống chúng ta một lần nữa. Chúng ta như đang ở trong một sa mạc khô cằn và linh hồn của chúng ta khao khát nguồn nước sống tuôn tràn vào chúng ta để làm tươi mới chúng ta. Như tác giả Thi Thiên 143 là vua Đa-vít, chúng ta giơ cao tay hướng về Đức Chúa Trời và nói: “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.” (Thi Thiên 143:6). Mặc dù đang ở trong tâm trạng “thần linh nao sờn” (câu 7), nhưng khi bình minh ló dạng, vua Đa-vít cầu xin được “nghe sự nhân từ Chúa” và được “Chúa chỉ cho con đường phải đi”. Vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8). Vua Đa-vít tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” (Thi Thiên 143:10).

Linh hồn bạn có hướng về Chúa để cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn con đường phải đi và dạy bạn làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho linh hồn con luôn ngưỡng vọng Chúa để tương giao với Ngài và được Thánh Linh Chúa dạy con thực hành mọi việc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 1: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4
Thứ Bảy September 2: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9
Chúa Nhật September 3: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 31, 2023 – Hành Động Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 31, 2023
Hành Động Đức Tin

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.”

Mác 5:34

Khi Chúa Giê-xu đi từ thành này qua thành khác để giảng dạy và làm phép lạ, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Bà nghe về Chúa Giê-xu và cố gắng len lỏi giữa đám đông mà rờ áo Ngài vì bà suy nghĩ bà chỉ cần rờ đến áo Chúa thì sẽ được lành. Liền lúc ấy, bà cảm nhận bệnh mất huyết của bà đã được lành. Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Chúa Giê-xu nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Thật là một hành động của đức tin! Không có gì cô đơn và tủi nhục bằng khi bị bệnh mất huyết là một bệnh bị người Do Thái khinh bỉ. Bà cũng đã gặp đủ các thầy thuốc, tiêu hết tiền bạc, tài sản nhưng bệnh vẫn không hết. Trong cơn tuyệt vọng bà âm thầm rờ vào áo Chúa với đức tin vững mạnh bệnh bà sẽ được lành. Chỉ bởi hành động đức tin âm thầm đó Chúa Giê-xu không trách bà nhưng đã chữa lành bệnh cho bà.

Bạn có đến với Chúa Giê-xu qua những hành động bày tỏ đức tin của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn quan tâm đến con và ở gần con. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ hành động đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 3-5

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 30, 2023 – Đặt Trọn Đức Tin Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 30, 2023
Đặt Trọn Đức Tin Vào Chúa

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”

Mác 4:40

Phúc Âm Mác 4:35-41 tường thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu sau một ngày ngồi trên thuyền để giảng cho đoàn dân đông ở trên bờ thì buổi chiều, chính Chúa ra lệnh cho các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Lúc đã ra khơi, khi Chúa đang ngủ phía sau thuyền thì các môn đồ gặp cơn bão lớn nổi lên thình lình. Dù nhiều môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu là những người từng sống bằng nghề chài lưới, rất quen thuộc với những cơn bão bất thường ở biển Ga-li-lê, nhưng chính cường độ của cơn bão làm họ kinh hoảng. Cơn bão lớn làm sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Các môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Câu Chúa hỏi “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” cho chúng ta một nguyên tắc: Đức tin nơi Chúa là phương thuốc chữa chứng bệnh sợ hãi. Cơ đốc nhân sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa chúng ta sẽ vượt thắng sự sợ hãi. Trong cuộc sống, ngay cả Cơ đốc nhân cũng phải trải qua những cơn bão tố trong cuộc đời như các môn đồ dù có Chúa đang ở bên cạnh trong thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên. Qua cơn bão các môn đồ có cơ hội biết Chúa tận tường hơn. Xin Chúa sử dụng các thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta biết Chúa càng hơn để chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa khi phải đối diện với những hoạn nạn khó khăn. Trong khi chúng ta trải qua những cơn bão trong cuộc đời, trước tiên, Chúa sẽ dẹp yên cơn bão trong lòng chúng ta và ban cho chúng ta có sự bình an của Chúa trong tâm hồn khi chúng ta đặt lòng tin vào Chúa. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Khi đang trải qua những cơn bão tố của cuộc đời, bạn có biết Chúa Giê-xu đang ở gần bạn và sẵn sàng dìu dắt bạn vượt qua những giông bão không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên cạnh con ngay cả khi con đang đối diện với những giông bão trong cuộc đời. Xin Chúa cho con đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, xin Ngài dìu dắt con qua khỏi những giông bão và cho con có sự bình an trong tâm hồn. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 61 total views