Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 7, 2021 – Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, July 7, 2021

Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.”
Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên là tiên tri trong thời kỳ dân Giu-đa bị đày qua xứ Ba-by-lôn. Ông đã viết sách Ê-xê-chi-ên để cảnh báo dân Giu-đa lý do họ bị lưu đày là vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, không gìn giữ luật pháp Chúa, thờ tà thần và cứng đầu, cứng cổ với Chúa. Ê-xê-chi-ên trong đoạn 18 không nói chung Nước Giu-đa phạm tội nhưng ông nói cá nhân những người Giu-đa phạm tội như lời Chúa phán “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương tha thứ những ai ăn năn xây bỏ tội lỗi trở về cùng Ngài. Lời Chúa hứa trong Ê-xê-chi-ên 18:21-22 “Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.” Đức Giê-hô-va cũng phán trong câu cuối của Ê-xê-chi-ên đoạn 18: “Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (câu 32). Tất cả con người trên thế gian không ai có thể sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thế cho chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất đi hình phạt tội lỗi cho tất cả những người trong Cựu Ước và Tân Ước thật sự ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con trên cây thập tự. Xin Chúa giúp con thấy được qua sự suy gẫm Lời Chúa những điều trong đời sống không đẹp lòng Ngài và biết ăn năn xây bỏ tội lỗi để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77.

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 6, 2021 – Gìn Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, July 6, 2021

Gìn Giữ Lời Chúa

“Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.”
2 Sử Ký 34:27

Vua Giô-si-a là một vị vua kính sợ Chúa của Nước Giu-đa. Các vị vua trước ông đã không kính sợ Chúa, không làm theo Luật Pháp Chúa, thờ tà thần và làm nhiều điều ác. Giô-si-a vừa lên ngôi vua khi còn rất trẻ ông “đã trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình.” (2 Sử Ký 34:3). Vua Giô-si-a ra lệnh tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa và nhờ đó các thầy tế lễ tìm thấy quyển Luật Pháp truyền lại bởi Môi-se. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe (câu 18). Khi vua Giô-si-a “nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình” (câu 19) để bày tỏ lòng ăn năn. Ngay sau đó, vua Giô-si-a truyền lệnh cho những người trong triều đình vua: “Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này.” (2 Sử Ký 34:21). Đức Chúa Trời đã phán qua nữ tiên tri Hun-đa cho vua Giô-si-a: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.” (2 Sử Ký 34:27). Vì sự ăn năn và trở lại gìn giữ Lời Chúa của vua Giô-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho triều đình vua và dân Giu-đa trong thời kỳ vua Giô-si-a trị vì.

Bạn có yêu mến, suy gẫm và làm theo Lời Chúa không? Như vua Giô-si-a, sự yêu mến, suy gẫm và làm theo lời Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính bạn và những người chung quanh. Chúa nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình, gìn giữ Lời Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài là sức sống đời con. Xin giúp con luôn yêu mến, suy gẫm, gìn giữ và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71.

 55 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 5, 2021 – Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, July 5, 2021

Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

“Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.”
Giô-ên 1:15

Sách tiên tri Giô-ên có ghi 5 lần về “Ngày của Đức Giê-hô-va.”  Đây là lời cảnh báo về những biến cố từ Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên nói đến Nạn Dịch Cào Cào (Giô-ên 1:2-20), Sự Xâm Chiếm Của Dân A-sy-ri (Giô-ên 2:1-27) và Sự Xét Đoán Đức Chúa Trời Sẽ Giáng Trên Nhân Loại (Giô-ên 2:28-3:21). Dù tai nạn xày đến do thiên nhiên hay từ sự tấn công của con người, Chúa dùng những cơ hội này để kêu gọi sự xét lòng và ăn năn của dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên 2:13 kêu gọi dân sự “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” Trong đời sống chúng ta, Chúa cũng dùng những “ngày của Chúa” qua những tai họa như dịch lệ, thiên tai, chiến tranh… để kêu gọi chúng ta tự xét mình và ăn năn trở về cùng Chúa. Ngài muốn chúng ta ăn năn thật từ trong tấm lòng chớ không phải hình thức bên ngoài. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời kêu cầu của chúng ta và trả lời “vì Ngài là Đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn.”

Bạn có xét lòng và ăn năn trở lại cùng Chúa khi trải qua những tai họa trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa sử dụng những tai họa để uốn nắn và dạy dỗ con. Xin giúp con tự xét lòng, ăn năn và tỉnh thức vì ngày của Chúa đã gần. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 60-66.

 52 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 2, 2021 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, July 2, 2021

Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi dân sự Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn, Xô-rô-ba-bên đã cùng dân sự bắt đầu xây lại đền thờ. Công việc thật là lớn lao và họ cảm thấy thiếu nhân lực lẫn tài lực để hoàn thành. Đúng thời điểm đó Chúa cho tiên tri Xa-cha-ri thấy được khải tượng và ông nói: “Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.” (Xa-cha-ri 4:2-3). Điều đặc biệt là bảy ngọc đèn có bảy ống dẫn dầu từ nguồn cung cấp dầu cho đèn là hai cây ô-li-ve ở hai bên. Nhờ vậy bảy ngọn đèn có thể luôn sáng vì lúc nào dầu cũng đầy bình. Xô-rô-ba-bên không hiểu ý nghĩa của hiện tượng này nên thiên sứ đã nói cho ông: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). Thiên sứ cũng nói trong câu 7 tiếp theo “các núi lớn sẽ trở nên đồng bằng trước mặt Xô-rô-ba-bên.” Đèn luôn đầy dầu tượng trưng cho sự đấy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngày nay, Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta để dạy dỗ chúng ta về Lời Chúa, ban quyền năng cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa và làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài.

Bạn nhờ quyền thế và năng lực riêng hay nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh ở trong lòng con. Xin giúp con luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống và trong sự phục vụ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 2: Xin đọc Thi Thiên 40-45
Thứ Bảy July 3: Xin đọc Thi Thiên 46-51
Chúa Nhật July 4: Xin đọc Thi Thiên 52-59

 57 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 1, 2021 – Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 1, 2021

Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”
Thi Thiên 119:165

Tác giả Thi Thiên 119 cho biết người nào yêu mến Lời Chúa được sự bình an lớn trong lòng, không có điều gì có thể làm họ vấp ngã hoặc bất an. Tác giả Thi Thiên 119 gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không quên, không lìa bỏ Lời Chúa. “Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:109-110). Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoạn nạn như lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Sự bình an thật chỉ có khi chúng ta sống trong Lời Chúa. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để dạy dỗ chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu. “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:26-27). Khi chúng ta có Lời Chúa trong lòng không có điều nào có thể làm cho chúng ta nản lòng, bối rối và sợ hãi.

Bạn có yêu mến suy gẫm Lời Chúa để được sự bình an thật qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho con được sự bình an lớn trong lòng. Xin Chúa Thánh Linh giúp con luôn yêu mến suy gẫm Lời Chúa và dạy dỗ con hiểu Lời Ngài để con không bối rối và sợ hãi giữa những hoạn nạn trong đời sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 36-39.

 61 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 30, 2021 – Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 30, 2021

Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.”
Thi Thiên 119:147-148

Tác giả Thi Thiên 119 cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa lúc tinh sương và trong đêm khuya khi tỉnh ngủ. “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.” (Thi Thiên 119:147-148). Điều này nói lên tấm lòng yêu mến Lời Chúa và liên tục cầu nguyện với Chúa để được Ngài hướng dẫn đời sống. Tác giả kinh nghiệm Chúa luôn ở gần và Lời Chúa là chân thật, cần yếu, có giá trị vĩnh hằng. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.” (Thi Thiên 119:151-152). Chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa và suy gẫm Lời Chúa bất cứ lúc nào, sáng sớm hoặc đêm khuya Chúa luôn ở gần chúng ta và giúp đỡ, an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh.  “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3-4).

Bạn có tận dụng cơ hội, thời gian để tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn ở gần con và không bao giờ buồn ngủ. Xin Chúa giúp con giữ mối tương giao với Ngài và sự suy gẫm Lời Chúa liên tục trọn ngày. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 31-35.

 56 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 29, 2021 – Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 29, 2021

Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

“Tôi ghét những kẻ hai lòng, Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:113

Tác giả Thi Thiên 119 “ghét những kẻ hai lòng” (câu 113) không phải vì muốn chỉ trích người khác hoặc coi mình thánh sạch hơn người khác. Nhưng khi đối diện với người hai lòng tác giả thấy chính mình cũng khó một lòng sống theo Lời Chúa. Trong câu 115, tác giả đã kêu lên “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.” Trong sách Các Vua thứ II chương 18, tiên tri Ê-li đã nói với vua A-háp lý do dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn “bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.” Sau khi vua A-háp cho tụ họp dân Y-sơ-ra-ên, tiên tri Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Phương cách để ngăn ngừa tình trạng hai lòng là tích cực vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp Ngài (câu 113). Càng yêu mến Lời Chúa, chúng ta càng tránh được tình trạng hai lòng. Sự yêu mến luật pháp Chúa giúp chúng ta trung kiên một lòng sống theo Lời Chúa. Thi Thiên 66:18 chép “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Bạn có một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Lời Ngài là lẽ sống duy nhất cho đời con. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa và một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 23-30.

 55 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 28, 2021 – Lời Chúa Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 28, 2021

Lời Chúa Soi Sáng

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:12-13). Khi có Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài sẽ dùng “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối Chúa và làm theo ý chỉ của Ngài cho đời sống mình. Gia-cơ cho biết Kinh Thánh giúp chúng ta biết được ý Chúa và chúng ta được phước khi vâng theo Lời Chúa. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22-25). Khi chúng ta được Lời Chúa soi sáng chúng ta sẽ không bị vấp ngã và được Lời Ngài hướng dẫn trong những quyết định của cuộc sống.

Bạn có nhờ Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình không? Bạn có đọc Lời Chúa để được sự soi sáng của Chúa trong những quyết định của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và soi sáng đường lối con. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 18-22.

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 25, 2021 – Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 25, 2021

Lời Chúa Làm Cho Trưởng Thành

“Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.”
1 Phi-e-rơ 2:2 (BD2011)

Sau khi được tái sinh (tin nhận Chúa), chúng ta cần được lớn lên “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13). Muốn được tăng trưởng, người mới tin Chúa cần ham thích “ăn nuốt” Lời Chúa như trẻ thơ ham thích sữa mẹ. Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 cho chúng ta bí quyết để đời sống thuộc linh được lớn lên đó là “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” Sứ đồ Phi-e-rơ nói, người thật sự được tái sinh sẽ khao khát Lời Chúa và sẽ ham thích học biết Chúa nhiều hơn qua Kinh Thánh. Cơ-đốc-nhân “khao khát” Chúa “như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Tiên Tri Giê-rê-mi đã kể kinh nghiệm của ông như sau: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.” (Giê-rê-mi 15:16a). Khi được trưởng thành, chúng ta cần phải thay sữa bằng thức ăn đặc, nghĩa là có đời sống thuộc linh sâu nhiệm hơn, làm theo Lời Chúa nhiều hơn, bỏ những điều không đẹp lòng Chúa và làm những điều vinh hiển Danh Chúa. “Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.” (Hê-bơ-rơ 5:14). Sứ đồ Phao Lô cũng khuyên các tín hữu “xác thịt” tại Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy ham thích học lời Chúa để trưởng thành trong Chúa. “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2).

Bạn có khao khát “ăn nuốt” Lời Chúa để càng ngày càng được trưởng thành trong Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa để được lớn lên về đời sống thuộc linh. Xin giúp con ham thích thức ăn thuộc linh là Lời Chúa để con được trưởng thành trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 25: Xin đọc Gióp 41-42
Thứ Bảy June 26: Xin đọc Thi Thiên 1-9
Chúa Nhật June 27: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 61 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 24, 2021 – Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 24, 2021

Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”
1 Phi-e-rơ 1:23

Trong Phúc Âm Giăng 3:3 Chúa Giê-xu dạy rất rõ: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Chúng ta được sinh lại, được trở nên con cái Đức Chúa Trời là công việc của Chúa Thánh Linh. “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:6). Chúa Giê-xu đã nói về Chúa Thánh Linh trong Giăng 16:8 “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” Chúa Thánh Linh dùng Kinh Thánh để cáo trách tội lỗi, soi sáng, cảm động, đưa chúng ta đến sự ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết chúng ta được sinh lại “bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 1:23). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, sau khi Sứ-đồ Phi-e-rơ giảng Lời Chúa thì những người nghe muốn tin nhận Chúa, những người này “trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ 2:37). Rô-ma 10:17 cũng xác nhận “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Cảm tạ Chúa về lời hằng sống và bền vững của Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con đã được biết về sự cứu rỗi của Chúa qua Lời Ngài. Xin Chúa cho con cũng trung tín và trung thành chỉ dùng Lời Chúa để làm chứng cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40.

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 23, 2021 – Giấu Lời Chúa Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 23, 2021

Giấu Lời Chúa Trong Lòng

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Thi Thiên 119:11

Thi Thiên 119:11 cho chúng ta bí quyết để “không phạm tội cùng Chúa”“giấu Lời Chúa trong lòng.” Chúa Giê-xu đã áp dụng cách này để thắng cám dỗ của ma-quỷ đang khi Ngài ở trong sa-mạc (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúa Giê-xu dùng Lời Kinh Thánh mà phán cùng ma-quỷ “Có lời chép rằng…”.  Muốn “giấu” Lời Chúa trong lòng chúng ta phải học hỏi, suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa. Có Lời Chúa trong lòng giúp cho chúng ta có thể áp dụng Kinh Thánh hữu hiệu cho cuộc sống của chúng ta. Lời Chúa phải được “cất để trong lòng và trong trí mình.” (Phục truyền luật lệ ký 11:18). Thi Thiên 1:1-2 cho biết phước hạnh khi vui vẻ suy gẫm Lời Chúa để tránh xa con đường tội lỗi, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” Lời Chúa khuyên: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:11).

Bạn có suy gẫm và ghi nhớ Lời Chúa trong lòng không? Bạn có sẵn sàng nhờ Lời Chúa để tránh phạm tội cùng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn yêu mến Lời Chúa để suy gẫm và ghi nhớ trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 34-37.

 59 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 22, 2021 – Phước Cho Người Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 22, 2021

Phước Cho Người Làm Theo Lời Chúa

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va”
Thi Thiên 119:1

Thi-thiên 119 là chương dài nhất trong cả Kinh Thánh nói về giá trị của Lời Chúa và thái độ của Cơ-đốc-nhân đối với Lời của Ngài. Thi Thiên 119 dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về Lời của Chúa: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, luật lệ, điều răn, đoán ngữ, mạng lịnh… Thật ra, tất cả những từ ngữ đó đều cùng một nghĩa là Lời Chúa. Đối với người Do Thái ngày xưa, Lời Chúa là luật của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đối với chúng ta ngày nay, Lời Chúa là toàn bộ Thánh Kinh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hai câu đầu của Thi Thiên 119 cho chúng ta biết “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 1) và “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài.” (câu 2). Đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa là bí quyết cho một đời sống phước hạnh.  Giô-suê 1:8 chép “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.” (BDM). Lời Chúa đem sự phước hạnh đến cho Cơ-đốc-nhân vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Bạn có trung tín đọc và suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có làm theo ý Chúa được bày tỏ qua Lời Ngài để đời sống được nhiều phước hạnh thuộc linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến Lời Ngài để đọc, suy gẫm và làm theo ý muốn của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 30-33.

 55 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 21, 2021 – Đức Tin Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 21, 2021

Đức Tin Ngợi Khen Chúa

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 cho biết Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu họ. Kinh nghiệm vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi tay kẻ thù là những kinh nghiệm mang lại đức tin cho dân Chúa và khiến họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin Lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần phản nghịch Chúa nhưng Ngài luôn “đoái xem họ trong cơn gian truân họ, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.” (Thi Thiên 106:44-45). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin. Chúng ta tin vào sự nhân từ và thành tín của Chúa.

Bạn có ngợi khen Chúa bởi đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 25-29

 51 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 18, 2021 – Chúa Bồng Chúng Ta Như Cha Bồng Con Mình

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 18, 2021

Chúa Bồng Chúng Ta Như Cha Bồng Con Mình

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.”
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:31b

Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho chúng ta biết về sự yêu thương và chăm sóc của Chúa cho dân sự Ngài như người cha yêu thương con cái của mình. Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1, Môi-se đã nhắc lại cho dân sự Y-sơ-ra-ên những bài học đức tin quý giá suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ lời hứa, chăm sóc, dẫn dắt dân sự Ngài và cho họ nhiều chiến thắng. Môi-se đang chuẩn bị trao sự lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê để dẫn dân sự vào Đất Hứa. Môi-se nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, và trong đồng vắng -là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1:29-31). Trong suốt 40 năm trong sa-mạc và ngay cả thời gian dài ở xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã “bồng dân sự Chúa như một người bồng con trai mình.” Chúa là Cha nhân từ luôn chăm sóc con cái Ngài “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Mặc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn có cảm nhận Chúa đang bồng ẵm bạn như một người cha bồng con mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn chăm sóc và bồng ẵm con qua những hoạn nạn khó khăn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin giúp con tiếp tục đồng hành với Chúa cho đến khi bước vào Đất Hứa Thiêng Liêng của Ngài. A-men.  

*********

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 18: Xin đọc Gióp 13-16
Thứ Bảy June 19: Xin đọc Gióp 17-20
Chúa Nhật June 20: Xin đọc Gióp 21-24

 113 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 17, 2021 – Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 17, 2021

Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Là Cha

“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Ê-sai 64:8

Tiên tri Ê-sai đã đại diện cho dân sự Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời được ghi lại trong Ê-sai 64. Từ câu 1 đến câu 7, Ê-sai công nhận “Chúa đã nỗi giận vì chúng tôi phạm tội” (64:5). Rồi qua câu 6, Ê-sai tiếp tục xưng tội “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Mặc dù không xứng đáng nhận lãnh điều gì từ Chúa “dầu vậy” tiên tri Ê-sai vẫn hướng về Chúa thay mặt dân sự cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Dân sự Chúa khát khao được nối lại mối tương giao với Chúa là Cha của họ. Trước đây dân sự Chúa đi trong con đường tội lỗi bội nghịch nhưng giờ đây họ muốn được Chúa uốn nắn đời sống họ như đất sét ở trong tay thợ gốm. Khi dân sự kêu cầu, Chúa đã trả lời “Ta đây, ta đây!” như người cha luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin của con. “Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!” (Ê-sai 65:1).

Bạn có ăn năn, cầu nguyện kêu cầu cùng Chúa khi phạm những tội lỗi không? Chúa là Cha Nhân Từ luôn sẵn sàng trả lời “Ta đây, ta đây!” khi chúng ta kêu cầu Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều lần lòng con xa cách Chúa và làm những điều tội lỗi không đẹp lòng Ngài. Dầu vậy, Ngài luôn yêu con và sẵn sàng trả lời cầu xin của con. Xin Chúa uốn nắn con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 9-12.

 144 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 16, 2021 – Con Trai, Con Gái Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 16, 2021

Con Trai, Con Gái Của Chúa

“Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”
2 Cô-rinh-tô 6:18

2 Cô-rinh-tô đoạn 6:14 chép “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết cho nên Ngài không thể hội hiệp với thế giới tội lỗi. Chúa là sự sáng không thể thông đồng với sự tối. Người thuộc về Chúa cũng vậy, không thể “mang ách chung” với người không thuộc về Chúa. Câu 16 cho biết “Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.”  Không những Chúa là Đức Chúa Trời của những người được biệt riêng ra cho Ngài nhưng câu 18 Chúa cũng hứa “Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” Cảm tạ Chúa, chúng ta là con trai, con gái của Chúa Toàn Năng. Con cái Chúa không hội hiệp với người chưa tin Chúa nhưng trong Chúa chúng ta được sự hòa hiệp với nhau. Ga-la-ti 3:28 cho biết “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Toàn Năng là Cha của tất cả những ai tin nhận Chúa. Xin giúp con có đời sống thánh sạch trong Chúa, không hội hiệp với những người chưa thuộc về Ngài. Xin Chúa cho con hiệp một với anh chị em trong Chúa để đem ánh sáng của Chúa đến cho những người còn đang sống trong tội lỗi để họ cũng trở thành con cái của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 5-8

 137 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 15, 2021 – Cha Thương Xót Con

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 15, 2021

Cha Thương Xót Con

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”
Thi Thiên 103:13

Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót cho những người kính sợ Ngài. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói đến sự kính sợ Chúa của con cái Chúa đối với Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa được bày tỏ qua sự thờ phượng, tôn trọng, tin tưởng và hy vọng đối với Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít so sánh Đức Chúa Trời thương xót người kính sợ Chúa như cha thương xót con mình (Thi Thiên 103:13). Câu Kinh Thánh này nói lên mối tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Vua Đa-vít cũng đã cầu nguyện trong Thi Thiên 86:15 “Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.”. Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Tân Ước cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời Thương Xót chờ mong con về, “khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” (Lu-ca 15:20). Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thể hiện khi Ngài ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời và chúng ta được thờ phượng “chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô-rinh-tô 1:3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót con như người cha hoàn hảo yêu con mình. Xin giúp con luôn bày tỏ lòng tôn kính Chúa trong đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 1-4.

 150 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 14, 2021 – Đức Chúa Trời Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 14, 2021

Đức Chúa Trời Là Cha

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Ga-la-ti 4:6

Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời đều có ý nghĩa đặc biệt và diễn tả một đức tính tuyệt đối của Ngài. Danh xưng “A-ba! Cha!” nói lên mối tương giao của Đức Chúa Trời với những người tin nhận Ngài. Giăng 1:12 cho biết “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Khi chúng ta tin nhận Chúa thì ngay lập tức chúng nhận được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh ấn chứng chúng ta là con Đức Chúa Trời. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16). “A-ba” là chữ thông dụng trong thời Chúa Giê-xu để con gọi cha mình. Vì thế “A-ba” nói đến sự thân mật, không khách sáo hay hình thức lễ nghi. Trong bài cầu nguyện mẫu (Ma-thi-ơ 6:9-13), Chúa dạy con cái Chúa bắt đầu bài cầu nguyện bằng “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. “Lạy Cha chúng con” nói lên Đức Chúa Trời là Cha của tất cả những người tin nhận Ngài.

Bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha của bạn không? Bạn có mối thông công trong sự yêu thương và hiệp một với tất cả các anh chị em cùng một Cha là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha yêu thương của chúng con, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con, ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đem con vào gia đình của Ngài. Xin cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống yêu thương, hiệp một với các anh chị em trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 8-10

 152 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 11, 2021 – Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 11, 2021

Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.”
Giu-đe 20

Sách Giu-đe chỉ có 25 câu nhưng rất quan trọng cho Cơ đốc nhân đặc biệt là cho chúng ta vì sách được viết về những ngày sau rốt. Câu 18 ghi “Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình.” Trong ngày sau rốt những kẻ “nhạo báng” sống theo sự ham muốn của xác thịt hơn là theo Thánh Linh của Chúa. Họ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng để dụ dỗ Cơ đốc nhân bỏ lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh và chối bỏ sự tin kính Chúa. “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.” (Giu-đe 4). Để sống trong ngày sau rốt, Giu-đe khuyên Cơ đốc nhân “hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 20). Trong thời kỳ sau rốt, xin Chúa giúp chúng ta phải tiếp tục đặt đức tin vào nền tảng vững chắc là Chúa Giê-xu, Cứu Chúa Duy Nhất của chúng ta và cầu nguyện trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó.” (Ê-phê-sô 6:18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê và chúng ta “Hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.” (1 Ti-mô-thê 6:11-12).

Bạn đang sống như thế nào trong thời kỳ sau rốt? Đức tin của bạn có đang đặt trên nền vững chắc là Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và Đức Thánh Linh ở trong con. Xin giúp con tiếp tục xây dựng đời sống thuộc linh trên nền đức tin vững chắc là Chúa Giê-xu để con được vững vàng trong thời kỳ sau rốt. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 11: Xin đọc Nê-hê-mi 13
Thứ Bảy June 12: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3
Chúa Nhật June 13: Xin đọc Ê-xơ-tê 4-6

 147 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 10, 2021 – Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 10, 2021

Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

“Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.”
Ê-phê-sô 6:16

Đức tin của Cơ đốc nhân đặt nền tảng vững chắc trên quyền năng, sự thành tín của Đức Chúa Trời và Lời Hứa của Ngài. Trong Hê-bơ-rơ 11 có chép khoảng 24 lần danh từ “đức tin” và liệt kê danh sách các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Các anh hùng đức tin này “bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11:33-34). Đức Chúa Trời chính là cái thuẫn bảo vệ dân sự Ngài. “Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30b). Cái thuẫn là một vũ khí có thể dùng để chống đỡ, phòng thủ, nhưng cũng là một khí giới để tấn công, đánh đổ kẻ thù. Ê-phê-sô 6:16 cho chúng ta biết bí quyết để dập tắt các tên lửa của ma quỷ là nâng cao thuẫn đức tin. Chúng ta đặt đức tin vào Đức Chúa Trời và các Lời Hứa của Ngài. Thuẫn đức tin giúp chúng ta có năng lực và sức mạnh từ Chúa để chống trả những cuộc tấn công của Sa-tan. Những tên lửa của Sa-tan như sự nghi ngờ, cám dỗ, ngã lòng, các tín lý sai lạc, sự sợ hãi… luôn chờ đợi tấn công Cơ đốc nhân. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có sử dụng thuẫn đức tin nơi Chúa trong đời sống hằng ngày để đối phó với những tên lửa tấn công của Sa-tan không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng luôn bảo vệ những người nương náu mình nơi Ngài. Xin Chúa cho con lấy đức tin làm thuẫn để có thể dập tắt những tên lửa tấn công của Sa-tan. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức và đứng vững trong đức tin để chống cự cùng ma quỷ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 11-12.

 147 total views,  1 views today