Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 26, 2024 – Nền Tảng Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 26, 2024
Nền Tảng Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hùng hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 26: Xin đọc 1 Các-vua 12-13
Thứ Bảy April 27: Xin đọc 1 Các-vua 14-15
Chúa Nhật April 28: Xin đọc 1 Các-vua 16-18

 78 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 25, 2024 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 25, 2024
Đức Chúa Trời Thánh Khiết

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

Mạng lệnh của Chúa cho những người đã tin nhận Chúa là “Hãy Nên Thánh, Vì Ta Là Thánh.” Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê-vi-ký 11:44 và 19:2. Đức Chúa Trời Thánh Khiết có ý nghĩa gì? Sách 1 Sa-mu-ên 2:2 chép “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” và sách Ê-sai 6:3 khẳng định “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ những điều ấy. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự Thánh Khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Chúa. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu Thánh Khiết, sự Nhân Từ của Chúa là Nhân Từ Thánh Khiết, sự Công Bình của Chúa là Công Bình Thánh Khiết. Ngay cả cơn giận của Chúa cũng là Cơn Giận Thánh “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18). Vì Chúa là Đấng Thánh Khiết cho nên chúng ta phải nên thánh, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục được thánh hóa để được sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 9-11

 162 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 24, 2024 – Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 24, 2024
Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”
Mác 10:15

Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (Mác 10:15). Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta phó thác và tin cậy nơi Ngài, nhưng không lời nào đơn giản, dễ hiểu hơn lời Chúa được ghi trong Mác 10:13-16: “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.” Đức tin như trẻ thơ là tấm lòng đơn sơ, thành thật, hết lòng tin cậy Chúa như những em bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ. Không nghi ngờ, không thắc mắc về tình yêu của Chúa đối với chúng ta và đặt tất cả hy vọng của mình vào sự thành tín của Chúa. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Bạn có đức tin đơn sơ như trẻ thơ, nương cậy hoàn toàn vào Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha Yêu Thương luôn ở cùng và chăm sóc con. Xin Chúa cho con đến với Chúa với đức tin đơn sơ, thành thật và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 8

 70 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 23, 2024 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 23, 2024
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn, Vua Si-ru của Ba Tư cho phép 50 ngàn người trong số họ trở về Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại đền thờ dưới thời Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm đó, Xa-cha-ri, một tiên tri và thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, đã nhận được nhiều khải tượng từ Chúa. Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời đã đưa ra thông điệp quan trọng cho Xô-rô-ba-bên: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6b). Đây là một lời nhắc nhở cho Xô-rô-ba-bên biết rằng sự thành công của dự án xây dựng lại không tùy thuộc vào sức mạnh hay quyền năng của chính ông, mà tùy thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi áp dụng câu này vào cuộc sống của Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể học được rằng chúng ta không thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của Đức Chúa Trời. Lời hứa này cũng nhắc nhở chúng ta không nên lo sợ trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như quá khó vượt qua, chúng ta có thể tin cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban cho chúng ta năng lực cần thiết để chu toàn những công việc Chúa giao phó.

Bạn nương cậy vào sức riêng hay quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống và tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 22, 2024 – Quyền Năng Của Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 22, 2024
Quyền Năng Của Lời Chúa

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giê-rê-mi 23:29

Giê-rê-mi 23:29 dùng hai biểu tượng để mô tả quyền năng của Lời Chúa. Đầu tiên, Lời Chúa được so sánh với lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy, sửa dạy và biến đổi. Lời Đức Chúa Trời có khả năng tinh luyện và thanh tẩy chúng ta, đốt cháy những điều ô uế trong đời sống chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lửa cũng mang đến sự phán xét tội lỗi, cáo trách và sửa dạy chúng ta khi chúng ta đi lạc lối. Hơn nữa, Lời Chúa có quyền năng biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, đổi mới tâm trí chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. Biểu tượng thứ hai được sử dụng trong câu này là Lời Chúa giống như một cái búa đập vỡ tảng đá ra từng mảnh. Búa là một công cụ được sử dụng để phá vỡ và tạo hình các vật liệu cứng. Cũng giống như một cái búa có thể đập vỡ một tảng đá, Lời Chúa có sức mạnh phá vỡ những vùng chai đá trong lòng chúng ta, những đồn lũy của tội lỗi và sự vô tín. Lời Chúa là búa có khả năng mang lại niềm tin vững chắc, sự ăn năn và sự đột phá về mặt thuộc linh, phá bỏ những rào ngăn cản mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn nhận thức thế nào về quyền năng của Lời Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa với quyền năng biến đổi đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng sẵn sàng để tiếp nhận Lời Chúa để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 2:26-4

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 19, 2024 – Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 19, 2024
Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 với 48 câu kể lại nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch cùng Chúa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa nhưng Ngài luôn luôn đáp lại lời kêu cầu của dân sự Chúa. “Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ.” (Thi Thiên 106:44). Tình Yêu Thương và sự Thành Tín của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu dân sự Chúa. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. “Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.” (Thi Thiên 106:12). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại sự nhân từ và thành tín của Chúa trong kinh nghiệm cá nhân và qua lời Chúa để chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin.

Bạn có ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ và Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 19: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22
Thứ Bảy April 20: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24
Chúa Nhật April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25

 88 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 18, 2024 – Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 18, 2024
Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

“Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.”
Ê-phê-sô 6:16

Đức tin của Cơ đốc nhân đặt nền tảng vững chắc trên quyền năng, sự thành tín của Đức Chúa Trời và Lời Hứa của Ngài. Trong Hê-bơ-rơ 11 có chép khoảng 24 lần danh từ “đức tin” và liệt kê danh sách các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Các anh hùng đức tin này “bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11:33-34). Đức Chúa Trời chính là cái thuẫn bảo vệ dân sự Ngài. “Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30b). Cái thuẫn là một vũ khí có thể dùng để chống đỡ, phòng thủ, nhưng cũng là một khí giới để tấn công, đánh đổ kẻ thù. Ê-phê-sô 6:16 cho chúng ta biết bí quyết để dập tắt các tên lửa của ma quỷ là nâng cao thuẫn đức tin. Chúng ta đặt đức tin vào Đức Chúa Trời và các Lời Hứa của Ngài. Thuẫn đức tin giúp chúng ta có năng lực và sức mạnh từ Chúa để chống trả những cuộc tấn công của Sa-tan. Những tên lửa của Sa-tan như sự nghi ngờ, cám dỗ, ngã lòng, các tín lý sai lạc, sự sợ hãi… luôn chờ đợi tấn công Cơ đốc nhân. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có sử dụng thuẫn đức tin nơi Chúa trong đời sống hằng ngày để đối phó với những tên lửa tấn công của Sa-tan không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng luôn bảo vệ những người nương náu mình nơi Ngài. Xin Chúa cho con lấy đức tin làm thuẫn để có thể dập tắt những tên lửa tấn công của Sa-tan. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức và đứng vững trong đức tin để chống cự cùng ma quỷ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 19-20

 183 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 17, 2024 – Đời Sống Bày Tỏ Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 17, 2024
Đời Sống Bày Tỏ Đức Tin

“Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.”
Rô-ma 1:8

Sứ-đồ Phao-lô bắt đầu thư Rô-ma với lời Tạ Ơn Chúa về tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma. Trong thư Phao-lô “gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ” (Rô-ma 1:7), Phao-lô viết: “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1:8). Mặc dầu chưa bao giờ đến thăm Hội Thánh tại Rô-ma nhưng sứ-đồ Phao-lô đã nghe tiếng đồn về đức tin tốt của các tín hữu tại Rô-ma. Tiếng đồn tốt này sứ-đồ Phao-lô nói đã loan truyền “khắp cả thế gian”, có nghĩa đến tận cùng nơi xa nhất của thế giới được biết lúc bấy giờ. Chúng ta thấy gương mẫu nơi Phao-lô về tình cảm chân thật đối với anh chị em của mình trong Đấng Christ. Các tín hữu tại thành Rô-ma dù mới tin Chúa, chưa biết các “giáo lý” của Chúa đầy đủ cho nên sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Rô-ma để trang bị cho họ một nền tảng vững vàng về các lẽ đạo của Chúa, nhưng các tín hữu này đang sống bày tỏ đức tin thật trong Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cho biết đặc điểm của người tin Chúa là “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Chính bằng cuộc sống đức tin chúng ta đang sống, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau và ân điển của Chúa Giê-xu được phản ánh trong cuộc sống của chúng ta, mà người khác sẽ biết rằng chúng ta là môn đồ của Ngài.

Đời sống đức tin của bạn có đem đến sự tạ ơn Chúa cho người ở gần cũng như ở xa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn con để trở thành thánh đồ trong ân điển diệu kỳ của Chúa. Xin Chúa cho con, gia đình con luôn sống bày tỏ đức tin để Danh Chúa được vinh hiển và là cớ cho nhiều người tạ ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 17-18

 79 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 16, 2024 – Đức Tin và Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 16, 2024
Đức Tin và Sự Bình An

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”
Mác 4:40

Phúc Âm Mác 4:35-41 tường thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu sau một ngày ngồi trên thuyền để giảng cho đoàn dân đông ở trên bờ thì buổi chiều, chính Chúa ra lệnh cho các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Lúc đã ra khơi, khi Chúa đang ngủ phía sau thuyền thì các môn đồ gặp cơn bão lớn nổi lên thình lình. Dù nhiều môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu là những người từng sống bằng nghề chài lưới, rất quen thuộc với những cơn bão bất thường ở biển Ga-li-lê, nhưng chính cường độ của cơn bão làm họ kinh hoảng. Cơn bão lớn làm sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Các môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Câu Chúa hỏi “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” cho chúng ta một nguyên tắc: Đức tin nơi Chúa là phương thuốc chữa chứng bệnh sợ hãi. Cơ đốc nhân sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa chúng ta sẽ vượt thắng sự sợ hãi. Trong cuộc sống, ngay cả Cơ đốc nhân cũng phải trải qua những cơn bão tố trong cuộc đời như các môn đồ dù có Chúa đang ở bên cạnh trong thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên. Qua cơn bão các môn đồ có cơ hội biết Chúa tận tường hơn. Xin Chúa sử dụng các thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta biết Chúa càng hơn để chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa khi phải đối diện với những hoạn nạn khó khăn. Trong khi chúng ta trải qua những cơn bão trong cuộc đời, trước tiên, Chúa sẽ dẹp yên cơn bão trong lòng chúng ta và ban cho chúng ta có sự bình an của Chúa trong tâm hồn khi chúng ta đặt lòng tin vào Chúa. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Khi đang trải qua những cơn bão tố của cuộc đời, bạn có biết Chúa Giê-xu đang ở gần bạn và sẵn sàng dìu dắt bạn vượt qua những giông bão không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên cạnh con ngay cả khi con đang đối diện với những giông bão trong cuộc đời. Xin Chúa cho con đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, xin Ngài dìu dắt con qua khỏi những giông bão và cho con có sự bình an trong tâm hồn. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 15-16

 94 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 15, 2024 – Vững Vàng Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 15, 2024
Vững Vàng Trong Đức Tin

“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.”
Cô-lô-se 2:6-7

Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về sự tấn tới trong đức tin của các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca. Với các tín hữu tại Cô-lô-se ông vui mừng “Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.” (Cô-lô-se 2:5). Hội Thánh Cô-lô-se lúc bấy giờ đang phải đương đầu với những tà giáo muốn hạ thấp vai trò của Chúa Giê-xu và dạy phải cộng thêm các công việc khác để nhận được sự cứu rỗi. Vì ảnh hưởng của tà giáo đang cố gắng xâm nhập vào Hội Thánh cho nên Phao-lô nói: “Hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em” (Cô-lô-se 2:4). Mặc dầu bị đe dọa bởi những tà giáo, nhưng các tín hữu Cô-lô-se được đứng vững vàng trong đức tin. Phao-lô rất vui mừng nhưng ông khuyên các tín hữu nên thận trọng: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7). Phao-lô khuyên các tín hữu hãy giữ vững đức tin lúc ban đầu khi tin nhận Chúa tức là giữ chân lý đã nhận từ Chúa Giê-xu. Không những vậy, các tín hữu phải “châm rễ và lập nền” trong Chúa, tức là được vững vàng trong đức tin và không bị lay động bởi những tà giáo. Sự vững vàng trong đức tin cũng nhờ vào “sự dạy dỗ” từ Lời Chúa và luôn sống với lòng cảm tạ về Tình Yêu và sự Hy Sinh Cứu Rỗi của Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục châm rễ và lập nền trong Chúa để vững vàng trong đức tin và không bị lay chuyển bởi những tà giáo. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 13-14

 78 total views