Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 22, 2023 – Điều Chúa Đòi Hỏi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 22, 2023
Điều Chúa Đòi Hỏi

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Mi-chê 6:8

Mi-chê 6 nhấn mạnh về những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên. Trong các câu 1-5, Đức Chúa Trời yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên hãy bào chữa cho trường hợp họ quay lưng lại với Ngài và đi theo các thần tượng. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Y-sơ-ra-ên về sự thành tín mà Ngài đã dành cho họ, kể cả việc đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập và bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Câu 6-7 ghi lại các câu hỏi của dân Y-sơ-ra-ên là làm sao để họ trở lại với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, có phải qua những của lễ và nghi lễ tôn giáo không? Đức Chúa Trời đã cho dân sự Y-sơ-ra-ên biết những điều Ngài đòi hỏi trong câu 8. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Những điều Chúa đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên cũng là những điều Chúa đòi hỏi từ tất cả các Cơ-đốc-nhân. Đức Chúa Trời không muốn các lễ nghi hoặc những hình thức tôn giáo trống rỗng. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống một đời sống công chính, nhân từ và khiêm nhường. Sống công chính và nhân từ để danh Chúa được vinh hiển giữa một thế gian đầy tội lỗi và thiếu tình thương. “Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” là thái độ hạ mình thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại đang cầm quyền tể trị trong sự yêu thương và thành tín tuyệt đối của Ngài.

Bạn có đang sống trong sự công chính, nhân từ và khiêm nhường là những điều Chúa đòi hỏi không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì nhiều khi con thờ phượng Ngài qua những hình thức bên ngoài. Xin Chúa cho con làm đẹp lòng Chúa qua nếp sống công chính, nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 1-2

 9 total views,  9 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 21, 2023 – Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 21, 2023
Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

“Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.”
Xa-cha-ri 2:8b

Trong Xa-cha-ri chương 2, tiên tri Xa-cha-ri có khải tượng thiên sứ nói với ông rằng Giê-ru-sa-lem sẽ được phục hồi, thịnh vượng trong tương lai và kêu gọi dân sự của Chúa quay trở lại thành phố và xây dựng lại ngôi đền thờ huy hoàng hơn ngôi đền thờ trước đó. Đức Giê-hô-va kêu gọi dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây dựng lại đền thờ và đổi mới tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời chân thật. Vì Chúa rất yêu thương dân Ngài và hứa bảo vệ họ khỏi kẻ thù của họ “Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.” (Xa-cha-ri 2:8b). Cụm từ “con ngươi của mắt Ngài” nói lên một điều gì quý báu và có giá trị. Dân sự của Đức Chúa Trời rất quý giá đối với Ngài, và Ngài sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm hại họ. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy chúng ta và chúng ta luôn ở dưới sự bảo vệ của Ngài. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta yên tâm khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta và Ngài là Đấng bảo vệ chúng ta. Bất kể thử thách nào chúng ta gặp phải trong cuộc sống, chúng ta có thể tin cậy vào tình yêu của Chúa và quyền năng của Ngài để giúp chúng ta vượt qua. Chúng ta thực sự là con ngươi của mắt Ngài, và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, cứu giúp chúng ta. Con ngươi của mắt rất quý giá và mong manh, chúng cần được bảo vệ. Chúa yêu thương và bảo vệ chúng ta bằng cách ôm chúng ta vào lòng Ngài. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng.” (Ê-sai 40:11).

Bạn có biết Chúa luôn yêu thương và bảo vệ bạn như con ngươi của mắt Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa Giê-xu hứa ở cùng con trong thế gian này. Xin cho con luôn tin cậy vào sự yêu thương và bảo vệ của Chúa để được vững an trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 10 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 20, 2023 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 20, 2023
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn, Vua Si-ru của Ba Tư cho phép 50 ngàn người trong số họ trở về Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại đền thờ dưới thời Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm đó, Xa-cha-ri, một tiên tri và thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, đã nhận được nhiều khải tượng từ Chúa. Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời đã đưa ra thông điệp quan trọng cho Xô-rô-ba-bên: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6b). Đây là một lời nhắc nhở cho Xô-rô-ba-bên biết rằng sự thành công của dự án xây dựng lại không tùy thuộc vào sức mạnh hay quyền năng của chính ông, mà tùy thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi áp dụng câu này vào cuộc sống của Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể học được rằng chúng ta không thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của Đức Chúa Trời. Lời hứa này cũng nhắc nhở chúng ta không nên lo sợ trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như quá khó vượt qua, chúng ta có thể tin cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban cho chúng ta năng lực cần thiết để chu toàn những công việc Chúa giao phó.

Bạn nương cậy vào sức riêng hay quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống và tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 20-21

 12 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 17, 2023 – Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 17, 2023
Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”
Giô-suê 24:15b

Trong Kinh Thánh có nhiều câu được kết hợp với nhau bởi chữ “NHƯNG” để nói lên sự tương phản rõ rệt. Tiên-tri Mi-chê khi đối diện với dân sự Y-sơ-ra-ên đang sống trong sự sa đọa, cách xa đường lối Chúa đã khằng định tuyên bố: “NHƯNG ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Trong lời giả từ của Giô-suê với dân sự Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời, ông đã nhắc lại những ơn phước Chúa ban và nói lên lời thách thức cho dân sự của Chúa: “Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự… NHƯNG ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15). Qua kinh nghiệm phục vụ Chúa nhiều năm trong hành trình dẫn dắt dân sự của Chúa vào đất hứa với biết bao gian truân, thử thách, Giô-suê đã quả quyết xác định: phục vụ Chúa sẽ nhận lãnh những phước hạnh quý báu, còn phục vụ các thần khác thì chắc chắn sẽ đem đến những sự buồn bã và tai họa. Qua những lời thách thức của Giô-suê, 3 lần dân sự của Chúa đáp lại: “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:16-17, 21, 24). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta cũng được lời Chúa thách thức mỗi ngày: sống giữa thế gian coi trọng các “thần” tiền bạc, quyền lợi, chức tước, địa vị, thú vui… chúng ta đang chọn những “thần” này hay chọn phục sự Chúa.

Có nhiều “thần” thật quyến rũ trong thế gian, NHƯNG bạn và gia đình bạn có quyết tâm phục sự Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, cứu con và dẫn dắt con qua những linh trình phước hạnh bên Ngài. Trong một thế gian đầy những sự cám dỗ nhưng xin Chúa cho con và gia đình con tiếp tục quyết tâm thờ phượng và phục vụ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 17: Xin đọc Giô-suê 11-13
Thứ Bảy March 18: Xin đọc Giô-suê 14-16
Chúa Nhật March 19: Xin đọc Giô-suê 17-19

 14 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 16, 2023 – Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 16, 2023
Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”
Mi-chê 7:7

Trong chương cuối của sách Mi-chê, tiên-tri Mi-chê thách thức dân Y-sơ-ra-ên hãy từ bỏ con đường tội lỗi của họ, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không ăn năn trở về cùng Chúa. Trong nếp sống sa đọa của dân Y-sơ-ra-ên được diễn tả chi tiết từ câu 1 đến câu 6, tiên-tri Mi-chê không bị lôi cuốn vào nhưng ông tuyên bố: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Đây là lời xác chứng về đức tin hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài đến giúp chúng ta. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Sống trong thế gian luôn chống đối và đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào lối sống xác thịt và những hành động không tin kính. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có quyền tự do lựa chọn: để xác thịt cai trị và theo đuổi thế gian hay để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Bạn có nhìn xem Chúa và chờ đợi sự cứu giúp của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con theo ý tốt lành của Ngài. Xin cho con không bị lôi cuốn theo thế gian nhưng luôn nhìn xem Chúa và chờ đợi ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10

 18 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 15, 2023 – Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 15, 2023
Chúa Ở Cùng Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”
Sô-phô-ni 3:17

Sách tiên-tri Sô-phô-ni kết thúc với sự vui mừng và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17). Câu Kinh Thánh này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài là Đấng bênh vực và bảo vệ chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa đang ở xa chúng ta và không quan tâm đến chúng ta, nhưng cũng qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu chúng ta và Ngài vui mừng vì chúng ta. Như lời hứa của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-xu cũng hứa ở cùng những người tin nhận Ngài. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:5, 9, 11).

Bạn có biết Cơ-đốc-nhân không bao giờ đơn độc vì có Chúa luôn ở cùng không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được cứu rỗi và trở thành con cái của Ngài. Cầu xin quyền năng, sự yêu thương và sự vui mừng của Chúa luôn ở trong con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 21 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 14, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 14, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”
Ha-ba-cúc 3:18

Sách Ha-ba-cúc kết thúc trong chương 3 qua lời cầu nguyện của tiên-tri Ha-ba-cúc với sự khao khát tìm kiếm lòng thương xót và sự cứu rỗi của Chúa giữa thời điểm khó khăn và gian khổ. Trong lời cầu nguyện, Ha-ba-cúc thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ và ông tin chắc Ngài cũng sẽ giải cứu trong thời hiện tại. Lời cầu nguyện kết thúc bằng sự vui mừng và hy vọng. “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18). Tiên-tri Ha-ba-cúc vui mừng ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ. “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa.” (Ha-ba-cúc 3:17). Câu cuối của lời cầu nguyện cho thấy lý do tiên-tri Ha-ba-cúc đã chọn đặt trọn niềm tin vào Chúa và tìm thấy niềm vui chỉ có ở trong Chúa. “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19).  Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta rất dễ tập trung vào các nan đề của mình và quên đi sự tốt lành, quyền năng của Chúa. Trong những giây phút đau khổ, bấp bênh, như tiên-tri Ha-ba-cúc, xin Chúa cho chúng ta đặt niềm tin vào Chúa để nhận được sự vui mừng và sức mạnh, tiếp tục bước tới những nơi “cao hơn” với đôi chân “giống như chân nai”.

Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hết lòng đặt niềm tin và tập trung vào Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng, Nhân Từ và Thành Tín. Cầu xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa để có sự vui mừng và sức mạnh từ Chúa, vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn để có một đời sống đức tin cao hơn trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6

 27 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 13, 2023 – Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 13, 2023
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1

Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1). Khi nhìn vào vẻ đẹp và sự bao la của thế giới quanh mình, chúng ta khiêm nhường nhận ra rằng tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ là cư dân tạm thời trên trái đất này. Đức Chúa Trời sở hữu mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Của cải, các mối quan hệ, sự nghiệp và chính cuộc sống của chúng ta đều là quà tặng từ Chúa. Hơn nữa, câu này cũng nhắc nhở chúng ta quyền sở hữu của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta là một phần trong sự sáng tạo của Chúa và cuộc đời của chúng ta nằm trong tay Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó.” (Ê-sai 42:5). Sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến sự đầu phục thẩm quyền của Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (1 Sử-ký 29:11).

Bạn có luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa vì bạn thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc con và con luôn thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa cho con luôn khiêm nhường đầu phục Chúa và tin cậy vào sự tể trị của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 1-3

 27 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 10, 2023 – Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 10, 2023
Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”
Thi Thiên 115:1

Thi Thiên 115:1 khẳng định sự vinh hiển không thuộc về chúng ta nhưng sự vinh hiển đáng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng nhận được sự vinh hiển vì sự Yêu Thương và sự Chân Thật của Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi Thiên 115:1). Sự vinh hiển thuộc về Chúa! Hai lần Thi Thiên 115:1 ghi: “Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi”. Càng biết nhiều về Chúa và càng gần gũi Ngài, chúng ta luôn cảm nhận không có gì tốt đẹp từ chúng ta và tất cả những điều chúng ta có là đến từ Chúa. Khi tiên-tri Ê-sai đối diện với sự vinh hiển, uy nghiêm và thánh khiết của Chúa trong một khải tượng ông đã thốt lên: “Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và các thuộc tính hoàn hảo của Ngài về sự thánh khiết, uy nghiêm, tốt lành, công chính, nhân từ, chân thật… không thể đánh đổi để lấy sự không hoàn hảo và tạm thời của bất cứ điều gì trên thế gian này. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được khuyên dạy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hành động của chúng ta. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có dâng tất cả sự vinh hiển về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con không tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình nhưng dâng tất cả vinh hiển về Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được sự ca ngợi, tôn kính, và vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 10: Xin đọc Phục-truyền 28
Thứ Bảy March 11: Xin đọc Phục-truyền 29-31
Chúa Nhật March 12: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 32 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 9, 2023 – Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 9, 2023
Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

“Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”
Ê-sai 43:7

Dân Y-sơ-ra-ên có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ngài gọi họ bằng tên của Ngài và tuyển chọn họ vì sự vinh hiển của Ngài. “Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Những câu đầu của Ê-sai 43, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời làm cho họ, bao gồm cả việc cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Y-sơ-ra-ên là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn và thành lập cho sự vinh quang của Chúa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là Cơ-đốc-nhân được Chúa cứu vì sự vinh hiển của Chúa chứ không phải vì chúng ta. Chúng ta mang hình ành của Chúa và được xưng công bình qua Danh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Chúng ta không còn là của riêng mình, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20).

Mục đích cuộc sống của bạn sau khi được Chúa cứu rỗi có đem vinh quang cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp con sống một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời và đem vinh quang cho danh Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 24-27

 30 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 8, 2023 – Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 8, 2023
Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
1 Cô-rinh-tô 10:31

Sứ-đồ Phao-lô đã gởi cho tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô và cho tất cả Cơ-đốc-nhân một lời khuyên đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Câu Kinh Thánh ngắn này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động chúng ta làm, dù nhỏ hay dường như không đáng kể, đều là cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta đang ăn, uống, làm việc hay chỉ đơn giản là thực hiện cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta phải thực hành vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Điều này có thể là một thách thức, đặc biệt là trong một thế giới coi trọng thành công, sự giàu có và lợi ích cá nhân hơn tất cả. Nhưng là Cơ đốc nhân, chúng ta được ở trong Chúa, có đời sống mới theo hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có một tiêu chuẩn cao hơn. Cơ-đốc-nhân được mời gọi để sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và hướng dẫn người khác đến với Ngài. “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16).

Bạn đang sống vì vinh quang của mình hay vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và cho con có một cuộc sống hoàn toàn mới trong Chúa. Xin giúp con dù ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, con đều làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 21-23

 29 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 7, 2023 – Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 7, 2023
Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời tôn vinh Chúa và sáng danh Chúa ngay cả trong công việc làm của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở trong hai bức thư gởi cho Hội Thánh Cô-lô-se và Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23) và “Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta.” (Ê-phê-sô 6:7). Khi làm việc với sự nhận biết “như làm cho Chúa”, chúng ta sẽ làm hết lòng và hoàn tất công việc một cách xuất sắc nhất. Điều quan trọng của Cơ-đốc-nhân là mục tiêu tối hậu không phải chỉ thành công trong sự nghiệp nhưng là một nếp sống “xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường” (Cô-lô-se 1:10a). Khi bắt đầu một ngày mới trong công việc của mình, xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta biết cảm tạ Chúa về công việc Chúa cho, làm mọi việc một cách vui lòng, trung tín “như làm cho Chúa” và tìm cơ hội tôn vinh Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Phương cách làm việc của Cơ-đốc-nhân phải phản ánh sự trong sạch và phải bắt nguồn từ tấm lòng luôn vui thích phục vụ một cách nhiệt tình như thể chúng ta đang làm tất cả cho chính Chúa Giê-xu.

Bạn có làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con có công việc làm để sinh sống và lo cho gia đình. Xin giúp con làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 17-20

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 6, 2023 – Nhân Danh Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 6, 2023
Nhân Danh Chúa Giê-xu

“Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau khi khuyên chung về đời sống mới trong Chúa, sứ đồ Phao-lô kết luận “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Lời khuyên tóm tắt lại một cách ngắn gọn nếp sống Cơ-đốc-nhân phải nhân danh Chúa Giê-xu trong hành động nói và làm, trong tâm trí và trong động cơ, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu, hợp nhất với Ngài và trở thành một chi thể của thân thể Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm bằng lời nói và hành động đều nhân danh Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta cũng là nhân chứng về ân điển của Chúa và là những người đại diện được Chúa lựa chọn để làm muối và ánh sáng của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta được đặc ân nhân danh Chúa để nói và làm để những người khác “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16b). Đồng thời, Cô-lô-se 3:17 cũng khuyến khích chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết ơn về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta và về những cơ hội mà Ngài ban cho chúng ta để phục vụ Ngài. Khi sống với tấm lòng biết ơn, chúng ta có thể tập trung vào các mục đích của Đức Chúa Trời và luôn làm theo ý của Chúa.

Những lời nói và hành động của bạn có phản ánh danh thánh của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu và trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Xin cho tất cả những gì con nói và làm được thực hiện trong danh thánh của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 14-16

 33 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 3, 2023 – Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 3, 2023
Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16

Giữa những lời khuyên về cách sống đạo của Cơ-đốc-nhân là người đã được đổi mới trong Đấng Christ, sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa. “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại dư dật sự khôn ngoan và lòng luôn vui mừng ngợi khen Chúa. Khi có Lời Chúa đầy dẫy trong lòng, chúng ta có sự dạy dỗ, hướng dẫn của Thánh Linh cho nên không làm những điều tội lỗi với Chúa. “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11). Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào sự bận rộn, căng thẳng, tâm trí và lòng đầy dẫy sự lo lắng, bồn chồn bất an. Tuy nhiên, nếu dành thời giờ suy gẫm Lời Chúa và để Lời Ngài chiếm hữu lòng chúng ta, Lời Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa và đem lại những sự khích lệ cho những người xung quanh.

Bạn có để Lời Chúa đầy dẫy trong lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Chúa để giúp con sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống khôn ngoan trong Lời Ngài để làm sáng Danh Chúa và đem lại sự khích lệ cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 3: Xin đọc Phục-truyền 5-7
Thứ Bảy March 4: Xin đọc Phục-truyền 8-10
Chúa Nhật March 5: Xin đọc Phục-truyền 11-13

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 2, 2023 – Sự Bình An Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 2, 2023
Sự Bình An Của Chúa

“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”
Cô-lô-se 3:15

Chúng ta nhận được sự bình an VỚI Đức Chúa Trời khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Sự bình an CỦA Đấng Christ ngự trị trong lòng chúng ta khi chúng ta ở trong mối quan hệ tốt đẹp với Chúa Giê-xu. “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Chúng ta cảm nhận sự bình an trong đời sống khi chúng ta hoàn toàn tin cậy vào Chúa, ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Khi chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện và tạ ơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa trong đời sống. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có để sự bình an của Chúa gìn giữ và hướng dẫn bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con có được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn để sự bình an của Chúa cai trị và hướng dẫn lòng con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 3-4

 36 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 1, 2023 – Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 1, 2023
Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Trong Cô-lô-se 3:12-13, Sứ đồ Phao-lô nêu lên bảy đức tính cần có của người được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương đó là sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, và tha thứ nhau. Bảy đức tính này cho chúng ta một hình ảnh trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Sau khi khuyên Cơ-đốc-nhân phải mặc bảy đức tính của Chúa Giê-xu trong đời sống thì Phao-lô kết luận: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Tình yêu là nền tảng của mọi đức hạnh và là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt và lành mạnh với người khác theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta đang phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu cho những người xung quanh chúng ta. Chính tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời các chi thể trong thân thể Đấng Christ lại với nhau một cách chặt chẽ và toàn hảo. Muốn có sự yêu thương của Chúa chúng ta phải mặc lấy Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. “Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14).

Bạn có mặc lấy tình yêu thương của Chúa trong nếp sống thể hiện các mỹ đức của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và ban cho con cuộc sống mới trong Chúa. Xin Chúa cho con mặc lấy tình yêu của Ngài trong nếp sống Cơ-đốc-nhân để phản ánh Tình Yêu của Chúa cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 1-2.

 43 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 28, 2023 – Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 28, 2023
Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.”
Cô-lô-se 3:5

Sau khi sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se là Cơ-đốc-nhân đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ, ông đã đưa ra những lời khuyên về cách sống đẹp lòng Chúa. Khi được cứu, chúng ta nhận được một đời sống mới trong Chúa. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Con người cũ của chúng ta được thay thế bằng con người mới của Đấng Christ. Phao-lô nói Cơ-đốc-nhân phải biết chắc bản chất tội lỗi cũ đã chết trên thập tự giá cho nên chúng ta phải tiếp tục từ bỏ và tiêu diệt những điều thuộc về xác thịt không thuộc bản chất của Đấng Christ. “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân muốn sống trong bản chất của con người mới, chúng ta phải lột bỏ những điều thuộc về con người cũ. “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:8-10).

Bạn muốn tiếp tục phục tùng bản chất tội lỗi của con người cũ hay muốn sống trong đời sống mới của Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Xin Chúa cho con tiếp tục từ bỏ những điều thuộc về xác thịt và bước đi trong Thánh Linh để càng ngày càng được đổi mới theo giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 43 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 27, 2023 – Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 27, 2023
Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

“Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.”
Cô-lô-se 3:3-4

Sứ-đồ Phao-lô trước khi có những lời khuyên dạy thực tế cho nếp sống Cơ-đốc-nhân giữa thế gian đã nhắc lại vị trí của chúng ta trong Chúa. “Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:3-4). Khi tin nhận Chúa chúng ta đã kết hợp với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúng ta được kết hợp hoàn toàn với Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tội lỗi và con người cũ của chúng ta đã đồng chết với Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Sự sống mới của chúng ta đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Vị trí cứu rỗi an toàn trong Chúa Giê-xu tiếp tục mãi mãi. Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc để nhận được sự vinh hiển vĩnh viễn của Ngài. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:29-30).

Bạn có vững an khi biết sự sống mình đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sống làm sáng danh Chúa trong thời gian chờ đợi Ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 32-33

 42 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 24, 2023 – Tìm Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 24, 2023
Tìm Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:1

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Cô-lô-se và tất cả Cơ-đốc-nhân tập trung tâm trí vào những điều trên trời hơn là những điều dưới đất. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Là Cơ đốc nhân, chúng ta đã được sống lại với Đấng Christ và được trở nên con người mới trong Ngài. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ và chúng ta đã được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Vì vậy, chúng ta phải để lòng và trí mình hướng về những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên tập trung vào những thứ thế gian coi là quan trọng như tiền bạc, quyền lực hoặc địa vị. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điều thiêng liêng như tình yêu thương, lòng nhân từ, tha thứ và sự phục vụ người khác. Các ưu tiên của chúng ta phải phù hợp với các ưu tiên của Đức Chúa Trời, và chúng ta nên tìm cách sống cuộc đời mình để làm vinh hiển Danh Chúa. Phao-lô muốn Cơ-đốc-nhân, người thuộc Đấng Christ, hiểu biết chắc chắn về vị trí vinh quang chúng ta có được trong Đấng Christ và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ và được sống trong Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nói về những điều mà trước khi gặp Chúa ông đã nhiệt thành theo đuổi: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8).

Bạn có luôn tìm kiếm các sự ở trên trời vì bạn đã được kết hợp thiêng liêng đầy vinh quang với Đấng Christ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con được sống lại với Chúa. Xin cho con luôn chú tâm tìm kiếm các sự có giá trị trước mặt Chúa và sống phản ánh Đấng Christ cho tất cả những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 24: Xin đọc Dân-số-ký 26-27
Thứ Bảy February 25: Xin đọc Dân-số-ký 28-29
Chúa Nhật February 26: Xin đọc Dân-số-ký 30-31

 48 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 23, 2023 – Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 23, 2023
Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

“Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”
Cô-lô-se 2:12

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được nối kết với thân thể Ngài qua lễ báp têm của Thánh Linh. “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” (1 Cô-rinh-tô 12:13). Được liên hiệp với Đấng Christ trong sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại qua báp-têm của Thánh Linh tách rời chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho chúng ta một cuộc sống mới. “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:4). Lễ báp-têm bằng nước là lời tuyên bố công khai về đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu và sự cam kết của chúng ta đồng bước đi với Ngài. Sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho Cơ-đốc-nhân về sự quan trọng của báp-têm: “Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” (Cô-lô-se 2:12). Báp-têm của Thánh Linh kết hiệp chúng ta vào thân thể Đấng Christ và báp-têm bằng nước là dấu hiệu xác nhận công khai với các chi thể khác trong Hội Thánh Chúa: “tôi đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu qua đức tin hoàn toàn đặt vào Ngài.”

Bạn có thật sự kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua báp-têm của Thánh Linh. Xin Chúa cho con nhờ quyền năng của Thánh Linh để tiếp tục có nếp sống đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Đấng Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 38 total views,  1 views today