Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 28, 2021 – Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 28, 2021

Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi-Thiên 9:10

Giữa một thế giới đầy bất an và luôn thay đổi, cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi những giây phút dao động đức tin. Chúa Giê-xu trong giờ phút chuẩn bị chịu chết vì tội lỗi nhân thế đã phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1). Thánh Kinh cho chúng ta biết “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Công việc quyền năng của Chúa đều rõ ràng rất dễ để nhận thấy “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:20). Không những thiên nhiên bày tỏ Đức Chúa Trời quyền năng nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và đáng được Tin Cậy. Ngài không bao giờ thất hứa với những người tìm kiếm Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” (Thi-Thiên 9:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn để lòng tin cậy nơi Ngài trong bất cứ mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 28: Xin đọc II Sử-ký 25-27
Thứ Bảy May 29: Xin đọc II Sử-ký 28-30
Chúa Nhật May 30: Xin đọc II Sử-ký 31-33

 157 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 27, 2021 – Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 27, 2021

Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 3:16-17

Ngày nay, cảm tạ Chúa, chúng ta có Lời Chúa để “soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và chứa đựng rất nhiều lời hứa quý báu của Ngài. Lời Chúa phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35; Mác 13:31). Chúa Giê-xu cũng dùng lời Kinh Thánh để phán dạy và chống trả lại sự cám dỗ. Chúa Giê-xu luôn phán vững chắc: “Quả thật, quả thật, ta phán cùng các ngươi…”. Trong Kinh Thánh có hàng ngàn lời hứa của Chúa và “các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:20-21). Bởi đức tin chúng ta đọc Lời Chúa và nắm chặt các lời hứa của Chúa cho chính mình trong khi cầu nguyện để được Ngài biến đổi đời sống càng ngày càng giống Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Chúa giúp con biết đặt nền tảng đức tin của con trên lời Chúa để đời sống con luôn đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 21-24.

 153 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 26, 2021 – Định Nghĩa Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 26, 2021

Định Nghĩa Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hung hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hung đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 18-20.

 148 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 25, 2021 – Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 25, 2021

Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin và sau khi được cứu rỗi chúng ta cũng tiếp tục sống bởi đức tin. Thánh Kinh Rô-ma 1:17 cho biết “Vì trong Phúc Âm này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Chúng ta tin nhận Chúa thì được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sau đó tiếp tục sống bởi đức tin để đẹp lòng Chúa. “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38). Hê-bơ-rơ chương 11 ghi chép lại những người thuộc đủ mọi thành phần trong thời Cựu Ước đã sống bởi đức tin. Những người bình thường này đã hoàn toàn vâng phục Chúa không phải bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin. Họ cũng như chúng ta phải đối diện với bao nan đề, nhưng họ được xem là anh hùng đức tin vì họ sống bởi đức tin trọn vẹn đặt vào Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ.

Bạn đã được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, bạn có tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt vào Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Giữa một thế giới với bao nhiêu khó khăn, phức tạp, xin Chúa giúp con tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt trọn vẹn vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 14-17

 154 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 24, 2021 – Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 24, 2021

Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
Ê-phê-sô 2:8

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho không điều kiện cho người không xứng đáng nhận, nhưng muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin. Giăng 3:16 cho chúng ta biết “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Tin Chúa Giê-xu không phải chỉ bằng trí óc nhưng phải đặt trọn lòng tin vào Chúa. Vì tin bằng trí óc thì ngay cả ma quỉ cũng tin “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9). “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10). Cám tạ Chúa về sự cứu rỗi kỳ diệu của Ngài. Con người không thể làm gì thêm để góp vào sự cứu chuộc đó. Chúng ta chỉ cần đức tin chân thành tiếp nhận Chúa vào lòng và tôn Ngài là Chúa của đời sống chúng ta.

Bạn đã thực sự tin nhận Chúa chưa? Ân điển của Chúa luôn luôn dư dật, nhưng bạn chỉ nhận được sự cứu chuộc khi chính bạn đặt niềm tin nơi Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con qua ân điển của Ngài. Con hoàn toàn tin cậy Ngài và phó thác cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống bởi đức tin. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 10-13.

 100 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 21, 2021 – Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 21, 2021

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6

Chúa Nhật này, 23 tháng 5 năm 2021, chúng ta kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần, ngày Đức Thánh Linh Giáng Lâm. “Lễ Ngũ Tuần” rất quan trọng trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Sở dĩ gọi như vậy vì lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ năm mươi, bảy tuần lễ sau ngày lễ Vượt Qua. Có 2 lễ quan trọng sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên, ngày Chúa Giê-xu về trời, xảy ra 40 ngày sau khi Chúa Phục Sinh. Sau đó 10 ngày tức là vào Lễ Ngũ Tuần thì Chúa Thánh Linh Giáng Lâm được chép trong Công Vụ 2:1-4: “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” Quang cảnh trong Ngày Chúa Thánh Linh Giáng Lâm với những hiện tượng thật đặc biệt đánh dấu sự hình thành Hội Thánh. Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu làm chứng về Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho 120 môn đồ lúc bấy giờ nói các thứ tiếng ngoại quốc của những người Do Thái từ các nơi xa trở về trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Sự kiện này đã được thuật lại trong câu 5 và câu 6: “Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.” Sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về Chúa Giê-xu và có 3000 người tin nhận Chúa. Quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong các môn đồ khiến họ mạnh dạn rao truyền Phúc Âm của Chúa cho nhiều người.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần và đang ngự trong lòng con. Xin Chúa cho con được đầy dẫy Đức Thánh Linh để mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho nhiều người được biết Chúa và tin nhận Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 21: Xin đọc II Sử-ký 1-3
Thứ Bảy May 22: Xin đọc II Sử-ký 4-6
Thứ Sáu May 23: Xin đọc II Sử-ký 7-9

 69 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 20, 2021 – Quyền Năng Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 20, 2021

Quyền Năng Thánh Linh

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
Công vụ 1:8

Sách Công-vụ Các Sứ-đồ ghi lại lịch sử sự hình thành Hội Thánh và quyền năng của Chúa Thánh Linh trong các môn đồ của Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa phán một lời dặn dò rất quan trọng cho các môn đồ trong Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Chúa Giê-xu phán hãy chờ đợi Chúa Thánh Linh giáng lâm để Ngài ban cho quyền năng làm chứng về Chúa cho muôn dân. Thật ra, điều này Chúa Giê-xu cũng đã nói trước khi Ngài chịu chết, Ngài phán: “Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các người cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các người đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26, 27). Nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh được Chúa Giê-xu mô tả: “Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.” Chính Chúa Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu cho nên môn đồ có Chúa Thánh Linh ở trong lòng cũng sẽ là người làm chứng về Chúa Giê-xu qua quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Bạn có trung tín làm chứng về Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin Chúa cho con trung tín làm chứng về Chúa cho gia đình và bạn hữu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 27-29.

 77 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 19, 2021 – Bền Lòng Đồng Một Ý

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 19, 2021

Bền Lòng Đồng Một Ý

“Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.”
Công vụ 1:14

Sau khi Chúa được cất lên trời, các môn đồ của Ngài lập tức trở về Giê-ru-sa-lem với lòng mừng rỡ (Lu-ca 24:52). Chúa Giê-xu căn dặn trong vài ngày nữa họ sẽ được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, vì thế họ đã đồng lòng vâng lời chờ đợi và cầu nguyện. Khoảng 120 người gồm các sứ đồ và các môn đồ nam giới và phụ nữ. Trong số đó cũng có bà Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Tất cả những người có mặt ở đó “bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện”. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh đề cập đến bà Ma-ri. Các môn đồ này, sau 10 ngày cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh để thực hiện đại mạng lệnh làm chứng về Chúa Giê-xu “tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Sự hiệp một của các môn đồ trong đó có bà Ma-ri tiếp tục “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công Vụ 2:42).

Bạn có hiệp một với các môn đồ của Chúa để bền lòng học Lời Chúa, tương giao với nhau trong sự cầu nguyện không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con học được tinh thần hiệp một của các môn đồ đầu tiên trong sự bền lòng cầu nguyện. Xin Chúa cho con bền lòng đồng một ý với các anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện và nhờ quyền năng Thánh Linh làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 24-26.

 77 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 18, 2021 – Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 18, 2021

Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

“Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”
Công vụ 1:11

Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, những thiên sứ đã công bố cho các sứ đồ “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công vụ 1:11). Xa-cha-ri 14:4 xác định: “trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve”. Ma-thi-ơ 24:30 tuyên bố “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.” Tit 2:13 mô tả lần thứ hai Chúa đến như là một “vinh quang xuất hiện.” Chúng ta không biết chính xác khi nào Chúa Giê-xu trở lại nhưng chúng ta tin chắc Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Chúa Giê-xu nói: “về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.” (Mác 13:32). Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri qua sự giáng sinh của Ngài, cuộc sống của Ngài, sứ mạng của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Khi Chúa Giê-xu tái lâm Ngài sẽ hoàn tất các lời tiên tri còn lại. Chúa Giê-xu tái lâm là niềm hy vọng của các tín hữu vì lời hứa cùng với những lời tiên tri của Đức Chúa Trời là thành tín. Khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai Ngài là vị Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. (Khải Huyền 19:11-16).

Bạn có đang chuẩn bị để nghênh đón Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã giáng sinh, chịu chết vì tội lỗi con. Ngài cũng đã sống lại và thăng thiên về trời. Con tin chắc Chúa Giê-xu sẽ trở lại để tiếp rước con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa giúp con chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Chúa Giê-xu trở lại trong sự vinh hiển. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 21-23.

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 17, 2021 – Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 17, 2021

Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Hê-bơ-rơ 12:2

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra cho nhiều môn đồ thấy trong vòng 40 ngày. Sau đó Chúa đã thăng thiên trở về trời như được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11. Hiện nay Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:2).  Sự việc Chúa thăng thiên trở về trời và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời được chép hơn 100 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Chúa Giê-xu đã chịu chết, sống lại và thăng thiên là bằng chứng vững chắc Chúa Giê-xu cũng sẽ trở lại. Hiện nay, Chúa Giê-xu đang “ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” (1 Phi-e-rơ 3:22). Mọi quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:19). Chúng ta đang thờ phượng Chúa Phục Sinh Giê-xu là Đấng đã đắc thắng mọi thế lực và sự chết. Ngài cũng đã sai phái chúng ta đi ra làm chứng về Chúa Giê-xu qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu cũng đang “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34).

Bạn có vững lòng khi biết Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta và sẽ trở lại trong vinh quang không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi con. Ngài đã sống lại và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con. Xin Chúa giúp con vững đức tin nơi Ngài và sống làm sáng Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 17-20.

 73 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 14, 2021 – Xin Đem Chúng Con Trở Về

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 14, 2021

Xin Đem Chúng Con Trở Về

“Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!”
Ca Thương 5:21

Sách Ca Thương chấm dứt với bài ai ca thứ 5 (đoạn 5). Đoạn 5 bắt đầu bằng lời cầu nguyện trong câu 1: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!” Các câu kế tiếp nhắc lại những nỗi đau thương mà dân Chúa phải gánh chịu khi họ bị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Dân sự Chúa đã mất sản nghiệp, mồ côi, sống trên đất lạ, bị kẻ thù hà hiếp, phải đi xin mới có bánh mà ăn, mang lấy hình phạt do tội tổ phụ gây ra, bị kẻ hèn kém cai quản… Đó là những gì xảy ra cho dân Chúa, không phải là để thử thách, nhưng là trừng phạt vì tội từ bỏ Chúa và thờ tà thần. Trong nước mắt của sự đau buồn họ được cảnh tỉnh và kêu cầu “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia! Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy?” (Ca Thương 5:19-20). Chỉ có một giải pháp duy nhất khi bị trải qua những đau buồn vì tội lỗi là ăn năn trở về cùng Chúa. Dân sự Chúa bày tỏ sự ăn năn khi cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!” (Ca Thương 5:21).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì biết bao nhiêu lần con đi xa Chúa và theo đuổi những thần tượng của thế gian vật chất. Xin Chúa cho con được cảnh tỉnh và ăn năn trở về với Ngài. Vì chỉ có Chúa mới cho con sự vui thỏa và được hưởng sự tự do thật ở trong Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 8-10.

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 13, 2021 – Chúa Nghe Tiếng Khóc Ban Đêm

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 13, 2021

Chúa Nghe Tiếng Khóc Ban Đêm

“Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má.”
Ca Thương 1:2a

Sách Ca Thương bắt đầu bài ai ca đoạn 1 với sự than khóc của thành Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi đã nhân cách hóa Giê-ru-sa-lem trở thành một người đàn bà góa với biết bao niềm sầu khổ. Nàng chỉ còn biết âm thầm “khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Trong tất cả mọi người, không ai an ủi nàng.” (Ca Thương 1:2). Tiếp theo trong các đoạn 1, 2 và 3 của sách Ca Thương là đầy sự buồn tủi và nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ban đêm đó được xoa dịu đi khi “buổi sáng đến với sự mới mẻ bày tỏ sự thành tín lớn của Chúa” (Ca Thương 3:23). “Dù Ngài làm cho sầu khổ nhưng Ngài sẽ thương xót theo đức nhân từ vô lượng của Ngài.” (Ca Thương 3:32). Thế gian đầy đau thương này luôn có những tiếng khóc đẫm lệ hằng đêm. Nước mắt chỉ chấm dứt trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21:4). Cảm tạ Chúa, hiện nay Ngài luôn nghe tiếng khóc của chúng ta và Ngài “để nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài”. (Thi Thiên 56:8).

Có lẽ mỗi đêm bạn thổn thức tuôn tràn nước mắt và thật cô đơn vì không ai để ý đến dòng nước mắt chảy dài trên đôi má bạn. Xin Chúa cho bạn được an ủi và hy vọng qua lời Chúa hứa trong Kinh Thánh là Ngài luôn ở gần bạn, nghe tiếng thở than và thấy những dòng nước mắt của bạn.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những đau buồn, cô đơn trong cuộc đời, xin Ngài cho con tin chắc rằng tiếng khóc, những dòng nước mắt của con dù không ai biết, Ngài vẫn nghe và thấy. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 6-7.

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 12, 2021 – Yên Lặng Chờ Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 12, 2021

Yên Lặng Chờ Đợi Chúa

“Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:25-26

Tiên tri Giê-rê-mi viết sách Ca-thương để than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ và sự lưu đày của dân Do Thái. Chính trong những lúc chứng kiến sự tang thương của đất nước và sự đau buồn của dân tộc, Giê-rê-mi đã dành nhiều thì giờ để tìm cầu Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Qua sự yên lặng chờ đợi, Giê-rê-mi được từng trải sự ngọt ngào và phước hạnh của Chúa. Yên lặng chờ đợi là một kỷ luật thuộc linh cần thiết cho sự trưởng thành của mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa. Khi chúng ta yên lặng lắng lòng xuống trước mặt Chúa, chúng ta dễ dàng nghe tiếng phán của Chúa Thánh Linh về những tội lỗi của chúng ta và sự yếu đuối của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Thi Thiên 37:7 khuyên dạy “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài”. Chúa hứa “Ngài sẽ ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Chúa và cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25). Thi Thiên 46:10 cũng mời gọi: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”.

Bạn có thường dành thì giờ yên lặng ở một mình để tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những bận rộn và sức ép dồn dập của cuộc sống, xin Chúa giúp con có thì giờ riêng tư với Chúa, được nghe tiếng Chúa phán và được sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 3-5.

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 11, 2021 – Hãy Trở Về Cùng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 11, 2021

Hãy Trở Về Cùng Chúa

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.”
Ca Thương 3:40

Sách Ca Thương gồm 5 bài ai ca diễn tả giai đoạn dân Do Thái bị Chúa trừng phạt vì đã làm những điều tội lỗi và thờ hình tượng trước mặt Chúa. Chúa vẫn đầy sự nhân từ, lòng thương xót, đức thành tín đối với dân sự Ngài, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình muốn sửa trị dân Do Thái để họ trở về cùng Chúa. Sự trừng phạt của Chúa được thể hiện qua sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 586 TC và người Do Thái vị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Sự sửa phạt của Chúa là với mục đích khiến dân Do Thái xét lòng mình và ăn năn “trở lại cùng Chúa” (Ca Thương 3:40). Sự sửa phạt của Chúa cũng như “cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hê-bơ-rơ 12:10-11). Sau khi xưng tội và ăn năn, Giê-rê-mi đã cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài đáp lại lời cầu xin của ông “Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi: Chớ sợ hãi chi! Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi, là Đấng chuộc mạng tôi.” (Ca-Thương 3:57-58).

Bạn có biết xét mình, ăn năn những lỗi lầm và trở lại cùng Chúa khi được Ngài nhắc nhở qua những sự sửa phạt yêu thương của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con đi xa cách Chúa và làm những điều không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho con biết lòng nhân từ, thương xót của Chúa khi Ngài sửa phạt con. Xin cho con biết xét mình và ăn năn trở lại cùng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 1-2.

 74 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 10, 2021 – Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 10, 2021

Sự Nhân Từ, Thương Xót và Thành Tín của Chúa

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca Thương 3:22-23

Sách Ca-Thương do tiên tri Giê-rê-mi là trước giả được viết vào năm 586 TC. Sách Ca-Thương nói lên sự buồn rầu, than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và dân Do Thái phải bị lưu đày vì sự trừng phạt của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là tiên tri của sự than khóc. Sách Ca-Thương nhiều lần đã nhắc đến nước mắt của Giê-rê-mi, đến nỗi được ví như suối, như nguồn lụy, và ông muốn khóc suốt ngày đêm. Trong thời gian đầy đau thương và hoạn nạn, tiên tri Giê-rê-mi mặc dù trong lòng rất sầu thảm nhưng vẫn thấy được lòng nhân từ, sự thương xót và đức thành tín của Chúa. Trong sự sửa phạt dân Do Thái, Chúa vẫn bày tỏ sự nhân từ, lòng thương xót của Chúa. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài không bao giờ chấm dứt. Sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa “mới luôn” khi bình minh ló dạng. Sự thành tín của Chúa luôn được xác định khi mặt trời xuất hiện đem đến ánh sáng sau một đêm đen tối. Sự thành tín của Chúa thật lớn lắm!

Bạn có luôn cảm nhận sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa cho bạn tươi mới mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn nhân từ và thương xót con mặc dù con vẫn còn làm những điều không đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa cho con được thay đổi khi Ngài sửa dạy con và thấy được sự thành tín của Chúa trên đời sống con mỗi ngày. A-men.  

******
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Các Vua 23:21-25:30

 82 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 7, 2021 – Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 7, 2021

Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
1 Ti-mô-thê 5:8

Nước Hoa Kỳ có hai ngày lễ đặc biệt được dành ra hằng năm để con cháu tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình. Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 ngày vinh danh Mẹ và Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 ngày vinh danh Cha. Hai lễ này bắt đầu từ các Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và đặt nền tảng trên Điều Răn thứ 5 của Chúa “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khuyên con cái phải hiếu kính cha mẹ. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta gương hiếu thảo của Chúa khi “Ngài về thành Na-xa-rét và chìu lụy cha mẹ.” (Lu-ca 2:51). Trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài cũng đã giao mẹ mình là Bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26-27). Sự hiếu kính và chăm sóc dành cho cha mẹ khi còn sống là hành động của người tin Chúa. Thánh Kinh 1 Ti-mô-thê 5:8 chép “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Câu 4 của phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “người nhà” là cha mẹ mình. “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Bạn có bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ mình qua những hành động yêu thương và chăm sóc thực tế không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ qua sự yêu thương và chăm sóc vì điều đó đẹp lòng Chúa. A-men.  

 83 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 6, 2021 – Di Sản Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 6, 2021

Di Sản Thuộc Linh

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”
2 Ti-mô-thê 1:5

Ti-mô-thê là một Mục Sư trẻ đã thừa hưởng được di sản đức tin từ mẹ và bà ngoại. Sứ đồ Phao-lô viết: “đức tin chân thành của con… trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con” (2 Ti-mô-thê 1:5). Di sản đức tin này đã chuẩn bị tấm lòng của Ti-mô-thê để sau đó ông đã đặt đức tin vào chính Chúa Giê-xu. Ti-mô-thê cũng đã trở thành một người con thuộc linh của Sứ-đồ Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã yêu thương và hết lòng hướng dẫn Ti-mô-thê để trở thành một Mục Sư phục vụ Chúa. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê tiếp tục truyền thống đức tin, “nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời” qua Đức Thánh Linh, là Đấng “ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ” (2 Ti-mô-thê 1:6-7). Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Ti-mô-thê có thể sống cho Phúc Âm mà không sợ hãi (2 Ti-mô-thê 1:8). Một di sản thuộc linh mạnh mẽ không đảm bảo rằng những người trẻ sẽ đến với niềm tin, nhưng gương mẫu và sự dẫn dắt của cha mẹ và những Cơ đốc nhân có thể được Chúa sử dụng để chuẩn bị những người trẻ bước vào con đường tin kính Chúa. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những người trẻ trong sự phục vụ, sống cho Chúa, và ngay cả trong việc gây dựng đức tin của người khác.

Bạn có cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con, cháu bạn không? Bạn có cầu nguyện, làm gương và nâng đỡ những người trẻ trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt những người yêu mến Chúa bên cạnh để cầu nguyện và hướng dẫn con. Cầu xin Chúa cũng sử dụng con để cầu nguyện và hướng dẫn đời sống đức tin của những người khác. A-men.  

 75 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 5, 2021 – Người Nữ Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 5, 2021

Người Nữ Kính Sợ Chúa

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”
Châm Ngôn 31:30

Cuối tuần này có Lễ Từ Mẫu, một cơ hội hằng năm để chúng ta cảm tạ Chúa và vinh danh những người mẹ. Làm mẹ là một thiên chức vì là do chính Chúa tạo dựng và đặt trong lòng mẹ một tình yêu vô bờ bến với con của mình. Châm Ngôn 31 tả về một người nữ đảm đang “thức dậy khi trời còn tối”“ban đêm đèn nàng chẳng tắt” để chăm sóc chồng và các con của mình. Châm Ngôn 31 câu 28 và 29 cũng cho chúng ta hình ảnh “con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.” Những lời khen ngợi của chồng cho vợ, con cái cho mẹ được bày tỏ hằng ngày lúc chồng và các con chổi dậy mỗi sáng. Cảm tạ Chúa về những người vợ, người mẹ khắp nơi trên thế giới trong năm vừa qua đã chu toàn trách nhiệm chăm sóc gia đình mình trong cơn đại dịch Covid-19. Đặc biệt là những người mẹ kính sợ Chúa cũng đã cầu nguyện, hướng dẫn và dạy dỗ các con Lời Chúa hằng ngày. Như người nữ trong Châm Ngôn 31, “người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va đáng được khen ngợi.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những người nữ biết kính sợ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ban thêm ơn sức trên những người mẹ trong Hội Thánh trong thiên chức Chúa giao phó. A-men

 80 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 4, 2021 – Lòng Trong Sạch và Thần Linh Ngay Thẳng

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 4, 2021

Lòng Trong Sạch và Thần Linh Ngay Thẳng

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi Thiên 51:10

Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người (2 Sa-mu-ên 11) và sau đó Chúa sai tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 51 hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Vua Đa-vít đã phạm tội cùng người nhưng ông ý thức rằng tất cả tội đều phạm đến Đức Chúa Trời và tấm lòng không thánh sạch trước mặt Chúa. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:4). ”Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng của vua Đa-vít bị hoen ố. Vì thế, vua Đa-vít xin Chúa “dựng nên” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới lại ” hay khôi phục lại tâm linh của ông cho được ngay thẳng. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít và làm cho thần linh ông được chính trực. Vua Đa-vít đã nhận được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa!

Khi phạm tội cùng Chúa, bạn có theo gương vua Đa-vít hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong tấm lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và tư tưởng ô uế của con. Xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch đẹp lòng Chúa. A-men.  

 86 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 3, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 3, 2021

Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.

 84 total views,  1 views today