Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 18, 2021 – Nếp Sống Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 18, 2021
Nếp Sống Thờ Phượng

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1

Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Ca ngợi, tôn thờ và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, công khai và riêng tư, là những hành vi thờ phượng cụ thể. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống toàn diện: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị trong cơ thể phàm trần của chúng ta và biến thân thể chúng ta thành đền thờ thánh của Ngài. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúa Thánh Linh liên tục biến hóa đời sống của chúng ta để trở thành của lễ sống và thánh cho Chúa. Đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta cho Ngài. Đó chính là nếp sống thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con và cứu con. Xin Chúa cho con có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Ngài. Con xin dâng thân thể của con cho Chúa để Chúa sử dụng vào những mục đích cao đẹp theo ý Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 12-13.

 12 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 15, 2021 – Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 15, 2021
Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!”
Thi Thiên 95:6

Mỗi Chúa Nhật, Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới có cơ hội họp nhau lại thờ phượng Chúa. Chương trình và hình thức thờ phượng tại mỗi địa phương có thể khác nhau nhưng đối tượng của sự thờ phượng được Thi Thiên 95 xác định là Đấng Tạo Hóa (câu 6) và Đấng Cứu Chuộc (câu 1) của người đến thờ phượng. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất xứng đáng nhận sự tôn cao, thờ phượng vì Ngài là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Thi Thiên 95:6 mời gọi “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước bày tỏ thái độ khiêm nhường, đầu phục khi đến thờ phượng Chúa qua hành động cúi xuống, quì gối xuống. Thái độ khiêm tốn, đầu phục trong tấm lòng cần thiết cho sự thờ phượng Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Chúa Giê-xu cũng cho biết Đức Chúa Trời đang tìm kiếm “những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:23-24).

Bạn đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc bạn với thái độ như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được đặc ân thờ phượng Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc con. Xin Chúa cho con thờ phượng Chúa với tấm lòng vui mừng, biết ơn, hạ mình và đầu phục Ngài. Nguyện sự thờ phượng Chúa của con và Hội Thánh được đẹp lòng Chúa và làm Sáng Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 15: Xin đọc Mác 6-7
Thứ Bảy October 16: Xin đọc Mác 8-9
Chúa Nhật October 17: Xin đọc Mác 10-11

 22 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 14, 2021 – Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 14, 2021
Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

“Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.”
Truyền Đạo 5:4-5

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sự thất hứa xảy ra thường xuyên. Nhiều lần chúng ta cũng hứa với Chúa nhưng không giữ lời hứa hoặc trì hoãn trong sự giữ lời hứa. Sự thất hứa với Chúa, vua Sa-lô-môn cho biết là điều Chúa không vui lòng. “Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.” (Truyền Đạo 5:4-5). Lời hứa dầu lớn hay nhỏ là một sự tự nguyện cho nên chúng ta phải thận trọng vì “thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả”. Phần Kinh Thánh này, Sa-lô-môn nói về những người “vào nhà Đức Chúa Trời” (câu 1) và vội vàng hứa cùng Chúa những điều mà không hoàn nguyện hoặc nói mà không làm. “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.” (Truyền Đạo 5:2). Sau khi khuyên hãy giữ lời hứa, Sa-lô-môn đã khẳng định bí quyết để phục vụ Chúa hiệu quả là kính sợ Chúa “vì mơ mộng nhiều và nói nhiều nhưng không làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy hãy kính sợ Ðức Chúa Trời.” (Truyền Đạo 5:7 BD2011).

Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa “hứa” với Chúa và thực hiện lời hứa ngắn gọn này: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện.” (Thi Thiên 116:18a).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín không bao giờ thất hứa. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa và giữ những lời hứa của con đối với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 4-5.

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 13, 2021 – Đời Sống Thỏa Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 13, 2021
Đời Sống Thỏa Lòng

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 4:6

Vua Sa-lô-môn khuyên “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 4:6). Siêng năng làm việc kiếm tiền bạc và vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không biết thế nào là sự đầy đủ và thỏa lòng thì sẽ rơi vào chỗ lao khổ, bất an. Những điều vật chất cũng chỉ là hư không theo luồng gió thổi. Mục đích sống trên trần gian không phải chỉ tìm kiếm vật chất nhưng chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm những điều quý báu có giá trị cho linh hồn. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đức tin và sự thỏa lòng trong cuộc sống rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

Bạn có thái độ thỏa lòng đối với đời sống vật chất Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con vật chất đầy đủ hàng ngày. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 1-3.

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 12, 2021 – Vui Mừng Là Phương Thuốc Hay

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 12, 2021
Vui Mừng Là Phương Thuốc Hay

“Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.”
Truyền Đạo 3:12

Chúng ta thường nghe nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Maryland đã kết luận rằng xem hài kịch có tác dụng tăng lượng lưu thông máu. Ngược lại, xem một vở kịch buồn lại làm giảm đáng kể lượng máu lưu thông trong cơ thể. Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Cảm tạ Chúa ban cho con người niềm vui và tiếng cười, một phương thuốc ít tốn kém nhưng đem lại kết quả quý báu vô cùng. Thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi không thể đem đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn. Niềm vui thật chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Tất cả chúng ta đều cần Niềm Vui Lớn là Chúa Giê-xu!

“Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi Thiên 32:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng Lớn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 27-28.

 29 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 11, 2021 – Mọi Sự Theo Kỳ Định

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 11, 2021
Mọi Sự Theo Kỳ Định

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”
Truyền Đạo 3:1

Vua Sa-lô-môn viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1) ông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài. Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8: “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.” (Truyền Đạo 3:11).

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 25-26.

 31 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 8, 2021 – Ý Nghĩa Cuộc Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 8, 2021
Ý Nghĩa Cuộc Sống

“Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 1:14

Vua Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan, giàu có nhất, khi về già đã thấy mọi thứ trên đời này đều trống rỗng và không có ý nghĩa. Sa-lô-môn, người truyền đạo nói: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Lời than thở này trở thành chủ đề của cả cuốn sách Truyền Đạo. Kết luận rằng mọi thứ đều vô nghĩa nghe có vẻ bi quan, chán nản, nhưng chúng ta phải suy nghĩ từ quan điểm của Sa-lô-môn. Điều này được tìm thấy trong Truyền-đạo 1:14: “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.” Cụm từ chính là “dưới ánh mặt trời”, được lặp lại nhiều lần trong suốt sách Truyền Đạo. Sa-lô-môn rút kinh nghiệm từ những thất bại bản thân về cuộc sống “dưới ánh mặt trời” khi nói “mọi thứ đều vô nghĩa”. Ông không có ý nói mọi thứ trên đời đều không có giá trị. Theo quan điểm của vua Sa-lô-môn, những nỗ lực của con người ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời đều là vô nghĩa, hư không. Sa-lô-môn đã có tất cả, và ông đã thử mọi điều, nhưng khi ông bỏ Chúa ra khỏi đời sống, không có gì làm ông hài lòng. Ý nghĩa của cuộc sống chỉ có được khi biết Đức Chúa Trời và tuân giữ các mạng lệnh của Ngài. Đó là lý do tại sao Sa-lô-môn kết thúc cuốn sách Truyền Đạo như sau: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” (Truyền Đạo 12:13).

Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời và tôn Ngài là Chúa, là trung tâm điểm của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con một cuộc sống ý nghĩa ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục sống trong sự kính sợ Chúa và đặt Chúa là trung tâm điểm của đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 8: Xin đọc Ma-thi-ơ 18-20
Thứ Bảy October 9: Xin đọc Ma-thi-ơ 21-22
Chúa Nhật October 10: Xin đọc Ma-thi-ơ 23-24

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 7, 2021 – Dây Chuẩn Mực Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 7, 2021
Dây Chuẩn Mực Của Chúa

“Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta.”
A-mốt 7:8b

Tiên tri A-mốt thuật lại một sự hiện thấy: “Ngài bèn cho ta xem thấy như sau: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.” (A-mốt 7:7). Dây chuẩn mực hay dây dọi là dây người thợ nề dùng để đo xem tường xây có thẳng đứng hay không. Chúa là Đấng Yêu Thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình, Chánh Trực. Dân Y-sơ-ra-ên sống nghiêng lệch, không đúng đường lối Chúa khi được đo với dây chuẩn mực của Chúa. Tiên tri Ê-sai cũng loan báo Chúa sẽ đặt nền vững chắc của Ngài và dùng sự công bình của Chúa làm chuẩn mực. “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực.” (Ê-sai 28:16-17). Hòn đá nền là Chúa Giê-xu và chính Chúa Giê-xu cũng là chuẩn mực công bình tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết muốn có đời sống chuẩn mực đẹp lòng Chúa thì “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.” (1 Phi-e-rơ 2:4-6).

Bạn có sống theo “chuẩn mực” của Chúa không? Nếp sống bạn có càng ngày càng giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Chúa để giúp con biết “chuẩn mực” của Chúa. Xin Chúa cho con có đời sống được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 15-17.

 34 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 6, 2021 – Hãy Sửa Soạn Gặp Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 6, 2021
Khá Sửa Soạn Gặp Chúa

“Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
A-mốt 4:12b

Dân sự của Đức Chúa Trời đã trải qua rất nhiều lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời, không chỉ qua những lời của các vị tiên tri mà còn dưới hình thức nạn đói, động đất, hạn hán, bệnh dịch, chiến tranh và những thảm họa tàn khốc khác trong nỗ lực kêu gọi họ ăn năn tội lỗi và quay trở lại với Chúa. Nhưng bất chấp những lời cảnh báo và tai họa mà họ đã trải qua, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục không quay lưng lại với đường lối thờ thần tượng của mình, và Chúa đã dùng tiên tri A-mốt rao ra những lời lạnh lùng này: “Hãy sửa soạn để gặp Chúa.” (A-mốt 4:12b). Đây không phải là lời “dọa” của Chúa nhưng Chúa muốn cho tất cả mọi người biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Liền sau câu “Hãy sửa soạn để gặp Chúa!”, A-mốt đã nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên biết Đức Chúa Trời mà họ sẽ gặp là Đấng “đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.” (A-mốt 4:13). Tất cả những ai ăn năn tội lỗi, quay về cùng Chúa sẽ tránh sự đoán phạt của Chúa trong Ngày Chúa Trở Lại. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1).

Lời Chúa phán: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2b). Bạn có rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người lân cận khi còn cơ hội không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa qua sự chết của Chúa Giê-xu con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và tránh sự đoán phạt của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho nhiều người trong khi còn cơ hội. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 13-14.

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 5, 2021 – Đồng Hành Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 5, 2021
Đồng Hành Với Chúa

“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?”
A-mốt 3:3

Trong nhiều thế kỷ, dân tộc Y-sơ-ra-ên đã được kêu gọi trở lại với Chúa. Nhiều nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã thổi kèn cảnh báo dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn tội lỗi của họ, trở lại với Chúa và từ bỏ đường lối gian ác của họ. Tiên tri A-mốt đã loan báo: “Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.” (A-mốt 3:1-2). Để tránh sự đoán phạt của Chúa và nhận sự ban phước của Ngài, dân Y-sơ-ra-ên phải trở về cùng Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên phải hướng về Chúa mới có thể đồng hành với Ngài. Tiên tri A-mốt đặt câu hỏi cho dân Y-sơ-ra-ên: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (A-mốt 3:3). Con người luôn đi trong con đường tội lỗi và sống ngược lại ý Chúa. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu sự đoán phạt vì tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận sự chết đền tội của Con Ngài là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta và “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Xin Chúa cho chúng ta là những người đã được Chúa cứu, luôn đồng hành với Đức Chúa Trời qua tiến trình “bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con luôn bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để có đời sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 12.

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 4, 2021 – Kêu Cầu Danh Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 4, 2021
Kêu Cầu Danh Chúa

“Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.”
Giô-ên 2:32a

Giô-ên là một tiên tri của Nước Giu-đa trong khoảng 800 T.C. Giống như tất cả các tiên tri khác, Giô-ên nhận được mạng lịnh kêu gọi dân sự quay về thờ lạy Đức Chúa Trời chân thần, và ông đã thi hành nhiệm mạng đó bằng lời rao giảng “Lời Đức Giê-hô-va“. Tiên tri Giô-ên loan báo “ngày Đức Giê-hô-va” đến gần qua hình ảnh ba sự kiện: dịch châu chấu, sự xâm chiếm của dân A-sy-ri trong tương lai và sự đoán xét mà Đức Chúa Trời sẽ giáng trên toàn thể nhân loại. Giô-ên viết sách Giô-ên qua sự soi dẫn của Thánh Linh nhằm giúp dân sự hiểu được điều Đức Chúa Trời đang phán với họ qua những biến cố nghiêm trọng này. Ông cũng loan báo niềm hy vọng rằng “Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.” (Giô-ên 2:32a). Các câu trong Giô-ên 2:28-32 đã được Sứ-đồ Phi-e-rơ trích dẫn trong bài giảng của ông trong Lễ Ngũ Tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm (Công Vụ Các Sứ-đồ 2:17-21). Sứ-đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại lời hứa của Chúa cho những người Do-thái nghe giảng lúc bấy giờ: “Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Công Vụ Các Sứ-đồ 2:21). Sứ-đồ Phao-lô cũng xác định “Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:12-13). Phương cách nhận sự cứu rỗi từ Chúa được Phao-lô cho biết: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9).

Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta qua những hoạn nạn, những biến cố nghiêm trọng về sứ điệp cứu rỗi của Chúa cho những ai cầu khẩn Danh Ngài. Bạn đã có sự đảm bảo về sự cứu rỗi của Chúa cho chính mình chưa? Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta sốt sắng rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài để tránh sự phán xét sau cùng khi Chúa trở lại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Sự Cứu Rỗi của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con sốt sắng rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 10-11.

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 1, 2021 – Hãy Trở Lại Cùng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 1, 2021
Hãy Trở Lại Cùng Chúa

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã.”
Ô-sê 14:1

Chương cuối của sách tiên tri Ô-sê khẩn thiết mời gọi dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn trở lại cùng Chúa. Những lời tiên tri trong sách Ô-sê thẳng thắn vạch trần tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên và báo trước những hình phạt họ phải nhận lãnh. Nhưng mục đích của những lời tiên tri là kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên ăn năn trở lại cùng Chúa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục cứng lòng nhưng Đức Chúa Trời luôn nhân từ khuyên nài họ hãy từ bỏ thờ thần tượng và con đường tội lỗi, quay trở về cùng Chúa. Chúa hứa sẽ sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ trở lại cùng Chúa, Ngài sẽ phục hồi vẻ đẹp và ban sức sống mới cho dân Y-sơ-ra-ên: “Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban. Những nhánh nó giang ra tận xa; sự xinh tốt của nó sẽ giống như sự xinh tốt của cây ô-li-ve, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.” (Ô-sê 14:4-6). Tấm lòng Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên cũng là tấm lòng của Chúa yêu chúng ta. Sự Thánh Khiết và Yêu Thương là bản chất của Chúa. “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:16). “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8b). Chúa không những yêu chúng ta qua lời khuyên mời liên tục tha thiết nhưng “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9).

Bạn đáp ứng thế nào với lời khuyên mời hãy ăn năn trở về cùng Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã bày tỏ hành động yêu thương của Ngài khi sai chính Con Ngài đến thế gian chịu chết vì tội lỗi nhân loại trong đó có con. Xin Chúa cho con tiếp tục được Chúa thánh hóa, biết ăn năn xưng những tội lỗi của con với Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng Thành Tín Công Bình để tha tội cho con và làm cho con sạch mọi điều gian ác. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
Thứ Bảy October 2: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6
Chúa Nhật October 3: Xin đọc Ma-thi-ơ 7-9

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 30, 2021 – Thờ Phượng Một Mình Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 30, 2021
Thờ Phượng Một Mình Chúa

“Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.”
Ô-sê 10:2a

Ô-sê 10:1 dùng hình ảnh cây nho để chỉ về nước Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sinh trái trĩu cành nói lên sự giàu có thịnh vượng của họ. Nhưng càng được thịnh vượng, thay vì hết lòng thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài, họ lại càng làm ngược lại. Càng thêm thịnh vượng, dân Y-sơ-ra-ên càng lập thêm nhiều chỗ để thờ phượng tà thần Ba-anh. Nguyên nhân khiến người Y-sơ-ra-ên hành động như vậy vì họ đang làm tôi hai chủ: vừa thờ phượng Chúa, lại vừa thờ luôn thần Ba-anh. Dân Y-sơ-ra-ên không bỏ hẳn Đức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ thờ Ba-anh là vị thần của các dân tộc láng giềng vì họ tưởng thần Ba-anh cho họ sự giàu có. Chúa đã cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ô-sê “Thật nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho Ba-anh.” (Ô-sê 2:8). Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm điều răn của Chúa “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Vì sự làm tôi hai chủ của dân Y-sơ-ra-ên cho nên Chúa phán “Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.” (Ô-sê 10:2a).

Bạn có đang thờ phượng “thần tượng” nào ngoài Chúa không? “Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đã yêu con, cứu chuộc con và ban cho con tất cả mọi phước hạnh. Xin Chúa cho con tiếp tục tôn cao Danh Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-la-chi 1-4.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 29, 2021 – Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 29, 2021
Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”
Ô-sê 6:1

Tiên tri Ô-sê biết Đức Chúa Trời đang chờ đợi sự ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên nên ông thúc giục dân sự “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” (Ô-sê 6:1). Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ sẵn sàng rịt lành các vết thương của dân sự Ngài một cách mau chóng khi họ trở về với Ngài. Tiên tri Ô-sê cũng kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” (Ô-sê 6:3). Đáp lại lòng yêu thương của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên đã không thật sự ăn năn và không trung thành với Chúa. Sự ăn năn không thật lòng của họ giống như “mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.” (Ô-sê 6:4b). Đức Chúa Trời biết tấm lòng bên trong của con người cho nên Ngài “ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6).

Bạn có thật sự ăn năn khi phạm tội cùng Chúa để được Chúa tha thứ và chữa lành đời sống tâm linh bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng nhân từ của Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi khi con ăn năn trở lại cùng Ngài. Xin Chúa cho con thật sự ăn năn trở về cùng Ngài và nhìn biết Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ và rịt lành tấm lòng tan vỡ của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 28, 2021 – Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 28, 2021
Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.”
Ô-sê 4:6a

Ô-sê là sách đầu tiên của 12 sách “Tiểu Tiên Tri” trong Cựu Ước. Tiên tri Ô-sê, sống vào thời đại nước Do Thái bị chia đôi. Vương quốc phía Bắc, gồm 10 chi phái, gọi là Y-sơ-ra-ên. Vương quốc miền Nam gồm chi phái Giu-đa và Bên-gia-min, gọi là Giu-đa. Tiên tri Ô-sê đã sinh sống ở Y-sơ-ra-ên và thi hành chức vụ của mình trải qua nhiều triều vua. Trong thời Ô-sê, nước Y-sơ-ra-ên đã trở nên phồn thịnh nhưng Ô-sê đã cảnh cáo rằng sự phồn thịnh ấy sẽ sớm tiêu tan, vì con dân Chúa đã phản nghịch Ngài để đi thờ các tà thần và làm nhiều tội ác. Lời tiên tri ấy đã thành sự thật sau một thời gian khi các vua của A-si-ry đã đến chiếm đóng Y-sơ-ra-ên, phá hủy các thành phố và lưu đày dân sự Chúa. Ô-sê đã liệt kê một số tội trọng của Y-sơ-ra-ên như “Thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu” (Ô-sê 4:2). Tuy nhiên, lý do chính là vì các thầy tế lễ phạm tội, không dạy Lời Chúa và dân Y-sơ-ra-ên cũng “chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời”. (Ô-sê 4:1b). Bởi vì Thiếu Lời Chúa cho nên Chúa phán: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6).

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” (2 Ti-mô-thê 4:2-3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và đời sống thuộc linh được lớn lên trong Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục thuận phục sự dạy dỗ của Thánh Linh Chúa qua Lời Ngài để có lẽ thật, lòng nhân từ và sự nhìn biết Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7.

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 27, 2021 – Chứng Nhân Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 27, 2021
Chứng Nhân Cho Chúa

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”
Đa-ni-ên 12:3

Chương cuối của sách tiên tri Đa-ni-ên nói về những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Tương tự như được ghi trong sách Khải Huyền, sách Đa-ni-ên tiên báo: “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12:1b-2). Câu tiếp theo cho biết những người sống khôn ngoan, sống bày tỏ sự sáng của Chúa và trung tín làm chứng trong giai đoạn cuối cùng để nhiều người ăn năn tin nhận Chúa là điều vô cùng quý giá. “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:3). Sống đẹp lòng Chúa và làm chứng nhân cho Chúa trong bất cứ thời điểm nào là điều quý báu và cũng là mạng lệnh của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b). Kinh Thánh cho biết điều ác sẽ gia tăng khi Ngày Cuối Cùng gần đến. Con người tiếp tục sống tìm kiếm sự vinh hiển tạm thời và chóng qua. Nhiều người yêu mến sự tối tăm và đặt niềm tin vào những điều thuộc về trần gian. Hơn lúc nào hết thế gian đang cần Chúa!

Chúng ta không biết khi nào Chúa trở lại, nhưng xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan qua sự soi sáng của Lời Chúa, trung tín làm chứng về Chúa để nhiều người được cứu trong khi còn cơ hội. Lời Chúa hứa: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13-14). Bạn có đang là chứng nhân cho Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín sống đẹp lòng Chúa, bày tỏ ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh và hết lòng nói về Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê.

 42 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 24, 2021 – Ăn Năn Để Được Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 24, 2021
Ăn Năn Để Được Sống

“Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”
Ê-xê-chi-ên 18:32

Ê-xê-chi-ên đoạn 18 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ phán xét tất cả mọi người. Hai lần trong Ê-xê-chi-ên 18 Đức Chúa Trời tuyên phán: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20). Mặc dù sự chết là hậu quả chắc chắn cho những linh hồn phạm tội trước sự phán xét của Chúa nhưng Chúa nài khuyên dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây bỏ con đường tội lỗi khi còn cơ hội để được sống. “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết?” (Ê-xê-chi-ên 18:30-31). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương không muốn ai chết mất. “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (Ê-xê-chi-ên 18:32). Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng cho biết lý do Chúa Giê-xu chưa trở lại để phán xét thế gian: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Đức Chúa Giê-xu đã phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15 BDM). Phúc Âm là Tin Lành cho con người tội lỗi biết ăn năn và tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết đền tội cho nhân loại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con và ban cho con sự cứu rỗi qua sự Chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tiếp nhận Ngài vì Chúa hứa ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Thứ Bảy September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7
Chúa Nhật September 26: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 51 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 23, 2021 – Bởi Thần Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 23, 2021
Bởi Thần Chúa

“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.”
Ê-xê-chi-ên 37:14a

Chúa đã cho Ê-xê-chi-ên sự hiện thấy về thung lũng đầy những hài cốt (Ê-xê-chi-ên 37:1–14). Các bộ hài cốt này tượng trưng cho Dân Y-sơ-ra-ên đã “chết” với tư cách là một quốc gia với đất đai, ngôi vua và đền thờ bị tước đoạt. Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên hãy đến thung lũng đầy hài cốt và nói với xương khô rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo hơi thở vào xương và chúng sẽ sống lại, giống như khi tạo dựng con người Ngài thổi hơi thở vào A-đam (Sáng thế ký 2:7). Ê-xê-chi-ên vâng lời nói với hài cốt thì xương liền lại với nhau, gân và thịt mọc trên xương và da bọc thịt, nhưng chưa sống động vì chưa có hơi thở nhập vào thân thể. Rồi Ê-xê-chi-ên nghe tiếng phán truyền của Đức Chúa Trời hãy nói tiên tri cùng gió và bảo gió rằng Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.” (Ê-xê-chi-ên 37:9-10). Sự hồi sinh những bộ hài cốt biểu thị kế hoạch của Đức Chúa Trời về việc khôi phục quốc gia trong tương lai của Y-sơ-ra-ên. Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên cho biết cuộc sống mới của Y-sơ-ra-ên phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải hoàn cảnh hoặc tài sức của dân sự. Tín hữu và Hội Thánh Chúa ngày nay cũng cần năng quyền của Chúa Thánh Linh để sống mạnh và phát triển. Tiên tri Xa-cha-ri cũng khẳng định: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

Bạn có sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con hành động bởi sức riêng và kết quả là sự khô khan, thiếu sức sống của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh thổi cơn gió phục hưng vào đời sống của mỗi tín hữu và Hội Thánh Chúa để chúng con phục vụ qua quyền năng của Ngài đem lại nhiều kết quả vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia.

 55 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 22, 2021 – Lòng Mới và Thần Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 22, 2021
Lòng Mới và Thần Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe Lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng. “Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 62 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 21, 2021 – Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 21, 2021
Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Dân Y-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” (Ê-xê-chi-ên 18:2, Giê-rê-mi 31:29) để than vãn là thế hệ dân Y-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên họ. “Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7). Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng họ không nhận trách nhiệm về những hành động tội lỗi của họ được Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi liệt kê rõ ràng. Đức Chúa Trời phán: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa phán xét linh hồn của mỗi cá nhân “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18.20). Thư Rô-ma 3:23 cho biết “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả, “Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.” (Cô-lô-se 3:25).

Bạn có chịu trách nhiệm về những hành động tội lỗi của bạn trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con vì con là người có tội. Xin Chúa cho con biết ăn năn những tội lỗi của con và xưng tội lỗi của mình với Chúa để được sự tha thứ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 62 total views