Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 9, 2021 – Lời Mời Gọi Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 9, 2021
Lời Mời Gọi Của Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32

 72 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 8, 2021 – Trong Tay Thợ Gốm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 8, 2021
Trong Tay Thợ Gốm

“Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.”
Giê-rê-mi 18:2

Trong Giê-rê-mi chương 18, Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Giê-rê-mi hãy đi đến nhà một người thợ gốm: “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.” (Giê-rê-mi 18:2). Thợ gốm là nghề rất thông dụng với nếp sống người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Khi đến nơi, ông thấy người thợ gốm đang nắn một chiếc bình, nhưng chiếc bình lại bị hư, không theo ý của người thợ, nên người thợ gốm quyết định nắn lại một chiếc bình khác theo ý của mình. Khi tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy hình ảnh đó ông ghi lại “Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy.” (Giê-rê-mi 18:5-6). Trong bối cảnh của câu chuyện, đất sét tượng trưng cho dân Giu-đa, nhưng chúng ta có thể áp dụng cho đời sống cá nhân của chúng ta. Đất sét không có giá trị bao nhiêu, nhưng đất sét sẽ trở thành những vật có giá trị khi được nhào nặn trong bàn tay điêu luyện của người thợ gốm. Chúng ta được ví sánh như đất sét ở trong tay thợ gốm là Đức Chúa Trời. “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Đức Chúa Trời có toàn quyền trên vũ trụ, tất cả dân tộc trên thế giới và trên đời sống chúng ta.

Bạn có thuận phục ở trong tay Thợ Gốm toàn năng, toàn tri, toàn tại là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tạo Dựng nên con. Xin Chúa cho con thuận phục quyền tể trị tối thượng của Chúa trên cuộc đời của con như đất sét ở trong tay người thợ gốm điêu luyện. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28

 73 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 7, 2021 – Thức Ăn Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 7, 2021
Thức Ăn Thuộc Linh

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
Giê-rê-mi 16:15

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của cơ đốc nhân. Lời Chúa là sữa cho tân tín hữu, “Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 2:2 BD2011). Lời Chúa là thức ăn đặc cho cơ đốc nhân trưởng thành như sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:2). Lời Chúa cũng là bánh: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Lời Chúa “ngọt hơn mật ong”. (Thi Thiên 119:103). Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 16:15). Kinh Thánh sử dụng hình ảnh “thức ăn” để cho thấy tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa trở thành một phần của đời sống thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh không phải để học hoặc đọc mà là để được cơ đốc nhân “ăn”. Chúng ta đọc Lời Chúa và tiếp tục “nhai lại” (suy gẫm) ngày và đêm về ý nghĩa và áp dụng những gì chúng ta đã học cho đời sống. Tiên tri Giê-rê-mi “vui mừng hớn hở” khi “ăn nuốt” Lời Chúa.

Bạn có vui mừng hớn hở khi được “ăn” Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh là Lời Ngài. Xin Chúa giúp con ham thích “ăn” Lời Chúa hằng ngày để được trở thành cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 70 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 6, 2021 – Được Chúa Chọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 6, 2021
Được Chúa Chọn

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
Giê-rê-mi 1:4-5

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại kinh nghiệm được Chúa kêu gọi phục vụ Chúa rằng: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết Chúa đã chọn ông từ trong lòng mẹ, “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi.” (Ga-la-ti 1:15). Chữ “biệt riêng” hay “để riêng” có nghĩa là Chúa “thánh hóa” đời sống Tiên-tri Giê-rê-mi và Sứ-đồ Phao-lô để phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa. Tiên-tri Ê-sai cũng cho biết “Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ.” (Ê-sai 49:5). Điều quý báu là tất cả chúng ta đều được Chúa chọn trong Đấng Christ và được thánh hóa để trở nên giống Ngài. “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4). “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:28-30).

Bạn có biết Chúa biết và chọn bạn trước khi sáng thế không? Bạn có biết Chúa cũng tiếp tục thánh hóa bạn để sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã biết con và chọn con từ trong lòng mẹ. Xin Chúa giúp con luôn nhờ Đức Thánh Linh và Lời Ngài để được thánh hóa trở nên giống Chúa Giê-xu và được Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 65 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 3, 2021 – Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 3, 2021
Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.”
Ê-sai 65:24

Sách tiên tri Ê-sai với 66 chương cho chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên là dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng họ đã sống gian tà và dâng của lễ trên núi đồi cho các thần tượng, nên Đức Chúa Trời trách phạt họ về những việc bất khiết họ đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không hoàn toàn hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Đây là hy vọng lớn cho những người Y-sơ-ra-ên trung tín biết thờ phượng Chúa. Chương 64 ghi lại lời cầu nguyện của dân sự nhỏ bé còn sót lại kêu cầu sự giúp đỡ và cứu rỗi của Chúa. Chúa công bố trong chương 65 và 66 những điều kỳ diệu mà Ngài chuẩn bị cho những người công chính vâng lời Chúa và tin cậy Lời Ngài. Chúa hứa sẽ giải cứu, ban sự tha thứ, an ủi và phục hồi “dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 65:23). Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” (Ê-sai 66:13). Khi con người ăn năn tội lỗi, nối lại mối tương giao với Chúa thì những lời cầu nguyện của họ luôn đẹp ý Chúa. Chúa phán, “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24). Cảm tạ Chúa, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có biết sau khi tin nhận Chúa, được nối lại mối tương giao với Chúa, lời cầu nguyện của bạn được Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận vì bạn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh không?

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê–phê–sô 6:18).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 1:20)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của con. Qua sự chết đền tội của Ngài con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con luôn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn để lời cầu nguyện con đẹp ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 3: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13
Thứ Bảy September 4: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 14-16
Chúa Nhật September 5: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 72 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 2, 2021 – Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 2, 2021
Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

“Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!”
Ê-sai 65:1

Ê-sai 63:7 đến 64:12 là lời cầu nguyện của những người Do Thái. Đây là một trong những lời cầu nguyện đẹp và cảm động nhất trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nó dường như không phải là đại diện cho tấm lòng của những người Do Thái lưu vong ở Ba-by-lôn. Chúa nói tấm lòng của dân Do Thái vẫn chưa thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Ê-sai 65:1-2 là sự trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai. Đức Chúa Trời trả lời rằng dân Do Thái kêu cầu Ngài bằng môi miệng nhưng tấm lòng chưa hướng về Ngài. Ngài luôn yêu thương và nhẫn nại với dân Do Thái “Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình.” (Ê-sai 65:2). Ngài cũng hứa cho dân ngoại, mặc dầu chưa kêu cầu danh Chúa nhưng Ngài luôn sẵn sàng trả lời: Ta đây, ta đây! Chúa không phải thay đổi định hướng của Ngài đối với người Do Thái hay với dân ngoại nhưng Ngài luôn lắng nghe lời kêu cầu của tất cả mọi người ăn năn trở lại cùng Chúa. Ê-sai 65:1-2 đã được sứ đồ Phao Lô xác nhận trong Rô-ma 10:11-12: “Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.” Sứ đồ Phao Lô viết tiếp: “Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta.” (Rô-ma 10:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự cứu rỗi cho tất cả những người kêu cầu Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và có tấm lòng ăn năn đi trong ý Chúa, không theo ý riêng mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9

 76 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 1, 2021 – Việc Công Bình Như Áo Nhớp

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 1, 2021
Việc Công Bình Như Áo Nhớp

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”
Ê-sai 64:6

Ê-sai 64 là một lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đó có tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai mở đầu bài cầu nguyện với một ước vọng “Ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.” (Ê-sai 64:1-2). Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho kẻ thù nghịch biết run rẩy trước mặt Chúa và Danh Chúa không bị sỉ nhục, tiên tri Ê-sai được cáo trách là chính ông và dân sự Chúa có nếp sống “ô uế” làm cho Danh Chúa bị khinh thường. Ê-sai và dân sự xưng tội cùng Chúa “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Khi việc “công bình của chúng ta như áo nhớp” thì làm sao Danh Chúa vinh hiển được? Có lẽ nhiều lần chúng ta cầu nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển nhưng nếp sống của chúng ta như “tấm áo nhớp”, chỉ làm vẻ đạo đức bên ngoài nhưng trong lòng thì đầy dẫy tội lỗi xấu xa. Xin Chúa cho chúng ta sống bày tỏ vinh hiển của Chúa như lời Chúa dạy, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có biết Danh Chúa bị sỉ nhục khi bạn sống không vì vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ con vì nhiều lần con làm những điều không vinh hiển Danh Chúa. Xin cho con làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4.

 76 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 31, 2021 – Vùng Dậy và Bừng Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 31, 2021
Vùng Dậy và Bừng Sáng

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”
Ê-sai 60:1

Ê-sai 60:1 tiên báo về Giê-ru-sa-lem sẽ nhận được ánh sáng từ Đức Giê-hô-va. Giê-ru-sa-lem sẽ vùng dậy và bừng sáng! Ánh sáng đời đời không bao giờ chấm dứt “Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.” (Ê-sai 60:19). Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Xa-cha-ri ngợi khen Chúa và nói: “Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.” (Lu-ca 1:78-79). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có sống trong sự sáng của Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta vùng dậy và bừng sáng như lời Chúa dạy “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 3-5.

 74 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 30, 2021 – Thánh Linh và Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 30, 2021
Thánh Linh và Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Ê-sai 59:21

Trong thời của tiên tri Ê-sai, 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, dân sự Y-sơ-ra-ên làm tội lỗi khiến Chúa không thể nhìn và nghe dân sự của Chúa. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Nhưng trong hai câu cuối của Ê-sai 59, Đức Chúa Trời đề cập đến Giao Ước mới. Giao Ước mới đặt nền tảng trên lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa ban niềm hy vọng không những cho người Y-sơ-ra-ên nhưng cho tất cả nhân loại khi Ngài loan báo “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:20). Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trong Giao Ước mới đó Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và Lời của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:21). Cảm tạ Chúa, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta hai ân phước lớn khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh và Lời của Ngài.

Bạn có bước đi bởi Chúa Thánh Linh và nhờ Lời Ngài để được nên thánh không? Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Giao Ước mới của Ngài ban cho nhân loại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi Thánh Linh và nhờ Lời Chúa để càng ngày càng được nên thánh giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 60 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 27, 2021 – Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 27, 2021
Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng phỏng đoán những gì Đức Chúa Trời đang làm hoặc thậm chí “ra lệnh” cho Ngài phải làm theo ý chúng ta. Chúng ta tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh hay ý muốn của chúng ta thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Con người là tạo vật duy nhất giống hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng chúng ta đã phạm tội và luôn có sự suy nghĩ ngược lại đường lối tốt đẹp của Chúa. “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Đường lối Chúa luôn tốt lành cho chúng ta và ở trong kế hoạch vĩnh cửu của Chúa. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là Đấng toàn tri, toàn hảo trong mục đích và kế hoạch của Ngài. Vua Đa-vít đã nhận biết sự quan trọng của tư tưởng Chúa, ông thưa với Chúa “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!” (Thi Thiên 139:12).

Bạn có khiêm nhường bước đi một cách thuận phục trong đường lối tốt lành của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con kiêu ngạo đi theo đường lối riêng của con. Xin Chúa cho con luôn thuận phục theo đường lối và ý tưởng của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48
Thứ Bảy August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50
Chúa Nhật August 29: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 70 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 26, 2021 – Đừng Sợ!

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 26, 2021
Đừng Sợ!

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
Ê-sai 41:10

Trong Kinh Thánh chữ “Đừng Sợ” xuất hiện 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm, cộng thêm một lần cho năm nhuận. Nhưng dù chữ “Đừng Sợ” xuất hiện bao nhiêu lần, chúng ta phải luôn nhớ rằng lời này được phán ra bởi Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ. Ngài là Đấng trấn an con cái Ngài không được sợ hãi, không được nản lòng vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và điều đó là đầy đủ cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng phán thêm “Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:13). Đức tin nơi Lời Ngài là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ở tất cả chúng ta và được cảnh báo rằng nếu chúng ta không tin lời Ngài thì chúng ta không thể làm vui lòng Ngài. Nhưng Chúa nhân từ đối với chúng ta vì Ngài biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Ngài biết rằng sự nghi ngờ và chán nản có thể gây ra bởi rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và vì vậy Ngài thường dùng những lời an ủi của Ngài khích lệ chúng ta và nhấn mạnh lòng nhân từ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự nâng đỡ của Chúa khi ông đang ở trong “sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó”. Ông thuật lại kinh nghiệm này như sau: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 2:9). Rồi ông kết luận: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10b).

Bạn có đang ở trong sự sợ hãi và kinh khiếp không? Xin Chúa cho bạn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời Quyền Năng: Đừng Sợ! Đừng Kinh Khiếp!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng luôn yêu thương, bổ sức và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con được vững an, không sợ hãi, vì biết rằng Ngài ở với con và Ngài là Đức Chúa Trời của con. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44.

 67 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 25, 2021 – Cất Cánh Bay Cao

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 25, 2021
Cất Cánh Bay Cao

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Trong cuộc chiến thuộc linh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa để cất cánh bay cao chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 37-40.

 64 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 24, 2021 – Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 24, 2021
Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

“Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.”
Ê-sai 40:11

Một sự song song giống nhau thật diệu kỳ giữa 66 chương của Ê-sai và 66 sách của Kinh thánh – trong đó mỗi chương trong Ê-sai tương ứng với sách tương đương của nó trong Kinh Thánh. Chủ đề của 39 chương đầu tiên của Ê-sai xoay quanh sự nổi loạn của con người tội lỗi, chống nghịch lại Chúa, bị Đức Chúa Trời đoán phạt như được ghi lại trong 39 sách của Cựu ước. Trong 27 chương còn lại của Ê-sai tương đương với 27 sách của Tân Ước nói đến sự cứu chuộc, sự an ủi, sự tha thứ, ân sủng và vui mừng kết thúc với một trời mới và đất mới. Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài với niềm vui khôn xiết khi danh tính của Đấng Mê-si đã hứa cho Y-sơ-ra-ên xuất hiện một cách rõ ràng. Ê-sai loan báo Vua dân Giu-đa sẽ được sai đến để cứu muôn dân ra khỏi tội. Ê-sai chương 40 là con số tương đương với sách đầu tiên của Tân Ước giới thiệu về Giăng Báp-tít trong câu 3 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!” Những câu kế tiếp loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Đấng Chăn Chiên được Ê-sai tiết lộ đầy đủ đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu khi đến thế gian phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có kinh nghiệm được sự chăm sóc, bồng ẵm của Chúa như người chăn chiên nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước luôn bày tỏ lòng nhân từ của Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin giúp con luôn sống dưới sự chăm sóc và bồng ẵm của Chúa là Đấng Chăn Nhân Từ. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 69 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 16, 2021 – Hãy Kêu Cầu Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 16, 2021
Hãy Kêu Cầu Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 16: Xin đọc Thi Thiên 120-131
Thứ Bảy July 17: Xin đọc Thi Thiên 132-138
Chúa Nhật July 18: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 64 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 15, 2021 – Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 15, 2021
Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

“Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi Thiên 19:8

Trong Thi Thiên 19 và 119, Lời Chúa được mô tả bằng các từ ngữ: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn và mạng lịnh. Luật pháp là toàn bộ ý chỉ của Chúa; chứng cớ là những lời mô tả hay lời chứng về bản chất và ý định của Chúa; giềng mối là những lời giáo huấn, lời dạy rõ ràng, những quy luật của Chúa; điều răn là mệnh lệnh, điều Chúa bảo chúng ta phải làm và mạng lịnh là những phán quyết của Chúa liên quan đến đời sống của con người. Thi Thiên 19:8a cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là giềng mối ngay thẳng của Ngài. “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng” (câu 8a). Những lời dạy dỗ, quy luật bất biến của Chúa rất rõ ràng, ngay thẳng làm cho lòng chúng ta vui mừng khi đọc Lời Ngài. Lời Chúa bao gồm lời hứa chắc chắn của Ngài, vì thế tin cậy vào lời hứa của Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18). Câu 8b cũng cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là điều răn trong sáng của Ngài. “Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa” (câu 8b).

Bạn có vui mừng khi học Lời Chúa không? Bạn có được Thánh Linh qua Lời Chúa thánh hóa đời sống thuộc linh để luôn sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng, là điều răn trong sạch của Ngài. Cầu xin Chúa cho con vui mừng khi học Lời Chúa và mắt thuộc linh được thấy rõ để vâng phục những mạng lịnh tốt lành của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 61 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 14, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 14, 2021
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118.

 55 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 13, 2021 – Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 13, 2021
Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”
1 Sa-mu-ên 16:3b

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời! Khi đọc Lời Chúa và qua sự soi sáng của Thánh Linh chúng ta biết được ý Chúa. Ngày nay, Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Kinh Thánh cũng như Chúa đã phán cùng tiên tri Sa-mu-ên trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên chương 16 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời sai tiên tri Sa-mu-ên đi đến thành Bết-lê-hem xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy đây là một việc nguy hiểm vì ông sợ vua Sau-lơ biết và giết ông. Khi Sa-mu-ên nói điều sợ hãi trong lòng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài phán bảo Sa-mu-ên cứ đi “Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ngươi phải làm”. Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Đức Chúa Trời đi xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy các con lớn của Y-sai thì tưởng là người Chúa chọn. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng Y-sai gọi người con út là Đa-vít đang chăn chiên ngoài đồng trở về thì Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.” (1 Sa-mu-ên 16:12b). Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Sa-mu-ên từng bước một trong sự lựa chọn vị vua theo ý Chúa. Điều quan trọng là Sa-mu-ên đã kiên nhẫn lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời cho đến khi ông biết Đa-vít là người Ngài chọn.

Bạn có kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng Chúa phán qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh soi sáng con khi suy gẫm Lời Chúa. Xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107.

 49 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 12, 2021 – Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 12, 2021
Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu được những điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:13). Người xác thịt không thể hiểu được điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời và còn coi những điều đó là sự rồ dại. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Nếu không nhờ Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu được giá trị của Lời Chúa và thuận phục đi theo ý Ngài, vì “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34). Thánh Linh hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Thánh Linh mới dạy Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu được. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:11).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng bạn để hiểu chân lý và nhận những ơn phước thiêng liêng khi đọc Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con để con được sự khôn ngoan hiểu biết những điều thiêng liêng từ Lời Chúa. Xin giúp con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và hoàn toàn thuận phục theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 101-105.

 54 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 9, 2021 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 9, 2021
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”
Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 9: Xin đọc Thi Thiên 81-87
Thứ Bảy July 10: Xin đọc Thi Thiên 88-91
Chúa Nhật July 11: Xin đọc Thi Thiên 92-100

 56 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 8, 2021 – Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 8, 2021

Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”
Nê-hê-mi 9:3

Lời Chúa có quyền năng cáo trách tội lỗi khiến người đọc ăn năn xưng tội cùng Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi dân Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, trong sách Nê-hê-mi chương 8 cho biết vào ngày mồng 1 tháng 7, thầy tế lễ E-xơ-ra đứng đọc sách Luật Pháp từ rạng đông cho đến trưa cho tất cả dân sự đều nghe. Mỗi ngày họ đều được nghe E-xơ-ra đọc Lời của Đức Chúa Trời (câu 18). Qua đến ngày 24 tháng 7, dân chúng “đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.” (Nê-hê-mi 9:3). Dân sự Chúa sau nhiều năm bị lưu đày sống chung với dân ngoại, xa cách Chúa và Lời Ngài. Bây giờ, khi nghe lại Lời Chúa họ được cáo trách về tội lỗi khiến họ ăn năn và xưng tội cùng Chúa. Những câu Kinh Thánh tiếp theo cho thấy sau khi ăn năn, xưng tội, dân sự lớn tiếng thờ phượng Chúa “Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi.” (Nê-hê-mi 9:5).

Bạn có dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có ăn năn, xưng tội khi đối diện với Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh dùng Lời Chúa cáo trách những điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi xấu xa trong đời sống con để con có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự thờ phượng và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80.

 49 total views,  1 views today