Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 30, 2023 – Quyền Năng Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 30, 2023
Quyền Năng Đức Thánh Linh

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
Công vụ 1:8

Sách Công-vụ Các Sứ-đồ ghi lại lịch sử sự hình thành Hội Thánh và quyền năng của Chúa Thánh Linh trong các môn đồ của Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa phán một lời dặn dò rất quan trọng cho các môn đồ trong Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Chúa Giê-xu phán hãy chờ đợi Chúa Thánh Linh giáng lâm để Ngài ban cho quyền năng làm chứng nhân cho Chúa. Thật ra, điều này Chúa Giê-xu cũng đã nói trước khi Ngài chịu chết, Ngài phán: “Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các người cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các người đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26, 27). Nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh được Chúa Giê-xu mô tả: “Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.” Chính Chúa Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu cho nên môn đồ có Chúa Thánh Linh ở trong lòng cũng sẽ là chứng nhân cho Chúa Giê-xu qua quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Bạn có là nhân chứng cho Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin Chúa cho con trung tín nói về Chúa cho gia đình và bạn hữu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 31-33

 8 total views,  8 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 29, 2023 – Năng Lực Bởi Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 29, 2023
Năng Lực Bởi Thánh Linh

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6

Chúa Nhật hôm qua, 28 tháng 5 năm 2023, kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần, ngày Đức Thánh Linh Giáng Lâm. “Lễ Ngũ Tuần” rất quan trọng trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Sở dĩ gọi như vậy vì lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ năm mươi, bảy tuần lễ sau ngày lễ Vượt Qua. Có 2 lễ quan trọng sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên, ngày Chúa Giê-xu về trời, xảy ra 40 ngày sau khi Chúa Phục Sinh. Sau đó 10 ngày tức là vào Lễ Ngũ Tuần Chúa Thánh Linh Giáng Lâm được chép trong Công Vụ 2:1-4: “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” Quang cảnh trong ngày Chúa Thánh Linh Giáng Lâm với những hiện tượng thật đặc biệt đánh dấu sự hình thành Hội Thánh. Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu làm chứng về Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho 120 môn đồ lúc bấy giờ nói các thứ tiếng ngoại quốc của những người Do Thái từ các nơi xa trở về trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Sự kiện này đã được thuật lại trong câu 5 và câu 6: “Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.” Sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về Chúa Giê-xu và có 3000 người tin nhận Chúa. Quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong các môn đồ khiến họ mạnh dạn rao truyền Phúc Âm của Chúa cho nhiều người.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần và đang ngự trong lòng con. Xin Chúa cho con được đầy dẫy Đức Thánh Linh để mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho nhiều người được biết Chúa và tin nhận Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 28-30

 15 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 26, 2023 – Quyền Năng Của Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 26, 2023
Quyền Năng Của Lời Chúa

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giê-rê-mi 23:29

Giê-rê-mi 23:29 dùng hai biểu tượng để mô tả quyền năng của Lời Chúa. Đầu tiên, Lời Chúa được so sánh với lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy, sửa dạy và biến đổi. Lời Đức Chúa Trời có khả năng tinh luyện và thanh tẩy chúng ta, đốt cháy những điều ô uế trong đời sống chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lửa cũng mang đến sự phán xét tội lỗi, cáo trách và sửa dạy chúng ta khi chúng ta đi lạc lối. Hơn nữa, Lời Chúa có quyền năng biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, đổi mới tâm trí chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. Biểu tượng thứ hai được sử dụng trong câu này là Lời Chúa giống như một cái búa đập vỡ tảng đá ra từng mảnh. Búa là một công cụ được sử dụng để phá vỡ và tạo hình các vật liệu cứng. Cũng giống như một cái búa có thể đập vỡ một tảng đá, Lời Chúa có sức mạnh phá vỡ những vùng chai đá trong lòng chúng ta, những đồn lũy của tội lỗi và sự vô tín. Lời Chúa là búa có khả năng mang lại niềm tin vững chắc, sự ăn năn và sự đột phá về mặt thuộc linh, phá bỏ những rào ngăn cản mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn nhận thức thế nào về quyền năng của Lời Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa với quyền năng biến đổi đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng sẵn sàng để tiếp nhận Lời Chúa để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 26: Xin đọc 2 Sử-ký 18-20
Thứ Bảy May 27: Xin đọc 2 Sử-ký 21-24
Chúa Nhật May 28: Xin đọc 2 Sử-ký 25-27

 18 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 25, 2023 -Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 25, 2023
Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

“Tôi ghét những kẻ hai lòng, Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:113

Tác giả Thi Thiên 119 “ghét những kẻ hai lòng” (câu 113) không phải vì muốn chỉ trích người khác hoặc coi mình thánh sạch hơn người khác. Nhưng khi đối diện với người hai lòng tác giả thấy chính mình cũng khó một lòng sống theo Lời Chúa. Trong câu 115, tác giả đã kêu lên “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.” Trong sách Các Vua thứ II chương 18, tiên tri Ê-li đã nói với vua A-háp lý do dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn “bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.” Sau khi vua A-háp cho tụ họp dân Y-sơ-ra-ên, tiên tri Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Phương cách để ngăn ngừa tình trạng hai lòng là tích cực vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp Ngài (câu 113). Càng yêu mến Lời Chúa, chúng ta càng tránh được tình trạng hai lòng. Sự yêu mến luật pháp Chúa giúp chúng ta trung kiên một lòng sống theo Lời Chúa. Thi Thiên 66:18 chép “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Bạn có một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Lời Ngài là lẽ sống duy nhất cho đời con. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa và một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 14-17

 18 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 24, 2023 – Ham Thích Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 24, 2023
Ham Thích Lời Chúa

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
Giê-rê-mi 16:15

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của Cơ đốc nhân. Lời Chúa là sữa cho tân tín hữu, “Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 2:2 BD2011). Lời Chúa là thức ăn đặc cho Cơ đốc nhân trưởng thành như sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:2). Lời Chúa cũng là bánh: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Lời Chúa “ngọt hơn mật ong”. (Thi Thiên 119:103). Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 16:15). Kinh Thánh sử dụng hình ảnh “thức ăn” để cho thấy tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh không phải để học hoặc đọc mà là để được Cơ đốc nhân “ăn”. Chúng ta đọc Lời Chúa và tiếp tục “nhai lại” (suy gẫm) ngày và đêm về ý nghĩa và áp dụng những gì chúng ta đã học cho đời sống. Tiên tri Giê-rê-mi “vui mừng hớn hở” khi “ăn nuốt” Lời Chúa.

Bạn có vui mừng hớn hở khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh là Lời Ngài. Xin Chúa giúp con ham thích “ăn” Lời Chúa hằng ngày để được trở thành cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 10-13

 21 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 23, 2023 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 23, 2023
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 4:6

Vua Sa-lô-môn khuyên “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 4:6). Siêng năng làm việc kiếm tiền bạc và vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không biết thế nào là sự đầy đủ và thỏa lòng thì sẽ rơi vào chỗ lao khổ, bất an. Những điều vật chất cũng chỉ là hư không theo luồng gió thổi. Mục đích sống trên trần gian không phải chỉ tìm kiếm vật chất nhưng chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm những điều quý báu có giá trị cho linh hồn. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đức tin và sự thỏa lòng trong cuộc sống rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

Bạn có thái độ thỏa lòng đối với đời sống vật chất Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con vật chất đầy đủ hàng ngày. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 7-9

 24 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 22, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 22, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Chúng ta thường nghe nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Maryland đã kết luận rằng xem hài kịch có tác dụng tăng lượng lưu thông máu. Ngược lại, xem một vở kịch buồn lại làm giảm đáng kể lượng máu lưu thông trong cơ thể. Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Cảm tạ Chúa ban cho con người niềm vui và tiếng cười, một phương thuốc ít tốn kém nhưng đem lại kết quả quý báu vô cùng. Thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi không thể đem đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn. Niềm vui thật chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Tất cả chúng ta đều cần Niềm Vui Lớn là Chúa Giê-xu! Sứ-đồ Phao-lô khi đang ở trong tù đã khuyên các tín hữu “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng Lớn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 4-6

 26 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 19, 2023 – Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 19, 2023
Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1

Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống toàn diện: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị trong cơ thể phàm trần của chúng ta và biến thân thể chúng ta thành đền thờ thánh của Ngài. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúa Thánh Linh liên tục biến hóa đời sống của chúng ta để trở thành của lễ sống và thánh cho Chúa. Đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta cho Ngài. Đó chính là nếp sống thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con và cứu con. Xin Chúa cho con có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Ngài. Con xin dâng thân thể của con cho Chúa để Chúa sử dụng vào những mục đích cao đẹp theo ý Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 19: Xin đọc 1 Sử-ký 24-26
Thứ Bảy May 20: Xin đọc 1 Sử-ký 27-29
Chúa Nhật May 21: Xin đọc 2 Sử-ký 1-3

 35 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 18, 2023 – Chúa Thánh Hóa Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 18, 2023
Chúa Thánh Hóa Tôi

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”
Thi Thiên 139:23-24

Sau khi ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi và có thể làm được bất cứ điều gì, Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 139 với lời cầu xin Chúa thử luyện lòng ông như một thợ tinh luyện kiểm tra độ tinh khiết của bạc hay vàng. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24). Vua Đa-vít xin Chúa thánh hóa đời sống ông qua sự “tra xét, thử thách, xem thử và dắt” ông vào con đường đời đời. Vua Đa-vít biết rằng bất kỳ sự suy nghĩ kín giấu nào trong tư tưởng và bên trong lòng ông không thể che khỏi cái nhìn xuyên thấu của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết không thể đi chung đường với người ác khi ông thốt lên: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! “ (Thi Thiên 139:19a). Chúa muốn chúng ta càng ngày càng trở nên toàn hảo như Chúa Cứu Thế Giê-xu để có mối tương giao mật thiết hơn với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Lời Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).

Bạn có nhờ cậy Chúa thánh hóa đời sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại và Toàn Năng. Chúa biết rõ con, luôn ở với con và là Đấng quyền năng tạo dựng nên con. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và dẫn con bước đi với Chúa mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 21-23

 33 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 17, 2023 – Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 17, 2023
Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Thi Thiên 139:14

Trong 12 câu đầu của Thi Thiên 139, một Thi Thiên được nhiều người yêu thích nhất, đã cho chúng ta biết về sự toàn tri và toàn tại của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu 13, vua Đa-vít cho chúng ta biết về sự toàn năng của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã được xác định ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Chính Đức Chúa Trời cũng tạo nên sự sống của hài nhi từ khi thụ thai trong lòng mẹ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. Trong nơi kín nhiệm của lòng mẹ, phôi thai được Chúa tạo dựng một cách diệu kỳ. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Tất cả sự sống được Đức Chúa Trời hình thành phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14).

Bạn có cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự sống và hình thành con một cách diệu kỳ trong lòng mẹ con. Con cũng cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Chúa vì con được trở thành con của Chúa và nhận sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn tôn trọng, bảo vệ và yêu thương tất cả tạo vật của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 17-20

 37 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 16, 2023 – Chúa Bao Phủ Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 16, 2023
Chúa Bao Phủ Tôi

“Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.”
Thi Thiên 139:5

Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên 139 nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi chúng ta. Phần 2 của Thi Thiên này cho biết Chúa ở khắp mọi nơi và Ngài luôn ở cùng con cái Ngài. “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.” (Thi Thiên 139:5). Chúa luôn dẫn dắt chúng ta, bao phủ chúng ta và bàn tay quyền năng của Chúa chạm vào thân thể yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không lo lắng về tương lai vì Chúa đi trước chúng ta, chuẩn bị và hướng dẫn từng bước đi của chúng ta. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8). Khi biết Chúa yêu thương luôn đi trước và không bao giờ lìa bỏ chúng ta, chúng ta đồng ý với vua Đa-vít rằng: “Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!” (Thi Thiên 139:6). Những câu tiếp theo cho thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi. “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.” (Thi Thiên 139:7-10).

Bạn có đang đặt mình và tương lai mình trong tay quyền năng dẫn dắt của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và luôn bao phủ con. Xin giúp con luôn đặt tương lai của con trong bàn tay dẫn dắt của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 14-16

 41 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 15, 2023 – Chúa Biết Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 15, 2023
Chúa Biết Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi Thiên 139:1-2

Thi-thiên 139 là một trong những Thi-thiên được yêu chuộng nhất trong Kinh Thánh. Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên này nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi người. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1-2). Chúa biết tất cả về chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài biết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta ngay cả những ý nghĩ trong sạch và những tội lỗi dấu kín. “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4). Thật quý báu và vững an khi chúng ta đang ở trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời yêu thương và biết rõ chúng ta.

Khi ý thức Chúa chăm sóc chúng ta từng giây phút và biết rõ từng khía cạnh trong cuộc đời, bạn sẽ sống như thể nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng duy nhất biết rõ con và chăm sóc con. Xin giúp con sống trong sự vững an, luôn suy nghĩ và làm những điều đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 11-13

 39 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 12, 2023 – Người Nữ Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 12, 2023
Người Nữ Kính Sợ Chúa

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”
Châm Ngôn 31:30

Chúa Nhật này là Lễ Từ Mẫu, một cơ hội hằng năm để chúng ta cảm tạ Chúa và vinh danh những người mẹ. Làm mẹ là một thiên chức vì là do chính Chúa tạo dựng và đặt trong lòng mẹ một tình yêu vô bờ bến với con của mình. Châm Ngôn 31 tả về một người nữ đảm đang “thức dậy khi trời còn tối”“ban đêm đèn nàng chẳng tắt” để chăm sóc chồng và các con của mình. Châm Ngôn 31 câu 28 và 29 cũng cho chúng ta hình ảnh “con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.” Những lời khen ngợi của chồng cho vợ, con cái cho mẹ được bày tỏ hằng ngày lúc chồng và các con chổi dậy mỗi sáng. Cảm tạ Chúa về những người vợ, người mẹ khắp nơi trên thế giới luôn yêu thương, hy sinh chăm sóc gia đình mình. Nhưng đặc biệt nhất là những người mẹ đức hạnh tin kính Chúa. Sau khi đưa ra các lời diễn tả về những phẩm chất quan trọng của người nữ đức hạnh, Châm Ngôn 31:30 cho lời kết luận: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những người nữ biết kính sợ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ban thêm ơn sức trên những người mẹ trong Hội Thánh trong thiên chức Chúa giao phó. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 12: Xin đọc 1 Sử-ký 3-5
Thứ Bảy May 13: Xin đọc 1 Sử-ký 6-7
Chúa Nhật May 14: Xin đọc 1 Sử-ký 8-10

 40 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 11, 2023 – Con Cái Do Chúa Ban Cho

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 11, 2023
Con Cái Do Chúa Ban Cho

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”
Thi Thiên 127:3

Kinh Thánh cho chúng ta biết con cái là do Chúa ban cho. “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi Thiên 127:3). Mỗi thai nhi được Chúa tạo dựng trong lòng mẹ một cách đáng sợ và diệu kỳ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Sự sống của con người được Đức Chúa Trời hình thành từ lúc thụ thai phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng tạo dựng nên chúng ta xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14). Vì con cái là cơ nghiệp và món quà từ Chúa, cho nên cha mẹ được Chúa ban cho thiên chức để thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Chúa. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).

Bạn có luôn trân quý, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái do Chúa ban cho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con cái là do Chúa ban cho. Xin Chúa ban thêm ơn sức cho chúng con là những người làm cha mẹ trong thiên chức yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 1-2

 44 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 10, 2023 – Hiếu Kính Cha Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 10, 2023
Hiếu Kính Cha Mẹ

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
1 Ti-mô-thê 5:8

Nước Hoa Kỳ có hai ngày lễ đặc biệt được dành ra hằng năm để con cháu tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình. Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 ngày vinh danh Mẹ và Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 ngày vinh danh Cha. Hai lễ này bắt đầu từ các Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và đặt nền tảng trên Điều Răn thứ 5 của Chúa “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khuyên con cái phải hiếu kính cha mẹ. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta gương hiếu thảo của Chúa khi “Ngài về thành Na-xa-rét và chìu lụy cha mẹ.” (Lu-ca 2:51). Trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài cũng đã giao mẹ mình là Bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26-27). Sự hiếu kính và chăm sóc dành cho cha mẹ khi còn sống là hành động của người tin Chúa. Thánh Kinh 1 Ti-mô-thê 5:8 chép “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Câu 4 của phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “người nhà” là cha mẹ mình. “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Bạn có bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình qua những hành động yêu thương và chăm sóc thực tế không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ qua sự yêu thương và chăm sóc vì điều đó đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 23:21-25

 49 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 9, 2023 – Đức Tin Của Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 9, 2023
Đức Tin Của Mẹ

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”
2 Ti-mô-thê 1:5

Ti-mô-thê là một Mục Sư trẻ đã thừa hưởng được di sản đức tin từ mẹ và bà ngoại. Sứ đồ Phao-lô viết: “đức tin chân thành của con… trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con” (2 Ti-mô-thê 1:5). Di sản đức tin này đã chuẩn bị tấm lòng của Ti-mô-thê để sau đó ông đã đặt đức tin vào chính Chúa Giê-xu. Ti-mô-thê cũng đã trở thành một người con thuộc linh của Sứ-đồ Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã yêu thương và hết lòng hướng dẫn Ti-mô-thê để trở thành một Mục Sư phục vụ Chúa. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê tiếp tục truyền thống đức tin, “nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời” qua Đức Thánh Linh, là Đấng “ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ” (2 Ti-mô-thê 1:6-7). Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Ti-mô-thê có thể sống cho Phúc Âm mà không sợ hãi (2 Ti-mô-thê 1:8). Một di sản thuộc linh mạnh mẽ không đảm bảo rằng những người trẻ sẽ đến với niềm tin, nhưng gương mẫu và sự dẫn dắt của cha mẹ và những Cơ đốc nhân có thể được Chúa sử dụng để chuẩn bị những người trẻ bước vào con đường tin kính Chúa. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những người trẻ trong sự phục vụ, sống cho Chúa, và ngay cả trong việc gây dựng đức tin của người khác.

Bạn có cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con, cháu bạn không? Bạn có cầu nguyện, làm gương và nâng đỡ những người trẻ trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt những người yêu mến Chúa bên cạnh để cầu nguyện và hướng dẫn con. Cầu xin Chúa cũng sử dụng con để cầu nguyện và hướng dẫn đời sống đức tin của những người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 21-23:20

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 8, 2023 – Như Mẹ Yên Ủi Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 8, 2023
Như Mẹ Yên Ủi Con

“Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.”
Ê-sai 66:13a

Tháng Năm và riêng tuần lễ này tại Hoa Kỳ chúng ta được nhắc nhở về công ơn của những người Mẹ yêu quý và bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ mình. Người Mẹ luôn quan tâm đến con mình, an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi và đau đớn của con. Khi nói đến lòng yêu thương và chăm sóc cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.” (Ê-sai 66:13a). Câu này nói lên lòng quan tâm và sự an ủi của Chúa dành cho dân sự Ngài. Chúa so sánh sự an ủi của Ngài với sự an ủi của người mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con rất đặc biệt và tự nhiên từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Một tình yêu gắn bó và hy sinh. Người mẹ biết chính xác nhu cầu của từng đứa con để chăm sóc trong sự dịu dàng và an ủi con khi bị tổn thương. Sự an ủi của mẹ thật là quý báu và cần thiết cho đời sống của con. Khi Chúa so sánh sự an ủi của Ngài như mẹ an ủi con, Chúa muốn chúng ta biết mối quan tâm đặc biệt của Chúa đối với con cái của Ngài. Khi đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể được an ủi khi biết rằng Chúa ở cùng chúng ta và mong muốn an ủi chúng ta. Chúng ta có thể hướng về Chúa qua lời cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa luôn thành tín với những lời hứa của Ngài.

Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa để nhận sự an ủi từ Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc và an ủi của Chúa dành cho con. Xin Chúa cho con luôn ở trong Chúa để nhận được sự an ủi từ Chúa khi phải đối diện với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 18-20

 47 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 5, 2023 – Đặt Hy Vọng Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 5, 2023
Đặt Hy Vọng Vào Chúa

“Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.”
Thi Thiên 147:11 (BD2011)

Thi-thiên 147 nhắc nhở con dân Chúa phải đặt hy vọng vào Chúa. Những câu đầu của Thi Thiên này khuyên con dân Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho con cái Ngài. Chúa không vui lòng khi chúng ta đặt hy vọng vào những quyền lực hay ngay cả sức riêng của chúng ta. Câu 10 cho biết “Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người” vì đây là những điều con người thường đặt hy vọng vào thay vì đặt hy vọng vào Đấng ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta nhận được bởi tình thương của Ngài. “Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.” (Thi Thiên 147:11). Kính sợ Chúa là thái độ sống tùy thuộc vào tình thương của Chúa. Khi chúng ta đặt hy vọng và lòng tin cậy vào tình thương của Chúa thì không bao giờ thất vọng vì Ngài hứa: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54:10).

Bạn có sống với lòng kính sợ Chúa và đặt hy vọng hoàn toàn vào tình thương không lay chuyển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì nhiều khi con nương cậy vào những phương tiện hoặc sức riêng của con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa qua nếp sống đặt hy vọng vào tình thương của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 5: Xin đọc 2 Các-vua 11-13
Thứ Bảy May 6: Xin đọc 2 Các-vua 14-15
Chúa Nhật May 7: Xin đọc 2 Các-vua 16-17

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 4, 2023 – Chúa Sẽ Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 4, 2023
Chúa Sẽ Ở Cùng

“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”
Ê-sai 43:2

Đối với dân sự Y-sơ-ra-ên việc đi qua các dòng nước có ý nghĩa đặc biệt. Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, họ đối diện với Biển Đỏ trước mặt và đoàn quân của vua Pha-ra-ôn đang đuổi theo phía sau lưng. Trong giây phút “tiến thoái lưỡng nan” nguy hiểm, Đức Chúa Trời đã phân rẽ dòng nước của Biển Đỏ một cách kỳ diệu để dân Y-sơ-ra-ên có thể vượt qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 14). Sau đó, họ cũng băng qua sông Giô-đanh trên vùng đất khô ráo để vào đất hứa (Giô-suê 3-4). Vì vậy, ý tưởng đi qua các vùng nước đã trở thành một cách nói ngắn gọn rằng Đức Chúa Trời bảo vệ và giúp đỡ dân sự Ngài qua mọi nghịch cảnh. Lý do Chúa ở cùng và bảo vệ dân sự Y-sơ-ra-ên vì dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa.  Tiên-tri Ê-sai nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn lời của Đức Chúa Trời phán về dân sự Ngài “tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). “Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta.” (Ê-sai 43:1). Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-xu, chúng ta thuộc về Chúa, là tuyển dân của Chúa. Khi chúng ta đối diện với kẻ thù thuộc linh, những bế tắc của cuộc đời hay đứng trước dòng nước khó khăn đang cuộn quanh chúng ta, Chúa hứa sẽ ở cùng và bảo vệ chúng ta!

Bạn có tin cậy vào lời hứa ở cùng và bảo vệ của Chúa cho những người thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về lời hứa và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho con tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa khi phải đi qua những dòng nước, cơn bão tố của cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 9-10

 51 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 3, 2023 – Chúa Trả Lời Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 3, 2023
Chúa Trả Lời Cầu Nguyện

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.”
Ê-sai 59:1

Là Cơ-đốc-nhân chúng ta có thể an tâm vì biết chắc rằng Chúa luôn ở gần và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Lời Chúa trong Kinh Thánh hứa: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.” (Ê-sai 59:1). Câu Kinhh Thánh này là một nguồn an ủi và hy vọng lớn cho chúng ta, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng bất kể chúng ta đang trải qua hoàn cảnh nào, tay Chúa không quá ngắn để cứu, tai Ngài cũng không quá điếc để nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Lời Chúa khuyến khích chúng ta tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời và hướng về Chúa qua lời cầu nguyện bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Tuy nhiên, lý do lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm được ghi rõ trong câu tiếp theo: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Tội lỗi trong lòng của chúng ta là một rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta thành tâm ăn năn và xưng tội mình trước mặt Chúa. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Bạn có ăn năn từ bỏ tội lỗi và xưng tội cùng Chúa để mối tương giao của bạn với Chúa luôn được tốt đẹp không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở gần con và muốn có sự tương giao mật thiết với con. Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi con để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe và trả lời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 6-8

 54 total views,  2 views today