Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 20, 2021 – Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 20, 2021
Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

“Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.”
Ê-xê-chi-ên 3:7

Tương tự như Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên đã được Chúa kêu gọi trở thành một thầy tế lễ phụng sự Ngài như một tiên tri. Ê-xê-chi-ên đã bị lưu đày chung với những người Do Thái qua Ba-by-lôn, trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên đã quở trách tội lỗi dân Do Thái và vạch trần tội thờ hình tượng của họ, đồng thời ông cũng tiết lộ cho họ biết về tương lai vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Công việc rao truyền Lời Chúa không phải dễ, ngay cả khi nói sự thật của Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi đã đổ nhiều nước mắt cho dân Do Thái, tiên tri Ê-xê-chi-ên ở giữa dân sự của Chúa nhưng lòng tràn đầy ưu tư (Ê-xê-chi-ên 3:15). Chúa đã báo trước cùng Ê-xê-chi-ên về sự cứng đầu (cứng trán), cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên. “Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.” (Ê-xê-chi-ên 3:7). Chúa phán, dân Do Thái không nghe Ê-xê-chi-ên vì họ không muốn nghe Chúa! Chúa tiếp tục phán cùng Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy.” (Ê-xê-chi-ên 3:10-11).

Xin Chúa cho chúng ta đã có lẽ thật của Lời Chúa thì trung thành rao truyền lẽ thật của Ngài. Cảm tạ Chúa, có nhiều người sẽ nghe và làm theo Lời Chúa, nhưng cũng sẽ có nhiều người, ngay cả những người đã biết Chúa như dân Y-sơ-ra-ên, khi nghe Lời Chúa thì cố tình “cứng đầu” không hiểu, hoặc nếu có hiểu đi chăng nữa thì “cứng lòng” không chịu làm theo. Xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương, kiên nhẫn rao truyền Lời Chúa như lời khuyên của Sứ-đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (2 Ti-mô-thê 4:2).

Dầu biết rằng phải đối diện với những khó khăn, chống đối, bạn có trung thành rao truyền Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con Lời Chúa. Xin Chúa cho con vâng phục mạng lệnh của Chúa trong sự trung thành rao truyền Lời Chúa. Xin Chúa cho những người nghe Lời Chúa trí được mở ra, lòng được tan vỡ để nghe và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 17, 2021 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 17, 2021
Đức Chúa Trời Thành Tín

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca-Thương 3:23

Tiên tri Giê-rê-mi đã viết sách Ca Thương trong một thời điểm đau buồn của Nước Giu-đa, khi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại một thời rơi vào tay Ba-by-lôn, khoảng năm 586 trước Công Nguyên. Sách Ca Thương mô tả nỗi thống khổ lớn lao nhưng cũng đầy tràn niềm hy vọng trong 5 chương theo thể thơ văn. Chủ đề chính của sách là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của Giu-đa cũng như lòng thương xót của Ngài đối với dân sự Ngài. Những dòng thơ trong sách Ca Thương chứa đựng “những lời than thở” hay “những tiếng khóc lớn” cho Giê-ru-sa-lem với nhiều biểu hiện của nỗi thống khổ và đau đớn. Nhưng trong chương 3, ngay giữa sách Ca Thương, lóe lên niềm tin vững chãi và hy vọng tràn đầy. Giọng điệu của Giê-rê-mi thay đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng trong Ca thương 3:21: “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong.” Từ câu này và những câu tiếp theo, Giê-rê-mi khẳng định, ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và sẽ không bỏ rơi dân Ngài mãi mãi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-Thương 3:22-23). Hy vọng của Giê-rê-mi và dân sự Chúa không dựa vào thời cuộc bấp bênh, con người tráo trở, nhưng đặt vào Đức Chúa Trời Thành Tín là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm thấy tươi mới, hy vọng vì bạn biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa dù đang trải qua những giông tố, mây mù trong cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Thứ Bảy September 18: Xin đọc Da-ni-ên 10-12
Chúa Nhật September 19: Xin đọc Ô-sê 1-6

 60 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 16, 2021 – Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 16, 2021
Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

“Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?”
Giê-rê-mi 32:27

Trong khi tiên tri Giê-rê-mi đang ở trong tù và người Canh-đê của Ba-by-lôn chuẩn bị chiếm thành Giê-ru-sa-lem thì Giê-rê-mi được Chúa phán hãy mua ruộng đất của người bà con. Thật là một nghịch lý nhưng Giê-rê-mi bởi đức tin mua ruộng đất vì ông tin vào lời hứa của Chúa sẽ cho dân Do Thái được trở về sau 70 năm bị tù đày tại Ba-by-lôn.  Khi đã nhận được tờ khế đất thì Giê-rê-mi cầu nguyện: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17). Mặc dù Giê-rê-mi tin “chẳng có sự gì là khó quá cho Chúa” nhưng khi nhìn dân Canh-đê đang tràn vào thành Giê-ru-sa-lem thì lòng ông bắt đầu dao động. Giê-rê-mi thưa cùng Chúa: “Mà kìa, thành đã nộp trong tay người Canh-đê!” (Giê-rê-mi 32:25). Chúa liền phán cùng Giê-rê-mi như vầy: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27). Giống như Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 14:22-36, tin rằng Chúa cho ông đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giê-xu, nhưng khi thấy gió thổi thì sợ hãi hòng sụp xuống nước. Phi-e-rơ “la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy Phi-e-rơ.” (Ma-thi-ơ 14:30-31).

Bạn có hoàn toàn tin rằng chẳng có sự gì khó quá cho Chúa không? Bạn đặt đức tin vào đâu khi thấy khó khăn, hoạn nạn, sóng gió đang ùa đến trong đời sống bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng. Chẳng có sự gì khó quá cho Chúa. Xin Chúa giúp con không hoài nghi nhưng luôn đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài mặc dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6.

 61 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 15, 2021 – Tình Yêu Thương Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 15, 2021
Tình Yêu Thương Đời Đời

“Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”
Giê-rê-mi 31:3b

Dân Do Thái đang bị lưu đày khốn khó tại Ba-by-lôn. Trong hoàn cảnh đầy hoạn nạn đó, Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi dân sự Chúa ăn năn và quay trở về cùng Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài. Giê-rê-mi cho dân Do Thái biết Đức Chúa Trời đã phán: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” (Giê-rê-mi 31:3b). Dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội và nhiều lần không vâng phục Chúa nhưng tình yêu đời đời của Chúa dành cho họ không bao giờ thay đổi. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời luôn yêu thương tuyển dân Y-sơ-ra-ên và dùng sự nhân từ cứu họ khỏi kẻ thù. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ca tụng Chúa vì Ngài cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô “Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13). Cảm tạ Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu đời đời, vĩnh cửu, vô điều kiện vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu đời đời của Chúa bày tỏ khi Ngài sai chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Tình yêu đời đời của Chúa được Sứ đồ Giăng xác định “Ngài đã yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1b).

Đức Chúa Trời yêu bạn với tình yêu đời đời của Ngài, bạn cảm nhận thế nào và có hứa nguyện gì với Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã và đang yêu con với tình yêu đời đời của Ngài. Xin Chúa cho con luôn cảm nhận được tình yêu đời đời của Chúa dành cho con để con tiếp tục kính yêu Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người lân cận. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 14, 2021 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 14, 2021
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Khi dân Do Thái bị lưu đày qua Ba-by-lôn Chúa hứa sẽ cho họ hồi hương sau 70 năm. “Vì Chúa phán thế này, Khi thời hạn bảy mươi năm bị lưu đày ở Ba-by-lôn mãn, Ta sẽ thăm viếng các ngươi. Ta sẽ làm thành lời Ta đã hứa với các ngươi, và Ta sẽ đem các ngươi trở về xứ này. Chúa phán: Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:10-11 BD2011). Chúa hứa cho dân Do Thái một tương lai tốt đẹp và phước hạnh nhưng không phải vì vậy mà dân sự Chúa cứ đi theo đường riêng, hướng lòng về những thần tượng. Ngược lại, lời hứa của Chúa có tác dụng đem lòng dân Do Thái trở lại tìm kiếm Chúa. Chúa phán: “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:12-13). Kinh Thánh có nhiều lời hứa của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. Chúng ta không đọc Kinh Thánh để tìm lời hứa của Chúa, nhưng chúng ta đọc Lời Chúa để tìm kiếm chính Chúa là Đấng ban lời hứa. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Ma-thi-ơ 5-7, Chúa đã dạy dỗ và hứa ban phước cho môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu hứa sẽ chăm sóc con cái Ngài, ban cho chúng ta đầy đủ những nhu cầu thiết yếu. Chúa phán đừng lo lắng và tìm kiếm thức ăn và đồ mặc, “Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:32-33). Chúa khuyên Cơ-đốc-nhân, trên hết tất cả, hãy tìm kiếm chính Chúa. Những câu tiếp theo trong đoạn 7 Chúa hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8).

Bạn đang tìm kiếm lời hứa của Chúa hay hết lòng tìm kiếm chính Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa ban nhiều lời hứa và chương trình tốt đẹp cho đời sống con. Xin Chúa cho con hết lòng tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin vào Đấng ban lời hứa cho con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 13, 2021 – Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 13, 2021
Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

“Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.”
Giê-rê-mi 29:7

Một số người Do Thái đã bị đưa sang Ba-by-lôn khi nước Giu-đa và thành Giê-rê-sa-lem bị chiếm đóng. Trong khi bị lưu vong họ rất buồn bã và nhớ về Giê-ru-sa-lem. Sự buồn thảm của đoàn dân lưu đày Do Thái được ghi lại trong Thi Thiên 137. “Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.” (Thi Thiên 137:1). Trong khi không biết tương lai sẽ như thế nào, họ nhận được bức thư của tiên tri Giê-rê-mi từ Giê-ru-sa-lem gửi đến. Nội dung của bức thư được ghi lại trong Giê-rê-mi 29 cho dân Do Thái biết chính Đức Chúa Trời đã khiến họ bị lưu đày qua Ba-by-lôn (câu 4). Đức Chúa Trời qua tiên tri Giê-rê-mi phán cùng dân Do Thái trong khi chờ đợi trở về Giê-ru-sa-lem hãy định cư ở Ba-by-lôn, xây nhà, kết hôn và gia tăng nhiều thêm (câu 5-6) và “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.” (Giê-rê-mi 29:7). Có lẽ người Do Thái chưa hiểu thấu lời tuyên dạy của Chúa cho nên Chúa phán: “Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:11 BD2011).

Lời phán của Chúa cho dân Do Thái đang trông mong trở về Si-ôn cũng là lời phán của Chúa cho chúng ta khi đang trông chờ Ngày Trở Lại của Chúa để ban cho dân sự Ngài một Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21-22). Tất cả cơ đốc nhân đều là “kẻ khách và bộ hành trên đất.” (Hê-bơ-rơ 11:13b). Trong chương trình của Chúa chúng ta tiếp tục “an cư lập nghiệp” tại nơi Chúa đặt để và cầu nguyện cho sự bình an của nơi chúng ta sinh sống vì chúng ta tùy thuộc vào sự bình an của nơi chúng ta cư ngụ.

Bạn có cầu nguyện xin Chúa ban sự bình an cho thành phố và đất nước bạn đang cư ngụ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa cho con được có nơi cư ngụ trong khi đang là “bộ hành trên đất”. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa và cầu nguyện sự bình an cho thành phố và đất nước con đang sinh sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 10, 2021 – Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 10, 2021
Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

“Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.”
Giê-rê-mi 9:1

Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là Tiên Tri Than Khóc vì tấm lòng ông đau xót cho dân tộc ông, một dân tộc đang sống xa cách Chúa và đang đối diện với những hoạn nạn lớn. Giê-rê-mi thổn thức “Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! …khóc suốt ngày đêm.” (Giê-rê-mi 9:1). Giê-rê-mi tiếp tục nói: “Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng.” (Giê-rê-mi 9:10a) và như lời một bài thơ ông thốt lên “Bảo cho chúng nó điều nầy, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi.” (Giê-rê-mi 14:17). Ông luôn nhỏ những giọt nước mắt cho dân tộc mình. Giê-rê-mi khóc đến nỗi Chúa đã khuyên ông đừng khóc nhiều như vậy: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng; chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 31:16). Qua lời cầu nguyện trong nước mắt, Chúa đã trả lời và đem những phu tù trở về. Hơn thế nữa Chúa cũng ban cho dân sự Ngài một giao ước mới. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” (Giê-rê-mi 31:33).

Bạn có đổ những giọt nước mắt để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam không? Bạn có cầu nguyện thiết tha xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn và nhiều người Việt Nam ở khắp mọi nơi được trở lại thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng yêu thương của Chúa mặc dù con người luôn chối bỏ và chống nghịch lại Chúa. Xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn. Xin Chúa cho nhiều người Việt Nam trong Nước và ở hải ngoại được ăn năn trở lại tin nhận Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Thứ Bảy September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39
Chúa Nhật September 12: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 9, 2021 – Lời Mời Gọi Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 9, 2021
Lời Mời Gọi Của Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 8, 2021 – Trong Tay Thợ Gốm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 8, 2021
Trong Tay Thợ Gốm

“Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.”
Giê-rê-mi 18:2

Trong Giê-rê-mi chương 18, Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Giê-rê-mi hãy đi đến nhà một người thợ gốm: “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.” (Giê-rê-mi 18:2). Thợ gốm là nghề rất thông dụng với nếp sống người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Khi đến nơi, ông thấy người thợ gốm đang nắn một chiếc bình, nhưng chiếc bình lại bị hư, không theo ý của người thợ, nên người thợ gốm quyết định nắn lại một chiếc bình khác theo ý của mình. Khi tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy hình ảnh đó ông ghi lại “Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy.” (Giê-rê-mi 18:5-6). Trong bối cảnh của câu chuyện, đất sét tượng trưng cho dân Giu-đa, nhưng chúng ta có thể áp dụng cho đời sống cá nhân của chúng ta. Đất sét không có giá trị bao nhiêu, nhưng đất sét sẽ trở thành những vật có giá trị khi được nhào nặn trong bàn tay điêu luyện của người thợ gốm. Chúng ta được ví sánh như đất sét ở trong tay thợ gốm là Đức Chúa Trời. “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Đức Chúa Trời có toàn quyền trên vũ trụ, tất cả dân tộc trên thế giới và trên đời sống chúng ta.

Bạn có thuận phục ở trong tay Thợ Gốm toàn năng, toàn tri, toàn tại là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tạo Dựng nên con. Xin Chúa cho con thuận phục quyền tể trị tối thượng của Chúa trên cuộc đời của con như đất sét ở trong tay người thợ gốm điêu luyện. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 7, 2021 – Thức Ăn Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 7, 2021
Thức Ăn Thuộc Linh

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
Giê-rê-mi 16:15

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của cơ đốc nhân. Lời Chúa là sữa cho tân tín hữu, “Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 2:2 BD2011). Lời Chúa là thức ăn đặc cho cơ đốc nhân trưởng thành như sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:2). Lời Chúa cũng là bánh: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Lời Chúa “ngọt hơn mật ong”. (Thi Thiên 119:103). Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 16:15). Kinh Thánh sử dụng hình ảnh “thức ăn” để cho thấy tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa trở thành một phần của đời sống thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh không phải để học hoặc đọc mà là để được cơ đốc nhân “ăn”. Chúng ta đọc Lời Chúa và tiếp tục “nhai lại” (suy gẫm) ngày và đêm về ý nghĩa và áp dụng những gì chúng ta đã học cho đời sống. Tiên tri Giê-rê-mi “vui mừng hớn hở” khi “ăn nuốt” Lời Chúa.

Bạn có vui mừng hớn hở khi được “ăn” Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh là Lời Ngài. Xin Chúa giúp con ham thích “ăn” Lời Chúa hằng ngày để được trở thành cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 61 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 6, 2021 – Được Chúa Chọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 6, 2021
Được Chúa Chọn

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
Giê-rê-mi 1:4-5

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại kinh nghiệm được Chúa kêu gọi phục vụ Chúa rằng: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết Chúa đã chọn ông từ trong lòng mẹ, “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi.” (Ga-la-ti 1:15). Chữ “biệt riêng” hay “để riêng” có nghĩa là Chúa “thánh hóa” đời sống Tiên-tri Giê-rê-mi và Sứ-đồ Phao-lô để phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa. Tiên-tri Ê-sai cũng cho biết “Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ.” (Ê-sai 49:5). Điều quý báu là tất cả chúng ta đều được Chúa chọn trong Đấng Christ và được thánh hóa để trở nên giống Ngài. “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4). “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:28-30).

Bạn có biết Chúa biết và chọn bạn trước khi sáng thế không? Bạn có biết Chúa cũng tiếp tục thánh hóa bạn để sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã biết con và chọn con từ trong lòng mẹ. Xin Chúa giúp con luôn nhờ Đức Thánh Linh và Lời Ngài để được thánh hóa trở nên giống Chúa Giê-xu và được Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 56 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 3, 2021 – Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 3, 2021
Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.”
Ê-sai 65:24

Sách tiên tri Ê-sai với 66 chương cho chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên là dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng họ đã sống gian tà và dâng của lễ trên núi đồi cho các thần tượng, nên Đức Chúa Trời trách phạt họ về những việc bất khiết họ đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không hoàn toàn hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Đây là hy vọng lớn cho những người Y-sơ-ra-ên trung tín biết thờ phượng Chúa. Chương 64 ghi lại lời cầu nguyện của dân sự nhỏ bé còn sót lại kêu cầu sự giúp đỡ và cứu rỗi của Chúa. Chúa công bố trong chương 65 và 66 những điều kỳ diệu mà Ngài chuẩn bị cho những người công chính vâng lời Chúa và tin cậy Lời Ngài. Chúa hứa sẽ giải cứu, ban sự tha thứ, an ủi và phục hồi “dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 65:23). Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” (Ê-sai 66:13). Khi con người ăn năn tội lỗi, nối lại mối tương giao với Chúa thì những lời cầu nguyện của họ luôn đẹp ý Chúa. Chúa phán, “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24). Cảm tạ Chúa, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có biết sau khi tin nhận Chúa, được nối lại mối tương giao với Chúa, lời cầu nguyện của bạn được Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận vì bạn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh không?

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê–phê–sô 6:18).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 1:20)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của con. Qua sự chết đền tội của Ngài con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con luôn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn để lời cầu nguyện con đẹp ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 3: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13
Thứ Bảy September 4: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 14-16
Chúa Nhật September 5: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 2, 2021 – Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 2, 2021
Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

“Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!”
Ê-sai 65:1

Ê-sai 63:7 đến 64:12 là lời cầu nguyện của những người Do Thái. Đây là một trong những lời cầu nguyện đẹp và cảm động nhất trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nó dường như không phải là đại diện cho tấm lòng của những người Do Thái lưu vong ở Ba-by-lôn. Chúa nói tấm lòng của dân Do Thái vẫn chưa thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Ê-sai 65:1-2 là sự trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai. Đức Chúa Trời trả lời rằng dân Do Thái kêu cầu Ngài bằng môi miệng nhưng tấm lòng chưa hướng về Ngài. Ngài luôn yêu thương và nhẫn nại với dân Do Thái “Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình.” (Ê-sai 65:2). Ngài cũng hứa cho dân ngoại, mặc dầu chưa kêu cầu danh Chúa nhưng Ngài luôn sẵn sàng trả lời: Ta đây, ta đây! Chúa không phải thay đổi định hướng của Ngài đối với người Do Thái hay với dân ngoại nhưng Ngài luôn lắng nghe lời kêu cầu của tất cả mọi người ăn năn trở lại cùng Chúa. Ê-sai 65:1-2 đã được sứ đồ Phao Lô xác nhận trong Rô-ma 10:11-12: “Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.” Sứ đồ Phao Lô viết tiếp: “Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta.” (Rô-ma 10:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự cứu rỗi cho tất cả những người kêu cầu Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và có tấm lòng ăn năn đi trong ý Chúa, không theo ý riêng mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 1, 2021 – Việc Công Bình Như Áo Nhớp

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 1, 2021
Việc Công Bình Như Áo Nhớp

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”
Ê-sai 64:6

Ê-sai 64 là một lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đó có tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai mở đầu bài cầu nguyện với một ước vọng “Ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.” (Ê-sai 64:1-2). Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho kẻ thù nghịch biết run rẩy trước mặt Chúa và Danh Chúa không bị sỉ nhục, tiên tri Ê-sai được cáo trách là chính ông và dân sự Chúa có nếp sống “ô uế” làm cho Danh Chúa bị khinh thường. Ê-sai và dân sự xưng tội cùng Chúa “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Khi việc “công bình của chúng ta như áo nhớp” thì làm sao Danh Chúa vinh hiển được? Có lẽ nhiều lần chúng ta cầu nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển nhưng nếp sống của chúng ta như “tấm áo nhớp”, chỉ làm vẻ đạo đức bên ngoài nhưng trong lòng thì đầy dẫy tội lỗi xấu xa. Xin Chúa cho chúng ta sống bày tỏ vinh hiển của Chúa như lời Chúa dạy, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có biết Danh Chúa bị sỉ nhục khi bạn sống không vì vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ con vì nhiều lần con làm những điều không vinh hiển Danh Chúa. Xin cho con làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4.

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 31, 2021 – Vùng Dậy và Bừng Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 31, 2021
Vùng Dậy và Bừng Sáng

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”
Ê-sai 60:1

Ê-sai 60:1 tiên báo về Giê-ru-sa-lem sẽ nhận được ánh sáng từ Đức Giê-hô-va. Giê-ru-sa-lem sẽ vùng dậy và bừng sáng! Ánh sáng đời đời không bao giờ chấm dứt “Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.” (Ê-sai 60:19). Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Xa-cha-ri ngợi khen Chúa và nói: “Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.” (Lu-ca 1:78-79). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có sống trong sự sáng của Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta vùng dậy và bừng sáng như lời Chúa dạy “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 3-5.

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 30, 2021 – Thánh Linh và Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 30, 2021
Thánh Linh và Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Ê-sai 59:21

Trong thời của tiên tri Ê-sai, 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, dân sự Y-sơ-ra-ên làm tội lỗi khiến Chúa không thể nhìn và nghe dân sự của Chúa. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Nhưng trong hai câu cuối của Ê-sai 59, Đức Chúa Trời đề cập đến Giao Ước mới. Giao Ước mới đặt nền tảng trên lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa ban niềm hy vọng không những cho người Y-sơ-ra-ên nhưng cho tất cả nhân loại khi Ngài loan báo “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:20). Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trong Giao Ước mới đó Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và Lời của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:21). Cảm tạ Chúa, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta hai ân phước lớn khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh và Lời của Ngài.

Bạn có bước đi bởi Chúa Thánh Linh và nhờ Lời Ngài để được nên thánh không? Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Giao Ước mới của Ngài ban cho nhân loại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi Thánh Linh và nhờ Lời Chúa để càng ngày càng được nên thánh giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 27, 2021 – Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 27, 2021
Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng phỏng đoán những gì Đức Chúa Trời đang làm hoặc thậm chí “ra lệnh” cho Ngài phải làm theo ý chúng ta. Chúng ta tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh hay ý muốn của chúng ta thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Con người là tạo vật duy nhất giống hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng chúng ta đã phạm tội và luôn có sự suy nghĩ ngược lại đường lối tốt đẹp của Chúa. “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Đường lối Chúa luôn tốt lành cho chúng ta và ở trong kế hoạch vĩnh cửu của Chúa. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là Đấng toàn tri, toàn hảo trong mục đích và kế hoạch của Ngài. Vua Đa-vít đã nhận biết sự quan trọng của tư tưởng Chúa, ông thưa với Chúa “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!” (Thi Thiên 139:12).

Bạn có khiêm nhường bước đi một cách thuận phục trong đường lối tốt lành của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con kiêu ngạo đi theo đường lối riêng của con. Xin Chúa cho con luôn thuận phục theo đường lối và ý tưởng của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48
Thứ Bảy August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50
Chúa Nhật August 29: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 26, 2021 – Đừng Sợ!

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 26, 2021
Đừng Sợ!

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
Ê-sai 41:10

Trong Kinh Thánh chữ “Đừng Sợ” xuất hiện 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm, cộng thêm một lần cho năm nhuận. Nhưng dù chữ “Đừng Sợ” xuất hiện bao nhiêu lần, chúng ta phải luôn nhớ rằng lời này được phán ra bởi Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ. Ngài là Đấng trấn an con cái Ngài không được sợ hãi, không được nản lòng vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và điều đó là đầy đủ cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng phán thêm “Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:13). Đức tin nơi Lời Ngài là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ở tất cả chúng ta và được cảnh báo rằng nếu chúng ta không tin lời Ngài thì chúng ta không thể làm vui lòng Ngài. Nhưng Chúa nhân từ đối với chúng ta vì Ngài biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Ngài biết rằng sự nghi ngờ và chán nản có thể gây ra bởi rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và vì vậy Ngài thường dùng những lời an ủi của Ngài khích lệ chúng ta và nhấn mạnh lòng nhân từ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự nâng đỡ của Chúa khi ông đang ở trong “sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó”. Ông thuật lại kinh nghiệm này như sau: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 2:9). Rồi ông kết luận: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10b).

Bạn có đang ở trong sự sợ hãi và kinh khiếp không? Xin Chúa cho bạn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời Quyền Năng: Đừng Sợ! Đừng Kinh Khiếp!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng luôn yêu thương, bổ sức và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con được vững an, không sợ hãi, vì biết rằng Ngài ở với con và Ngài là Đức Chúa Trời của con. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44.

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 25, 2021 – Cất Cánh Bay Cao

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 25, 2021
Cất Cánh Bay Cao

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Trong cuộc chiến thuộc linh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa để cất cánh bay cao chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 37-40.

 54 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 24, 2021 – Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 24, 2021
Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

“Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.”
Ê-sai 40:11

Một sự song song giống nhau thật diệu kỳ giữa 66 chương của Ê-sai và 66 sách của Kinh thánh – trong đó mỗi chương trong Ê-sai tương ứng với sách tương đương của nó trong Kinh Thánh. Chủ đề của 39 chương đầu tiên của Ê-sai xoay quanh sự nổi loạn của con người tội lỗi, chống nghịch lại Chúa, bị Đức Chúa Trời đoán phạt như được ghi lại trong 39 sách của Cựu ước. Trong 27 chương còn lại của Ê-sai tương đương với 27 sách của Tân Ước nói đến sự cứu chuộc, sự an ủi, sự tha thứ, ân sủng và vui mừng kết thúc với một trời mới và đất mới. Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài với niềm vui khôn xiết khi danh tính của Đấng Mê-si đã hứa cho Y-sơ-ra-ên xuất hiện một cách rõ ràng. Ê-sai loan báo Vua dân Giu-đa sẽ được sai đến để cứu muôn dân ra khỏi tội. Ê-sai chương 40 là con số tương đương với sách đầu tiên của Tân Ước giới thiệu về Giăng Báp-tít trong câu 3 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!” Những câu kế tiếp loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Đấng Chăn Chiên được Ê-sai tiết lộ đầy đủ đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu khi đến thế gian phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có kinh nghiệm được sự chăm sóc, bồng ẵm của Chúa như người chăn chiên nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước luôn bày tỏ lòng nhân từ của Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin giúp con luôn sống dưới sự chăm sóc và bồng ẵm của Chúa là Đấng Chăn Nhân Từ. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 56 total views