Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 20, 2022 – Bình An Lớn Nhờ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 20, 2022
Bình An Lớn Nhờ Lời Chúa

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”
Thi Thiên 119:165

Tác giả Thi Thiên 119 cho biết người nào yêu mến Lời Chúa được sự bình an lớn trong lòng, không có điều gì có thể làm họ vấp ngã hoặc bất an. Tác giả Thi Thiên 119 gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không quên, không lìa bỏ Lời Chúa. “Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:109-110). Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoạn nạn như lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Sự bình an thật chỉ có khi chúng ta sống trong Lời Chúa. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để dạy dỗ chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu. “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:26-27). Khi chúng ta có Lời Chúa trong lòng không có điều nào có thể làm cho chúng ta nản lòng, bối rối và sợ hãi.

Bạn có yêu mến suy gẫm Lời Chúa để được sự bình an thật qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho con được sự bình an lớn trong lòng. Xin Chúa Thánh Linh giúp con luôn yêu mến suy gẫm Lời Chúa và dạy dỗ con hiểu Lời Ngài để con không bối rối và sợ hãi giữa những hoạn nạn trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 20: Xin đọc 1 Sử-Ký 27-29
Thứ Bảy May 21: Xin đọc 2 Sử-Ký 1-3
Chúa Nhật May 22: Xin đọc 2 Sử-Ký 4-6

 10 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 19, 2022 – Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày Đêm

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 19, 2022
Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày Đêm

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.”
Thi Thiên 119:147-148

Tác giả Thi Thiên 119 cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa lúc tinh sương và trong đêm khuya khi tỉnh ngủ. “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.” (Thi Thiên 119:147-148). Điều này nói lên tấm lòng yêu mến Lời Chúa và liên tục cầu nguyện với Chúa để được Ngài hướng dẫn đời sống. Tác giả kinh nghiệm Chúa luôn ở gần và Lời Chúa là chân thật, cần yếu, có giá trị vĩnh hằng. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.” (Thi Thiên 119:151-152). Chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa và suy gẫm Lời Chúa bất cứ lúc nào, sáng sớm hoặc đêm khuya Chúa luôn ở gần chúng ta và giúp đỡ, an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh. “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8).

Bạn có tận dụng cơ hội, thời gian để tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn ở gần con và Lời Chúa là toàn hảo. Xin Chúa giúp con giữ mối tương giao với Ngài và sự suy gẫm Lời Chúa trọn ngày đêm. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 24-26

 15 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 18, 2022 – Lời Chúa Soi Sáng Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 18, 2022
Lời Chúa Soi Sáng Tôi

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.” (1 Cô-rinh-tô 2:10). Nhờ Chúa Thánh Linh ở trong lòng, chúng ta được Ngài soi sáng khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối Chúa và làm theo ý chỉ của Ngài cho đời sống mình. Gia-cơ cho biết Kinh Thánh giúp chúng ta biết được ý Chúa và chúng ta được phước khi vâng theo Lời Chúa. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22-25). Khi chúng ta được Lời Chúa soi sáng chúng ta sẽ không bị vấp ngã và được Lời Ngài hướng dẫn trong những quyết định của cuộc sống.

Bạn có nhờ Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình không? Bạn có đọc Lời Chúa để được sự soi sáng của Chúa trong những quyết định của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và soi sáng đường lối con. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 21-23

 17 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 17, 2022 – Tôi Giấu Lời Chúa Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 17, 2022
Tôi Giấu Lời Chúa Trong Lòng

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Thi Thiên 119:11

Thi Thiên 119:11 cho chúng ta bí quyết để “không phạm tội cùng Chúa”“giấu Lời Chúa trong lòng.” Chúa Giê-xu đã áp dụng cách này để thắng cám dỗ của ma-quỷ đang khi Ngài ở trong sa-mạc (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúa Giê-xu dùng Lời Kinh Thánh mà phán cùng ma-quỷ “Có lời chép rằng…”. Muốn “giấu” Lời Chúa trong lòng chúng ta phải học hỏi, suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa. Có Lời Chúa trong lòng giúp cho chúng ta có thể áp dụng Kinh Thánh hữu hiệu cho cuộc sống của chúng ta. Lời Chúa phải được “cất để trong lòng và trong trí mình.” (Phục truyền luật lệ ký 11:18). Thi Thiên 1:1-2 cho biết phước hạnh khi vui vẻ suy gẫm Lời Chúa để tránh xa con đường tội lỗi, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” Lời Chúa khuyên: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:11).

Bạn có suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa trong lòng không? Bạn có sẵn sàng nhờ Lời Chúa để tránh phạm tội cùng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn yêu mến Lời Chúa để suy gẫm và ghi nhớ trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 17-20

 19 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 16, 2022 – Tôi Khát Khao Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 16, 2022
Tôi Khát Khao Chúa

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”
Thi Thiên 63:1

Cuộc sống thường đưa chúng ta đi qua những thời điểm hoang vu khô cằn, những giai đoạn chỉ có Chúa mới có thể cung cấp sự bình an và dinh dưỡng mà chúng ta rất cần. Chỉ một mình Chúa là sự giúp đỡ của chúng ta trong lúc khó khăn và trong những giây phút đó thật quý báu biết bao khi chúng ta có thể kêu cầu cùng Chúa như vua Đa-vít “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi Thiên 63:1). Vua Đa-vít viết Thi Thiên tôn thờ và ngợi khen Chúa này khi đang ở trong vùng rừng vắng Giu-đa khô cằn. Đây là vùng đất khô khan như sa mạc và không có nước. Vua Đa-vít đã so sánh lòng khao khát Chúa của mình với mảnh đất khô cằn và hoang vắng. Dù thân xác mòn mỏi nhưng vừa sáng sớm, vua Đa-vít đã thức dậy để tìm cầu Chúa. Vua Đa-vít đã phát triển lòng say mê Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ và biết rằng chỉ duy Chúa có thể thỏa mãn lòng khao khát của ông trong mọi hoàn cảnh.  

Bạn có đang khao khát Chúa không? “Lời Chúa Giê-xu phán: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn lòng khao khát của con. Xin Chúa cho con luôn tìm cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 14-16

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 13, 2022 – Nếp Sống Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 13, 2022
Nếp Sống Thờ Phượng

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1

Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống toàn diện: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị trong cơ thể phàm trần của chúng ta và biến thân thể chúng ta thành đền thờ thánh của Ngài. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúa Thánh Linh liên tục biến hóa đời sống của chúng ta để trở thành của lễ sống và thánh cho Chúa. Đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta cho Ngài. Đó chính là nếp sống thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con và cứu con. Xin Chúa cho con có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Ngài. Con xin dâng thân thể của con cho Chúa để Chúa sử dụng vào những mục đích cao đẹp theo ý Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 13: Xin đọc 1 Sử-Ký 6-7
Thứ Bảy May 14: Xin đọc 1 Sử-Ký 8-10
Chúa Nhật May 15: Xin đọc 1 Sử-Ký 11-13

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 12, 2022 – Xin Chúa Thánh Hóa Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 12, 2022
Xin Chúa Thánh Hóa Con

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”
Thi Thiên 139:23-24

Sau khi ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi và có thể làm được bất cứ điều gì, Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 139 với lời cầu xin Chúa thử luyện lòng ông như một thợ tinh luyện kiểm tra độ tinh khiết của bạc hay vàng. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24). Vua Đa-vít xin Chúa thánh hóa đời sống ông qua sự “tra xét, thử thách, xem thử và dắt” ông vào con đường đời đời. Vua Đa-vít biết rằng bất kỳ sự suy nghĩ kín giấu nào trong tư tưởng và bên trong lòng ông không thể che khỏi cái nhìn xuyên thấu của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết không thể đi chung đường với người ác khi ông thốt lên: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! “ (Thi Thiên 139:19a). Chúa muốn chúng ta càng ngày càng trở nên toàn hảo như Chúa Cứu Thế Giê-xu để có mối tương giao mật thiết hơn với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Lời Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).

Bạn có nhờ cậy Chúa thánh hóa đời sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại và Toàn Năng. Chúa biết rõ con, luôn ở với con và là Đấng quyền năng tạo dựng nên con. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và dẫn con bước đi với Chúa mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 3-5

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 11, 2022 – Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 11, 2022
Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Thi Thiên 139:14

Trong 12 câu đầu của Thi Thiên 139, một Thi Thiên được nhiều người yêu thích nhất, đã cho chúng ta biết về sự toàn tri và toàn tại của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu 13, vua Đa-vít cho chúng ta biết về sự toàn năng của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã được xác định ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Chính Đức Chúa Trời cũng tạo nên sự sống của hài nhi từ khi thụ thai trong lòng mẹ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. Trong nơi kín nhiệm của lòng mẹ, phôi thai được Chúa tạo dựng một cách diệu kỳ. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Tất cả sự sống được Đức Chúa Trời hình thành phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14).

Bạn có cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự sống và hình thành con một cách diệu kỳ trong lòng mẹ con. Con cũng cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Chúa vì con được trở thành con của Chúa và nhận sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn tôn trọng, bảo vệ và yêu thương tất cả tạo vật của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-Ký 1-2

 30 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 10, 2022 – Chúa Đi Trước Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 10, 2022
Chúa Đi Trước Tôi

“Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.”
Thi Thiên 139:5

Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên 139 nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi chúng ta. Phần 2 của Thi Thiên này cho biết Chúa ở khắp mọi nơi và Ngài luôn ở cùng con cái Ngài. “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.” (Thi Thiên 139:5). Chúa luôn dẫn dắt chúng ta, bao phủ chúng ta và bàn tay quyền năng của Chúa chạm vào thân thể yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không lo lắng về tương lai vì Chúa đi trước chúng ta, chuẩn bị và hướng dẫn từng bước đi của chúng ta. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8). Khi biết Chúa yêu thương luôn đi trước và không bao giờ lìa bỏ chúng ta, chúng ta đồng ý với vua Đa-vít rằng: “Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!” (Thi Thiên 139:6). Những câu tiếp theo cho thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi. “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.” (Thi Thiên 139:7-10).

Bạn có đang đặt mình và tương lai mình trong tay quyền năng dẫn dắt của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và luôn đi trước con. Xin giúp con luôn đặt tương lai của con trong bàn tay dẫn dắt của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 23:21-25

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 9, 2022 – Chúa Biết Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 9, 2022
Chúa Biết Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi Thiên 139:1-2

Thi-thiên 139 là một trong những Thi-thiên được yêu chuộng nhất trong Kinh Thánh. Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên này nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi người. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1-2). Chúa biết tất cả về chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài biết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta ngay cả những ý nghĩ trong sạch và những tội lỗi dấu kín. “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4). Thật quý báu và vững an khi chúng ta đang ở trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời yêu thương và biết rõ chúng ta.

Khi ý thức Chúa chăm sóc chúng ta từng giây phút và biết rõ từng khía cạnh trong cuộc đời, bạn sẽ sống như thể nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng duy nhất biết rõ con và chăm sóc con. Xin giúp con sống trong sự vững an, luôn suy nghĩ và làm những điều đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 21-23:20

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 6, 2022 – Người Nữ Tin Kính Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 6, 2022
Người Nữ Tin Kính Chúa

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”
Châm Ngôn 31:30

Chúa Nhật này là Lễ Từ Mẫu, một cơ hội hằng năm để chúng ta cảm tạ Chúa và vinh danh những người mẹ. Làm mẹ là một thiên chức vì là do chính Chúa tạo dựng và đặt trong lòng mẹ một tình yêu vô bờ bến với con của mình. Châm Ngôn 31 tả về một người nữ đảm đang “thức dậy khi trời còn tối”“ban đêm đèn nàng chẳng tắt” để chăm sóc chồng và các con của mình. Châm Ngôn 31 câu 28 và 29 cũng cho chúng ta hình ảnh “con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.” Những lời khen ngợi của chồng cho vợ, con cái cho mẹ được bày tỏ hằng ngày lúc chồng và các con chổi dậy mỗi sáng. Cảm tạ Chúa về những người vợ, người mẹ khắp nơi trên thế giới luôn yêu thương, hy sinh chăm sóc gia đình mình. Nhưng đặc biệt nhất là những người mẹ đức hạnh tin kính Chúa. Sau khi đưa ra các lời diễn tả về những phẩm chất quan trọng của người nữ đức hạnh, Châm Ngôn 31:30 cho lời kết luận: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những người nữ biết kính sợ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ban thêm ơn sức trên những người mẹ trong Hội Thánh trong thiên chức Chúa giao phó. A-men

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 6: Xin đọc 2 Các Vua 14-15
Thứ Bảy May 7: Xin đọc 2 Các Vua 16-17
Chúa Nhật May 8: Xin đọc 2 Các Vua 18-20

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 5, 2022 – Tiếng Khóc Trong Đêm

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 5, 2022
Tiếng Khóc Trong Đêm

“Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má.”
Ca Thương 1:2a

Sách Ca Thương bắt đầu bài ai ca đoạn 1 với sự than khóc của thành Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi đã nhân cách hóa Giê-ru-sa-lem trở thành một người đàn bà góa với biết bao niềm sầu khổ. Nàng chỉ còn biết âm thầm “khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Trong tất cả mọi người, không ai an ủi nàng.” (Ca Thương 1:2). Tiếp theo trong các đoạn 1, 2 và 3 của sách Ca Thương là đầy sự buồn tủi và nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ban đêm đó được xoa dịu đi khi “buổi sáng đến với sự mới mẻ bày tỏ sự thành tín lớn của Chúa” (Ca Thương 3:23). “Dù Ngài làm cho sầu khổ nhưng Ngài sẽ thương xót theo đức nhân từ vô lượng của Ngài.” (Ca Thương 3:32). Thế gian đầy đau thương này luôn có những tiếng khóc đẫm lệ hằng đêm. Nước mắt chỉ chấm dứt trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21:4). Cảm tạ Chúa, hiện nay Ngài luôn nghe tiếng khóc của chúng ta và Ngài “để nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài”. (Thi Thiên 56:8).

Có lẽ mỗi đêm bạn thổn thức tuôn tràn nước mắt và thật cô đơn vì không ai để ý đến dòng nước mắt chảy dài trên đôi má bạn. Xin Chúa cho bạn được an ủi và hy vọng qua lời Chúa hứa trong Kinh Thánh là Ngài luôn ở gần bạn, nghe tiếng thở than và thấy những dòng nước mắt của bạn.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những đau buồn, cô đơn trong cuộc đời, xin Ngài cho con tin chắc rằng tiếng khóc, những dòng nước mắt của con dù không ai biết, Ngài vẫn nghe và thấy. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 11-13

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 4, 2022 – Hiếu Kính Cha Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 4, 2022
Hiếu Kính Cha Mẹ

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
1 Ti-mô-thê 5:8

Nước Hoa Kỳ có hai ngày lễ đặc biệt được dành ra hằng năm để con cháu tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình. Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 ngày vinh danh Mẹ và Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 ngày vinh danh Cha. Hai lễ này bắt đầu từ các Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và đặt nền tảng trên Điều Răn thứ 5 của Chúa “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khuyên con cái phải hiếu kính cha mẹ. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta gương hiếu thảo của Chúa khi “Ngài về thành Na-xa-rét và chìu lụy cha mẹ.” (Lu-ca 2:51). Trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài cũng đã giao mẹ mình là Bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26-27). Sự hiếu kính và chăm sóc dành cho cha mẹ khi còn sống là hành động của người tin Chúa. Thánh Kinh 1 Ti-mô-thê 5:8 chép “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Câu 4 của phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “người nhà” là cha mẹ mình. “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Bạn có bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ mình qua những hành động yêu thương và chăm sóc thực tế không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ qua sự yêu thương và chăm sóc vì điều đó đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 9-10

 36 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 3, 2022 – Di Sản Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 3, 2022
Di Sản Đức Tin

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”
2 Ti-mô-thê 1:5

Ti-mô-thê là một Mục Sư trẻ đã thừa hưởng được di sản đức tin từ mẹ và bà ngoại. Sứ đồ Phao-lô viết: “đức tin chân thành của con… trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con” (2 Ti-mô-thê 1:5). Di sản đức tin này đã chuẩn bị tấm lòng của Ti-mô-thê để sau đó ông đã đặt đức tin vào chính Chúa Giê-xu. Ti-mô-thê cũng đã trở thành một người con thuộc linh của Sứ-đồ Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã yêu thương và hết lòng hướng dẫn Ti-mô-thê để trở thành một Mục Sư phục vụ Chúa. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê tiếp tục truyền thống đức tin, “nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời” qua Đức Thánh Linh, là Đấng “ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ” (2 Ti-mô-thê 1:6-7). Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Ti-mô-thê có thể sống cho Phúc Âm mà không sợ hãi (2 Ti-mô-thê 1:8). Một di sản thuộc linh mạnh mẽ không đảm bảo rằng những người trẻ sẽ đến với niềm tin, nhưng gương mẫu và sự dẫn dắt của cha mẹ và những Cơ đốc nhân có thể được Chúa sử dụng để chuẩn bị những người trẻ bước vào con đường tin kính Chúa. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những người trẻ trong sự phục vụ, sống cho Chúa, và ngay cả trong việc gây dựng đức tin của người khác.

Bạn có cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con, cháu bạn không? Bạn có cầu nguyện, làm gương và nâng đỡ những người trẻ trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt những người yêu mến Chúa bên cạnh để cầu nguyện và hướng dẫn con. Cầu xin Chúa cũng sử dụng con để cầu nguyện và hướng dẫn đời sống đức tin của những người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 6-8

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 2, 2022 – Thần Linh Ngay Thẳng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 2, 2022
Thần Linh Ngay Thẳng

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi Thiên 51:10

Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người (2 Sa-mu-ên 11) và sau đó Chúa sai tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 51 hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Vua Đa-vít đã phạm tội cùng người nhưng ông ý thức rằng tất cả tội đều phạm đến Đức Chúa Trời và tấm lòng không thánh sạch trước mặt Chúa. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:4). ”Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng của vua Đa-vít bị hoen ố. Vì thế, vua Đa-vít xin Chúa “dựng nên” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới lại” hay khôi phục lại tâm linh của ông cho được ngay thẳng. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít và làm cho thần linh ông được chính trực. Vua Đa-vít đã nhận được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa!

Khi phạm tội cùng Chúa, bạn có theo gương vua Đa-vít hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong tấm lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và tư tưởng ô uế của con. Xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 4-5

 33 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 29, 2022 – Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 29, 2022
Trông Đợi Chúa

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa khi để lòng trông đợi nơi Chúa chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 29: Xin đọc 1 Các Vua 19-20
Thứ Bảy April 30: Xin đọc 1 Các Vua 21-22
Chúa Nhật May 1: Xin đọc 2 Các Vua 1-3

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 28, 2022 – Ý Tưởng Tốt Lành Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 28, 2022
Ý Tưởng Tốt Lành Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng phỏng đoán những gì Đức Chúa Trời đang làm hoặc thậm chí “ra lệnh” cho Ngài phải làm theo ý chúng ta. Chúng ta tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh hay ý muốn của chúng ta thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Con người là tạo vật duy nhất giống hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng chúng ta đã phạm tội và luôn có sự suy nghĩ ngược lại đường lối tốt đẹp của Chúa. “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Đường lối Chúa luôn tốt lành cho chúng ta và ở trong kế hoạch vĩnh cửu của Chúa. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là Đấng toàn tri, toàn hảo trong mục đích và kế hoạch của Ngài. Vua Đa-vít đã nhận biết sự quan trọng của tư tưởng Chúa, ông thưa với Chúa “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!” (Thi Thiên 139:12).

Bạn có khiêm nhường bước đi một cách thuận phục trong đường lối tốt lành của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con kiêu ngạo đi theo đường lối riêng của con. Xin Chúa cho con luôn thuận phục theo đường lối và ý tưởng của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các Vua 16-18.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 27, 2022 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 27, 2022
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các Vua 14-15

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 26, 2022 – Thoát Ách Nô Lệ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 26, 2022
Thoát Ách Nô Lệ

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”
Ga-la-ti 5:1

Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:1 khẳng định rằng tất cả những người tin Chúa Giê-xu “được Đấng Christ giải thoát cho được tự do”. Trong thời Cựu Ước, dân sự Do Thái sống dưới hệ thống luật pháp trong thời gian chờ đợi sự xưng công bình bởi đức tin khi Chúa Giê-xu đến và chịu chết trên thập tự giá. “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Qua sự chết, Chúa Giê-xu là Đấng Vô Tội, đã làm trọn luật pháp và giải thoát những người tin Chúa khỏi luật của tội lỗi và sự chết. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2). Sự tự do thật trong Chúa là khi chúng ta được giải thoát khỏi luật pháp sự tội và sự chết. Phần b của Ga-la-ti 5:1 là một mạng lệnh “hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” Những câu kế tiếp trong Ga-la-ti đoạn 5 cho chúng ta biết nếu chúng ta còn sống theo luật pháp thì chúng ta vẫn chưa thật sự sống tự do trong Chúa.

Bạn có thật sự sống trong sự tự do của Chúa hay vẫn còn là nộ lệ theo “chủ nghĩa luật pháp”, cố gắng phô diễn thành quả việc làm công đức bên ngoài nhưng không có sự biến đổi từ bên trong?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giải thoát con cho được tự do. Xin Chúa cho con sống trong ân điển của Chúa và không tiếp tục sống nô lệ bởi việc làm của luật pháp. Xin Chúa Thánh Linh biến đổi đời sống con để con sống vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các Vua 12-13

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 25, 2022 – Thật Được Tự Do

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 25, 2022
Thật Được Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Giăng 8:36

Tất cả mọi người trên thế gian đều tìm kiếm và muốn hưởng sự tự do, nhất là những người đang bị áp bức. Con người muốn có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do có những nhu cầu căn bản và tự do khỏi sự sợ hãi. Sự tự do thật trong Chúa khác với những sự tự do của thế gian. Kinh Thánh cho biết về mặt thuộc linh, không ai được tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Không người tội lỗi nào hoặc tôn giáo nào trên thế gian có thể ban cho chúng ta sự tự do thật. Chúng ta chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tất cả những người tin nhận Chúa có thể cùng với sứ đồ Phao lô nói rằng “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Cảm tạ Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là Chân Lý và Chân Lý đã buông tha chúng ta (Giăng 8:32).

Bạn đã có sự tự do thật trong Chúa Giê-xu chưa? Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất đắc thắng tội lỗi và sự chết trên thập tự giá có thể ban cho bạn sự tự do thật.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự tự do thật trong Ngài qua sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chân Lý của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các Vua 9-11

 42 total views