Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 12, 2021 – Yên Lặng Chờ Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 12, 2021

Yên Lặng Chờ Đợi Chúa

“Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:25-26

Tiên tri Giê-rê-mi viết sách Ca-thương để than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ và sự lưu đày của dân Do Thái. Chính trong những lúc chứng kiến sự tang thương của đất nước và sự đau buồn của dân tộc, Giê-rê-mi đã dành nhiều thì giờ để tìm cầu Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Qua sự yên lặng chờ đợi, Giê-rê-mi được từng trải sự ngọt ngào và phước hạnh của Chúa. Yên lặng chờ đợi là một kỷ luật thuộc linh cần thiết cho sự trưởng thành của mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa. Khi chúng ta yên lặng lắng lòng xuống trước mặt Chúa, chúng ta dễ dàng nghe tiếng phán của Chúa Thánh Linh về những tội lỗi của chúng ta và sự yếu đuối của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Thi Thiên 37:7 khuyên dạy “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài”. Chúa hứa “Ngài sẽ ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Chúa và cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25). Thi Thiên 46:10 cũng mời gọi: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”.

Bạn có thường dành thì giờ yên lặng ở một mình để tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những bận rộn và sức ép dồn dập của cuộc sống, xin Chúa giúp con có thì giờ riêng tư với Chúa, được nghe tiếng Chúa phán và được sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 3-5.

 77 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 11, 2021 – Hãy Trở Về Cùng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 11, 2021

Hãy Trở Về Cùng Chúa

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:40

Sách Ca Thương gồm 5 bài ai ca diễn tả giai đoạn dân Do Thái bị Chúa trừng phạt vì đã làm những điều tội lỗi và thờ hình tượng trước mặt Chúa. Chúa vẫn đầy sự nhân từ, lòng thương xót, đức thành tín đối với dân sự Ngài, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình muốn sửa trị dân Do Thái để họ trở về cùng Chúa. Sự trừng phạt của Chúa được thể hiện qua sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 586 TC và người Do Thái vị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Sự sửa phạt của Chúa là với mục đích khiến dân Do Thái xét lòng mình và ăn năn “trở lại cùng Chúa” (Ca Thương 3:40). Sự sửa phạt của Chúa cũng như “cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hê-bơ-rơ 12:10-11). Sau khi xưng tội và ăn năn, Giê-rê-mi đã cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài đáp lại lời cầu xin của ông “Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi: Chớ sợ hãi chi! Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi, là Đấng chuộc mạng tôi.” (Ca-Thương 3:57-58).

Bạn có biết xét mình, ăn năn những lỗi lầm và trở lại cùng Chúa khi được Ngài nhắc nhở qua những sự sửa phạt yêu thương của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con đi xa cách Chúa và làm những điều không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho con biết lòng nhân từ, thương xót của Chúa khi Ngài sửa phạt con. Xin cho con biết xét mình và ăn năn trở lại cùng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 1-2.

 89 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 10, 2021 – Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 10, 2021

Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca Thương 3:22-23

Sách Ca-Thương do tiên tri Giê-rê-mi là trước giả được viết vào năm 586 TC. Sách Ca-Thương nói lên sự buồn rầu, than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và dân Do Thái phải bị lưu đày vì sự trừng phạt của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là tiên tri của sự than khóc. Sách Ca-Thương nhiều lần đã nhắc đến nước mắt của Giê-rê-mi, đến nỗi được ví như suối, như nguồn lụy, và ông muốn khóc suốt ngày đêm. Trong thời gian đầy đau thương và hoạn nạn, tiên tri Giê-rê-mi mặc dù trong lòng rất sầu thảm nhưng vẫn thấy được lòng nhân từ, sự thương xót và đức thành tín của Chúa. Trong sự sửa phạt dân Do Thái, Chúa vẫn bày tỏ sự nhân từ, lòng thương xót của Chúa. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài không bao giờ chấm dứt. Sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa “mới luôn” khi bình minh ló dạng. Sự thành tín của Chúa luôn được xác định khi mặt trời xuất hiện đem đến ánh sáng sau một đêm đen tối. Sự thành tín của Chúa thật lớn lắm!

Bạn có luôn cảm nhận sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa cho bạn tươi mới mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn nhân từ và thương xót con mặc dù con vẫn còn làm những điều không đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa cho con được thay đổi khi Ngài sửa dạy con và thấy được sự thành tín của Chúa trên đời sống con mỗi ngày. A-men.  

******
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Các Vua 23:21-25:30

 95 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 7, 2021 – Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 7, 2021

Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
1 Ti-mô-thê 5:8

Nước Hoa Kỳ có hai ngày lễ đặc biệt được dành ra hằng năm để con cháu tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình. Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 ngày vinh danh Mẹ và Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 ngày vinh danh Cha. Hai lễ này bắt đầu từ các Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và đặt nền tảng trên Điều Răn thứ 5 của Chúa “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khuyên con cái phải hiếu kính cha mẹ. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta gương hiếu thảo của Chúa khi “Ngài về thành Na-xa-rét và chìu lụy cha mẹ.” (Lu-ca 2:51). Trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài cũng đã giao mẹ mình là Bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26-27). Sự hiếu kính và chăm sóc dành cho cha mẹ khi còn sống là hành động của người tin Chúa. Thánh Kinh 1 Ti-mô-thê 5:8 chép “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Câu 4 của phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “người nhà” là cha mẹ mình. “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Bạn có bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ mình qua những hành động yêu thương và chăm sóc thực tế không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ qua sự yêu thương và chăm sóc vì điều đó đẹp lòng Chúa. A-men.  

 96 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 6, 2021 – Di Sản Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 6, 2021

Di Sản Thuộc Linh

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”
2 Ti-mô-thê 1:5

Ti-mô-thê là một Mục Sư trẻ đã thừa hưởng được di sản đức tin từ mẹ và bà ngoại. Sứ đồ Phao-lô viết: “đức tin chân thành của con… trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con” (2 Ti-mô-thê 1:5). Di sản đức tin này đã chuẩn bị tấm lòng của Ti-mô-thê để sau đó ông đã đặt đức tin vào chính Chúa Giê-xu. Ti-mô-thê cũng đã trở thành một người con thuộc linh của Sứ-đồ Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã yêu thương và hết lòng hướng dẫn Ti-mô-thê để trở thành một Mục Sư phục vụ Chúa. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê tiếp tục truyền thống đức tin, “nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời” qua Đức Thánh Linh, là Đấng “ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ” (2 Ti-mô-thê 1:6-7). Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Ti-mô-thê có thể sống cho Phúc Âm mà không sợ hãi (2 Ti-mô-thê 1:8). Một di sản thuộc linh mạnh mẽ không đảm bảo rằng những người trẻ sẽ đến với niềm tin, nhưng gương mẫu và sự dẫn dắt của cha mẹ và những Cơ đốc nhân có thể được Chúa sử dụng để chuẩn bị những người trẻ bước vào con đường tin kính Chúa. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những người trẻ trong sự phục vụ, sống cho Chúa, và ngay cả trong việc gây dựng đức tin của người khác.

Bạn có cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con, cháu bạn không? Bạn có cầu nguyện, làm gương và nâng đỡ những người trẻ trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt những người yêu mến Chúa bên cạnh để cầu nguyện và hướng dẫn con. Cầu xin Chúa cũng sử dụng con để cầu nguyện và hướng dẫn đời sống đức tin của những người khác. A-men.  

 86 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 5, 2021 – Người Nữ Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 5, 2021

Người Nữ Kính Sợ Chúa

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”
Châm Ngôn 31:30

Cuối tuần này có Lễ Từ Mẫu, một cơ hội hằng năm để chúng ta cảm tạ Chúa và vinh danh những người mẹ. Làm mẹ là một thiên chức vì là do chính Chúa tạo dựng và đặt trong lòng mẹ một tình yêu vô bờ bến với con của mình. Châm Ngôn 31 tả về một người nữ đảm đang “thức dậy khi trời còn tối”“ban đêm đèn nàng chẳng tắt” để chăm sóc chồng và các con của mình. Châm Ngôn 31 câu 28 và 29 cũng cho chúng ta hình ảnh “con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.” Những lời khen ngợi của chồng cho vợ, con cái cho mẹ được bày tỏ hằng ngày lúc chồng và các con chổi dậy mỗi sáng. Cảm tạ Chúa về những người vợ, người mẹ khắp nơi trên thế giới trong năm vừa qua đã chu toàn trách nhiệm chăm sóc gia đình mình trong cơn đại dịch Covid-19. Đặc biệt là những người mẹ kính sợ Chúa cũng đã cầu nguyện, hướng dẫn và dạy dỗ các con Lời Chúa hằng ngày. Như người nữ trong Châm Ngôn 31, “người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va đáng được khen ngợi.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những người nữ biết kính sợ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ban thêm ơn sức trên những người mẹ trong Hội Thánh trong thiên chức Chúa giao phó. A-men

 95 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 4, 2021 – Lòng Trong Sạch và Thần Linh Ngay Thẳng

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 4, 2021

Lòng Trong Sạch và Thần Linh Ngay Thẳng

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi Thiên 51:10

Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người (2 Sa-mu-ên 11) và sau đó Chúa sai tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 51 hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Vua Đa-vít đã phạm tội cùng người nhưng ông ý thức rằng tất cả tội đều phạm đến Đức Chúa Trời và tấm lòng không thánh sạch trước mặt Chúa. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:4). ”Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng của vua Đa-vít bị hoen ố. Vì thế, vua Đa-vít xin Chúa “dựng nên” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới lại ” hay khôi phục lại tâm linh của ông cho được ngay thẳng. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít và làm cho thần linh ông được chính trực. Vua Đa-vít đã nhận được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa!

Khi phạm tội cùng Chúa, bạn có theo gương vua Đa-vít hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong tấm lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và tư tưởng ô uế của con. Xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch đẹp lòng Chúa. A-men.  

 99 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 3, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 3, 2021

Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.

 98 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 30, 2021 – Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 30, 2021

Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.”
1 Ti-mô-thê 2:8

Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước có ghi lại nhiều tư thế khi một người cầu nguyện cùng Chúa. Tư thế cầu nguyện có thể đứng, quỳ xuống, sấp mặt xuống đất, mắt ngước lên trời, đưa tay lên đều được đề cập trong Kinh Thánh.  Dù chúng ta quỳ, ngồi hay đứng trước mặt Chúa, dù chúng ta đưa tay lên trời hay nhắm mắt để có thể tập trung vào Chúa hơn, điều quan trọng không phải là tư thế mà là tấm lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên trong 1 Ti-mô-thê 2:8 “hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện.” Tay thánh sạch biểu hiệu cho một tấm lòng thánh khiết khi cầu nguyện với Chúa. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b). Khi cầu nguyện, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn hạ mình xuống trong sự tôn thờ, biết ơn, xưng tội và khiêm cung trước Đức Chúa Trời Thánh Khiết Yêu Thương. Vua Đa-vít đã phạm những tội lỗi trước mặt Chúa nhưng ông đã đến cùng Chúa và nài xin “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi-Thiên 51:10). Dù chúng ta cầu nguyện với Chúa trong tư thế nào, “nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi-Thiên 66:18).

Có những tội lỗi nào trong bạn đang làm bạn không mạnh dạn “giơ tay thánh sạch lên mà cầu nguyện” cùng Chúa không? Lời Chúa hứa “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và hứa tiếp tục tha tội lỗi của con để con có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục cáo trách những tội lỗi trong con và cho lòng con trong sạch thánh khiết trước mặt Ngài. A-men.  

 120 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 29, 2021 – Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 29, 2021

Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

“Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.”
Rô-ma 16:16

Trong Kinh Thánh Tân Ước có bốn lần sứ đồ Phao-Lô khuyên các tín hữu “hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.” (Rô-ma 16:16; 1 Cô-rinh-tô 16:20; 2 Cô-rinh-tô 13:12 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:26). Nhiều nơi trên thế giới có phong tục dùng cái hôn chào nhau để bày tỏ sự vui mừng, yêu thương và thân thiện. Trong thế kỷ thứ nhất người Do Thái dùng cái hôn để chào nhau cũng như chúng ta ngày nay khi gặp nhau thì bắt tay để bày tỏ sự thân thiện. Trong cộng đồng Cơ-đốc thời các sứ đồ, cái hôn xã giao bên ngoài đó đã được “biệt riêng ra” để trở thành cái hôn thánh và các tín hữu khi gặp nhau thì dùng cái Hôn Thánh để bày tỏ sự yêu thương và hiệp một. Sứ-đồ Phi-e-rơ diễn tả cái hôn thánh là cái hôn yêu thương khi ông khuyên “Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau.” (1 Phi-e-rơ 5:14). Cái hôn thánh bày tỏ chân thành sự yêu thương và hiệp một giữa các tín hữu ban đầu không phân biệt người Do Thái hay người Ngoại Bang. Chúng ta có thể sử dụng nhiều phương cách để chào nhau, nhất là trong giai đoạn Covid-19 này, nhưng xin Chúa cho chúng ta “biệt riêng ra thánh” các phương cách chào nhau để thật sự “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Bạn bày tỏ tình yêu và sự hiệp một trong Chúa như thế nào mỗi lần gặp các tín hữu khác?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa cho con bày tỏ tình yêu thương và sự hiệp một với các anh chị em khác trong Hội Thánh một cách thành thật, thánh khiết của Chúa. A-men.

 107 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 28, 2021 – Danh Thánh của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 28, 2021

Danh Thánh của Đức Chúa Trời

“Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.”
Thi Thiên 33:21

Kinh Thánh cho biết Danh của Đức Chúa Trời là Thánh. Danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là danh độc nhất, danh của Đấng Tạo Dựng và Tể Trị Tất Cả. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời cho nên khi “nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11). Điều răn thứ ba nghiêm cắm chúng ta “chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà làm chơi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Danh Chúa là Thánh cho nên không ai được mượn Danh Chúa, nhân Danh Chúa hoặc lấy Danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn, làm chơi bằng lời nói, hành động hoặc sống buông thả làm ô uế Danh Chúa. Thi Thiên 111:9-10 chép “Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” Thay vì lấy Danh Chúa làm chơi, Thi Thiên 33:21 khuyên “Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài”. Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta ngợi khen Danh Chúa qua bài cầu nguyện chung “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.” (Ma-thi-ơ 6:9).

Bạn có tôn vinh Danh Chúa, ca ngợi Danh Chúa và sống cho Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và chỉ đặt lòng tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài. Xin Chúa cho môi miệng và lòng của con luôn tôn cao Danh Chúa. Xin Chúa giúp con luôn làm sáng Danh Chúa qua đời sống con. A-men.

 111 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 27, 2021 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 27, 2021

Đức Chúa Trời Thánh Khiết

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

Mạng lệnh của Chúa cho những người đã tin nhận Chúa là “Hãy Nên Thánh, Vì Ta Là Thánh.” Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê-vi-ký 11:44 và 19:2. Đức Chúa Trời Thánh Khiết có ý nghĩa gì? Sách 1 Sa-mu-ên 2:2 chép “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” và sách Ê-sai 6:3 khẳng định “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ những điều ấy. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự Thánh Khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Chúa. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu Thánh Khiết, sự Nhân Từ của Chúa là Nhân Từ Thánh Khiết, sự Công Bình của Chúa là Công Bình Thánh Khiết. Ngay cả cơn giận của Chúa cũng là Cơn Giận Thánh “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18). Vì Chúa là Đấng Thánh Khiết cho nên chúng ta phải nên thánh, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục được thánh hóa để được sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

 110 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 26, 2021 – Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 26, 2021

Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

“Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.”
1 Sử-ký 16:28-29

Vua Đa-vít kêu gọi dân chúng khắp “muôn dân” hãy hòa thanh trong sự ngợi khen Chúa. Ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài, và chỉ duy Ngài, xứng đáng được chúc tôn, ngợi khen và thờ phượng. Sự vinh hiển và quyền năng của Chúa chính là bản chất của Ngài. Khi chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta nhận ra bản chất vĩ đại tuyệt đối của Ngài. Tất cả mọi vinh hiển đã thuộc về Ngài và Chúa không cần chúng ta làm điều gì để cộng thêm vào sự vinh hiển của Chúa. Khi chúng ta tôn vinh, thờ phượng Chúa là chúng ta quy vinh hiển về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng với tất cả sự vinh hiển vốn dĩ đã thuộc về Ngài. Chúa phán “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Điều răn thứ nhất của Chúa dạy “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Sự ca ngợi và thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài khi chúng ta đến trong sự trang sức thánh khiết vì Chúa phán “Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” (Lê-vi-ký 20:7).

Bạn có “mặc trang sức thánh khiết” khi tôn vinh và thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời vinh hiển và quyền năng. Cầu xin Chúa cho con luôn được thánh hóa vì thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. A-men

 134 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 23, 2021 – Nên Thánh Trọn Vẹn

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 23, 2021

Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23

Được nên thánh có nghĩa là được “biệt riêng ra” cho sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta được Chúa Thánh Linh thánh hóa để sống một đời sống tận hiến cho mục đính cao cả của Chúa. Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài tự làm nên thánh trong Giăng 17:19. Những môn đồ của Chúa Giê-xu cũng phải lánh xa tội lỗi và biệt riêng cho công việc của Ngài. Cảm tạ Chúa chúng ta “được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2), “thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, được biệt riêng ra cho mục đích thánh của Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi chúng ta được cứu, ngay lập tức Đức Thánh Linh bắt đầu công việc lạ lùng của Ngài trong việc biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh giống như Đấng Christ. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và muốn chúng ta “phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Lời cầu nguyện dành cho tất cả những người tin Chúa: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Bạn có đang hướng về mục tiêu được nên thánh trọn vẹn trong Chúa không? Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa tâm thần, linh hồn và thân thể bạn để Chúa sử dụng bạn trong thế gian và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và cho con từ một tội nhân trở thành một thánh nhân qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con để con trở thành người hữu dụng cho Chúa và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại. A-men.

 121 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 22, 2021 – Sẵn Sàng Cho Chúa Sử Dụng

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 22, 2021

Sẵn Sàng Cho Chúa Sử Dụng

“Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 2:21

Chúng ta đang suy gẫm Lời Chúa về sự “Nên Thánh” hay còn gọi là tiến trình “Thánh Hóa” sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và được Xưng Công Bình với địa vị Thánh Nhân trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Trong thời Cựu Ước, người và vật nào biệt riêng cho Đức Chúa Trời đều là thánh. Người Lê-vi được biệt riêng ra cho công việc phục vụ Chúa, các vật dụng trong đền thờ, các của lễ được biệt riêng ra thánh cho sự thờ phượng, ngày thứ Bảy Sa-bát được biệt riêng ra là ngày thánh. “Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người; người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy.” (Lê-vi-ký 21:8). Đối với Cơ đốc nhân, sự nên thánh có ý nghĩa là chúng ta được phân tách khỏi tội lỗi để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Lời Chúa phán “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Cảm tạ Chúa đã đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, từ vật vô dụng trở thành “cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Bạn có cảm tạ Chúa vì được Ngài sử dụng cho công việc Chúa không? Bạn có nhờ Thánh Linh “thánh hóa” bạn qua Lời Chúa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu và sẵn sàng được Chúa sử dụng cho Danh Thánh của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và ban cho con địa vị là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Xin tiếp tục thánh hóa đời sống con để con được hữu dụng cho Chúa trong bất cứ công việc nào Chúa giao phó. A-men.  

 115 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 21, 2021 – Đổi Mới Trong Tâm Trí

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 21, 2021

Đổi Mới Trong Tâm Trí

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”
Rô-ma 12:2

Kinh Thánh dạy Cơ đốc nhân phải được “nên thánh” sau khi tin nhận Chúa. “Nên Thánh” là tiến trình được Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống qua Lời Chúa để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Lời Chúa khuyên trong thư Rô-ma chương 12 câu 1 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Phần thân thể cần được thánh hóa trước tiên là tâm trí của chúng ta cho nên câu Kinh Thánh tiếp theo dạy: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2). Tất cả những hành động trong đời sống chúng ta bắt đầu từ tâm trí của chúng ta. Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:1-3 cho chúng ta mạng lệnh “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Tâm trí của chúng ta không được đổi mới khi chúng ta vẫn còn ham mến những điều của thế gian. Thay vì bị trói buộc trong những suy nghĩ dẫn đến hành động tội lỗi, Lời Chúa khuyên Cơ đốc nhân phải nghĩ đến “điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh đổi mới tâm trí của bạn không? Bạn có quyết tâm không suy nghĩ, ham mến những điều tội lỗi thuộc về thế gian để tâm trí bạn hướng về những điều thánh sạch có giá trị vĩnh hằng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không bị đồng hóa với đời nầy nhưng xin biến hóa tâm trí con để con có tâm tình giống như Chúa Giê-xu và sống đẹp lòng Ngài. A-men.

 111 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 20, 2021 – Nên Thánh Trong Cách Ăn Nếp Ở

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 20, 2021

Nên Thánh Trong Cách Ăn Nếp Ở

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

“Nên Thánh” hay “Thánh Hóa” có nghĩa là “được biệt riêng ra”. Khi chúng ta tin vào sự chết đền tội của Chúa Giê-xu ngay lập tức chúng ta nhận được địa vị thánh nhân, người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Những người đã được xưng công bình tiếp tục được thánh hóa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho chúng ta biết phương cách chúng ta được thánh hóa là qua Lời Chúa “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Con người cũ trong chúng ta vẫn còn xu hướng làm tội lỗi, nhưng những người tin vào Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong lòng để thực hành Lời Chúa. Chúng ta đã được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi nhưng phải nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để “lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:9-10). Quyền năng đến từ Chúa Thánh Linh, nhưng phần của chúng ta là học, guy gẫm và quyết tâm vâng lời Chúa trong mọi cách ăn ở mình.

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh ban cho bạn quyền năng làm theo Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày trong mọi cách ăn ở không? “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh thánh hóa con qua sự vâng lời làm theo Lời Chúa trong mọi cách ăn nết ở để con được giống Chúa Giê-xu và được đẹp lòng Đức Chúa Trời Thánh Khiết. A-men.  

 127 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 19, 2021 – Tiến Trình Thánh Hóa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 19, 2021

Tiến Trình Thánh Hóa

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”
Giăng 17:16-17

Thánh Kinh khẳng định trong Hê-bơ-rơ 12:14 “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời Thánh Khiết là phải nên thánh. Trong chương trình cứu rỗi của Chúa, một người được cứu sẽ trải qua 3 giai đoạn “tách biệt”: (1) Xưng Công Bình: khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, ngay lập tức, chúng ta nhận được địa vị thánh nhân (người được biệt riêng ra) trước mặt Đức Chúa Trời; (2) Sự Thánh Hóa: trong khi sống nơi trần gian chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh đi qua tiến trình tách biệt ra khỏi con người cũ để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu; và (3) Sự Vinh Hiển: Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta được hoàn toàn tách biệt đời đời khỏi tội lỗi và nhận được sự vinh hiển như Chúa Giê-xu. Sự thánh hóa là tiến trình của sự tách biệt này đối với Đức Chúa Trời, là kết quả của sự vâng phục Lời Chúa trong cuộc sống. Giống như Chúa đã cầu nguyện trong Giăng đoạn 17, sự thánh hóa được xem là một quá trình tách biệt của tín đồ vì mục đích mà họ đã được đặt trong thế gian: “Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy” (Giăng 17:18,19).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh và Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày như điều Chúa muốn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin thánh hóa con càng ngày càng hơn để con được giống Chúa Giê-xu và được Ngài sử dụng để làm ánh sáng cho thế gian và muối của đất. A-men.  

 129 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 16, 2021 – Đấng Christ Sống Trong Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 16, 2021

Đấng Christ Sống Trong Tôi

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá để cho những người đặt đức tin vào Ngài được tự do khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Chính chúng ta không phải chịu sự hình phạt trên thập tự giá và con người tội lỗi của chúng ta dầu có chết cũng không thể thỏa mãn được điều kiện của Đức Chúa Trời là phải có một Con Người Vô Tội Toàn Hảo đổ huyết chết thay thế chúng ta. Ga-la-ti 2:20 khi nói “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ” thì đó chỉ là hình ảnh xác nhận chúng ta khi tin vào Chúa thì con người cũ đã bị đóng đinh với Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Cũng như khi chúng ta tin nhận Chúa và sau đó nhận lễ báp-têm thì cũng có ý nghĩa như được chép ở trong Rô-ma 6:4 “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Khi con người cũ của chúng ta bị chết và chôn với Đấng Christ thì được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Sau khi được cứu rỗi, chúng ta cũng đồng sống với Chúa Giê-xu “mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội lỗi nữa vì “anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:3). “Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài.” (2 Ti-mô-thê 2:11).

Bạn có còn bị trói buộc trong tội lỗi không? Xin Chúa giúp chúng ta sống một cuộc sống mới đắc thắng tội lỗi “Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian.” (Cô-lô-se 2:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và cho con được sống tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Xin Chúa cho con tin chắc rằng con người cũ của con đã chết và hiện nay Chúa đang sống trong con. Xin Chúa giúp con sống một đời sống vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 124 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 15, 2021 – Không Còn Ở Dưới Luật Pháp

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 15, 2021

Không Còn Ở Dưới Luật Pháp

“Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.”
Rô-ma 10:4

Nhiều người tưởng rằng sau khi được tự do trong Chúa chúng ta không cần phải sống theo luật pháp, chúng ta có quyền tiếp tục phạm tội. Phao-lô đã viết trong Rô-ma 6:15 “Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao?”, rồi ông trả lời “Chẳng hề như vậy!”. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết thay thế cho chúng ta thì không thể nào chúng ta có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta được xưng công nghĩa qua đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16). Chúng ta không làm việc công đức (luật pháp) để được cứu (xưng công bình) nhưng chúng ta được xưng công bình (được cứu) để làm việc công đức (việc lành). Ê-phê-sô 2:8-10 cho biết “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn luật pháp khi lãnh án phạt chết thế cho nhân loại trên thập tự giá. Cảm tạ Chúa qua đức tin con nhận được sự tha thứ tội lỗi. Xin Chúa cho con làm sáng Danh Chúa qua các việc lành mà Ngài đã chuẩn bị trước cho con. A-men.

 122 total views