Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 1, 2023 – Người Biết Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 1, 2023
Người Biết Ơn

“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.”

Lu-ca 17:15-16

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tháng Mười Một, tháng của sự cảm tạ. Trong câu chuyện mười người bị bệnh phung đến xin Chúa Giê-xu chữa lành ghi lại trong Lu-ca 17, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Bác sĩ Lu-ca thuật lại: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.” (Lu-ca 17:15-16). Điều đặc biệt là người duy nhất trở lại ngợi khen Chúa là một người Sa-ma-ri. Chín người kia là người Giu-đa thuộc tuyển dân của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã biết trước không phải mười người đều biết ơn Chúa nhưng Ngài vẫn thương xót chữa lành cho tất cả. Khi một người trở lại bày tỏ lòng cảm tạ và thờ phượng Chúa, Chúa Giê-xu nói với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ rằng: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:17-18). Chín người Giu-đa cho mình là người công bình nên không cần Chúa. Họ chỉ cần đến sự chữa lành thuộc thể mà thôi. Người Sa-ma-ri được Chúa chữa lành bệnh phung thì bày tỏ qua hành động trở lại tạ ơn và thờ phượng Chúa vì biết rằng mình không xứng đáng nhận được ân huệ của Chúa. Người Sa-ma-ri này không những đã được sự chữa lành về phần thuộc thể nhưng cũng được Chúa tha thứ tội lỗi khi trở lại sấp mặt xuống đất thờ phượng Chúa. Chúa Giê-xu phán cùng người Sa-ma-ri rằng: “Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” (Lu-ca 17:19).

Bạn có dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa qua hành động hạ mình thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tất cả các ân phước Ngài ban cho con. Xin Chúa cho con luôn là người biết ơn Chúa và hạ mình thờ phượng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 1-3

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 31, 2023 – Chúa Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 31, 2023
Chúa Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”

Rô-ma 15:13 (BD2011)

Trong một thế giới đầy hoạn nạn với chiến tranh, kinh tế khó khăn, giá xăng tăng vọt… nhưng trong Chúa chúng ta tràn trề hy vọng vì Chúa là Đức Chúa Trời của hy vọng. Sứ-đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa: “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Hy vọng tràn đầy trong Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui giữa thử thách và vững tâm, kiên nhẫn trước hoạn nạn. “Vì trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu; nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là điều chúng ta bền chí trông chờ.” (Rô-ma 8:24-25 BD2011). Sự vui mừng và bình an của chúng ta không đặt vào những điều chóng qua của thế gian nhưng đặt vào Đức Chúa Trời là Nguồn Hy Vọng. Chúng ta tràn trề hy vọng bởi vì Tình Yêu không bao giờ thay đổi của Chúa đối với chúng ta, tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta, tất cả những gì Ngài đang làm cho chúng ta và lời hứa của Chúa cho chúng ta trong những ngày sắp tới. “Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài.” (Thi Thiên 62:5 BD2011).

Lòng bạn có tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn sống trong niềm vui và sự bình an tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 23-24

 54 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 30, 2023 – Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 30, 2023
Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

“Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 (BDM)

Trong thư thứ nhất gởi cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca và tất cả chúng ta hãy vui mừng liên tục, cầu nguyện không ngừng và ông cũng kêu gọi chúng ta dâng lên Cha thiên thượng lời cảm tạ biết ơn trong mọi hoàn cảnh – vì Phao-lô biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, liên quan đến mỗi chúng ta. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời và khi chúng ta lớn lên trong ân điển và hiểu biết về Lời lẽ thật của Ngài, lòng chúng ta phải biết ơn vô bờ bến về sự tốt lành và ân điển của Ngài. Là những tín hữu đã được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta được khuyến khích phát triển một thái độ ngợi khen và cảm tạ không ngừng, đối với Cha chúng ta ở trên trời – vì sự trưởng thành thuộc linh của một người được phản ánh bằng tấm lòng ngợi khen và cảm tạ đối với tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô không nói cảm tạ Chúa VỀ mọi hoàn cảnh chúng ta đang trải qua vì có nhiều hoàn cảnh quá đau buồn nhưng ông khuyên hãy cảm tạ Chúa TRONG mọi hoàn cảnh vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).  

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời bằng cách tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tình yêu và ân điển quá lớn lao của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con luôn ngợi khen Chúa qua sự cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh vì tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 21-22

 56 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 27, 2023 – Chúa Luôn Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 27, 2023
Chúa Luôn Ở Cùng

“Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Ma-thi-ơ 28:20b

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, có nhiều môn đồ đến thờ lạy Ngài, nhưng cũng có một số nghi ngờ (Ma-thi-ơ 28:17). Trong câu tiếp theo, “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (Ma-thi-ơ 28:18). Và lời hứa quý báu của Chúa về sự hiện diện của Chúa được ghi ở câu cuối của Phúc-âm Ma-thi-ơ “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b). Giữa câu 18 và câu 20 là Đại Mạng Lệnh của Chúa. “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20a). Lời Chúa truyền dạy cho Cơ-đốc-nhân trong khi chờ đợi Chúa trở lại, thay vì nghi ngờ, sợ hãi thì hãy chú tâm vào công tác làm chứng về Chúa và hướng dẫn, dạy dỗ những người tin nhận Chúa trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Qua công tác cá nhân chứng đạo và hướng dẫn tân tín hữu trưởng thành trong Chúa, chúng ta sẽ thấy quyền năng Phúc-âm biến đổi của Chúa. Qua sự thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta.

Bạn có đang thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa qua quyền năng và sự ở cùng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đang cầm quyền tể trị và luôn ở cùng chúng con. Xin Chúa cho con tiếp tục làm chứng về Chúa và hướng dẫn nhiều người trở thành môn đồ của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 27: Xin đọc Lu-ca 14-16
Thứ Bảy October 28: Xin đọc Lu-ca 17-18
Chúa Nhật October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 26, 2023 – Nhìn Xem Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 26, 2023
Nhìn Xem Chúa

“Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”

Thi Thiên 17:15

Thi Thiên 17 được viết khi vua Đa-vít bị bao trùm bởi những kẻ thù tìm cách tiêu diệt và áp bức ông. Đa-vít đã được ghi nhận là người công bình trước mặt Chúa vì đức tin của ông. Đa-vít đã tách mình ra khỏi con đường của kẻ hủy diệt và cố gắng giữ lòng, sự suy nghĩ của mình trong sáng và lời nói của ông tôn kính Chúa. Trong câu cuối của Thi Thiên 17 vua Đa-vít bày tỏ niềm ao ước của chính ông là được chiêm ngưỡng và nhìn xem Chúa. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (Thi Thiên 17:15). Nhìn xem Chúa chúng ta giúp chúng ta không chán nản, ngã lòng và sẽ được an ủi. Khi đôi mắt đức tin của chúng ta hướng về Chúa, đời sống chúng ta sẽ thỏa nguyện, tiếp tục bước đi trong mục đích của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúa cũng phán trong sách Ê-sai: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).

Bạn có nhìn xem Chúa trên bước đường đức tin tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhìn xem Chúa để được thỏa lòng bước đi trong mục đích của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 12-13

 83 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 25, 2023 – Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 25, 2023
Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

“Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.”

Thi Thiên 142:3a

1 Sa-mu-ên chương 22 đến 24 ghi lại thời gian Đa-vít đang chạy trốn khỏi vua Sau-lơ. Đây là thời điểm gian nan, tồi tệ nhất trong cuộc đời của Đa-vít. Vua Đa-vít đã đổ lòng mình ra với Chúa trong Thi Thiên 142. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Cuộc đời của Đa-vít đã chạm đến đáy của sự khốn khổ, gian truân. Tuy nhiên, giữa tất cả những hoàn cảnh khó khăn đang đè nặng thân xác và linh hồn Đa-vít, ông vẫn không quên Chúa vì tin chắc Chúa là Đấng biết hết mọi việc. “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi Thiên 142:3a). Đức Chúa Trời đã đưa Đa-vít vào nơi thấp nhất để được Chúa uốn nắn, dạy dỗ ông về lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa để sau đó Đa-vít đã trở thành vị vua quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên.  “Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34:23).

Khi chúng ta đang ở trong tình trạng, hoàn cảnh tận cùng bạn có tin cậy Chúa đang biết nẻo đàng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa biết nẻo đàng con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu . A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 10-11

 92 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 24 2023 – Chúa Biết Mặt Tận Mặt

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 24, 2023
Chúa Biết Mặt Tận Mặt

“Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị tiên tri nào dấy lên trong Y-sơ-ra-ên như Môi-se, người Chúa biết mặt tận mặt.”

Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10 (BD2011)

Nhà lãnh đạo và cũng là tiên tri Môi-se sau khi qua đời được Kinh Thánh cho biết ông là người Chúa biết mặt tận mặt. “Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị tiên tri nào dấy lên trong Y-sơ-ra-ên như Môi-se, người Chúa biết mặt tận mặt.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10). Nếu Môi-se có mộ bia, có lẽ đây cũng là những chữ được ghi khắc lên trên “Người Chúa biết mặt tận mặt”. Môi-se là người vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên đã dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ông đã nhiều lần được đối diện với Chúa và nghe những điều phán bảo của Chúa. Chúng ta suy nghĩ có lẽ Môi-se có những điểm đặc biệt cho nên mới được “Chúa biết mặt tận mặt”. Như tất cả mọi người, Môi-se cũng là một người không toàn hảo nhưng Kinh Thánh cho biết Môi-se là người khiêm nhường trước mặt Chúa. “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” (Dân-số Ký 12:3). Chỉ có những người khiêm nhường trước mặt Chúa thì mới có thể được Chúa biết mặt tận mặt. “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cớ 4:6). Là con cái Chúa, chúng ta phải luôn sống với tấm lòng khiêm tốn, thừa nhận mọi kế hoạch của chúng ta đều phụ thuộc vào Chúa và chỉ có Chúa là Đấng nâng chúng ta lên trong thời điểm của Chúa để Danh Chúa được vinh hiển. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).

Mục đích của đời sống bạn cho đến khi về với Chúa có như Môi-se là người khiêm nhường và được Chúa biết mặt tận mặt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa cho con có đặc ân ở trong sự hiện diện của Chúa qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn khiêm nhường và có nếp sống luôn dâng vinh hiển cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 8-9

 92 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 23, 2023 – Làm Theo Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 23, 2023
Làm Theo Ý Chúa

“Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời.”

Công Vụ 13:36a

Vua Đa-vít là vị vua được Chúa chọn và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.  “Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời.” (Công Vụ 13:36a). Khi Chúa tìm một người thay thế cho vua Sau-lơ, tiêu chuẩn đầu tiên Chúa chọn là “Chúa đã tìm kiếm… một người đẹp lòng Ngài.” (1 Sa-mu-ên 13:14b). Chúa không chọn lựa những người hoàn hảo, vì không ai hoàn hảo cả. Nhưng Chúa chọn lựa những người như vua Đa-vít, những con người có phẩm chất như vua Đa-vít. Người làm theo ý Chúa là người có tấm lòng hòa hợp với Chúa. Điều gì quan trọng với Chúa cũng phải quan trọng với chúng ta. Điều gì Chúa không vui lòng, chúng ta phải tránh xa. Một người làm theo ý Chúa phải có sự khôn ngoan từ Chúa, có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúa luôn ở cùng và thêm sức cho những người có lòng khao khát làm theo ý Chúa. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (2 Sử-ký 16:9a).

Bạn có tấm lòng như vua Đa-vít, một tấm lòng làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng nhìn biết tấm lòng của con. Xin Chúa giúp sức cho con để luôn có tấm lòng làm theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 6-7

 88 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 20, 2023 – Dòng Dõi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 20, 2023
Dòng Dõi Đức Tin

“Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta.”

Rô-ma 4:16 (BD2011)

Ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi khi ông 75 tuổi (Sáng Thế Ký 12:1-4), Sáng Thế Ký 15:6 nói rõ rằng: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi phép cắt bì được lập ra, trước khi luật Môi-se được ban phát. Hê-bơ-rơ 11: 8-9 cho biết “bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình…” Tất cả những người được Chúa cứu thời Cựu Ước và Tân Ước đều “là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Đức Chúa Trời thật công bình khi Ngài ban sự cứu rỗi cho dòng dõi ông Áp-ra-ham. Áp-ra-ham chính là tổ phụ đức tin của tất cả những người ở dưới Luật Pháp và cho chúng ta là Dân Ngoại. Ga-la-ti 3:7 chép: “vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.”

Bạn có thật sự đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Bạn chỉ được xưng công bình, được làm con Đức Chúa Trời, ở trong dòng dõi đức tin khi bạn tin Chúa Giê-xu, không phải cộng thêm một điều gì khác.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong dòng dõi đức tin để nhận lãnh những lời hứa của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 20: Xin đọc Lu-ca 1
Thứ Bảy October 21: Xin đọc Lu-ca 2-3
Chúa Nhật October 22: Xin đọc Lu-ca 4-5

 78 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 19, 2023 – Chúa Đáp Lời Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 19, 2023
Chúa Đáp Lời Tôi

“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.”

Thi Thiên 120:1

Cuộc sống trong thế gian tràn ngập những khoảnh khắc đau khổ và khó khăn. Chính trong những khoảng thời gian này, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi, hướng dẫn và giúp đỡ. Thi Thiên 120:1 nhắc chúng ta quay về với Chúa trong những lúc gian truân, khốn khổ vì biết chắc rằng Chúa nghe thấy tiếng kêu cầu của chúng ta. “Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.” (Thi Thiên 120:1). Thi Thiên 120:1 là nguồn an ủi và khích lệ cho những người ở trong Chúa và nhắc nhở chúng ta có thể hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, biết rằng Chúa nghe thấy chúng ta và luôn đáp lời cầu xin của chúng ta. Khi bạn đối mặt với những thử thách của cuộc sống, hãy nhớ kêu cầu Chúa, vì Ngài luôn ở gần, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của bạn. Chúa luôn đáp lời kêu cầu của con cái Ngài và hứa sẽ ở cùng chúng ta trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta trên đất. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8).

Khi đến với Đức Chúa Trời, bạn có tin chắc rằng Ngài nghe bạn và quan tâm đến những gì bạn đang trải qua không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn đáp lời kêu cầu của con. Xin Chúa cho con luôn vững lòng trong Chúa vì biết rằng Ngài ở với con và cùng đi với con qua mọi cảnh huống của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 14-16

 94 total views