Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 16, 2021 – Hãy Kêu Cầu Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 16, 2021
Hãy Kêu Cầu Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 16: Xin đọc Thi Thiên 120-131
Thứ Bảy July 17: Xin đọc Thi Thiên 132-138
Chúa Nhật July 18: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 15, 2021 – Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 15, 2021
Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

“Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi Thiên 19:8

Trong Thi Thiên 19 và 119, Lời Chúa được mô tả bằng các từ ngữ: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn và mạng lịnh. Luật pháp là toàn bộ ý chỉ của Chúa; chứng cớ là những lời mô tả hay lời chứng về bản chất và ý định của Chúa; giềng mối là những lời giáo huấn, lời dạy rõ ràng, những quy luật của Chúa; điều răn là mệnh lệnh, điều Chúa bảo chúng ta phải làm và mạng lịnh là những phán quyết của Chúa liên quan đến đời sống của con người. Thi Thiên 19:8a cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là giềng mối ngay thẳng của Ngài. “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng” (câu 8a). Những lời dạy dỗ, quy luật bất biến của Chúa rất rõ ràng, ngay thẳng làm cho lòng chúng ta vui mừng khi đọc Lời Ngài. Lời Chúa bao gồm lời hứa chắc chắn của Ngài, vì thế tin cậy vào lời hứa của Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18). Câu 8b cũng cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là điều răn trong sáng của Ngài. “Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa” (câu 8b).

Bạn có vui mừng khi học Lời Chúa không? Bạn có được Thánh Linh qua Lời Chúa thánh hóa đời sống thuộc linh để luôn sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng, là điều răn trong sạch của Ngài. Cầu xin Chúa cho con vui mừng khi học Lời Chúa và mắt thuộc linh được thấy rõ để vâng phục những mạng lịnh tốt lành của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 14, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 14, 2021
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118.

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 13, 2021 – Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 13, 2021
Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”
1 Sa-mu-ên 16:3b

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời! Khi đọc Lời Chúa và qua sự soi sáng của Thánh Linh chúng ta biết được ý Chúa. Ngày nay, Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Kinh Thánh cũng như Chúa đã phán cùng tiên tri Sa-mu-ên trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên chương 16 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời sai tiên tri Sa-mu-ên đi đến thành Bết-lê-hem xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy đây là một việc nguy hiểm vì ông sợ vua Sau-lơ biết và giết ông. Khi Sa-mu-ên nói điều sợ hãi trong lòng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài phán bảo Sa-mu-ên cứ đi “Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ngươi phải làm”. Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Đức Chúa Trời đi xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy các con lớn của Y-sai thì tưởng là người Chúa chọn. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng Y-sai gọi người con út là Đa-vít đang chăn chiên ngoài đồng trở về thì Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.” (1 Sa-mu-ên 16:12b). Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Sa-mu-ên từng bước một trong sự lựa chọn vị vua theo ý Chúa. Điều quan trọng là Sa-mu-ên đã kiên nhẫn lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời cho đến khi ông biết Đa-vít là người Ngài chọn.

Bạn có kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng Chúa phán qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh soi sáng con khi suy gẫm Lời Chúa. Xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107.

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 12, 2021 – Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 12, 2021
Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu được những điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:13). Người xác thịt không thể hiểu được điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời và còn coi những điều đó là sự rồ dại. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Nếu không nhờ Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu được giá trị của Lời Chúa và thuận phục đi theo ý Ngài, vì “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34). Thánh Linh hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Thánh Linh mới dạy Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu được. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:11).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng bạn để hiểu chân lý và nhận những ơn phước thiêng liêng khi đọc Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con để con được sự khôn ngoan hiểu biết những điều thiêng liêng từ Lời Chúa. Xin giúp con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và hoàn toàn thuận phục theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 101-105.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 9, 2021 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 9, 2021
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”
Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 9: Xin đọc Thi Thiên 81-87
Thứ Bảy July 10: Xin đọc Thi Thiên 88-91
Chúa Nhật July 11: Xin đọc Thi Thiên 92-100

 44 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 8, 2021 – Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 8, 2021

Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”
Nê-hê-mi 9:3

Lời Chúa có quyền năng cáo trách tội lỗi khiến người đọc ăn năn xưng tội cùng Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi dân Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, trong sách Nê-hê-mi chương 8 cho biết vào ngày mồng 1 tháng 7, thầy tế lễ E-xơ-ra đứng đọc sách Luật Pháp từ rạng đông cho đến trưa cho tất cả dân sự đều nghe. Mỗi ngày họ đều được nghe E-xơ-ra đọc Lời của Đức Chúa Trời (câu 18). Qua đến ngày 24 tháng 7, dân chúng “đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.” (Nê-hê-mi 9:3). Dân sự Chúa sau nhiều năm bị lưu đày sống chung với dân ngoại, xa cách Chúa và Lời Ngài. Bây giờ, khi nghe lại Lời Chúa họ được cáo trách về tội lỗi khiến họ ăn năn và xưng tội cùng Chúa. Những câu Kinh Thánh tiếp theo cho thấy sau khi ăn năn, xưng tội, dân sự lớn tiếng thờ phượng Chúa “Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi.” (Nê-hê-mi 9:5).

Bạn có dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có ăn năn, xưng tội khi đối diện với Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh dùng Lời Chúa cáo trách những điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi xấu xa trong đời sống con để con có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự thờ phượng và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80.

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 7, 2021 – Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, July 7, 2021

Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.”
Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên là tiên tri trong thời kỳ dân Giu-đa bị đày qua xứ Ba-by-lôn. Ông đã viết sách Ê-xê-chi-ên để cảnh báo dân Giu-đa lý do họ bị lưu đày là vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, không gìn giữ luật pháp Chúa, thờ tà thần và cứng đầu, cứng cổ với Chúa. Ê-xê-chi-ên trong đoạn 18 không nói chung Nước Giu-đa phạm tội nhưng ông nói cá nhân những người Giu-đa phạm tội như lời Chúa phán “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương tha thứ những ai ăn năn xây bỏ tội lỗi trở về cùng Ngài. Lời Chúa hứa trong Ê-xê-chi-ên 18:21-22 “Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.” Đức Giê-hô-va cũng phán trong câu cuối của Ê-xê-chi-ên đoạn 18: “Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (câu 32). Tất cả con người trên thế gian không ai có thể sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thế cho chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất đi hình phạt tội lỗi cho tất cả những người trong Cựu Ước và Tân Ước thật sự ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con trên cây thập tự. Xin Chúa giúp con thấy được qua sự suy gẫm Lời Chúa những điều trong đời sống không đẹp lòng Ngài và biết ăn năn xây bỏ tội lỗi để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77.

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 6, 2021 – Gìn Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, July 6, 2021

Gìn Giữ Lời Chúa

“Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.”
2 Sử Ký 34:27

Vua Giô-si-a là một vị vua kính sợ Chúa của Nước Giu-đa. Các vị vua trước ông đã không kính sợ Chúa, không làm theo Luật Pháp Chúa, thờ tà thần và làm nhiều điều ác. Giô-si-a vừa lên ngôi vua khi còn rất trẻ ông “đã trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình.” (2 Sử Ký 34:3). Vua Giô-si-a ra lệnh tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa và nhờ đó các thầy tế lễ tìm thấy quyển Luật Pháp truyền lại bởi Môi-se. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe (câu 18). Khi vua Giô-si-a “nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình” (câu 19) để bày tỏ lòng ăn năn. Ngay sau đó, vua Giô-si-a truyền lệnh cho những người trong triều đình vua: “Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này.” (2 Sử Ký 34:21). Đức Chúa Trời đã phán qua nữ tiên tri Hun-đa cho vua Giô-si-a: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.” (2 Sử Ký 34:27). Vì sự ăn năn và trở lại gìn giữ Lời Chúa của vua Giô-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho triều đình vua và dân Giu-đa trong thời kỳ vua Giô-si-a trị vì.

Bạn có yêu mến, suy gẫm và làm theo Lời Chúa không? Như vua Giô-si-a, sự yêu mến, suy gẫm và làm theo lời Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính bạn và những người chung quanh. Chúa nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình, gìn giữ Lời Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài là sức sống đời con. Xin giúp con luôn yêu mến, suy gẫm, gìn giữ và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 5, 2021 – Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, July 5, 2021

Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

“Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.”
Giô-ên 1:15

Sách tiên tri Giô-ên có ghi 5 lần về “Ngày của Đức Giê-hô-va.”  Đây là lời cảnh báo về những biến cố từ Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên nói đến Nạn Dịch Cào Cào (Giô-ên 1:2-20), Sự Xâm Chiếm Của Dân A-sy-ri (Giô-ên 2:1-27) và Sự Xét Đoán Đức Chúa Trời Sẽ Giáng Trên Nhân Loại (Giô-ên 2:28-3:21). Dù tai nạn xày đến do thiên nhiên hay từ sự tấn công của con người, Chúa dùng những cơ hội này để kêu gọi sự xét lòng và ăn năn của dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên 2:13 kêu gọi dân sự “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” Trong đời sống chúng ta, Chúa cũng dùng những “ngày của Chúa” qua những tai họa như dịch lệ, thiên tai, chiến tranh… để kêu gọi chúng ta tự xét mình và ăn năn trở về cùng Chúa. Ngài muốn chúng ta ăn năn thật từ trong tấm lòng chớ không phải hình thức bên ngoài. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời kêu cầu của chúng ta và trả lời “vì Ngài là Đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn.”

Bạn có xét lòng và ăn năn trở lại cùng Chúa khi trải qua những tai họa trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa sử dụng những tai họa để uốn nắn và dạy dỗ con. Xin giúp con tự xét lòng, ăn năn và tỉnh thức vì ngày của Chúa đã gần. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 60-66.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 2, 2021 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, July 2, 2021

Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi dân sự Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn, Xô-rô-ba-bên đã cùng dân sự bắt đầu xây lại đền thờ. Công việc thật là lớn lao và họ cảm thấy thiếu nhân lực lẫn tài lực để hoàn thành. Đúng thời điểm đó Chúa cho tiên tri Xa-cha-ri thấy được khải tượng và ông nói: “Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.” (Xa-cha-ri 4:2-3). Điều đặc biệt là bảy ngọc đèn có bảy ống dẫn dầu từ nguồn cung cấp dầu cho đèn là hai cây ô-li-ve ở hai bên. Nhờ vậy bảy ngọn đèn có thể luôn sáng vì lúc nào dầu cũng đầy bình. Xô-rô-ba-bên không hiểu ý nghĩa của hiện tượng này nên thiên sứ đã nói cho ông: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). Thiên sứ cũng nói trong câu 7 tiếp theo “các núi lớn sẽ trở nên đồng bằng trước mặt Xô-rô-ba-bên.” Đèn luôn đầy dầu tượng trưng cho sự đấy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngày nay, Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta để dạy dỗ chúng ta về Lời Chúa, ban quyền năng cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa và làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài.

Bạn nhờ quyền thế và năng lực riêng hay nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh ở trong lòng con. Xin giúp con luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống và trong sự phục vụ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 2: Xin đọc Thi Thiên 40-45
Thứ Bảy July 3: Xin đọc Thi Thiên 46-51
Chúa Nhật July 4: Xin đọc Thi Thiên 52-59

 48 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 1, 2021 – Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 1, 2021

Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”
Thi Thiên 119:165

Tác giả Thi Thiên 119 cho biết người nào yêu mến Lời Chúa được sự bình an lớn trong lòng, không có điều gì có thể làm họ vấp ngã hoặc bất an. Tác giả Thi Thiên 119 gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không quên, không lìa bỏ Lời Chúa. “Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:109-110). Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoạn nạn như lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Sự bình an thật chỉ có khi chúng ta sống trong Lời Chúa. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để dạy dỗ chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu. “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:26-27). Khi chúng ta có Lời Chúa trong lòng không có điều nào có thể làm cho chúng ta nản lòng, bối rối và sợ hãi.

Bạn có yêu mến suy gẫm Lời Chúa để được sự bình an thật qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho con được sự bình an lớn trong lòng. Xin Chúa Thánh Linh giúp con luôn yêu mến suy gẫm Lời Chúa và dạy dỗ con hiểu Lời Ngài để con không bối rối và sợ hãi giữa những hoạn nạn trong đời sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 36-39.

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 30, 2021 – Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 30, 2021

Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.”
Thi Thiên 119:147-148

Tác giả Thi Thiên 119 cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa lúc tinh sương và trong đêm khuya khi tỉnh ngủ. “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.” (Thi Thiên 119:147-148). Điều này nói lên tấm lòng yêu mến Lời Chúa và liên tục cầu nguyện với Chúa để được Ngài hướng dẫn đời sống. Tác giả kinh nghiệm Chúa luôn ở gần và Lời Chúa là chân thật, cần yếu, có giá trị vĩnh hằng. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.” (Thi Thiên 119:151-152). Chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa và suy gẫm Lời Chúa bất cứ lúc nào, sáng sớm hoặc đêm khuya Chúa luôn ở gần chúng ta và giúp đỡ, an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh.  “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3-4).

Bạn có tận dụng cơ hội, thời gian để tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn ở gần con và không bao giờ buồn ngủ. Xin Chúa giúp con giữ mối tương giao với Ngài và sự suy gẫm Lời Chúa liên tục trọn ngày. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 31-35.

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 29, 2021 – Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 29, 2021

Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

“Tôi ghét những kẻ hai lòng, Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:113

Tác giả Thi Thiên 119 “ghét những kẻ hai lòng” (câu 113) không phải vì muốn chỉ trích người khác hoặc coi mình thánh sạch hơn người khác. Nhưng khi đối diện với người hai lòng tác giả thấy chính mình cũng khó một lòng sống theo Lời Chúa. Trong câu 115, tác giả đã kêu lên “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.” Trong sách Các Vua thứ II chương 18, tiên tri Ê-li đã nói với vua A-háp lý do dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn “bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.” Sau khi vua A-háp cho tụ họp dân Y-sơ-ra-ên, tiên tri Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Phương cách để ngăn ngừa tình trạng hai lòng là tích cực vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp Ngài (câu 113). Càng yêu mến Lời Chúa, chúng ta càng tránh được tình trạng hai lòng. Sự yêu mến luật pháp Chúa giúp chúng ta trung kiên một lòng sống theo Lời Chúa. Thi Thiên 66:18 chép “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Bạn có một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Lời Ngài là lẽ sống duy nhất cho đời con. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa và một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 23-30.

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 28, 2021 – Lời Chúa Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 28, 2021

Lời Chúa Soi Sáng

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:12-13). Khi có Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài sẽ dùng “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối Chúa và làm theo ý chỉ của Ngài cho đời sống mình. Gia-cơ cho biết Kinh Thánh giúp chúng ta biết được ý Chúa và chúng ta được phước khi vâng theo Lời Chúa. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22-25). Khi chúng ta được Lời Chúa soi sáng chúng ta sẽ không bị vấp ngã và được Lời Ngài hướng dẫn trong những quyết định của cuộc sống.

Bạn có nhờ Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình không? Bạn có đọc Lời Chúa để được sự soi sáng của Chúa trong những quyết định của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và soi sáng đường lối con. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 18-22.

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 25, 2021 – Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 25, 2021

Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

“Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.”
1 Phi-e-rơ 2:2 (BD2011)

Sau khi được tái sinh (tin nhận Chúa), chúng ta cần được lớn lên “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13). Muốn được tăng trưởng, người mới tin Chúa cần ham thích “ăn nuốt” Lời Chúa như trẻ thơ ham thích sữa mẹ. Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 cho chúng ta bí quyết để đời sống thuộc linh được lớn lên đó là “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” Sứ đồ Phi-e-rơ nói, người thật sự được tái sinh sẽ khao khát Lời Chúa và sẽ ham thích học biết Chúa nhiều hơn qua Kinh Thánh. Cơ-đốc-nhân “khao khát” Chúa “như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Tiên Tri Giê-rê-mi đã kể kinh nghiệm của ông như sau: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.” (Giê-rê-mi 15:16a). Khi được trưởng thành, chúng ta cần phải thay sữa bằng thức ăn đặc, nghĩa là có đời sống thuộc linh sâu nhiệm hơn, làm theo Lời Chúa nhiều hơn, bỏ những điều không đẹp lòng Chúa và làm những điều vinh hiển Danh Chúa. “Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.” (Hê-bơ-rơ 5:14). Sứ đồ Phao Lô cũng khuyên các tín hữu “xác thịt” tại Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy ham thích học lời Chúa để trưởng thành trong Chúa. “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2).

Bạn có khao khát “ăn nuốt” Lời Chúa để càng ngày càng được trưởng thành trong Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa để được lớn lên về đời sống thuộc linh. Xin giúp con ham thích thức ăn thuộc linh là Lời Chúa để con được trưởng thành trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 25: Xin đọc Gióp 41-42
Thứ Bảy June 26: Xin đọc Thi Thiên 1-9
Chúa Nhật June 27: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 24, 2021 – Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 24, 2021

Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”
1 Phi-e-rơ 1:23

Trong Phúc Âm Giăng 3:3 Chúa Giê-xu dạy rất rõ: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Chúng ta được sinh lại, được trở nên con cái Đức Chúa Trời là công việc của Chúa Thánh Linh. “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:6). Chúa Giê-xu đã nói về Chúa Thánh Linh trong Giăng 16:8 “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” Chúa Thánh Linh dùng Kinh Thánh để cáo trách tội lỗi, soi sáng, cảm động, đưa chúng ta đến sự ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết chúng ta được sinh lại “bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 1:23). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, sau khi Sứ-đồ Phi-e-rơ giảng Lời Chúa thì những người nghe muốn tin nhận Chúa, những người này “trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ 2:37). Rô-ma 10:17 cũng xác nhận “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Cảm tạ Chúa về lời hằng sống và bền vững của Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con đã được biết về sự cứu rỗi của Chúa qua Lời Ngài. Xin Chúa cho con cũng trung tín và trung thành chỉ dùng Lời Chúa để làm chứng cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40.

 44 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 23, 2021 – Giấu Lời Chúa Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 23, 2021

Giấu Lời Chúa Trong Lòng

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Thi Thiên 119:11

Thi Thiên 119:11 cho chúng ta bí quyết để “không phạm tội cùng Chúa”“giấu Lời Chúa trong lòng.” Chúa Giê-xu đã áp dụng cách này để thắng cám dỗ của ma-quỷ đang khi Ngài ở trong sa-mạc (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúa Giê-xu dùng Lời Kinh Thánh mà phán cùng ma-quỷ “Có lời chép rằng…”.  Muốn “giấu” Lời Chúa trong lòng chúng ta phải học hỏi, suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa. Có Lời Chúa trong lòng giúp cho chúng ta có thể áp dụng Kinh Thánh hữu hiệu cho cuộc sống của chúng ta. Lời Chúa phải được “cất để trong lòng và trong trí mình.” (Phục truyền luật lệ ký 11:18). Thi Thiên 1:1-2 cho biết phước hạnh khi vui vẻ suy gẫm Lời Chúa để tránh xa con đường tội lỗi, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” Lời Chúa khuyên: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:11).

Bạn có suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa trong lòng không? Bạn có sẵn sàng nhờ Lời Chúa để tránh phạm tội cùng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn yêu mến Lời Chúa để suy gẫm và ghi nhớ trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 34-37.

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 22, 2021 – Phước Cho Người Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 22, 2021

Phước Cho Người Làm Theo Lời Chúa

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va”
Thi Thiên 119:1

Thi-thiên 119 là chương dài nhất trong cả Kinh Thánh nói về giá trị của Lời Chúa và thái độ của Cơ-đốc-nhân đối với Lời của Ngài. Thi Thiên 119 dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về Lời của Chúa: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, luật lệ, điều răn, đoán ngữ, mạng lịnh… Thật ra, tất cả những từ ngữ đó đều cùng một nghĩa là Lời Chúa. Đối với người Do Thái ngày xưa, Lời Chúa là luật của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đối với chúng ta ngày nay, Lời Chúa là toàn bộ Thánh Kinh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hai câu đầu của Thi Thiên 119 cho chúng ta biết “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 1) và “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài.” (câu 2). Đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa là bí quyết cho một đời sống phước hạnh.  Giô-suê 1:8 chép “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.” (BDM). Lời Chúa đem sự phước hạnh đến cho Cơ-đốc-nhân vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Bạn có trung tín đọc và suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có làm theo ý Chúa được bày tỏ qua Lời Ngài để đời sống được nhiều phước hạnh thuộc linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến Lời Ngài để đọc, suy gẫm và làm theo ý muốn của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 30-33.

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 21, 2021 – Đức Tin Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 21, 2021

Đức Tin Ngợi Khen Chúa

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 cho biết Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu họ. Kinh nghiệm vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi tay kẻ thù là những kinh nghiệm mang lại đức tin cho dân Chúa và khiến họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin Lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần phản nghịch Chúa nhưng Ngài luôn “đoái xem họ trong cơn gian truân họ, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.” (Thi Thiên 106:44-45). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin. Chúng ta tin vào sự nhân từ và thành tín của Chúa.

Bạn có ngợi khen Chúa bởi đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 25-29

 45 total views