Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 31, 2023 – Tôn Chúa là Vua

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 31, 2023
Tôn Chúa là Vua

“Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”
Ma-thi-ơ 21:9

Một tuần trước Lễ Phục Sinh, Chúa Giê-xu cưỡi con lừa con tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước sự reo hò của dân chúng đang tụ về để dự Lễ Vượt Qua. Dân chúng trải những áo choàng của mình và rải những nhánh cây, cành lá ra trên đường để chào đón Chúa Giê-xu như là một vị vua. Vì vậy, ngày nay chúng ta gọi Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh là Lễ Lá và Chúa Nhật này cũng đánh dấu sự bắt đầu Tuần Thánh. Dân chúng hai bên đường kêu lớn tiếng “Hô-sa-na!”. “Hô-sa-na” có nghĩa “xin hãy cứu ngay.” Có lẽ họ đang trông mong Chúa cứu họ khỏi sự cai trị của La Mã, giải phóng họ khỏi sự áp bức. Họ tung hô Ngài là Đấng Mê-si mà họ đang chờ đợi! Nhưng Chúa Giê-xu trong lần đến thế gian lần thứ nhất không phải là vua mà họ trông mong để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Chúa Giê-xu đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Lời ca tụng “Hô-sa-na” thật đúng như được chép trong Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu.” Ngài đến thế gian với mục đích là “để tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10). Ngài đến để hy sinh, chịu thương khó, chịu chết và sống lại khải hoàn để cứu rỗi chúng ta khỏi sự chết đời đời. Ngài đến để làm Chúa và làm Vua trong lòng những người đặt đức tin vào Chúa!

Chúa Giê-xu có đang là Chúa, là Vua của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con mãi mãi tôn cao Chúa là Vua của đời sống con và sống hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 31: Xin đọc Ru-tơ 1-4
Thứ Bảy April 1: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 1-3
Chúa Nhật April 2: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 4-7

 14 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 30, 2023 – Lời Nói Ân Hậu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 30, 2023
Lời Nói Ân Hậu

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”
Cô-lô-se 4:6

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Cơ-đốc-nhân: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:6). Lời nói rất quan trọng vì lời nói ra xuất phát từ những sự suy nghĩ chất chứa trong lòng. Chúa Giê-xu phán: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45). Lời nói ân hậu nâng đỡ, khích lệ và bày tỏ tình yêu, ân điển của Chúa cho người khác. Lời nói “nêm thêm muối” là lời nói chứa đựng sự yêu thương, lẽ thật, khôn ngoan, thận trọng, tôn trọng, ảnh hưởng tích cực đến người khác. Sứ-đồ Phao-lô viết trong thư gởi cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô: Chúa Giê-xu không muốn Cơ-đốc-nhân sống “như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:14),  “nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15). Cuối chương 4 của thư Ê-phê-sô, sứ-đồ Phao-lô khuyên: “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:29-32).

Lời nói của bạn có bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên mới giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho lời nói và sự suy nghĩ trong lòng con luôn phản ánh tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 20-21

 13 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 29, 2023 – Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 29, 2023
Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên trong sự cầu nguyện phải thêm sự tạ ơn vào. Lòng biết ơn là một phần quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Khi tạ ơn Chúa chúng ta thừa nhận tất cả những phước lành là do Chúa ban cho chúng ta. Xuyên suốt bức thư Cô-lô-se, sứ-đồ Phao-lô nhiều lần đã dâng lời tạ ơn Chúa. Mở đầu thư gởi cho tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Cô-lô-se 1:3). Không những cầu nguyện với lòng biết ơn nhưng sứ-đồ Phao-lô khuyên hãy dư dật, dồi dào trong sự cảm tạ. “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Nếp sống của Cơ-đốc-nhân phải luôn tập trung vào những điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta và dâng lời tạ ơn Ngài. “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Tạ ơn Chúa không chỉ là một lời khuyên nhưng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Bạn có bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng Tốt Lành và tất cả mọi điều con có đều đến từ Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 18-19

 14 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 28, 2023 – Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 28, 2023
Tỉnh Thức Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-lô-se phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu tại Ê-phê-sô những lời tương tự. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18). Tỉnh thức là “đề cao cảnh giác” để cẩn thận về những hiểm họa, cám dỗ có thể đến từ ma quỷ hoặc sự yếu đuối của con người xác thịt chúng ta. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phi-e-rơ 5:8). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trong khi Chúa Giê-xu khẩn thiết cầu nguyện thì các môn đồ đều ngủ, không tỉnh thức với Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41). Chúng ta sống trong thân xác sa ngã với bản chất tội lỗi làm cản trở đời sống cầu nguyện của chúng ta cho nên sự tỉnh thức cầu nguyện rất quan trọng để chúng ta luôn luôn sống trong sự tương giao với Chúa và tránh được các sự cám dỗ và mưu chước của ma quỷ.

Bạn có luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện với Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã dạy dỗ và làm gương cho con trong sự tỉnh thức cầu nguyện. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện để không sa vào sự cám dỗ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 15-17

 17 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 27, 2023 -Bền Đổ Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 27, 2023
Bền Đổ Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Bền đổ trong sự cầu nguyện là đặc ân qúy báu của đời sống Cơ-đốc-nhân. Cầu nguyện không phải chỉ là một lời cầu xin vội vàng với Chúa khi có nhu cầu nhưng là sự tương giao liên tục với Chúa. Cầu nguyện được ví như là hơi thở thuộc linh để duy trì mối tương giao không gián đoạn với Cha trên trời của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự bức màn ngăn cách con người và Đức Chúa Trời đã bị xé ra trong đền thờ để chúng ta được tự do tương giao với Đức Chúa Trời trong Danh của Chúa Giê-xu Christ. “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Chúng ta phải bền đổ cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi một cách liên tục, đều đặn vì đó là theo ý muốn của Chúa. “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Bạn có thường xuyên, đều đặn tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con để con được tương giao với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con tiếp tục bền đổ trong sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 12-14

 16 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 24, 2023 – Nếp Sống Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 24, 2023
Nếp Sống Phục Vụ

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Ma-thi-ơ 20:28

Trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ trước khi chịu thương khó của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 20:20-28 ghi lại câu chuyện về mẹ của Gia-cơ và Giăng đến gặp Chúa Giê-xu để xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe về lời yêu cầu đó, họ trở nên tức giận và ghen tị. Chúa Giê-xu tập hợp tất cả các môn đồ lại và dạy họ rằng sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài không phải là quyền lực hay uy quyền, mà là việc trở thành tôi tớ. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ rằng thậm chí Ngài đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu xác định với các môn đồ của Ngài về bản chất chức vụ của Ngài và lý do Ngài đến thế gian. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải là để được phục vụ hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà là để phục vụ người khác và phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Những lời của Chúa Giê-xu thách thức chúng ta suy nghĩ lại về mục đích của nếp sống Cơ-đốc-nhân. Trong một thế giới coi trọng quyền lực, sự giàu có và địa vị, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta sự cao cả thực sự được tìm thấy trong sự phục vụ và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ như đầy tớ trong suốt chức vụ của Ngài, và Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng làm như vậy. “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).

Bạn có theo gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ người khác với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ và hy sinh phó chính thân Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho con theo gương Ngài trong sự khiêm nhường phục vụ người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 24: Xin đọc Các-quan-xét 6-7
Thứ Bảy March 25: Xin đọc Các-quan-xét 8-9
Chúa Nhật March 26: Xin đọc Các-quan-xét 10-11

 26 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 23, 2023 – Sửa Soạn Gặp Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 23, 2023
Sửa Soạn Gặp Chúa

“Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
A-mốt 4:12b

Sách A-mốt là một trong mười hai tiểu tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong chương 4, tiên tri A-mốt tiếp tục đưa ra sứ điệp phán xét và cảnh báo của Đức Chúa Trời cho dân sự Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã giáng nhiều tai họa xuống như một lời cảnh báo, nhưng họ vẫn không quay trở lại với Chúa, tiếp tục phạm những tội lỗi gớm ghiếc và không chịu ăn năn. A-mốt kêu gọi dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời trước khi quá muộn. Ông cảnh báo họ rằng sự phán xét sắp đến và khuyến khích họ tìm kiếm Chúa để được sống. “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” (A-mốt 4:12b). Cụm từ “sửa soạn để gặp Chúa” là một lời cảnh báo nghiêm túc, nhắc nhở mọi người rằng một ngày trong tương lai tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa và tường trình về cuộc đời mình. Đó là một lời kêu gọi ăn năn quay trở lại với Chúa trước khi quá muộn. Đức Chúa Trời dùng những tai họa, thử thách để cảnh báo dân sự Chúa hầu dẫn họ đến chỗ ăn năn. Tấm lòng yêu thương của Cha trên trời là Đấng luôn tìm cách kéo chúng ta đến gần Ngài qua những thử thách mà chúng ta trải qua. “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?” (Hê-bơ-rơ 12:5-7).

Bạn có chuẩn bị đời sống, tấm lòng và sẵn sàng gặp Chúa chưa?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương, dạy dỗ con qua Lời Chúa cũng như qua những thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa cho con biết hạ mình ăn năn, chuẩn bị tấm lòng và đời sống để gặp Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 3-5

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 22, 2023 – Điều Chúa Đòi Hỏi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 22, 2023
Điều Chúa Đòi Hỏi

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Mi-chê 6:8

Mi-chê 6 nhấn mạnh về những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên. Trong các câu 1-5, Đức Chúa Trời yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên hãy bào chữa cho trường hợp họ quay lưng lại với Ngài và đi theo các thần tượng. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Y-sơ-ra-ên về sự thành tín mà Ngài đã dành cho họ, kể cả việc đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập và bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Câu 6-7 ghi lại các câu hỏi của dân Y-sơ-ra-ên là làm sao để họ trở lại với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, có phải qua những của lễ và nghi lễ tôn giáo không? Đức Chúa Trời đã cho dân sự Y-sơ-ra-ên biết những điều Ngài đòi hỏi trong câu 8. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Những điều Chúa đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên cũng là những điều Chúa đòi hỏi từ tất cả các Cơ-đốc-nhân. Đức Chúa Trời không muốn các lễ nghi hoặc những hình thức tôn giáo trống rỗng. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống một đời sống công chính, nhân từ và khiêm nhường. Sống công chính và nhân từ để danh Chúa được vinh hiển giữa một thế gian đầy tội lỗi và thiếu tình thương. “Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” là thái độ hạ mình thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại đang cầm quyền tể trị trong sự yêu thương và thành tín tuyệt đối của Ngài.

Bạn có đang sống trong sự công chính, nhân từ và khiêm nhường là những điều Chúa đòi hỏi không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì nhiều khi con thờ phượng Ngài qua những hình thức bên ngoài. Xin Chúa cho con làm đẹp lòng Chúa qua nếp sống công chính, nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 1-2

 30 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 21, 2023 – Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 21, 2023
Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

“Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.”
Xa-cha-ri 2:8b

Trong Xa-cha-ri chương 2, tiên tri Xa-cha-ri có khải tượng thiên sứ nói với ông rằng Giê-ru-sa-lem sẽ được phục hồi, thịnh vượng trong tương lai và kêu gọi dân sự của Chúa quay trở lại thành phố và xây dựng lại ngôi đền thờ huy hoàng hơn ngôi đền thờ trước đó. Đức Giê-hô-va kêu gọi dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây dựng lại đền thờ và đổi mới tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời chân thật. Vì Chúa rất yêu thương dân Ngài và hứa bảo vệ họ khỏi kẻ thù của họ “Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.” (Xa-cha-ri 2:8b). Cụm từ “con ngươi của mắt Ngài” nói lên một điều gì quý báu và có giá trị. Dân sự của Đức Chúa Trời rất quý giá đối với Ngài, và Ngài sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm hại họ. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy chúng ta và chúng ta luôn ở dưới sự bảo vệ của Ngài. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta yên tâm khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta và Ngài là Đấng bảo vệ chúng ta. Bất kể thử thách nào chúng ta gặp phải trong cuộc sống, chúng ta có thể tin cậy vào tình yêu của Chúa và quyền năng của Ngài để giúp chúng ta vượt qua. Chúng ta thực sự là con ngươi của mắt Ngài, và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, cứu giúp chúng ta. Con ngươi của mắt rất quý giá và mong manh, chúng cần được bảo vệ. Chúa yêu thương và bảo vệ chúng ta bằng cách ôm chúng ta vào lòng Ngài. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng.” (Ê-sai 40:11).

Bạn có biết Chúa luôn yêu thương và bảo vệ bạn như con ngươi của mắt Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa Giê-xu hứa ở cùng con trong thế gian này. Xin cho con luôn tin cậy vào sự yêu thương và bảo vệ của Chúa để được vững an trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 31 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 20, 2023 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 20, 2023
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn, Vua Si-ru của Ba Tư cho phép 50 ngàn người trong số họ trở về Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại đền thờ dưới thời Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm đó, Xa-cha-ri, một tiên tri và thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, đã nhận được nhiều khải tượng từ Chúa. Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời đã đưa ra thông điệp quan trọng cho Xô-rô-ba-bên: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6b). Đây là một lời nhắc nhở cho Xô-rô-ba-bên biết rằng sự thành công của dự án xây dựng lại không tùy thuộc vào sức mạnh hay quyền năng của chính ông, mà tùy thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi áp dụng câu này vào cuộc sống của Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể học được rằng chúng ta không thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của Đức Chúa Trời. Lời hứa này cũng nhắc nhở chúng ta không nên lo sợ trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như quá khó vượt qua, chúng ta có thể tin cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban cho chúng ta năng lực cần thiết để chu toàn những công việc Chúa giao phó.

Bạn nương cậy vào sức riêng hay quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống và tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 20-21

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 17, 2023 – Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 17, 2023
Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”
Giô-suê 24:15b

Trong Kinh Thánh có nhiều câu được kết hợp với nhau bởi chữ “NHƯNG” để nói lên sự tương phản rõ rệt. Tiên-tri Mi-chê khi đối diện với dân sự Y-sơ-ra-ên đang sống trong sự sa đọa, cách xa đường lối Chúa đã khằng định tuyên bố: “NHƯNG ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Trong lời giả từ của Giô-suê với dân sự Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời, ông đã nhắc lại những ơn phước Chúa ban và nói lên lời thách thức cho dân sự của Chúa: “Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự… NHƯNG ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15). Qua kinh nghiệm phục vụ Chúa nhiều năm trong hành trình dẫn dắt dân sự của Chúa vào đất hứa với biết bao gian truân, thử thách, Giô-suê đã quả quyết xác định: phục vụ Chúa sẽ nhận lãnh những phước hạnh quý báu, còn phục vụ các thần khác thì chắc chắn sẽ đem đến những sự buồn bã và tai họa. Qua những lời thách thức của Giô-suê, 3 lần dân sự của Chúa đáp lại: “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:16-17, 21, 24). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta cũng được lời Chúa thách thức mỗi ngày: sống giữa thế gian coi trọng các “thần” tiền bạc, quyền lợi, chức tước, địa vị, thú vui… chúng ta đang chọn những “thần” này hay chọn phục sự Chúa.

Có nhiều “thần” thật quyến rũ trong thế gian, NHƯNG bạn và gia đình bạn có quyết tâm phục sự Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, cứu con và dẫn dắt con qua những linh trình phước hạnh bên Ngài. Trong một thế gian đầy những sự cám dỗ nhưng xin Chúa cho con và gia đình con tiếp tục quyết tâm thờ phượng và phục vụ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 17: Xin đọc Giô-suê 11-13
Thứ Bảy March 18: Xin đọc Giô-suê 14-16
Chúa Nhật March 19: Xin đọc Giô-suê 17-19

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 16, 2023 – Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 16, 2023
Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”
Mi-chê 7:7

Trong chương cuối của sách Mi-chê, tiên-tri Mi-chê thách thức dân Y-sơ-ra-ên hãy từ bỏ con đường tội lỗi của họ, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không ăn năn trở về cùng Chúa. Trong nếp sống sa đọa của dân Y-sơ-ra-ên được diễn tả chi tiết từ câu 1 đến câu 6, tiên-tri Mi-chê không bị lôi cuốn vào nhưng ông tuyên bố: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Đây là lời xác chứng về đức tin hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài đến giúp chúng ta. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Sống trong thế gian luôn chống đối và đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào lối sống xác thịt và những hành động không tin kính. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có quyền tự do lựa chọn: để xác thịt cai trị và theo đuổi thế gian hay để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Bạn có nhìn xem Chúa và chờ đợi sự cứu giúp của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con theo ý tốt lành của Ngài. Xin cho con không bị lôi cuốn theo thế gian nhưng luôn nhìn xem Chúa và chờ đợi ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 15, 2023 – Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 15, 2023
Chúa Ở Cùng Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”
Sô-phô-ni 3:17

Sách tiên-tri Sô-phô-ni kết thúc với sự vui mừng và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17). Câu Kinh Thánh này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài là Đấng bênh vực và bảo vệ chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa đang ở xa chúng ta và không quan tâm đến chúng ta, nhưng cũng qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu chúng ta và Ngài vui mừng vì chúng ta. Như lời hứa của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-xu cũng hứa ở cùng những người tin nhận Ngài. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:5, 9, 11).

Bạn có biết Cơ-đốc-nhân không bao giờ đơn độc vì có Chúa luôn ở cùng không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được cứu rỗi và trở thành con cái của Ngài. Cầu xin quyền năng, sự yêu thương và sự vui mừng của Chúa luôn ở trong con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 32 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 14, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 14, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”
Ha-ba-cúc 3:18

Sách Ha-ba-cúc kết thúc trong chương 3 qua lời cầu nguyện của tiên-tri Ha-ba-cúc với sự khao khát tìm kiếm lòng thương xót và sự cứu rỗi của Chúa giữa thời điểm khó khăn và gian khổ. Trong lời cầu nguyện, Ha-ba-cúc thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ và ông tin chắc Ngài cũng sẽ giải cứu trong thời hiện tại. Lời cầu nguyện kết thúc bằng sự vui mừng và hy vọng. “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18). Tiên-tri Ha-ba-cúc vui mừng ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ. “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa.” (Ha-ba-cúc 3:17). Câu cuối của lời cầu nguyện cho thấy lý do tiên-tri Ha-ba-cúc đã chọn đặt trọn niềm tin vào Chúa và tìm thấy niềm vui chỉ có ở trong Chúa. “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19).  Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta rất dễ tập trung vào các nan đề của mình và quên đi sự tốt lành, quyền năng của Chúa. Trong những giây phút đau khổ, bấp bênh, như tiên-tri Ha-ba-cúc, xin Chúa cho chúng ta đặt niềm tin vào Chúa để nhận được sự vui mừng và sức mạnh, tiếp tục bước tới những nơi “cao hơn” với đôi chân “giống như chân nai”.

Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hết lòng đặt niềm tin và tập trung vào Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng, Nhân Từ và Thành Tín. Cầu xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa để có sự vui mừng và sức mạnh từ Chúa, vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn để có một đời sống đức tin cao hơn trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 13, 2023 – Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 13, 2023
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1

Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1). Khi nhìn vào vẻ đẹp và sự bao la của thế giới quanh mình, chúng ta khiêm nhường nhận ra rằng tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ là cư dân tạm thời trên trái đất này. Đức Chúa Trời sở hữu mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Của cải, các mối quan hệ, sự nghiệp và chính cuộc sống của chúng ta đều là quà tặng từ Chúa. Hơn nữa, câu này cũng nhắc nhở chúng ta quyền sở hữu của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta là một phần trong sự sáng tạo của Chúa và cuộc đời của chúng ta nằm trong tay Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó.” (Ê-sai 42:5). Sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến sự đầu phục thẩm quyền của Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (1 Sử-ký 29:11).

Bạn có luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa vì bạn thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc con và con luôn thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa cho con luôn khiêm nhường đầu phục Chúa và tin cậy vào sự tể trị của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 1-3

 38 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 10, 2023 – Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 10, 2023
Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”
Thi Thiên 115:1

Thi Thiên 115:1 khẳng định sự vinh hiển không thuộc về chúng ta nhưng sự vinh hiển đáng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng nhận được sự vinh hiển vì sự Yêu Thương và sự Chân Thật của Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi Thiên 115:1). Sự vinh hiển thuộc về Chúa! Hai lần Thi Thiên 115:1 ghi: “Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi”. Càng biết nhiều về Chúa và càng gần gũi Ngài, chúng ta luôn cảm nhận không có gì tốt đẹp từ chúng ta và tất cả những điều chúng ta có là đến từ Chúa. Khi tiên-tri Ê-sai đối diện với sự vinh hiển, uy nghiêm và thánh khiết của Chúa trong một khải tượng ông đã thốt lên: “Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và các thuộc tính hoàn hảo của Ngài về sự thánh khiết, uy nghiêm, tốt lành, công chính, nhân từ, chân thật… không thể đánh đổi để lấy sự không hoàn hảo và tạm thời của bất cứ điều gì trên thế gian này. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được khuyên dạy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hành động của chúng ta. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có dâng tất cả sự vinh hiển về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con không tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình nhưng dâng tất cả vinh hiển về Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được sự ca ngợi, tôn kính, và vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 10: Xin đọc Phục-truyền 28
Thứ Bảy March 11: Xin đọc Phục-truyền 29-31
Chúa Nhật March 12: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 43 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 9, 2023 – Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 9, 2023
Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

“Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”
Ê-sai 43:7

Dân Y-sơ-ra-ên có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ngài gọi họ bằng tên của Ngài và tuyển chọn họ vì sự vinh hiển của Ngài. “Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Những câu đầu của Ê-sai 43, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời làm cho họ, bao gồm cả việc cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Y-sơ-ra-ên là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn và thành lập cho sự vinh quang của Chúa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là Cơ-đốc-nhân được Chúa cứu vì sự vinh hiển của Chúa chứ không phải vì chúng ta. Chúng ta mang hình ành của Chúa và được xưng công bình qua Danh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Chúng ta không còn là của riêng mình, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20).

Mục đích cuộc sống của bạn sau khi được Chúa cứu rỗi có đem vinh quang cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp con sống một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời và đem vinh quang cho danh Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 24-27

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 8, 2023 – Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 8, 2023
Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
1 Cô-rinh-tô 10:31

Sứ-đồ Phao-lô đã gởi cho tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô và cho tất cả Cơ-đốc-nhân một lời khuyên đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Câu Kinh Thánh ngắn này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động chúng ta làm, dù nhỏ hay dường như không đáng kể, đều là cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta đang ăn, uống, làm việc hay chỉ đơn giản là thực hiện cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta phải thực hành vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Điều này có thể là một thách thức, đặc biệt là trong một thế giới coi trọng thành công, sự giàu có và lợi ích cá nhân hơn tất cả. Nhưng là Cơ đốc nhân, chúng ta được ở trong Chúa, có đời sống mới theo hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có một tiêu chuẩn cao hơn. Cơ-đốc-nhân được mời gọi để sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và hướng dẫn người khác đến với Ngài. “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16).

Bạn đang sống vì vinh quang của mình hay vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và cho con có một cuộc sống hoàn toàn mới trong Chúa. Xin giúp con dù ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, con đều làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 21-23

 41 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 7, 2023 – Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 7, 2023
Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời tôn vinh Chúa và sáng danh Chúa ngay cả trong công việc làm của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở trong hai bức thư gởi cho Hội Thánh Cô-lô-se và Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23) và “Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta.” (Ê-phê-sô 6:7). Khi làm việc với sự nhận biết “như làm cho Chúa”, chúng ta sẽ làm hết lòng và hoàn tất công việc một cách xuất sắc nhất. Điều quan trọng của Cơ-đốc-nhân là mục tiêu tối hậu không phải chỉ thành công trong sự nghiệp nhưng là một nếp sống “xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường” (Cô-lô-se 1:10a). Khi bắt đầu một ngày mới trong công việc của mình, xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta biết cảm tạ Chúa về công việc Chúa cho, làm mọi việc một cách vui lòng, trung tín “như làm cho Chúa” và tìm cơ hội tôn vinh Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Phương cách làm việc của Cơ-đốc-nhân phải phản ánh sự trong sạch và phải bắt nguồn từ tấm lòng luôn vui thích phục vụ một cách nhiệt tình như thể chúng ta đang làm tất cả cho chính Chúa Giê-xu.

Bạn có làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con có công việc làm để sinh sống và lo cho gia đình. Xin giúp con làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 17-20

 48 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 6, 2023 – Nhân Danh Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 6, 2023
Nhân Danh Chúa Giê-xu

“Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau khi khuyên chung về đời sống mới trong Chúa, sứ đồ Phao-lô kết luận “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Lời khuyên tóm tắt lại một cách ngắn gọn nếp sống Cơ-đốc-nhân phải nhân danh Chúa Giê-xu trong hành động nói và làm, trong tâm trí và trong động cơ, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu, hợp nhất với Ngài và trở thành một chi thể của thân thể Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm bằng lời nói và hành động đều nhân danh Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta cũng là nhân chứng về ân điển của Chúa và là những người đại diện được Chúa lựa chọn để làm muối và ánh sáng của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta được đặc ân nhân danh Chúa để nói và làm để những người khác “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16b). Đồng thời, Cô-lô-se 3:17 cũng khuyến khích chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết ơn về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta và về những cơ hội mà Ngài ban cho chúng ta để phục vụ Ngài. Khi sống với tấm lòng biết ơn, chúng ta có thể tập trung vào các mục đích của Đức Chúa Trời và luôn làm theo ý của Chúa.

Những lời nói và hành động của bạn có phản ánh danh thánh của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu và trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Xin cho tất cả những gì con nói và làm được thực hiện trong danh thánh của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 14-16

 48 total views,  2 views today