Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 2, 2021 – Đặt Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 2, 2021
Đặt Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

“Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.”
Thi Thiên 147:11 (BD2011)

Thi-thiên 147 nhắc nhở con dân Chúa phải đặt hy vọng vào Chúa. Những câu đầu của Thi Thiên này khuyên con dân Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho con cái Ngài. Chúa không vui lòng khi chúng ta đặt hy vọng vào những quyền lực hay ngay cả sức riêng của chúng ta. Câu 10 cho biết “Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người” vì đây là những điều con người thường đặt hy vọng vào thay vì đặt hy vọng vào Đấng ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta nhận được bởi tình thương của Ngài. “Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.” (Thi Thiên 147:11). Kính sợ Chúa là thái độ sống tùy thuộc vào tình thương của Chúa. Khi chúng ta đặt hy vọng và lòng tin cậy vào tình thương của Chúa thì không bao giờ thất vọng vì Ngài hứa: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54:10).

Bạn có sống với lòng kính sợ Chúa và đặt hy vọng hoàn toàn vào tình thương không lay chuyển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì nhiều khi con nương cậy vào những phương tiện hoặc sức riêng của con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa qua nếp sống đặt hy vọng vào tình thương của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ga-la-ti 4-6

 7 total views,  7 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 1, 2021 – Vui Mừng Trong Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 1, 2021
Vui Mừng Trong Hy Vọng

“Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.”
Rô-ma 12:12 (BD2011)

Trong Rô-ma 12, sứ đồ Phao-lô nài khuyên Cơ-đốc-nhân “hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, và đẹp lòng Ðức Chúa Trời; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em.” (Rô-ma 12:1). Những câu sau đó, sứ-đồ Phao-lô  liệt kê ra một loạt các mệnh lệnh ngắn để các Cơ-đốc-nhân thực hành. Ba mệnh lệnh trong Rô-ma 12:12 là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần và tình cảm của mỗi Cơ-đốc-nhân. “Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12). Mệnh lệnh đầu tiên đối với Cơ-đốc-nhân là vui mừng trong hy vọng. Thông thường, chúng ta không thích ai nói rằng chúng ta cần thay đổi thái độ của mình để trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, trong câu này sứ-đồ Phao-lô khẳng định rằng hy vọng của chúng ta đáng để chúng ta vui mừng. Hy vọng gì có thể làm cho chúng ta luôn vui mừng? Phao-lô đề cập đến sự cứu rỗi là điều quý báu nhất và đó là niềm vui của Cơ-đốc-nhân vì “trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu.” (Rô-ma 8:24). Sứ-đồ Phao-lô không coi thường những nỗi đau khổ Cơ-đốc-nhân phải trải qua khi ông nói hãy nhẫn nại trong gian khổ, nhưng ông muốn nói khi chúng ta có sự vui mừng trong hy vọng thì những “sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.” (Rô-ma 8:18). Mệnh lệnh sau cùng “hãy bền lòng cầu nguyện” nhắc nhở chúng ta trong khi trải qua những đau khổ, trong khi chờ đợi những gì chúng ta hy vọng, chúng ta nên cầu nguyện. Chúa nghe, hiểu và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta ngay cả khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói thì “Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có vui mừng trong hy vọng cứu rỗi vững chắc Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đảm bảo về sự cứu rỗi của con qua Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn vui mừng trong hy vọng mặc dầu con đang trải qua những sự thử thách trong cuộc sống nhưng những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với niềm vui cứu rỗi Ngài ban cho con và sự vinh hiển khi Ngài trở lại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ga-la-ti 1-3

 13 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 30, 2021 – Hy Vọng Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 30, 2021
Hy Vọng Nơi Chúa

“Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.”
Thi Thiên 62:5-6 (BD2011)

Thi Thiên 62 do Vua Đa-vít làm để bày tỏ lòng bình an vững chắc khi đặt hy vọng nơi Chúa. Vua Đa-vít đã viết “Vì tôi chỉ hy vọng nơi Chúa”, chữ “tôi” nói lên mối liên hệ cá nhân khắng khít với Chúa là Đấng ông tin cậy. Vua Đa-vít diễn tả mối liên hệ giữa ông với Chúa như sau: “Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.” (Thi Thiên 62:6). Tất cả những ai tin nhận Chúa đều có thể kinh nghiệm như Vua Đa-vít. Chúng ta được vững an vì “Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 62:7). Chúa Giê-xu đã giáng sinh cho chúng ta sự hy vọng cứu rỗi vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị rúng động, không bị thất vọng vì không có điều gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:39b).

Bạn có hy vọng nơi Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng ban cho con sự hy vọng vững chắc. Xin cho con chỉ hy vọng nơi Chúa vì chỉ trong Ngài con nhận được sự cứu rỗi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 9-13

 16 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 29, 2021 – Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 29, 2021
Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Chúng ta đang tiến vào Mùa Giáng Sinh 2021. Bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh được gọi là Mùa Vọng. Trong tiếng La-tinh Mùa Vọng có nghĩa là “đang đến.” Chúng ta trông mong hay hướng về sự kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh và mong chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại.  Mùa Vọng giúp chúng ta vượt qua sự ồn ào của ngày lễ để chú tâm vào lý do chính của mùa lễ Giáng Sinh. Bốn Chúa Nhật trong Mùa Vọng được đánh dấu bằng bốn sứ điệp của Mùa Giáng Sinh: Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng và Yêu Thương. Trong tuần lễ đầu tiên của Mùa Vọng, xin lời cầu nguyện của sứ-đồ Phao-lô trong thơ Rô-ma cũng cho chúng ta Niềm Hy Vọng trong Mùa Giáng Sinh vì Chúa là Đức Chúa Trời của Hy Vọng.  “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Niềm hy vọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được “tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh”. Niềm hy vọng chúng ta có được không đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm của con người nhưng đến từ quyền năng của Chúa Thánh Linh cho những người tin cậy Đức Chúa Trời của Hy Vọng.

Bạn đang chờ đợi, hay trông mong điều gì trong Mùa Vọng nầy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời của Hy Vọng đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh cho con luôn tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 5-8

 20 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 26, 2021 – Cảm Tạ Chúa Không Chấm Dứt Sau Lễ Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 26, 2021
Cảm Tạ Chúa Không Chấm Dứt Sau Lễ Tạ Ơn

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau những buổi tiệc linh đình ăn mừng cảm tạ Chúa trong Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11, nhiều người tưởng đó là xong bổn phận tạ ơn Chúa. Lễ Tạ Ơn không bao giờ chấm dứt trong đời sống Cơ-đốc-nhân. Câu Kinh Thánh ngắn gọn Cô-lô-se 3:17 nói lên nếp sống của Cơ-đốc-nhân “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Cụm từ “Nói hay Làm” diễn tả tất cả những hành động của con người trong cuộc sống. “Nhân danh Chúa mà làm” nghĩa là tất cả “lời nói và việc làm” của Cơ-đốc-nhân phải thực hành vì Danh Chúa và cho Danh Chúa. Người nhân danh Chúa Giê-xu trong mọi lời nói và việc làm là người ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống và để Thánh Linh Chúa chủ động trong mọi việc. Đọc các câu trước đó chúng ta thấy bí quyết để có nếp sống tạ ơn và sáng danh Chúa. Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có sự bình an thật của Đức Thánh Linh ở trong lòng: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có Lời Chúa ở trong lòng: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.” (Cô-lô-se 3:16a). Qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nếp sống hằng ngày của bạn có bày tỏ lòng tạ ơn Chúa qua hành động được thực hiện trong Danh Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con là con cái của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa qua nếp sống xứng đáng với danh xưng là con cái của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 26: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 10-13
Thứ Bảy November 27: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16
Chúa Nhật November 28: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 1-4

 30 total views,  1 views today

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2021 – Thursday, November 25, 2021 – Hãy Đếm Ân Phước Chúa Ban

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2021
Thursday, November 25, 2021
Hãy Đếm Ân Phước Chúa Ban

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
Thi Thiên 103:1-2

Chúng ta hãy tưởng tượng sự thử thách dồn dập mà tất cả những người định cư đầu tiên phải chịu đựng vào năm 1620. Những người di dân này rời bỏ tất cả gia đình, bạn bè và mọi thứ quen thuộc tại Anh Quốc để ra đi tìm tự do tín ngưỡng. Vào tháng 9 năm 1620, con tàu Mayflower rời thành phố Plymouth tại Anh Quốc chở theo 102 người vượt Đại Tây Dương trong cuộc hành trình kéo dài 66 ngày với đầy bệnh tật và bão tố. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1620 họ đã đến bán đảo Cape Cod và sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1620 họ đến đất liền, một địa điểm hiện nay có tên Plymouth, Massachusetts. Trong mùa đông đầu tiên tại Tân Thế Giới, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt và quá lạnh lẽo, 46 người trong số 102 đã qua đời. Những người sống sót bắt đầu cuộc sống bất chấp biết bao gian khổ, khó khăn. Sau một năm, Chúa cho mùa gặt năm 1621 được kết quả tốt đẹp. Vào mùa thu của năm 1621, họ quyết định tổ chức lễ tạ ơn Chúa với sự tham dự của 91 thổ dân da đỏ. Lễ tạ ơn đầu tiên kéo dài suốt 3 ngày theo truyền thống mừng mùa màng của Nước Anh, cộng thêm gà tây và bắp do người dân da đỏ cung cấp. Lễ tạ ơn đầu tiên chủ đích là cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban mặc dầu họ phải trải qua nhiều hoạn nạn. Mặc dầu chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, hoạn nạn trong năm vừa qua, xin Chúa cho chúng ta hãy đếm các ơn phước Chúa ban và cảm tạ Chúa. Thi Thiên 103:1-2 khuyên dạy chúng ta “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Bài hát “Ân Phước Chúa Ban – God’s Many Blessings” chứa đựng lời nhắc nhở tuyệt vời: Hãy đếm ơn trên, hãy kể ơn Con Trời, sẽ thấy bao phước ân lớn lao Chúa Cha đang làm. Lúc đau thương vây quanh mình, tâm hồn bồn chồn lo lắng, lòng thấy trống vắng bên đời khi mình lầm đường lạc lối. Thì anh mau mau nhìn quanh đây còn bao nhiêu điều thật đẹp thay. Lòng chợt thấy vui mừng, bao phước ân Cha luôn luôn tràn. (Lời bài hát tiếng Anh: Count your blessings each and everyone. Find the awesome wonder in what God has done. When troubles get you down and make you feel afraid or when you’re all alone and think you’ve lost your way, take the time to look around. See the beauty hear the sounds. Let your heart rejoice in the wonders that abound.)

Video bài hát: “Ân Phước Chúa Ban – God’s Many Blessings”

Cầu xin Chúa ban cho quý vị và gia đình một Lễ Tạ Ơn thật an bình, phước hạnh trong sự nhân từ và thành tín của Chúa.

 35 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 24, 2021 – Cảm Tạ Chúa Mỗi Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 24, 2021
Cảm Tạ Chúa Mỗi Ngày

“Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.”
Thi Thiên 92:1-2

Mỗi năm, người Hoa Kỳ mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11 và người Gia-nã-đại mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ hai của tháng 10. Đây là ngày đặc biệt mỗi năm dành cho sự Tạ Ơn trên bình diện quốc gia nhưng đối với Cơ-đốc-nhân sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải liên tục mỗi ngày. Trước giả Thi Thiên 92 thưa với Chúa trong câu 1 và 2 rằng: “Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 92:1-2). Những chữ “buổi sáng và ban đêm” cho thấy sự ngợi khen và cảm tạ Chúa được bày tỏ mỗi ngày vì sự nhân từ và thành tín của Chúa không bao giờ chấm dứt. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23). Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi ngày không phải làm theo bổn phận hay một cách miễn cưỡng. Thi Thiên 92 câu 1 cho biết “lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va” và câu 4 “Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.”

Bạn có vui mừng ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Ngài không bao giờ chấm dứt. Xin Chúa cho con luôn vui mừng ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi ngày vì đó là điều tốt đẹp cho chính con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 1-4

 31 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 23, 2021 – Phương Cách Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 23, 2021
Phương Cách Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.”
Thi Thiên 9:1-2

Thi Thiên 9 do vua Đa-vít làm để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Bắt đầu, vua Đa-vít đã xác nhận đây là lời cảm tạ của chính cá nhân ông “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Vua Đa-vít không nói “dân sự Chúa hết lòng cảm tạ Chúa” vì ông không biết được bên trong tấm lòng của những người khác. Vua Đa-vít chỉ biết tấm lòng của chính ông và ông mạnh dạn nói “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Toàn bộ con người của vua Đa-vít dốc đổ ra cảm tạ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho chúng ta ba điều có thể thực hành để cảm tạ Chúa. Trước hết, vua Đa-vít nhớ lại những công việc lạ lùng của Chúa và ông nói ra cho những người khác cùng biết. Kế đến, vua Đa-vít tận hưởng niềm vui nơi Chúa. Và điều sau cùng, vua Đa-vít ca tụng hay hát ngợi khen danh của Chúa. Những điều vua Đa-vít thực hành để cảm tạ Chúa cũng là những mạng lệnh được nhắc đến trong Tân Ước khi nói đến sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô khuyên “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp và cho tất cả Cơ-đốc-nhân “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Sứ-đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại thành Ê-phê-sô “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:18-20).

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa qua sự bày tỏ công việc Chúa làm trong đời sống bạn cho người chung quanh biết không? Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không? Bạn có hết lòng ca hát thánh nhạc để ngợi khen và cảm tạ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và đang biến đổi đời sống con để trở nên giống Con Ngài là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn hết lòng cảm tạ Chúa qua sự nói về Chúa cho người chung quanh, sống vui mừng trong Chúa và ca hát ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 14-16

 31 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 22, 2021 – Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 22, 2021
Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
Thi Thiên 136:1

Thi Thiên 136 có 26 câu và phần cuối của mỗi câu đều lặp lại cụm từ “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Trước giả Thi Thiên 136 ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhiều lý do nhưng lý do chính yếu trước giả muốn nhấn mạnh là “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Sự nhân từ hay tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời vì “Chúa là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu trường tồn bất diệt. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là Tình Yêu Hành Động. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). Thi Thiên 136 kêu gọi “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va” trong 3 câu đầu và câu cuối với 4 điểm: Vì Chúa là Đấng Tốt Lành, là Đấng Cao Trọng hơn các thần, các chúa của thế gian và là Đức Chúa Trời của các từng trời. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu Thương của Chúa. “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo? Như Thánh Kinh chép rằng: “Vì Ngài mà chúng tôi bị giết suốt cả ngày, chúng tôi bị kể như chiên của lò sát sinh.” Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, các quyền lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:35-39).

Bạn có cảm tạ Chúa vì sự Yêu Thương của Ngài còn đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sống trong sự nhận biết Chúa là Đấng luôn yêu thương con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 11-13

 35 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 19, 2021 – Hãy Ca Hát Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 19, 2021
Hãy Ca Hát Cảm Tạ Chúa

“Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 147:7 (BDM)

Ca hát là một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cũng là một mạng lệnh cho con dân Chúa. Thi Thiên 100:1-2 tuyên phán: “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 100:1-2). Trong sách Thi Thiên có nhiều câu đề cập đến sự sử dụng âm nhạc và ca hát để ngợi khen, cảm tạ Chúa. Thi Thiên 147 cho biết sự ca hát trong khi thờ phượng Chúa là một điều tốt đẹp và hợp lý. “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.” (Thi Thiên 147:1). Sự quan trọng của ca hát cảm tạ Chúa được nhắc lại trong câu 7: “Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 147:7). Sứ-đồ Phao-lô cũng dạy về việc sử dụng âm nhạc trong sự ngợi khen và cảm tạ Chúa: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:19-20). Chính Chúa Giê-xu và môn đồ cũng hát thơ thánh sau khi Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh. “Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Ô-li-ve.” (Mác 14:26). Âm thanh và âm nhạc là phương tiện Chúa ban cho để chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa. “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 96:1).

Bạn có hòa lòng ngợi khen và cảm tạ Chúa khi ca hát hoặc nghe những thánh ca thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đáng được ngợi khen và cảm tạ. Xin Chúa giúp con luôn hòa lòng ca hát ngợi khen và cảm tạ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 19: Xin đọc Rô-ma 1-3
Thứ Bảy November 20: Xin đọc Rô-ma 4-7
Chúa Nhật November 21: Xin đọc Rô-ma 8-10

 44 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 18, 2021 – Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 18, 2021
Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

“Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.”
Thi Thiên 26:7 (BD2011)

Thi-thiên 26 nói lên nỗi khổ tâm của vua Đa-vít vì ông đang đối diện với một xã hội đầy tội ác và bất công. Vua Đa-vít bày tỏ rằng ông không giống như những người tội lỗi ở chung quanh ông, vì ông “không ngồi chung cùng người dối trá, chẳng đi với kẻ giả hình, ghét bọn làm ác, chẳng ngồi chung với kẻ dữ” (Thi Thiên 26:74-5). Mặc dầu xã hội đầy dẫy sự gian ác và những người chung quanh sống trong sự băng hoại, vua Đa-vít xác định “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài.” (Thi Thiên 26:6). Vua Đa-vít không dự phần vào những điều tội lỗi của thế gian và ông cũng mạnh dạn tuyên bố “Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.” (Thi Thiên 26:7). Ngày nay, nhiều Cơ-đốc-nhân không muốn đối diện với những nan đề trong xã hội nên tìm cách thu gọn lại trong phạm vi an toàn của mình. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của vua Đa-vít tiếp tục lớn tiếng tạ ơn Chúa và ngợi khen những việc kỳ diệu của Chúa. Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 26 với lời hứa nguyện: “Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” (Thi Thiên 26:12).

Bạn có luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa và lớn tiếng tạ ơn Chúa trước mặt mọi người không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có ánh sáng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa và luôn lớn tiếng tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 26-28.

 38 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 17, 2021 – Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 17, 2021
Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”
Thi Thiên 30:12

Thi Thiên 30 là bài thơ vua Đa-vít làm nhân dịp lễ khánh thành cung điện trên núi Si-ôn. Lễ khánh thành nầy rất quan trọng vì không phải chỉ để ăn mừng nơi cư ngụ mới của vua nhưng là để dâng hiến cung điện đó cho Chúa. Trong dịp vui mừng nầy, vua Đa-vít nhắc lại những ngày gian truân, lúc bị đau ốm được Chúa chữa lành, lúc gần kề bên cái chết được Chúa cứu thoát và ông cảm tạ Chúa. Ôn lại những ơn phước Chúa ban trong quá khứ, Đa-vít biết ơn Chúa vì chính Ngài đã chăm sóc và cứu giúp ông. Vua Đa-vít không thể nín lặng được và ông cũng không chỉ tạ ơn Chúa một lần mà thôi. Vua Đa-vít nói “Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:12). Vua Đa-vít hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì ông biết rằng: “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5). Trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cần theo gương của vua Đa-vít trong sự hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta qua những chặng đường khó khăn cũng như những lúc bình an và đầy đủ.

Khi ở trong sự vui sướng bạn có nhớ đến ơn của Chúa dẫn dắt bạn qua những lúc khó khăn không? Bạn có hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con trong lúc khó khăn cũng như lúc hanh thông tốt đẹp. Xin Chúa cho môi miệng con ngợi khen Chúa không ngừng và lòng con cảm tạ Chúa đến đời đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 23-25.

 39 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 16, 2021 – Đừng Sống Như Người Vô Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 16, 2021
Đừng Sống Như Người Vô Ơn

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”
Rô-ma 1:21

Trong thư Rô-ma chương 1, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người cho nên con người không thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20).  Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do con người “dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa” vì họ “lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” (Rô-ma 1:21-22). Chúa phán trong Thi Thiên 14:1: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Khi con người không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao thì “không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời”“không tạ ơn Ngài.” Họ là những người vô ơn với Đức Chúa Trời!

Bạn sống như thế nào để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho con không có nếp sống như người vô ơn đối với Chúa. Xin cho con luôn làm sáng Danh Chúa và mãi mãi tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 20-22.

 40 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 15, 2021 – Chúng Con Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 15, 2021
Chúng Con Cảm Tạ Chúa

“Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.”
1 Sử-Ký 29:13 (BD2011)

Sau thời gian 40 năm làm vua của Y-sơ-ra-ên, vào cuối cuộc đời của Vua Đa-vít, ông đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa vì ông chứng kiến lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa cho việc xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va, ông không thể nào nín lặng. “Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.” (1 Sử-Ký 29:10-12). Lời ngợi khen tôn cao Chúa dẫn vua Đa-vít đến sự cảm tạ Chúa “Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.” (1 Sử-Ký 29:13). Những câu tiếp theo (câu 14-15), vua Đa-vít cho biết lý do mà ông và dân sự đã dâng hiến một cách vui lòng cho Chúa. “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy?” Lý do thứ 1: “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến”; Lý do thứ 2: “Vì những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa”; Lý do thứ 3: “Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi”; và Lý do thứ 4: “Vì các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được.” Với những lý do đó, Vua Đa-vít và dân sự Chúa đã tận hiến cho Chúa và là cớ để dâng lên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ.

Bạn có nhận biết những điều gì bạn đang có ngay cả sự sống đều thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con tất cả những điều con hiện có. Xin Chúa cho luôn sẵn lòng dâng hiến và sử dụng những ân tứ Chúa ban cho công việc Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 17-19.

 42 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 12, 2021 – Đời Sống Đem Đến Sự Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 12, 2021
Đời Sống Đem Đến Sự Tạ Ơn

“Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.”
Rô-ma 1:8

Sứ-đồ Phao-lô bắt đầu thư Rô-ma với lời Tạ Ơn Chúa về tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma. Trong thư Phao-lô “gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ” (Rô-ma 1:7), Phao-lô viết: “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1:8). Mặc dầu chưa bao giờ đến thăm Hội Thánh tại Rô-ma nhưng sứ-đồ Phao-lô đã nghe tiếng đồn về đức tin tốt của các tín hữu tại Rô-ma. Tiếng đồn tốt này sứ-đồ Phao-lô nói đã loan truyền “khắp cả thế gian”, có nghĩa đến tận cùng nơi xa nhất của thế giới được biết lúc bấy giờ. Chúng ta thấy gương mẫu nơi Phao-lô về tình cảm chân thật đối với anh chị em của mình trong Đấng Christ. Các tín hữu tại thành Rô-ma dù mới tin Chúa, chưa biết các “giáo lý” của Chúa đầy đủ cho nên sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Rô-ma để trang bị cho họ một nền tảng vững vàng về các lẽ đạo của Chúa, nhưng các tín hữu này đang sống bày tỏ đức tin thật trong Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cho biết đặc điểm của người tin Chúa là “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Chính bằng cuộc sống đức tin chúng ta đang sống, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau và ân điển của Chúa Giê-xu được phản ánh trong cuộc sống của chúng ta, mà người khác sẽ biết rằng chúng ta là môn đồ của Ngài.

Đời sống đức tin của bạn có đem đến sự tạ ơn Chúa cho người ở gần cũng như ở xa không? Đời sống cá nhân, gia đình, Hội thánh địa phương của bạn có là cớ cho người khác “cảm tạ Chúa” không? Tiếng đồn về cá nhân bạn, gia đình bạn và Hội thánh bạn đến tai người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn con để trở thành thánh đồ trong ân điển diệu kỳ của Chúa. Con cũng cảm tạ Chúa về đời sống và hành động đức tin của các tín hữu thân yêu trong Hội Thánh. Xin Chúa cho con, gia đình con luôn sống bày tỏ đức tin để Danh Chúa được vinh hiển và là cớ cho nhiều người tạ ơn Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 12: Xin đọc Công Vụ 9-10
Thứ Bảy November 13: Xin đọc Công Vụ 11-13
Chúa Nhật November 14: Xin đọc Công Vụ 14-16

 47 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 11, 2021 – Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 11, 2021
Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

“Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
1 Cô-rinh-tô 1:4

Hội Thánh tại thành phố Cô-rinh-tô có nhiều nan đề và mục đích chính sứ-đồ Phao-lô viết thư là để khuyên dạy các tín hữu trong Hội Thánh. Mặc dù có những nan đề nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn có lý do để dâng lời tạ ơn Chúa vì các tín hữu trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:4). Ông cảm tạ Chúa vì ông biết các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô đang ở trong tiến trình Thánh Hóa của Chúa. Ông không ngần ngại gọi các tín hữu là Thánh Đồ “tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2). Cho dù đầy dẫy những sự bất toàn nhưng các tín hữu đang được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Giê-xu. “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Với niềm hy vọng tin cậy vào quyền năng biến đổi của Chúa và với tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13) Phao-lô đã kiên nhẫn khuyên lơn quở trách để giúp các tín hữu tiếp tục tiến bước trên con đường thánh hóa. Phao-lô không phải chỉ cảm tạ Chúa khi viết thư cho tín hữu Cô-rinh-tô nhưng ông nói “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời.”

Bạn có thường xuyên tạ ơn Chúa về các tín hữu trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho con lòng yêu thương, tha thứ để hằng nhớ đến các anh chị em trong cùng đức tin để dâng lời Tạ Ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 7-8.

 44 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 10, 2021 – Tạ Ơn Vì Được Cứu

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 10, 2021
Tạ Ơn Vì Được Cứu

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”
Cô-lô-se 1:12-14

Trong Mùa Tạ Ơn chúng ta có nhiều lý do để Tạ Ơn Chúa nhưng ơn lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc cho các tín hữu tại thành Cô-lô-se trong đoạn 1 từ câu 12 đến 14 về những phước hạnh trong sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi của Chúa bao gồm sự tha tội, khiến chúng ta dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được dời qua Nước của Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta được cứu rỗi là do ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định trong thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta xấu xa, ô uế nhưng đã được Chúa thương yêu và ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua ân điển của Ngài.

Bạn có hết lòng ngợi khen và tạ ơn Chúa vì đã được cứu chuộc qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm và đã tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa cho con không bao giờ quên sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 4-6.

 49 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 9, 2021 – Người Biết Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 9, 2021
Người Biết Ơn

“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.”
Lu-ca 17:15-16

Trong câu chuyện mười người bị bệnh phung đến xin Chúa Giê-xu chữa lành ghi lại trong Lu-ca 17, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Bác sĩ Lu-ca thuật lại: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.” (Lu-ca 17:15-16). Điều đặc biệt là người duy nhất trở lại ngợi khen Chúa là một người Sa-ma-ri. Chín người kia là người Giu-đa thuộc tuyển dân của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã biết trước không phải mười người đều biết ơn Chúa nhưng Ngài vẫn thương xót chữa lành cho tất cả. Khi một người trở lại bày tỏ lòng cảm tạ và thờ phượng Chúa, Chúa Giê-xu nói với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ rằng: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:17-18). Chín người Giu-đa cho mình là người công bình nên không cần Chúa. Họ chỉ cần đến sự chữa lành thuộc thể mà thôi. Người Sa-ma-ri được Chúa chữa lành bệnh phung thì bày tỏ qua hành động trở lại tạ ơn và thờ phượng Chúa vì biết rằng mình không xứng đáng nhận được ân huệ của Chúa. Người Sa-ma-ri này không những đã được sự chữa lành về phần thuộc thể nhưng cũng được Chúa tha thứ tội lỗi khi trở lại sấp mặt xuống đất thờ phượng Chúa. Chúa Giê-xu phán cùng người Sa-ma-ri rằng: “Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” (Lu-ca 17:19).

Bạn có dâng lời ngợi khen, cảm tạ Chúa qua hành động hạ mình thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tất cả các ân phước Ngài ban cho con. Xin Chúa cho con luôn là người biết ơn Chúa và hạ mình thờ phượng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 1-3

 47 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 8, 2021 -Trọn Đời Sống Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 8, 2021
Trọn Đời Sống Ngợi Khen Chúa

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”
Thi Thiên 146:2

Sách Thi Thiên có 150 chương. Năm Thi-thiên cuối cùng là những bài thơ ca ngợi Chúa. Mỗi Thi-thiên đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “Ha-lê-lu-gia” nghĩa là: “Ngợi Khen Chúa!”. Thi Thiên 146 nói lên sự thành tín vĩnh cửu của Chúa so sánh với tính cách mong manh và tạm thời của con người. Khi ý thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, không tồn tại lâu dài, tác giả Thi Thiên 146 đã nói với linh hồn mình: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 146:1). Tác giả không ngừng ca ngợi Chúa nhưng tiếp tục với sự cam kết: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 146:2). Cụm từ “Trọn đời sống tôi”“Hễ tôi còn sống chừng nào…” nhấn mạnh tấm lòng quyết tâm ngợi khen Chúa không bao giờ chấm dứt. Tác giả Thi Thiên 104:33 cũng hứa nguyện: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Những câu tiếp theo của Thi Thiên 146 xác nhận tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa (câu 5-10): Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Đó là những lý do chúng ta trọn đời ngợi khen Chúa!

Nhân Mùa Ngợi Khen và Cảm Tạ, bạn có cam kết tiếp tục ca ngợi Chúa suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Cao Cả, Quyền Năng. Xin Chúa cho con ý thức được tính cách vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của đời sống con để con tôn thờ Chúa và cam kết ngợi khen Chúa trọn đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 19-21.

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 5, 2021 – Cầu Nguyện Trong Sự Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 5, 2021
Cầu Nguyện Trong Sự Tạ Ơn

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”
Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27). Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng ngợi khen và cảm tạ. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa trong sự ngợi khen và cảm tạ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều về con và biết tất cả các nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự ngợi khen và tạ ơn Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 5: Xin đọc Giăng 11-12
Thứ Bảy November 6: Xin đọc Giăng 13-16
Chúa Nhật November 7: Xin đọc Giăng 17-18

 46 total views