Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 22, 2022 – Được Chúa Sử Dụng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 22, 2022
Được Chúa Sử Dụng

“Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 2:21

Ngay sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và được Xưng Công Bình với địa vị Thánh Nhân trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết, chúng ta được trải qua tiến trình “Thánh Hóa” của Đức Thánh Linh. Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Trong thời Cựu Ước, người và vật nào biệt riêng cho Đức Chúa Trời đều là thánh. Người Lê-vi được biệt riêng ra cho công việc phục vụ Chúa, các vật dụng trong đền thờ, các của lễ được biệt riêng ra thánh cho sự thờ phượng. “Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người; người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy.” (Lê-vi-ký 21:8). Đối với Cơ đốc nhân, sự nên thánh có ý nghĩa là chúng ta được phân tách khỏi tội lỗi để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Lời Chúa phán “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Cảm tạ Chúa đã đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, từ vật vô dụng trở thành “cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Bạn có cảm tạ Chúa vì được Ngài sử dụng cho công việc Chúa không? Bạn có nhờ Thánh Linh “thánh hóa” bạn qua Lời Chúa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu và sẵn sàng được Chúa sử dụng cho Danh Thánh của Ngài không

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và ban cho con địa vị là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Xin tiếp tục thánh hóa đời sống con để con được hữu dụng cho Chúa trong bất cứ công việc nào Chúa giao phó. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 30-33

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 21, 2022 – Một Lòng Theo Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 21, 2022
Một Lòng Theo Chúa

“Tôi ghét những kẻ hai lòng, Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:113

Tác giả Thi Thiên 119 “ghét những kẻ hai lòng” (câu 113) không phải vì muốn chỉ trích người khác hoặc coi mình thánh sạch hơn người khác. Nhưng khi đối diện với người hai lòng tác giả thấy chính mình cũng khó một lòng theo Chúa. Trong câu 115, tác giả đã kêu lên “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.” Trong sách Các Vua thứ II chương 18, tiên tri Ê-li đã nói với vua A-háp lý do dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn “bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.” Sau khi vua A-háp cho tụ họp dân Y-sơ-ra-ên, tiên tri Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Phương cách để ngăn ngừa tình trạng hai lòng là tích cực vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp Ngài (câu 113). Càng yêu mến Lời Chúa, chúng ta càng tránh được tình trạng hai lòng. Sự yêu mến luật pháp Chúa giúp chúng ta trung kiên một lòng theo Chúa. Thi Thiên 66:18 chép “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Bạn có yêu mến Lời Chúa để giúp bạn một lòng theo Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Lời Ngài là lẽ sống duy nhất cho đời con. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa và một lòng quyết tâm theo Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 25-29

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 20, 2022 – Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 20, 2022
Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 cho biết Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu họ. Kinh nghiệm vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi tay kẻ thù là những kinh nghiệm mang lại đức tin cho dân Chúa và khiến họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin Lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần phản nghịch Chúa nhưng Ngài luôn “đoái xem họ trong cơn gian truân họ, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.” (Thi Thiên 106:44-45). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin. Chúng ta tin vào sự nhân từ và thành tín của Chúa.

Bạn có ngợi khen Chúa bởi đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 21-24

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 17 2022 – Cha Thiên Thượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 17, 2022
Cha Thiên Thượng

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”
Ma-thi-ơ 6:9-10

Ma-thi-ơ 6:9-13 thường được gọi là bài Cầu Nguyện Chung hay là bài Cầu Nguyện Lạy Cha. Đây là bài cầu nguyện được Chúa Giê-xu dạy trong Bài Giảng trên Núi của Ngài (Ma-thi-ơ 5–7). Bài Cầu Nguyện Chung dạy chúng ta biết những nguyên tắc quan trọng về sự thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài. Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Cầu Nguyện bằng danh xưng “Cha.” Sự tôn xưng Đức Chúa Trời là “Cha” trên trời nói lên một sinh hoạt tự nhiên trong mối liên hệ cha con. Khi tin nhận Chúa chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Được làm con của Chúa, chúng ta có một giá trị cao quý, được sự biến đổi để trở nên giống như Con Ngài là Chúa Giê-xu, được ở trong sự hướng dẫn của Chúa và được sống trong ý định tốt lành của Chúa. Khi biết Chúa là Cha Nhân Từ, là Đấng Quyền Năng, chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa, phó thác đời sống chúng ta cho Chúa và có thể cầu nguyện tương giao với Chúa bất cứ lúc nào như cha với con. “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:13).

Bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa là Cha Thiên Thượng của bạn và cầu xin ý muốn Chúa được hoàn thành trên mọi lãnh vực của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống trong ý muốn tốt đẹp của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 17: Xin đọc Gióp 9-12
Thứ Bảy June 18: Xin đọc Gióp 13-16
Chúa Nhật June 19: Xin đọc Gióp 17-20

 69 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 16, 2022 – Kêu Cầu Cùng Cha

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 16, 2022
Kêu Cầu Cùng Cha

“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Ê-sai 64:8

Tiên tri Ê-sai đã đại diện cho dân sự Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời được ghi lại trong Ê-sai 64. Từ câu 1 đến câu 7, Ê-sai công nhận “Chúa đã nỗi giận vì chúng tôi phạm tội” (Ê-sai 64:5). Rồi qua câu 6, tiên tri Ê-sai tiếp tục xưng tội “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Mặc dù không xứng đáng nhận lãnh điều gì từ Chúa “dầu vậy” tiên tri Ê-sai vẫn hướng về Chúa thay mặt dân sự cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Dân sự Chúa khát khao được nối lại mối tương giao với Chúa là Cha của họ. Trước đây dân sự Chúa đi trong con đường tội lỗi bội nghịch nhưng giờ đây họ muốn được Chúa uốn nắn đời sống họ như đất sét ở trong tay thợ gốm. Khi dân sự kêu cầu, Chúa đã trả lời “Ta đây, ta đây!” như người cha luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin của con. “Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!” (Ê-sai 65:1).

Bạn có ăn năn, cầu nguyện kêu cầu cùng Chúa khi phạm những tội lỗi không? Chúa là Cha Nhân Từ luôn sẵn sàng trả lời “Ta đây, ta đây!” khi chúng ta kêu cầu Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều lần lòng con xa cách Chúa và làm những điều tội lỗi không đẹp lòng Ngài. Dầu vậy, Ngài luôn yêu con và sẵn sàng trả lời cầu xin của con. Xin Chúa uốn nắn con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 5-8

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 15, 2022 – Đức Chúa Trời Bồng Ẵm Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 15, 2022
Đức Chúa Trời Bồng Ẵm Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.”
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:31b

Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho chúng ta biết về sự yêu thương và chăm sóc của Chúa cho dân sự Ngài như người cha yêu thương con cái của mình. Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1, Môi-se đã nhắc lại cho dân sự Y-sơ-ra-ên những bài học đức tin quý giá suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ lời hứa, chăm sóc, dẫn dắt dân sự Ngài và cho họ nhiều chiến thắng. Môi-se đang chuẩn bị trao sự lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê để dẫn dân sự vào Đất Hứa. Môi-se nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, và trong đồng vắng là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1:29-31). Trong suốt 40 năm trong sa-mạc và ngay cả thời gian dài ở xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã “bồng dân sự Chúa như một người bồng con trai mình.” Chúa là Cha nhân từ luôn chăm sóc con cái Ngài “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Mặc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn có cảm nhận Chúa đang bồng ẵm bạn như một người cha bồng con mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn chăm sóc và bồng ẵm con qua những hoạn nạn khó khăn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin giúp con tiếp tục đồng hành với Chúa cho đến khi bước vào Đất Hứa Thiêng Liêng của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 1-4

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 14, 2022 – Đức Chúa Trời Là Cha Thương Xót

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 14, 2022
Đức Chúa Trời Là Cha Thương Xót

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”
Thi Thiên 103:13

Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót cho những người kính sợ Ngài. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói đến sự kính sợ Chúa của con cái Chúa đối với Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa được bày tỏ qua sự thờ phượng, tôn trọng, tin tưởng và hy vọng đối với Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít so sánh Đức Chúa Trời thương xót người kính sợ Chúa như cha thương xót con mình. “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”   (Thi Thiên 103:13). Câu Kinh Thánh này nói lên mối tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Vua Đa-vít cũng đã cầu nguyện trong Thi Thiên 86:15 “Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.” Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Tân Ước cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời Thương Xót chờ mong con về, “khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” (Lu-ca 15:20). Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thể hiện khi Ngài ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời và chúng ta được thờ phượng “chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô-rinh-tô 1:3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót con như người cha hoàn hảo yêu con mình. Xin giúp con luôn bày tỏ lòng tôn kính Chúa trong đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 8-10

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 13, 2022 – Đức Chúa Trời Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 13, 2022
Đức Chúa Trời Là Cha

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Ga-la-ti 4:6

Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời đều có ý nghĩa đặc biệt và diễn tả một đức tính tuyệt đối của Ngài. Danh xưng “A-ba! Cha!” nói lên mối tương giao của Đức Chúa Trời với những người tin nhận Ngài. Giăng 1:12 cho biết “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Khi chúng ta tin nhận Chúa thì ngay lập tức chúng nhận được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh ấn chứng chúng ta là con Đức Chúa Trời. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16). “A-ba” là chữ thông dụng trong thời Chúa Giê-xu để con gọi cha mình. Vì thế “A-ba” nói đến sự thân mật, không khách sáo hay hình thức lễ nghi. Trong bài cầu nguyện mẫu (Ma-thi-ơ 6:9-13), Chúa dạy con cái Chúa bắt đầu bài cầu nguyện bằng “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. “Lạy Cha chúng con” nói lên Đức Chúa Trời là Cha của tất cả những người tin nhận Ngài.

Bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha của bạn không? Bạn có mối thông công trong sự yêu thương và hiệp một với tất cả các anh chị em cùng một Cha là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha yêu thương của chúng con, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con, ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đem con vào gia đình của Ngài. Xin cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống yêu thương, hiệp một với các anh chị em trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 4-7

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 10, 2022 – Sự Đổi Mới Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 10, 2022
Sự Đổi Mới Của Đức Thánh Linh

“Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.”
Tít 3:5 (BD2011)

Nhiều người suy nghĩ chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi và được vào thiên đàng sau khi về với Chúa. Điều đó đúng như phần đầu của câu Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được cứu không phải vì những việc công chính của chúng ta nhưng hoàn toàn vì lòng yêu thương và ân điển của Chúa. Tình thương của Chúa được thể hiện qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta được cứu chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết và được trở nên con cái của Ngài. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đọc tiếp theo phần sau của câu Kinh Thánh chúng ta được biết Thánh Linh của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta để đổi mới chúng ta. Đó là tiến trình thánh hóa do Đức Thánh Linh thực hiện ở bên trong những người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh tiếp tục công việc tái tạo, biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta cần được sự biến đổi của Đức Thánh Linh “Vì đã có một thời chính chúng ta cũng điên rồ, không vâng phục, bị dẫn dắt sai lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong sự hiểm ác và ganh tị, bị người ta ghét, và ghét lẫn nhau. Nhưng khi lòng tốt và lòng nhân ái của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, thể hiện, thì Ngài cứu chúng ta, không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh.” (Tít 3:3-5 BD2011).

Hãy để cho Thánh Linh làm việc thanh tẩy và tái tạo bạn mỗi ngày qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Khi lòng chúng ta được mở ra trong sự vâng phục thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ hành động trong lòng của chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển diệu kỳ của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục biến đổi đời sống của con để con sống xứng đáng là con của Ngài và càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 10: Xin đọc Nê-hê-mi 11-12
Thứ Bảy June 11: Xin đọc Nê-hê-mi 13
Chúa Nhật June 12: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 9, 2022 – Công Việc Kỳ Diệu Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 9, 2022
Công Việc Kỳ Diệu Của Đức Thánh Linh

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”
Rô-ma 8:26

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đồng công trong công cuộc sáng tạo. Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Còn nhiều công tác lớn lao khác nữa của Đức Thánh Linh nhưng đặc biệt Đức Thánh Linh có mối liên hệ mật thiết với những người tin vào Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh xác chứng những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì trở nên con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16); Thánh Linh cũng ấn chứng về cơ nghiệp vinh hiển đời đời mà chúng ta được thừa hưởng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14); Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi để sống trong thánh khiết, đắc thắng cho Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13); Đức Thánh Linh ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi buồn chán, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để khỏi làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Ngài cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa Thánh Linh, Đấng ngự trong con và thực hiện những công việc kỳ diệu của Ngài trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10

 67 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 8, 2022 – Sống Trong Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 8, 2022
Sống Trong Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”
Ga-la-ti 5:25

Cảm tạ Chúa, khi tin nhận Chúa chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng ta. Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta sống theo xác thịt đầy tràn những tư tưởng, ý muốn và hành động hướng về sự chết: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết” (Rô-ma 8:13). Ngược lại, người sống theo Chúa Thánh Linh, thì chú tâm vào Chúa Thánh Linh và sẽ có cuộc sống phước hạnh kết quả của Trái Thánh Linh trong lòng của chúng ta: “Chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Sứ-đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti cho biết bí quyết sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là bước đi theo Ngài. “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Khi bước theo ai thì chúng ta phải hoàn toàn vâng phục người đó và bước theo từng bước một. Bước theo Chúa Thánh Linh là nghe Lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và vâng phục làm theo từng bước một trong đời sống thuộc linh. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23).

Bạn có bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết vâng phục bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để sống giống Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và phục vụ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 7-8

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 7, 2022 – Biết Đức Chúa Trời Nhờ Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 7, 2022
Biết Đức Chúa Trời Nhờ Đức Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu được những điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:13). Người xác thịt không thể hiểu được điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời và còn coi những điều đó là sự rồ dại. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Nếu không nhờ Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu được giá trị của Lời Chúa và thuận phục đi theo ý Ngài, vì “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34). Thánh Linh hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Thánh Linh mới dạy Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu được. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:11).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng bạn để hiểu chân lý và nhận những ơn phước thiêng liêng khi đọc Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con để con được sự khôn ngoan hiểu biết những điều thiêng liêng từ Lời Chúa. Xin giúp con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và hoàn toàn thuận phục theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 4-6

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 6, 2022 – Quyền Năng Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 6, 2022
Quyền Năng Đức Thánh Linh

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
Công vụ 1:8

Sách Công-vụ Các Sứ-đồ ghi lại lịch sử sự hình thành Hội Thánh và quyền năng của Chúa Thánh Linh trong các môn đồ của Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa phán một lời dặn dò rất quan trọng cho các môn đồ trong Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Chúa Giê-xu phán hãy chờ đợi Chúa Thánh Linh giáng lâm để Ngài ban cho quyền năng làm chứng về Chúa cho muôn dân. Thật ra, điều này Chúa Giê-xu cũng đã nói trước khi Ngài chịu chết, Ngài phán: “Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các người cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các người đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26, 27). Nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh được Chúa Giê-xu mô tả: “Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.” Chính Chúa Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu cho nên môn đồ có Chúa Thánh Linh ở trong lòng cũng sẽ là người làm chứng về Chúa Giê-xu qua quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Bạn có trung tín làm chứng về Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin Chúa cho con trung tín làm chứng về Chúa cho gia đình và bạn hữu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 1-3

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 3, 2022 – Đấng Yên Ủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 3, 2022
Đấng Yên Ủi

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”
Giăng 14:26

Chúa Nhật này, 5 tháng 6 năm 2022, chúng ta kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần, ngày Đức Thánh Linh Giáng Lâm. “Lễ Ngũ Tuần” rất quan trọng trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Sở dĩ gọi như vậy vì lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ năm mươi, bảy tuần lễ sau ngày lễ Vượt Qua. Có 2 lễ quan trọng sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên, ngày Chúa Giê-xu về trời, xảy ra 40 ngày sau khi Chúa Phục Sinh. Sau đó 10 ngày tức là vào Lễ Ngũ Tuần thì Chúa Thánh Linh Giáng Lâm được tường thuật trong Công Vụ 2:1-4. Quang cảnh trong Ngày Chúa Thánh Linh Giáng Lâm với những hiện tượng thật đặc biệt đánh dấu sự hình thành Hội Thánh. Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu làm chứng về Chúa. Chúa Thánh Linh giáng lâm không những ban cho chúng ta quyền năng để làm chứng về Chúa (Công Vụ 1:8), nhưng Chúa Thánh Linh cũng được gọi là “Thần Lẽ Thật” và “Đấng Yên Ủi”. Các danh hiệu nầy cho thấy Chúa Thánh Linh giúp cho người theo Chúa biết chân lý, ở với chúng ta và yên ủi chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17).   

Bạn có kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần và đang ngự trong lòng con. Xin Chúa cho con được đầy dẫy Đức Thánh Linh để mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho nhiều người được biết Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục được Ngài soi sáng để biết lẽ thật trong Lời Chúa và được Ngài yên ủi những lúc khó khăn, thử thách, đau buồn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 3: Xin đọc E-xơ-ra 6-7
Thứ Bảy June 4: Xin đọc E-xơ-ra 8-9
Chúa Nhật June 5: Xin đọc E-xơ-ra 10

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 2, 2022 – Tấm Lòng Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 2, 2022
Tấm Lòng Thờ Phượng

“Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.”
Ê-sai 29:13

Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng thờ phượng của chúng ta đối với Ngài và sự vâng lời của chúng ta đối với Lời Chúa hơn tất cả những hành động, hình thức bề ngoài của chúng ta. Chúng ta đến thờ phượng Chúa nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không dành cho Chúa và nếp sống của chúng ta không bước đi trong sự vâng lời Ngài, thì tất cả những hành động thờ phượng này đều vô ích. Chúa đã trách dân Y-sơ-ra-ên vì họ thờ phượng Chúa bằng môi miệng chớ không phải từ tấm lòng thờ phượng. “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13). Chúa Giê-xu cũng đã trích dẫn Ê-sai 29:13 để nói đến sự giả hình của những người thờ phượng Chúa một cách vô ích khi chỉ chú trọng về hình thức bề ngoài mà tấm lòng thì xa cách Chúa. “Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” (Mác 7:6). Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b).

Tấm lòng của bạn có tôn cao và yêu mến Chúa khi đến thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được tự do đến trong sự hiện diện Thánh của Chúa qua sự thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho sự thờ phượng Chúa của con phát xuất từ tấm lòng tôn cao và yêu mến Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 3-5

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 1, 2022 – Phước Hạnh Suy Gẫm Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 1, 2022
Phước Hạnh Suy Gẫm Lời Chúa

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 119:1

Thi-thiên 119 là chương dài nhất trong cả Kinh Thánh nói về giá trị của Lời Chúa và thái độ của Cơ-đốc-nhân đối với Lời của Ngài. Thi Thiên 119 dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về Lời của Chúa: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, luật lệ, điều răn, đoán ngữ, mạng lịnh… Thật ra, tất cả những từ ngữ đó đều cùng một nghĩa là Lời Chúa. Đối với người Do Thái ngày xưa, Lời Chúa là luật của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đối với chúng ta ngày nay, Lời Chúa là toàn bộ Thánh Kinh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hai câu đầu của Thi Thiên 119 cho chúng ta biết “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 1) và “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài.” (câu 2). Đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa là bí quyết cho một đời sống phước hạnh. Giô-suê 1:8 chép “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.” (BDM). Lời Chúa đem sự phước hạnh đến cho Cơ-đốc-nhân vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Bạn có trung tín đọc và suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có làm theo ý Chúa được bày tỏ qua Lời Ngài để đời sống được nhiều phước hạnh thuộc linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến Lời Ngài để đọc, suy gẫm và làm theo ý muốn của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 1-2

 66 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 31, 2022 – Hãy Tin Cậy Chúa Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 31, 2022
Hãy Tin Cậy Chúa Luôn Luôn

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng mình ra trước mặt Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-Ký 34-36

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 30, 2022 – Đức Tin và Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 30, 2022
Đức Tin và Sự Bình An

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”
Mác 4:40

Phúc Âm Mác 4:35-41 tường thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu sau một ngày ngồi trên thuyền để giảng cho đoàn dân đông ở trên bờ thì buổi chiều, chính Chúa ra lệnh cho các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Lúc đã ra khơi, khi Chúa đang ngủ phía sau thuyền thì các môn đồ gặp cơn bão lớn nổi lên thình lình. Dù nhiều môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu là những người từng sống bằng nghề chài lưới, rất quen thuộc với những cơn bão bất thường ở biển Ga-li-lê, nhưng chính cường độ của cơn bão làm họ kinh hoảng. Cơn bão lớn làm sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Các môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Câu Chúa hỏi “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” cho chúng ta một nguyên tắc: Đức tin nơi Chúa là phương thuốc chữa chứng bệnh sợ hãi. Cơ đốc nhân sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa chúng ta sẽ vượt thắng sự sợ hãi. Trong cuộc sống, ngay cả Cơ đốc nhân cũng phải trải qua những cơn bão tố trong cuộc đời như các môn đồ dù có Chúa đang ở bên cạnh trong thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên. Qua cơn bão các môn đồ có cơ hội biết Chúa tận tường hơn. Xin Chúa sử dụng các thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta biết Chúa càng hơn để chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa khi phải đối diện với những hoạn nạn khó khăn. Trong khi chúng ta trải qua những cơn bão trong cuộc đời, trước tiên, Chúa sẽ dẹp yên cơn bão trong lòng chúng ta và ban cho chúng ta có sự bình an của Chúa trong tâm hồn khi chúng ta đặt lòng tin vào Chúa. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Khi đang trải qua những cơn bão tố của cuộc đời, bạn có biết Chúa Giê-xu đang ở gần bạn và sẵn sàng dìu dắt bạn vượt qua những giông bão không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên cạnh con ngay cả khi con đang đối diện với những giông bão trong cuộc đời. Xin Chúa cho con đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, xin Ngài dìu dắt con qua khỏi những giông bão và cho con có sự bình an trong tâm hồn. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-Ký 31-33

 61 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 27, 2022 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 27, 2022
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 4:6

Vua Sa-lô-môn khuyên “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 4:6). Siêng năng làm việc kiếm tiền bạc và vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không biết thế nào là sự đầy đủ và thỏa lòng thì sẽ rơi vào chỗ lao khổ, bất an. Những điều vật chất cũng chỉ là hư không theo luồng gió thổi. Mục đích sống trên trần gian không phải chỉ tìm kiếm vật chất nhưng chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm những điều quý báu có giá trị cho linh hồn. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đức tin và sự thỏa lòng trong cuộc sống rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

Bạn có thái độ thỏa lòng đối với đời sống vật chất Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con vật chất đầy đủ hàng ngày. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 27: Xin đọc 2 Sử-Ký 24-24
Thứ Bảy May 28: Xin đọc 2 Sử-Ký 25-27
Chúa Nhật May 29: Xin đọc 2 Sử-Ký 28-30

 65 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 26, 2022 – Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 26, 2022
Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
Giê-rê-mi 16:15

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của Cơ đốc nhân. Lời Chúa là sữa cho tân tín hữu, “Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 2:2 BD2011). Lời Chúa là thức ăn đặc cho Cơ đốc nhân trưởng thành như sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:2). Lời Chúa cũng là bánh: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Lời Chúa “ngọt hơn mật ong”. (Thi Thiên 119:103). Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 16:15). Kinh Thánh sử dụng hình ảnh “thức ăn” để cho thấy tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh không phải để học hoặc đọc mà là để được Cơ đốc nhân “ăn”. Chúng ta đọc Lời Chúa và tiếp tục “nhai lại” (suy gẫm) ngày và đêm về ý nghĩa và áp dụng những gì chúng ta đã học cho đời sống. Tiên tri Giê-rê-mi “vui mừng hớn hở” khi “ăn nuốt” Lời Chúa.

Bạn có vui mừng hớn hở khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh là Lời Ngài. Xin Chúa giúp con ham thích “ăn” Lời Chúa hằng ngày để được trở thành cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-Ký 18-20

 73 total views