Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 3, 2024 – An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 3, 2024
An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”
Thi Thiên 16:8

Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa chúng ta luôn được an toàn và không hề bị rúng động. Vua Đa-vít kinh nghiệm được sự quý báu này và ông đã tuyên bố sự tập trung không lay chuyển của mình vào Chúa. “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (Thi Thiên 16:8). Trong cuộc sống chúng ta dễ bị phân tâm bởi lo âu, nỗi sợ hãi vì tính cách mong manh không chắc chắn và luôn lay động bởi những cơn bão dồn dập. Lời Chúa hứa: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:1-2). Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ trước khi Ngài chịu chết, chịu chôn, sống lại và thăng thiên: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Hiện nay, Đức Thánh Linh là Đấng Yêu Ủi liên tục ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an thật chỉ có trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6).

Bạn có để tâm trí mình tập trung không lay chuyển vào Chúa Thánh Linh là Đấng đang hiện diện trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho Đức Thánh Linh đang hiện diện trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để được sự bình an thật trong tấm lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 6-7

 90 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 31, 2024 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 31, 2024
Sống Đẹp Lòng Chúa


“Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.”
2 Cô-rinh-tô 5:9

Mục đích cuộc sống của Cơ-đốc-nhân là tôn vinh Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài mãi mãi. Chúng ta tôn vinh Chúa và sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi. “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (2 Cô-rinh-tô 5:9). Chúng ta tôn vinh Chúa trong sự suy nghĩ, lời nói và hành động theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa và kết quả vinh hiển Danh Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín-hữu tại thành Cô-lô-se: “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:9-10).  Chúng ta tận hưởng sự cứu rỗi và sự tương giao mật thiết với Chúa qua sự sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Sống đẹp lòng Chúa là mục tiêu tối cao của một cuộc đời đã được cứu chuộc và biến đổi. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có nếp sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con và cho con thuộc về Chúa. Xin Chúa cho con luôn có nếp sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 31: Xin đọc 2 Sử-ký 34-36
Thứ Bảy June 1: Xin đọc E-xơ-ra 1-2
Chúa Nhật June 2: Xin đọc E-xơ-ra 3-5

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 30, 2024 – Tìm Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 30, 2024
Tìm Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:1

Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được liên kết với Chúa trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Cơ-đốc-nhân được trở thành con của Chúa và bắt đầu một cuộc hành trình đức tin hướng về thiên quốc với tấm lòng “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16a). Thiên quốc hiện nay là nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời với tất cả “quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài” (Ma-thi-ơ 28:18b). Tâm trí và tấm lòng chúng ta hướng về Chúa và tìm kiếm những điều phước hạnh đến từ ngôi ơn phước của Chúa. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ bê trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình hay công việc Chúa muốn chúng ta chu toàn trên đất. Nhưng Chúa muốn chúng ta làm những điều đẹp lòng Chúa, đặt sự ưu tiên vào những công việc có giá trị vĩnh hằng trong vương quốc của Chúa. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hướng tâm trí và tấm lòng của mình vào Chúa Giê-xu và tìm kiếm các sự tốt đẹp có giá trị vĩnh hằng ở trên trời không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và biến đổi đời sống của con. Xin Chúa cho con luôn tìm kiếm những điều quý báu, tốt đẹp, vĩnh cửu ở trên trời là nơi Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 31-33

 83 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 29, 2024 – Chúa Giê-xu Đứng Bên Hữu Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 29, 2024
Chúa Giê-xu Đứng Bên Hữu Đức Chúa Trời

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”
Công-vụ 7:55

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Tân Ước cho biết Chúa Giê-xu sau khi Thăng Thiên Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng đặc biệt trong khi chấp sự Ê-tiên bị sự chống đối dữ dội của những thầy tế lễ, các trưởng lão và nhà thông giáo Do-thái thì Kinh Thánh cho biết Ê-tiên “được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” (Công-vụ 7:55). Kinh Thánh không cho chúng ta biết rõ lý do Chúa Giê-xu thay vì ngồi thì đứng dậy bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng trong bối cảnh của một môn đồ đang trải qua sự bách hại và đối diện với sự chết vì là chứng nhân của Chúa thì sự đứng của Chúa Giê-xu nói lên sự quan tâm của Chúa cho các môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu đứng có thể để chuẩn bị cho sự chào đón linh hồn của chấp sự Ê-tiên nhưng cũng là sự khích lệ cho Ê-tiên vì biết Chúa Giê-xu đang đứng với ông trong lúc trải qua sự bách hại. Chúa Giê-xu hứa sau khi Phục Sinh ”Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b). Chúa Giê-xu cũng phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Bạn có vững lòng khi biết Chúa Giê-xu luôn quan tâm đến bạn trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu luôn ở với con như lời Ngài đã hứa. Xin Chúa cho con luôn can đảm làm chứng nhân cho Chúa dầu phải trải qua những sự chống đối. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 28-30

 65 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 28, 2024 – Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 28, 2024
Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Hê-bơ-rơ 12:2

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra cho nhiều môn đồ thấy trong vòng 40 ngày. Sau đó Chúa đã thăng thiên trở về trời như được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11. Hiện nay Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:2).  Sự việc Chúa thăng thiên trở về trời và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời được chép hơn 100 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Trong thời Cựu Ước các thầy tế lễ liên tục đứng để dâng của tế lễ; Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đã dâng của lễ một lần đủ cả và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. “Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 10:11-12). Không những sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã hoàn tất nhưng Ngài cũng đã sống lại và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” (Hê-bơ-rơ 7:25).

Bạn có vững lòng khi biết Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi con. Ngài đã sống lại và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con. Xin Chúa giúp con vững đức tin nơi Ngài và sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 25-27

 67 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 27, 2024 – Sự Hy Sinh Cao Cả

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 27, 2024
Sự Hy Sinh Cao Cả

“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”
Giăng 15:13

Hôm nay là Memorial Day, lễ Chiến Sĩ Trận Vong, tại Hoa Kỳ. Theo sử liệu, lễ Memorial Day được bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 1868 và chính thức được Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định vào năm 1971 chọn ngày Thứ Hai cuối của tháng 5 hàng năm để tổ chức ngày lễ Momorial Day. Lễ Memorial Day tưởng niệm tất cả các chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trong bất cứ cuộc chiến tranh nào để gìn giữ hòa bình và bảo vệ sự tự do. Sự tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh cho chúng ta là điều đáng nên làm. Chúng ta tri ân những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng để gìn giữ sự bình an, tự do; chúng ta tri ân những anh hùng đức tin đã tận hiến đời sống để đem Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu đến cho nhiều dân tộc chưa biết Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:13). Trong ngày tưởng niệm và tri ân những người hy sinh cho chúng ta, chúng ta cũng tri ân Chúa Giê-xu về sự hy sinh cao cả của Ngài. Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Sự hy-sinh cao cả của Chúa Giê-xu được ghi lại trong thư Rô-ma 5:6-8: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến ơn Chúa để tiếp tục hy sinh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 21-24

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 24, 2024 – Đức Thánh Linh Cầu Thay Cho Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 24, 2024
Đức Thánh Linh Cầu Thay Cho Chúng Ta

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”
Rô-ma 8:26

Chúa Giê-xu phán hứa cùng các môn đồ “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời.” (Giăng 14:16a). Đấng Yên Ủi cũng có nghĩa là Đấng Trợ Giúp, Đấng ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi đau buồn, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để không làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Chúa cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26). Trong sự yếu đuối không biết phải cầu nguyện như thế nào, Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. Nhiều lúc chúng ta trải qua những khổ đau quá lớn, lòng quặn thắt với những “thở than” không nói nên lời; trong những giây phút đó chính Đức Thánh Linh sẽ “cầu khẩn thay cho chúng ta.” Đức Chúa Trời là “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” (Rô-ma 8:27).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn cầu nguyện cho hợp với ý của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để ở cùng con, nâng đỡ con, yên ủi con và hướng dẫn con cầu nguyện theo ý Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cầu thay cho con trong những lúc con yếu đuối, không đủ ngôn từ để diễn đạt nỗi lòng của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 24: Xin đọc 2 Sử-ký 10-13
Thứ Bảy May 25: Xin đọc 2 Sử-ký 14-17
Chúa Nhật May 26: Xin đọc 2 Sử-ký 18-20

 81 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 23, 2024 – Đức Thánh Linh Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 23, 2024
Đức Thánh Linh Soi Sáng

“Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.”
1 Cô-rinh-tô 2:10

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.” (1 Cô-rinh-tô 2:10). Nhờ Chúa Thánh Linh ở trong lòng, chúng ta được Ngài soi sáng khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Trong hành trình đức tin của chúng ta, chúng ta luôn tìm kiếm sự sâu nhiệm của Chúa. Chúng ta mong muốn thông hiểu Lời Chúa và ý chỉ của Ngài. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta bị hạn chế, và chúng ta cảm thấy khó hiểu khi đọc Lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu sự mầu nhiệm của Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy nhờ Chúa Thánh Linh, là vị giáo sư thiêng liêng của chúng ta. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng ta trong khi đọc và nghe Lời Chúa và dẫn dắt chúng ta vào mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng sự mầu nhiệm của Chúa và Lời Ngài để hướng dẫn cuộc sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và sự soi sáng của Đức Thánh Linh để con hiểu được những sự mầu nhiệm của Chúa. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 7-9

 86 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 22, 2024 – Đức Thánh Linh Thánh Hóa Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 22, 2024
Đức Thánh Linh Thánh Hóa Chúng Ta

“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.”
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa và được ấn chứng của Chúa Thánh Linh chúng ta là con của Chúa, Đức Thánh Linh tiếp tục ngự trị trong chúng ta để thánh hóa chúng ta. Thánh hóa là biệt riêng chúng ta ra cho Chúa và biến đổi đời sống chúng ta để được trọn vẹn khi Chúa Giê-xu trở lại. “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Thánh hóa là một tiến trình lâu dài do Chúa Thánh Linh thực hiện trong chúng ta khi chúng ta đầu phục Ngài. Khi chúng ta đầu phục Chúa, vâng lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hành động trong chúng ta và Ngài sẽ thánh hóa tâm trí, cảm xúc, tấm lòng chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. “Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.” (1 Cô-rinh-tô 6:11). Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng ta để ấn chứng và thánh hóa chúng ta cho nên chúng ta nhờ quyền năng Ngài để luôn sống đẹp lòng Chúa. “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:30-32).

Bạn có để Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống mình và nhờ Ngài được thánh hóa đời sống không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để ấn chứng và thánh hóa đời sống con. Xin Chúa cho con luôn đầu phục Chúa, vâng theo lời Ngài để được Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 4-6

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 21, 2024 – Đức Thánh Linh Ấn Chứng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 21, 2024
Đức Thánh Linh Ấn Chứng Chúng Ta

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 8:16

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đồng công trong công cuộc sáng tạo. Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Còn nhiều công tác lớn lao khác nữa của Đức Thánh Linh nhưng đặc biệt Đức Thánh Linh có mối liên hệ mật thiết với những người tin vào Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh xác chứng những ai tin nhận Chúa Giê-xu là con cái Đức Chúa Trời. “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:16). Đức Thánh Linh không những xác nhận chúng ta là con của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh cũng ấn chứng sự cứu rỗi chắc chắn của chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu. “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.” (Ê-phê-sô 1:13). Sự ấn chứng chắc chắn về sự cứu rỗi cất bỏ sự sợ hãi và nghi ngờ trong những người tin nhận Chúa, thay vào đó là sự bình an và vững tin vào Chúa. Không những chúng ta là con của Đức Chúa Trời nhưng hơn thế nữa chúng ta đồng kế tự với Chúa Giê-xu. “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ.” (Rô-ma 8:17a).

Bạn có vững lòng khi biết sự cứu rỗi của bạn trong Chúa Giê-xu được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu và được sự ấn chứng chắc chắn của Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho con vững lòng, vui mừng vì được là con của Đức Chúa Trời và cho con tiếp tục sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 1-3

 84 total views