Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 6, 2023 – Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 6, 2023
Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”
Châm Ngôn 9:10

Vua Sa-lô-môn trong sách Châm-ngôn đã khẳng định “Sự kính sợ Chúa lại là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7) và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10). Vua Sa-lô-môn nói sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tất cả mọi sự khởi đầu. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự tri thức, sự khôn ngoan và sự thông sáng. Chúng ta chỉ có sự khôn ngoan thật khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết và có lòng kính sợ Ngài. Kinh Thánh nhắc đến “sự kính sợ” Chúa nhiều lần và kêu gọi con dân Ngài hãy kính sợ Chúa. Đối với người tin Chúa, sự kính sợ Đức Chúa Trời là một điều đặc biệt và quan trọng. Sự kính sợ Chúa là sự tôn kính Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ.” (Hê-bơ-rơ 12:27 BD2011). Người tin Chúa không sợ hãi Chúa nhưng yêu kính Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa trong nếp sống chúng ta. Sự kính sợ Chúa là tôn trọng Chúa, vâng lời Chúa, giữ các điều răn mạng lệnh của Chúa và thờ phượng Chúa trong sự tôn kính Ngài. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 111:10).

Nếp sống của bạn có bày tỏ tấm lòng khôn ngoan kính sợ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết. Xin cho con có sự khôn ngoan kính sợ Chúa trong nếp sống hằng ngày để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 6: Xin đọc Sáng-thế-ký 16-18
Thứ Bảy January 7: Xin đọc Sáng-thế-ký 19-21
Chúa Nhật January 8: Xin đọc Sáng-thế-ký 22-24

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 5, 2023 – Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 5, 2023
Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:7

Sứ-đồ Phao-lô trình bày trong 1 Cô-rinh-tô chương 2 rằng trọng tâm của sự dạy dỗ của ông là Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Không phải sứ-đồ Phao-lô dùng bất kỳ lời thuyết phục nào hay dựa vào sự khôn ngoan của con người, cũng không phải phong cách thuyết giảng hùng hồn hoặc sự khôn ngoan tin kính của Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:1-2). Đối với những người chưa tin Chúa sứ điệp của Thập tự giá là sự rồ dại, nhưng đối với chúng ta, những người đã được cứu rỗi và đang được thánh hóa, đó chính là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:7). Sứ điệp của Thập tự giá (không phải người rao truyền sứ điệp) là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức tin của bạn có neo chặt vào sự khôn ngoan, quyền năng, những lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài khi ban Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi con. Xin Chúa cho đức tin của con luôn neo chặt vào sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 13-15

 70 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 4, 2023 – Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 4, 2023
Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.”
Ma-thi-ơ 7:24

Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ trong một bài giảng dài gọi là Bài Giảng trên Núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Trước khi chấm dứt bài giảng, Chúa Giê-xu kết luận bằng một hình ảnh so sánh giữa người khôn ngoan và người dại dột như sau: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27). Chúa Giê-xu cho biết người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo, còn người dại là người cũng nghe Lời Chúa nhưng không làm theo. Bình thường thì khó phân biệt được người khôn và người dại. Giống như một ngôi nhà, người khôn và người dại sẽ có thái độ khác nhau khi gặp phải những giông tố trong cuộc đời. Người dại nghe Lời Chúa nhưng chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, còn cuộc sống thì vẫn theo sự khôn ngoan của đời này. Người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo. Người khôn khi đối diện với những thử thách trong đời sống thì đức tin không bị sụp đổ như người dại, vì người khôn được xây dựng trên Vầng Đá Vững Chắc là Lời Chúa.

Bạn có làm theo Lời Chúa để được đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống đức tin được đứng vững và sống khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 10-12

 72 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 3, 2023 – Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 3, 2023
Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16 (BD2011)

Sống khôn ngoan là sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Muốn được sự hướng dẫn của Chúa chúng ta cần có Lời Ngài ở trong chúng ta. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. “Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Cơ-đốc-nhân cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta trở nên khôn ngoan. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7). Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở Mục Sư trẻ Ti-mô-thê, “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:15-17).

Bạn có hứa nguyện trong năm mới tiếp tục học, suy gẫm Lời Chúa và làm theo để có đời sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để có sự khôn ngoan trong cuộc sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 7-9

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 2, 2023 – Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 2, 2023
Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.”
Châm Ngôn 3:13-14

Sự khôn ngoan thật đến từ Chúa giúp cho chúng ta có khả năng quyết định theo ý Chúa. Nguồn gốc của sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng khôn ngoan, Đấng sáng tạo vũ trụ và tạo dựng con người một cách tuyệt vời. Châm Ngôn chương 3 cho chúng ta biết sự quý báu của sự khôn ngoan từ Chúa. “Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.” (Châm Ngôn 3:13-14). Bí quyết để có được sự khôn ngoan của Chúa là “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 3:5-7). Sự khôn ngoan từ Chúa đem đến cho chúng ta nhiều phước hạnh trên thế gian nhưng quan trọng hơn hết là phước hạnh có được sự sống vĩnh hằng. Sự khôn ngoan của Chúa là “Cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh; Là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.” (Châm Ngôn 3:18-22). Đức Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37).

Bạn sống trong sự khôn ngoan của Chúa hay sự khôn ngoan theo mắt mình?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan quý báu của Chúa để nhận được những phước hạnh tốt đẹp của Chúa và hưởng được sự sống vĩnh hằng bên Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 4-6

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Sunday, January 1, 2023 – Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Sunday, January 1, 2023
Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

“Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.”
1 Các Vua 3:9-10

Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn khi ông chuẩn bị cai trị Nước Y-sơ-ra-ên từ cha mình là Đa-vít là lời cầu nguyện mà tất cả Cơ-đốc-nhân nên cầu xin Chúa trong Năm Mới này. Như vua Sa-lô-môn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng hiểu biết, sự khôn ngoan để phân biệt giữa điều thiện điều ác, và niềm tin vững chắc Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao của vũ trụ và là Đấng phán xét công bình duy nhất. Vua Sa-lô-môn xưng mình “chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao” (câu 7) cho thấy Vua Sa-lô-môn khiêm nhường nhận rằng ông thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành đất nước. Đây là thái độ Đức Chúa Trời vui lòng vì Sa-lô-môn đã tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa. Lúc vua Sa-lô-môn lên ngôi ông còn rất trẻ nhưng dù già hay trẻ, con người không đủ khôn ngoan, không đủ sức mạnh, không đủ kinh nghiệm để đối đầu với quyền lực của thế gian và để biết “phân biệt điều lành và điều dữ”. Bởi thế chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa. Lời Chúa hứa: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan chính là lời cầu nguyện khôn ngoan nhất!

Bạn cầu xin điều gì từ Chúa trong Năm Mới 2023?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương con và luôn ban cho con những điều cầu xin đẹp lòng Chúa. Trong năm mới này, xin Chúa cho con sự khôn ngoan để sống đẹp lòng Chúa, biết phân biệt điều lành điều dữ hầu có thể quyết định đúng theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 1-3

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Saturday, December 31, 2022 – Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Saturday, December 31, 2022
Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”
Thi Thiên 90:14-15

Hôm nay là ngày cuối năm 2022! Thật ra, ngày nào cũng đặc biệt trước mặt Chúa. Vì trong Chúa ngày nào cũng là ngày phước hạnh. Thi Thiên 90:14 là lời cầu nguyện xin Chúa cho mỗi sáng chúng ta được thỏa lòng về sự nhân từ của Chúa để trọn những ngày của cuộc đời chúng ta liên tục vui mừng. Thánh Kinh sách Ca Thương 3:23 cho biết: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Có lẽ chúng ta nghĩ ngày phước hạnh là một ngày hanh thông, tốt đẹp trong mọi phương diện. Nhưng câu tiếp theo của Thi Thiên 90 cho biết Chúa ban sự vui mừng tùy theo các ngày chúng ta bị hoạn nạn. Mà không những tùy theo từng ngày hoạn nạn nhưng còn tùy theo những năm chúng ta ở trong sự tai họa. Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng Chúa ban cho chúng ta luôn luôn lớn hơn, lâu dài hơn những sự hoạn nạn, tai họa, buồn đau có khi trải qua nhiều ngày tháng. Chúa Giê-xu cũng đã phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Bạn có luôn luôn thỏa lòng trong Chúa hằng ngày không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng thật từ Chúa mặc dù con phải trải qua những sự hoạn nạn liên tục trong cuộc sống. Xin Chúa cho con có lòng bình an vì biết Chúa là Đấng Vĩ Đại hơn tất cả những nan đề trong đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 21-22

 86 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 30, 2022 – Biết Đếm Các Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 30, 2022
Biết Đếm Các Ngày

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”
Thi Thiên 90:12

Trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lời cầu nguyện được ghi trong Thi thiên 90:12 thật ý nghĩa: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Lời cầu xin đó cho chúng ta thấy sự ngắn ngủi của sự sống trên trần gian để giúp chúng ta trở nên khôn ngoan. Chúng ta nên có kế hoạch cho năm, tháng, nhưng Thi Thiên 90 dạy chúng ta biết đếm các ngày để sống khôn ngoan từng ngày một. Chúng ta không chỉ biết thời gian ngắn ngủi của chúng ta trên đất nằm trong tay Chúa nhưng cũng biết sử dụng mỗi ngày Chúa cho để làm vinh hiển Danh Chúa. Chúng ta không phí phạm thì giờ cho mục đích riêng, nhưng tập trung vào mục đích của Chúa cho đời sống mình. Muốn có lòng khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy gẫm Lời Chúa, để biết mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa để sử dụng thì giờ mỗi ngày theo ý của Chúa. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Ưu tiên mỗi ngày của đời sống bạn là gì?

Cầu Nguyện:
Xin Chúa dạy con biết đếm các ngày Chúa cho con để con biết sự ngắn ngủi của đời sống và sống khôn ngoan đặt Chúa ưu tiên trong những quyết định hằng ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 19-20

 77 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 29, 2022 – Tận Dụng Thì Giờ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 29, 2022
Tận Dụng Thì Giờ

“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.”
Ê-phê-sô 5:16 (BD2011)

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm 2022. Thời gian Chúa cho chúng ta đặc biệt vì có bắt đầu và có kết thúc. Thời gian Chúa cho chúng ta có giới hạn cho nên rất quý báu. Chúng ta ai cũng được Chúa cho 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 365 ngày mỗi năm. Tức là mỗi người “nếu Chúa muốn và ta còn sống” (Gia-cơ 4:15) thì có được 8760 giờ một năm. Điều gì quý báu thì chúng ta nên cẩn thận trong việc sử dụng. Lời Chúa khuyên “Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16). Hai câu Kinh Thánh trước và sau câu Ê-phê-sô 5:16 cho biết “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.” (Ê-phê-sô 5:15) và “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” (Ê-phê-sô 5:17). Lời Chúa dạy hãy sử dụng thời giờ như người khôn ngoan hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta vẫn còn 3 ngày cuối của năm 2022. Bạn muốn sử dụng 72 giờ cuối của năm 2022 như thế nào? Thời gian có bắt đầu và chấm dứt nhưng đó chỉ là những mốc thời gian. Thật ra thời gian luôn liên tục. Những điều gì bạn quyết định khôn ngoan theo ý Chúa trong năm 2022 sẽ có ảnh hưởng cho năm 2023 và kéo dài đến cõi vĩnh hằng.

Trong năm vừa qua bạn đã sử dụng thời gian như thế nào? Có điều gì có giá trị lâu dài mà bạn muốn làm trong 72 giờ còn lại của năm 2022?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con thời gian và các mốc thời gian để con có thể kiểm điểm lại sự sử dụng thời giờ Chúa cho. Xin cho con tận dụng thì giờ Chúa cho trong sự khôn ngoan theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 17-18

 81 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 28, 2022 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 28, 2022
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”
1 Ti-mô-thê 6:6-8

Trong 1 Ti-mô-thê chương 6 sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự khác biệt giữa sự giàu có “thuộc linh” thật và sự giàu có “thế gian” giả tạo. Quan điểm của thế gian về lợi lớn được kết nối với tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh tiếng. Ngược lại với thế gian, Lời Chúa phán sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Sự kính sợ Chúa kết hợp với sự mãn nguyện bên trong tấm lòng có giá trị hơn nhiều so với tất cả tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng trên thế gian. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Sự kính sợ Chúa và tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Ngài đem đến sự bình an, vui mừng và hy vọng mà tiền bạc không thể mua được. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện.” (Châm Ngôn 19:23). Sứ-đồ Phao-lô không phải chỉ khuyên trên lý thuyết nhưng chính ông cũng đã kinh nghiệm nếp sống thỏa lòng khi ông nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:12-13). Thư Hê-bơ-rơ 13:5 cũng có lời khuyên tương tự: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chăm sóc và không bao giờ xa lìa con trong năm vừa qua. Xin Chúa cho con có đời sống tin cậy Chúa và luôn thỏa lòng trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 14-16

 80 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 27, 2022 – Đời Sống Ngắn Ngủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 27, 2022
Đời Sống Ngắn Ngủi

“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.”
Thi Thiên 90:4-6

Thi Thiên 90:4-6 cho chúng ta thấy đời sống của con người thật ngắn ngủi. Môi-se ví sánh cuộc sống như một ngày vừa qua, như một canh của đêm, như dòng nước chảy, như một giấc ngủ, như bông hoa chỉ tươi đẹp trong buổi sáng lúc mặt trời vừa ló dạng nhưng khi bị cắt vào buổi chiều thì héo đi. Những điều này cho thấy con người không tồn tại mãi trên đời này. Trong năm 2022, chúng ta có những thân đã qua đời vì nhiều lý do. Nhưng dầu đang khoẻ mạnh, không bệnh tật gì, thì một ngày nào đó mỗi người chúng ta cũng sẽ chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Khi đối diện với lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời, chúng ta là những người tin cậy nơi Chúa không dao động vì câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng đời sống ngắn ngủi đầy gian truân chỉ là một khoảnh khắc so sánh với cõi vĩnh hằng trước mắt Chúa. “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi.” Chúa là nơi nương tựa vững chắc đời đời cho những người tin cậy Ngài.

Bạn đang sử dụng những ngày tháng ngắn ngủi Chúa cho trên trần gian như thế nào?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, trong giới hạn của đời người, xin Chúa giúp con được vững an vì biết chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng. Xin Chúa cho con biết sử dụng thời gian Chúa cho để làm vinh hiển danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 12-13

 76 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 26, 2022 – Chúa là Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 26, 2022
Chúa là Đức Chúa Trời

“Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.”
Thi Thiên 90:1-2

Thi Thiên 90 là một Thi Thiên xưa cổ nhất do Môi-se viết. Ông đã viết Thi Thiên này trong đồng vắng khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để đến chỗ tự do trong đất hứa tại Ca-na-an. Trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ 2022 và năm mới 2023, chúng ta sẽ cùng suy gẫm Thi Thiên 90. Cảm tạ Chúa, Lời Chúa luôn luôn bắt đầu bằng “Chính Chúa”. Trong câu đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký 1:1, chúng ta biết “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, Chúa là Đấng Tạo Hóa. Phúc Âm Giăng 1:1 xác định: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, Chúa Giê-xu là Ngôi Lời và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se qua sự mạc khải của Thánh Linh cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Trước khi Môi-se nói về sự ngắn ngủi của cuộc đời, những ngày buồn thảm, hoạn nạn, tai họa trong cuộc sống, Môi-se cho chúng ta biết “Chúa là nơi ở của chúng ta và Chúa là Đức Chúa Trời.” Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn là nơi nương tựa vững chắc cho những người tin cậy Ngài.

Chúa có là Đức Chúa Trời, là Chúa, là Chủ, là Ưu Tiên Số 1 trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, chỉ trong Ngài con mới tìm được nơi nương cậy vững an vì Ngài là nơi ở đời đời của con. Chúa ơi, con xin giao trọn cuộc đời con trong tay Ngài và chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 9-11

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 23, 2022 – Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 23, 2022
Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:10-11

“Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” là một bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng khắp thế giới. “Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” thuật lại câu chuyện về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu dựa trên Phúc Âm Lu-ca chương 2. Đêm Giáng Sinh đầu tiên là một đêm thanh vắng tĩnh mịch nhưng đã trở thành một đêm phước hạnh, một đêm thánh cho những người chăn chiên sau khi đến tôn thờ Cứu Chúa. Bài thánh ca “Đêm Yên Lặng! Đêm Thánh Này!” ngợi ca Ngôi Hai Chúa Trời đã hạ mình xuống đến nơi trần gian để cứu rỗi và ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong đêm Chúa giáng sinh, những người chăn chiên nghèo nàn không có gì dâng cho Chúa, họ chỉ đến với tấm lòng khiêm cung chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người tội lỗi như chúng ta. Thật là một sự huyền nhiệm và phước hạnh trong đêm Giáng Sinh. Trong phần cuối của Lu-ca 2:11, chúng ta thấy những danh xưng quan trọng của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sinh. Chúa Giê-xu là “Đấng Cứu Thế,” “Đấng Christ (Đấng Mê-si),” và “Chúa”. Đây là thông điệp vĩ đại nhất đem sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hài nhi Giê-xu được sinh ra ở Bết-lê-hem là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài là Đấng Christ, “Đấng được xức dầu” đã hứa qua các tiên tri. Và Ngài cũng là Chúa ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu cứu chúng ta và biến đổi đời sống chúng ta như những người chăn chiên đã được sự vui mừng sau khi gặp Cứu Chúa Giê-xu. “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (Lu-ca 2:20).

Bạn có luôn ca ngợi và tôn thờ Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa trong Mùa Giáng Sinh và suốt cuộc đời bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu con. Xin cho con chỉ ca ngợi và tôn thờ Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa trong Mùa Giáng Sinh và suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 23: Xin đọc Khải Huyền 1-2
Thứ Bảy December 24: Xin đọc Khải Huyền 3-5
Chúa Nhật December 25: Xin đọc Khải Huyền 6-8

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 22, 2022 – Tình Yêu Chẳng Hề Hư Mất

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 22, 2022
Tình Yêu Chẳng Hề Hư Mất

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”
1 Cô-rinh-tô 13:8a

Câu nói “tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” hay “tình yêu trường tồn mãi mãi” được trích ra từ chương nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh về tình yêu thương, 1 Cô-rinh-tô 13:8a. Tình yêu trường tồn mãi mãi tức là tình yêu không bao giờ kết thúc. Kinh Thánh 1 Giăng 4:8 cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời vĩnh cửu cho nên tình yêu thương cũng sẽ trường tồn. Kinh thánh quả quyết tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, một tình yêu không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta (Giăng 17:24; Ê-phê-sô 1:4-5), chết vì chúng ta (Rô-ma 5:8), và sẽ không bao giờ bỏ chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5b). Không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu vĩnh cửu của Chúa: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38–39). Chúa cũng hứa trong Giê-rê-mi 31:3: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”

Bạn có cảm thấy vững an khi biết Đức Chúa Trời yêu bạn với Tình Yêu trường tồn mãi mãi không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con không bao giờ chấm dứt. Xin cho con được có lòng vững an vì biết rằng không điều gì có thể phân rẽ con với tình yêu của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Giăng; 3 Giăng; Giu-đe

 81 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 21, 2022 – Hãy Yêu Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 21, 2022
Hãy Yêu Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

“Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”
Giăng 15:12

Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu đặc biệt khi Ngài ban cho nhân loại Con Ngài là Chúa Giê-xu. Tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời là tình yêu “agape”, tình yêu vô điều kiện hay còn được gọi là “tình yêu mặc dầu”. Mặc dầu chúng ta như thế nào Chúa vẫn yêu chúng ta. Con người không thể nào có tình yêu thuộc linh thuần khiết của Chúa. Chúng ta chỉ có được tình yêu của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và trở thành con của Chúa. Đức Thánh Linh sẽ vào lòng và cho chúng ta có sự yêu thương của Chúa. “Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5). Sứ đồ Giăng nhấn mạnh trong 1 Giăng 4 rằng chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Chỉ bởi Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, chúng ta mới có thể yêu Ngài và yêu thương người khác. Chúa Giê-xu dạy: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Hành động yêu thương nhau sẽ cho những người chung quanh biết chúng ta thật sự là môn đồ của Chúa Giê-xu. “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Dấu hiệu nào trong đời sống bạn xác nhận bạn thật sự là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô điều kiện Ngài dành cho con. Xin cho con yêu những người chung quanh như Chúa đã yêu con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 4-5

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 20, 2022 – Lòng Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 20, 2022
Lòng Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã Đức Chúa Trời “định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em” (1 Phi-e-rơ 1:20). Đức Chúa Trời vì yêu nhân loại đã ban Con Ngài cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra – trước khi chúng ta tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Đấng Christ đã giáng sinh và chết vì tội nhân. Ngài không đợi cho đến khi tội nhân tin Ngài mới chết cho họ – Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. Ngài đã chết thay cho chúng ta trước khi chúng ta được cứu – trong khi chúng ta vẫn còn chết vì tội lỗi – trong khi chúng ta vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chứng minh tình yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta khi Ngài ban Chúa Giê-xu cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta! Chúng ta là tội nhân xứng đáng nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10).

Bạn có cảm nhận lòng yêu thương của Đức Chúa Trời cho bạn không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và chọn con từ trước khi sáng thế. Xin cho con hiểu thấu tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời khi sai Đức Chúa Giê-xu giáng sinh để chết thay cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 1-3

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 19, 2022 – Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 19, 2022
Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
1 Giăng 4:8

Tình yêu là một từ ngữ được đề cập nhiều nhưng không ai định nghĩa được tình yêu. Vô số nhà văn, đạo diễn phim và nghệ sĩ đã cố gắng hết sức để truyền tải ý tưởng về tình yêu. Mặc dù hầu như không ai có cùng một định nghĩa, nhưng hầu hết đều cho rằng tình yêu là một cảm giác của người đang yêu và muốn tỏ bày cho người mình yêu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự Yêu Thương. “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8). Trong câu này, sứ đồ Giăng xác định tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời và bản chất của Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự Yêu Thương của Đức Chúa Trời không phải một cảm xúc nhưng là một hành động của Đức Chúa Trời: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Chúa Giê-xu Giáng Sinh là Một Quà Tặng quý báu nhất cho nhân loại phát xuất từ Đức Chúa Trời Yêu Thương. Giăng 3:16 cho biết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Mùa Giáng Sinh về, bạn có cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho bạn Món Quà Yêu Thương là Chúa Cứu Thế Giê-xu không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Đấng con tôn thờ là Đức Chúa Trời yêu thương đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh để chịu chết chuộc tội của con. Xin giúp con luôn nhận biết tình yêu Chúa ban cho con và bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Phi-e-rơ 1-3

 66 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 16, 2022 – Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 16, 2022
Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:10-11

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, một thiên sứ của Chúa đã hiện đến báo tin mừng cho mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Giữa đêm tối tĩnh mịch, hào quang Chúa tỏa sáng làm cho mấy gã chăn chiên sợ hãi. Họ sợ vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng ánh sáng chói lòa giữa đêm khuya, họ sợ vì tưởng rằng tính mạng họ và đàn chiên chủ giao cho giữ đang bị nguy hiểm. Lời đầu tiên thiên sứ nói trấn an mấy người chăn chiên là: “Ðừng sợ chi!” Mùa Giáng Sinh năm nay, thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh bất an và hằng ngày con người phải đối diện với những sự lo lắng, sợ hãi đến từ muôn phía! Cũng như trong đêm giáng sinh đầu tiên, câu giải đáp ngắn gọn cho sự sợ hãi của con người là: “Ðừng sợ, hôm nay Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh!” Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh đem đến sự an bình, vui mừng cho nhân loại. Mục đích Hài Nhi Giê-xu Giáng Sinh là cứu con người ra khỏi tội. Ngài không đến để cứu một người, một dân tộc, nhưng Ngài đến để cứu muôn dân. Đó là Tin Mừng Lớn cho Muôn Dân!

Bạn đã thật sự tiếp nhận Sự Vui Mừng Lớn của Đức Chúa Trời ban cho bạn chưa?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự vui mừng lớn. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong niềm vui mừng lớn khi được Chúa tha thứ hết tội lỗi và không còn sống trong sự sợ hãi, vô vọng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 16: Xin đọc Gia-cơ 1-5
Thứ Bảy December 17: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 1-2
Chúa Nhật December 18: Xin đọc 1 Phi-e-rơ 3-5

 80 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 15, 2022 – Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 15, 2022
Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Trong Đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, có mấy người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10). Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là một sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân vì Ngài là Đấng Cứu Thế. Sự vui mừng của Chúa tiếp tục ở trong lòng những người tin nhận Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Sứ-đồ Phao-lô viết thơ Phi-líp khi ông đang ở trong tù. Hơn 14 lần trong thơ Phi-líp Phao-lô đề cập đến sự vui mừng. Trong Phi-líp 4:4 ông truyền mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Sứ-đồ Phao-lô cho biết muốn liên tục vui mừng trong Chúa thì “chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban cho nhân loại sự vui mừng lớn. Xin Chúa cho con luôn luôn sống vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 11-13

 78 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 14, 2022 – Niềm Vui Bất Tận

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 14, 2022
Niềm Vui Bất Tận

“Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.”
Giăng 16:22 (BD2011)

Trong đêm Chúa Giáng Sinh, thiên sứ phán cùng các người chăn chiên rằng: “ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10).Sự vui mừng được hứa trong đêm Giáng Sinh đầu tiên không phải chỉ là sự vui mừng lớn nhưng cũng là niềm vui bất tận cho những người ở trong Chúa. Khi cái chết đến gần, Chúa Giê-xu muốn niềm vui của các môn đồ không mất đi khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đang cận kề. Chúa đề cập đến hai mối đe dọa chính đối với niềm vui của các môn đồ trong Giăng 16:4–24. Trước tiên, Chúa sẽ rời họ và đi đến với Đức Chúa Cha. Thứ hai, Chúa sắp chết. Cả hai đều có thể phá hoại niềm vui lâu dài của các môn đồ. Trong khi dặn bảo những điều quan trọng sắp xảy đến, Chúa Giê-xu cho môn đồ biết lý do của những lời phán dạy của Chúa: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết trước rằng họ sẽ buồn rầu khi chứng kiến Chúa chết. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đồ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và sự vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được. “Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.” (Giăng 16:22). Chúng ta đang trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Trong thời gian chờ đợi chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, khó khăn. Kinh Thánh cho biết: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Phi-e-rơ 4:17-18).

Bạn có niềm vui lớn và bất tận trong Chúa dù khi gặp những đau khổ trên bước đường theo Chúa không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã đến nơi trần gian, chịu chết vì tội lỗi nhân loại và đã sống lại khải hoàn. Xin Chúa cho con vững bước theo Chúa ngay cả khi ở trong những hoàn cảnh đau buồn vì biết rằng sự thử thách nhẹ và tạm không làm chuyển lay Niềm Vui Bất Tận trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 8-10

 80 total views,  1 views today