Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 16, 2023 – Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 16, 2023
Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.”

Thi Thiên 9:1-2

Thi Thiên 9 do vua Đa-vít làm để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Bắt đầu, vua Đa-vít đã xác nhận đây là lời cảm tạ của chính cá nhân ông “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Vua Đa-vít không nói “dân sự Chúa hết lòng cảm tạ Chúa” vì ông không biết được bên trong tấm lòng của những người khác. Vua Đa-vít chỉ biết tấm lòng của chính ông và ông mạnh dạn nói “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Tất cả con người của vua Đa-vít dốc đổ ra cảm tạ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho chúng ta ba điều có thể thực hành để cảm tạ Chúa. Trước hết, vua Đa-vít nhớ lại những công việc lạ lùng của Chúa và ông nói ra cho những người khác cùng biết. Kế đến, vua Đa-vít tận hưởng niềm vui nơi Chúa. Và điều sau cùng, vua Đa-vít ca tụng danh của Chúa. Những điều vua Đa-vít thực hành để cảm tạ Chúa cũng là những mạng lệnh được nhắc đến trong Tân Ước khi nói đến sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô khuyên “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp và cho tất cả Cơ-đốc-nhân “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7).

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa qua sự bày tỏ công việc Chúa làm trong đời sống bạn cho người chung quanh biết không? Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không? Bạn có hết lòng ca tụng Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và đang biến đổi đời sống con để trở nên giống Con Ngài là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn hết lòng cảm tạ Chúa, sống vui mừng trong Chúa và ca hát ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 20-22

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 15, 2023 – Cảm Tạ Chúa Về Những Điều Mình Có

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 15, 2023
Cảm Tạ Chúa Về Những Điều Mình Có

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Hê-bơ-rơ 13:5

Chúng ta chỉ có thể ngợi khen và cảm tạ Chúa luôn luôn khi chúng ta có sự thỏa lòng trong Chúa. Thư Hê-bơ-rơ 13:5 khuyên chúng ta chớ tham tiền nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Lòng tham muốn tiền bạc thường vô giới hạn đã khiến vô số người sa ngã. “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:10). Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng sự tham hay yêu tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Vì mong muốn kiếm nhiều tiền khiến con người trở thành tham lam. Kinh Thánh nói người tham lam là người thờ hình tượng: “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Sự tham lam tiền bạc làm cho con người bồn chồn, bất an và luôn luôn không thỏa lòng về những điều Chúa ban cho mình. Sự không thỏa lòng luôn chiếm ngự tâm tư ý tưởng chúng ta làm tắt đi sự ngợi khen và cảm tạ Chúa dẫn đến sự thờ hình tượng là tiền bạc. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 6:24 “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn (tiền của) nữa.”  Tiền của hay bất cứ điều gì trên thế gian không đem đến cho chúng ta sự vững an. Sự bình an thỏa lòng chỉ có được trong Đức Chúa Trời là Đấng hứa với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Bạn có thỏa lòng trong Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ lìa bạn và bỏ bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hứa không lìa con, không bỏ con. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 17-19

 38 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 14, 2023 – Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 14, 2023
Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

“Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.”

Thi Thiên 26:7 (BD2011)

Thi-thiên 26 nói lên nỗi khổ tâm của vua Đa-vít vì ông đang đối diện với một xã hội đầy tội ác và bất công. Vua Đa-vít bày tỏ rằng ông không giống như những người tội lỗi ở chung quanh ông, vì ông “không ngồi chung cùng người dối trá, chẳng đi với kẻ giả hình, ghét bọn làm ác, chẳng ngồi chung với kẻ dữ” (Thi Thiên 26:4-5). Mặc dầu xã hội đầy dẫy sự gian ác và những người chung quanh sống trong sự băng hoại, vua Đa-vít xác định “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài.” (Thi Thiên 26:6). Vua Đa-vít không dự phần vào những điều tội lỗi của thế gian và ông cũng mạnh dạn tuyên bố “Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.” (Thi Thiên 26:7). Xin Chúa cho chúng ta theo gương của vua Đa-vít tiếp tục lớn tiếng tạ ơn Chúa và ngợi khen những việc kỳ diệu của Chúa. Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 26 với lời hứa nguyện: “Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” (Thi Thiên 26:12).

Bạn có luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa và lớn tiếng tạ ơn Chúa trước mặt mọi người không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có ánh sáng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa, không ngồi chung với những kẻ dữ và luôn lớn tiếng tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 14-16

 30 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 13, 2023 – Cảm Tạ Chúa Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 13, 2023
Cảm Tạ Chúa Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Thi Thiên 136:1

Thi Thiên 136 có 26 câu và phần cuối của mỗi câu đều lặp lại cụm từ “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Tác giả Thi Thiên 136 ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhiều lý do nhưng lý do chính yếu tác giả muốn nhấn mạnh là “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Sự nhân từ hay tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời vì “Chúa là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu trường tồn bất diệt. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là Tình Yêu Hành Động. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). Thi Thiên 136 kêu gọi “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va” trong 3 câu đầu và câu cuối với 4 điểm: Vì Chúa là Đấng Tốt Lành, là Đấng Cao Trọng hơn các thần, các chúa của thế gian và là Đức Chúa Trời của các từng trời. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu Thương của Chúa. “Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, các quyền lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).

Bạn có cảm tạ Chúa vì sự Yêu Thương của Ngài còn đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sống trong sự nhận biết Chúa là Đấng luôn yêu thương con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 11-13

 43 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 10, 2023 – Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 10, 2023
Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”

Thi Thiên 30:12

Thi Thiên 30 là bài thơ vua Đa-vít làm nhân dịp lễ khánh thành cung điện trên núi Si-ôn. Lễ khánh thành nầy rất quan trọng vì không phải chỉ để ăn mừng nơi cư ngụ mới của vua nhưng là để dâng hiến cung điện đó cho Chúa. Trong dịp vui mừng nầy, vua Đa-vít nhắc lại những ngày gian truân, lúc bị đau ốm được Chúa chữa lành, lúc gần kề bên cái chết được Chúa cứu thoát và ông cảm tạ Chúa. Ôn lại những ơn phước Chúa ban trong quá khứ, Đa-vít biết ơn Chúa vì chính Ngài đã chăm sóc và cứu giúp ông. Vua Đa-vít không thể nín lặng được và ông cũng không chỉ tạ ơn Chúa một lần mà thôi. Vua Đa-vít nói “Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:12). Vua Đa-vít hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì ông biết rằng: “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5). Trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cần theo gương của vua Đa-vít trong sự hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta qua những chặng đường khó khăn cũng như những lúc bình an và đầy đủ.

Khi ở trong sự vui sướng bạn có nhớ đến ơn của Chúa dẫn dắt bạn qua những lúc khó khăn không? Bạn có hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con trong lúc khó khăn cũng như lúc hanh thông tốt đẹp. Xin Chúa cho môi miệng con ngợi khen Chúa không ngừng và lòng con cảm tạ Chúa đến đời đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 10: Xin đọc Công-vụ 4-6
Thứ Bảy November 11: Xin đọc Công-vụ 7-8
Chúa Nhật November 12: Xin đọc Công-vụ 9-10

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 9, 2023 – Đừng Sống Như Người Vô Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 9, 2023
Đừng Sống Như Người Vô Ơn

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”

Rô-ma 1:21

Trong thư Rô-ma chương 1, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người cho nên con người không thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20).  Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do con người “dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa” vì họ “lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” (Rô-ma 1:21-22). Chúa phán trong Thi Thiên 14:1: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Khi con người không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao thì “không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời”“không tạ ơn Ngài.” Họ là những người vô ơn với Đức Chúa Trời!

Bạn sống như thế nào để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho con không có nếp sống như người vô ơn đối với Chúa. Xin cho con luôn làm sáng Danh Chúa và mãi mãi tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 1-3

 49 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 8, 2023 – Đời Sống Đem Đến Sự Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 8, 2023
Đời Sống Đem Đến Sự Tạ Ơn

“Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.”

Rô-ma 1:8

Sứ-đồ Phao-lô bắt đầu thư Rô-ma với lời Tạ Ơn Chúa về tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma. Trong thư Phao-lô “gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ” (Rô-ma 1:7), Phao-lô viết: “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1:8). Mặc dầu chưa bao giờ đến thăm Hội Thánh tại Rô-ma nhưng sứ-đồ Phao-lô đã nghe tiếng đồn về đức tin tốt của các tín hữu tại Rô-ma. Tiếng đồn tốt này sứ-đồ Phao-lô nói đã loan truyền “khắp cả thế gian”, có nghĩa đến tận cùng nơi xa nhất của thế giới được biết lúc bấy giờ. Chúng ta thấy gương mẫu nơi Phao-lô về tình cảm chân thật đối với anh chị em của mình trong Đấng Christ. Các tín hữu tại thành Rô-ma dù mới tin Chúa, chưa biết các “giáo lý” của Chúa đầy đủ cho nên sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Rô-ma để trang bị cho họ một nền tảng vững vàng về các lẽ đạo của Chúa, nhưng các tín hữu này đang sống bày tỏ đức tin thật trong Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cho biết đặc điểm của người tin Chúa là “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Chính bằng cuộc sống đức tin chúng ta đang sống, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau và ân điển của Chúa Giê-xu được phản ánh trong cuộc sống của chúng ta, mà người khác sẽ biết rằng chúng ta là môn đồ của Ngài.

Đời sống đức tin của bạn có đem đến sự tạ ơn Chúa cho người ở gần cũng như ở xa không? Đời sống cá nhân, gia đình, Hội thánh địa phương của bạn có là cớ cho người khác “cảm tạ Chúa” không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn con để trở thành thánh đồ trong ân điển diệu kỳ của Chúa. Xin Chúa cho con, gia đình con luôn sống bày tỏ đức tin để Danh Chúa được vinh hiển và là cớ cho nhiều người tạ ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 19-21

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 7, 2023 – Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 7, 2023
Vì Tín Hữu Tạ Ơn Chúa

“Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

1 Cô-rinh-tô 1:4

Hội Thánh tại thành phố Cô-rinh-tô có nhiều nan đề và mục đích chính sứ-đồ Phao-lô viết thư là để khuyên dạy các tín hữu trong Hội Thánh. Mặc dù có những nan đề nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn có lý do để dâng lời tạ ơn Chúa vì các tín hữu trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:4). Ông cảm tạ Chúa vì ông biết các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô đang ở trong tiến trình Thánh Hóa của Chúa. Ông không ngần ngại gọi các tín hữu là Thánh Đồ “tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2). Cho dù đầy dẫy những sự bất toàn nhưng các tín hữu đang được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Giê-xu. “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Với niềm hy vọng tin cậy vào quyền năng biến đổi của Chúa và với tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13) Phao-lô đã kiên nhẫn khuyên lơn quở trách để giúp các tín hữu tiếp tục tiến bước trên con đường thánh hóa. Phao-lô không phải chỉ cảm tạ Chúa khi viết thư cho tín hữu Cô-rinh-tô nhưng ông nói “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời.”

Bạn có thường xuyên tạ ơn Chúa về các tín hữu trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho con lòng yêu thương, tha thứ để hằng nhớ đến các anh chị em trong cùng đức tin để dâng lời Tạ Ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 17-18

 41 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 6, 2023 – Trọn Đời Sống Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 6, 2023
Trọn Đời Sống Ngợi Khen Chúa

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”

Thi Thiên 146:2

Sách Thi Thiên có 150 chương. Năm Thi-thiên cuối cùng là những bài thơ ca ngợi Chúa. Mỗi Thi-thiên đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “Ha-lê-lu-gia” nghĩa là: “Ngợi Khen Chúa!”. Thi Thiên 146 nói lên sự thành tín vĩnh cửu của Chúa so sánh với tính cách mong manh và tạm thời của con người. Khi ý thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, không tồn tại lâu dài, tác giả Thi Thiên 146 đã nói với linh hồn mình: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 146:1). Tác giả không ngừng ca ngợi Chúa nhưng tiếp tục với sự cam kết: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 146:2). Cụm từ “Trọn đời sống tôi”“Hễ tôi còn sống chừng nào…” nhấn mạnh tấm lòng quyết tâm ngợi khen Chúa không bao giờ chấm dứt. Tác giả Thi Thiên 104:33 cũng hứa nguyện: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Những câu tiếp theo của Thi Thiên 146 xác nhận tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa (câu 5-10): Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Đó là những lý do chúng ta trọn đời ngợi khen Chúa!

Nhân Mùa Cảm Tạ và Ngợi Khen, bạn có cam kết tiếp tục ca ngợi Chúa suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Cao Cả, Quyền Năng. Xin Chúa cho con ý thức được tính cách vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của đời sống con để con tôn thờ Chúa và cam kết ngợi khen Chúa trọn đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 13-16

 42 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 3, 2023 – Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 3, 2023
Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”

Thi Thiên 150:6

Trong Kinh Thánh đặc biệt là Thi Thiên có nhiều mạng lệnh về sự Ngợi Khen và Cảm Tạ Chúa. Câu cuối của sách Thi Thiên ghi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Sự ngợi khen luôn đi chung với sự cảm tạ. Chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa vì những điều vĩ đại của Chúa ban cho chúng ta như sự Sáng Tạo và sự Cứu Rỗi của Chúa. Thi Thiên 100 cho biết Chúa là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài cho nên chúng ta “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Chúng ta có thể ngợi khen và cảm tạ ông bà, cha mẹ, bạn bè hoặc những người có mối quan hệ đối với chúng ta. Sự ngợi khen chỉ đơn thuần là công nhận những hành vi chính đáng của đối tượng chúng ta ngợi khen. Tuy nhiên, sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán cùng ma-quỉ khi bị cám dỗ: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Như sự ngợi khen đi chung với sự cảm tạ, sự thờ phượng Chúa thì phát xuất từ tấm lòng đầu phục Chúa. Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải đến từ tấm lòng thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và Ngài đáng được khen ngợi và cảm tạ một cách chân thành.

Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa của bạn có tuôn tràn ra từ tấm lòng thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng và cứu chuộc con. Xin cho con luôn thờ phượng Ngài và tôn vinh Ngài là Chúa của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 3: Xin đọc Giăng 6-8
Thứ Bảy November 4: Xin đọc Giăng 9-10
Chúa Nhật November 5: Xin đọc Giăng 11-12

 42 total views,  1 views today