Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 6, 2022 – Sự Vinh Hiển Đáng Về Danh Ngài

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 6, 2022
Sự Vinh Hiển Đáng Về Danh Ngài

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”
Thi Thiên 115:1

Tác giả Thi Thiên 115 nói rằng sự vinh hiển không thuộc về chúng ta nhưng sự vinh hiển đáng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng nhận được sự vinh hiển vì sự Yêu Thương và sự Thành Tín của Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi Thiên 115:1). Chúng ta không có được sự cứu rỗi như ngày hôm nay nếu Chúa không yêu chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời là sự Yêu Thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:8-10). Sách giáo lý vấn đáp Westminster (The Westminster Shorter Catechism) bắt đầu bằng câu, “Cứu cánh tối hậu của con người là tôn vinh Chúa và tận hưởng chính Ngài cho đến đời đời”. Sự vinh hiển thuộc về Chúa! Hai lần Thi Thiên 115:1 ghi: “Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi”. Càng biết nhiều về Chúa và càng gần gũi Ngài, chúng ta luôn cảm nhận không có gì tốt đẹp từ chúng ta và tất cả những điều chúng ta có là đến từ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1 Cô-rinh-tô 15:10).

Bạn có dâng tất cả sự vinh hiển về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con không tìm kiếm sự vinh quang cho riêng con nhưng dâng tất cả vinh hiển về Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được sự ca ngợi, tôn kính, và vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 13-14

 11 total views,  11 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 5, 2022 – Chỉ Nhìn Chăm Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 5, 2022
Chỉ Nhìn Chăm Chúa Giê-xu

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Hê-bơ-rơ 12:2

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống bởi đức tin, hoàn toàn tin cậy vào Chúa bất chấp những hoàn cảnh chúng ta đang trải qua. Thư Hê-bơ-rơ chương 12 khuyên Cơ-đốc-nhân hãy “quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” và chỉ nhìn chăm vào Chúa Giê-xu “là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:1-2). Chúa Giê-xu là Đấng Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin của chúng ta. Chúa Giê-xu là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu và phán: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (Ma-thi-ơ 17:5). Chúng ta phải “dán mắt” vào Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi chúng ta và Đấng hoàn thiện đức tin của chúng ta. Vì niềm vui đã được bày sẵn trước mặt Chúa Giê-xu, Ngài đã chịu đựng Thập tự giá, coi thường sự xấu hổ, và đang ngồi bên hữu ngai ân điển Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tránh xa tất cả những điều cản trở sự phát triển thuộc linh của chúng ta và chăm chú nhìn xem Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta phải nhìn Chúa Giê-xu với con mắt thiêng liêng của đức tin. Thật đẹp lòng Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn vào Con yêu dấu của Ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã hiến chính Ngài vì chúng ta.

Bạn có đang nhìn chăm Chúa Giê-xu trong bước đường đức tin của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội con và là Đấng Khởi Đầu và hoàn thiện đức tin của con. Xin Chúa giúp mắt thuộc linh của con luôn chăm chú nhìn vào Chúa Giê-xu và biến hóa đời sống con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 12

 17 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 4, 2022 – Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 4, 2022
Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:7

Một trong những phước hạnh quý báu nhất khi ở trong Chúa là kinh nghiệm được sự bình an thật của Ngài. Bình an không phải như bình an thế gian có thể cung cấp cho chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống luôn có sự hỗn loạn, chiến tranh, căng thẳng, bối rối, và theo đuổi những sự phù phiếm đem đến sự bất an. Chỉ có sự bình an siêu nhiên của Đức Chúa Trời giữ lòng và ý của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô đã khẳng định với các tín hữu tại thành Phi-líp rằng “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7). Câu này nhắc chúng ta nhớ đến lời của chính Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúa Giê-xu trong những giờ phút cuối cùng trước khi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân thế đã phán cùng các môn đồ Ngài: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và sống lại khải hoàn để ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Đức Chúa Trời như lời chúc phước của Sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu: “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).

Bạn có đang kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy bất an không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và đang kinh nghiệm sự bình an thật của Đức Chúa Trời. Xin sự bình an của Ngài tiếp tục hiện diện trong lòng và ý tưởng của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 10-11

 20 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 3, 2022 – Hãy Dùng Lời Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 3, 2022
Hãy Dùng Lời Cầu Nguyện

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”
Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng ngợi khen và cảm tạ. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền tể trị và luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa và trình dâng tất cả nhu cầu, nan đề của mình cho Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng cầm quyền tể trị và luôn quan tâm đến con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự ngợi khen và tạ ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 7-9

 24 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 30, 2022 – Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 30, 2022
Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”
Ê-sai 42:8

Trong Ê-sai 42 Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự huy hoàng, uy nghiêm, danh dự và phẩm giá của Ngài. Đức Chúa Trời phán Ngài không nhường những điều đó cho bất kỳ ai. Khi nói với dân Y-sơ-ra-ên về cách Ngài đã cứu họ khỏi sự hủy diệt và ban cho họ những lời tiên tri, Đức Chúa Trời nói, “Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.” (Ê-sai 48:11). Đức Chúa Trời không ban sự vinh hiển của Ngài cho người khác vì mọi vinh quang, sự tôn vinh và sự ngợi khen đều chỉ thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời không cho phép các công việc của Ngài bị gán cho một thần giả hoặc các tượng chạm. “Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.” (1 Cô-rinh-tô 8:4). Đức Chúa Trời không tạo ra chúng ta để nâng cao sự vinh hiển của chính Ngài, nhưng Ngài yêu thương tạo ra chúng ta trong hình ảnh vinh quang của Chúa, cho chúng ta tận hưởng sự sáng tạo của Chúa và quan trọng nhất là để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ ngày Chúa Nhật không phải để làm một điều gì đó cho sự vinh hiển của Chúa nhưng là một hành động xác nhận Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và tôn cao. Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời! “Chúa Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên các tầng trời và căng chúng ra, Ðấng trải rộng mặt đất và khiến mọi thảo mộc từ dưới đất mọc lên, Ðấng ban hơi thở cho mọi người trên đất, Và ban tâm linh cho những kẻ bước đi trên đất.” (Ê-sai 42:5 BD2011).

Bạn có hạ mình thờ phượng Đức Chúa Trời vì mọi vinh quang đều thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con có niềm tin xác quyết tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa và sống xứng đáng cho Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 30: Xin đọc Ma-la-chi 1-4
Thứ Bảy October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
Chúa Nhật October 2: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 29, 2022 – Sống Xứng Đáng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 29, 2022
Sống Xứng Đáng Cho Chúa

“Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.”
Cô-lô-se 1:10-11

Sứ-đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Cô-lô-se, nhưng ông đã nhận được những báo cáo đầy phấn khởi về tình trạng thuộc linh của nhóm tín hữu nhỏ bé tại thành Cô-lô-se. Phao-lô đã nghe về đức tin thực sự của họ nơi Chúa, tình yêu sâu đậm của họ dành cho nhau và niềm hy vọng vui sướng của họ hướng về Thiên Quốc. Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa và nhiệt thành cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se. Lời cầu nguyện của Phao-lô không phải cho hạnh phúc chung của họ, cũng không phải cho những nhu cầu cần thiết tạm thời của cuộc sống hoặc cho các tín hữu trở thành những người phục vụ Chúa vĩ đại. Nhưng lời cầu nguyện của Phao-lô là lời cầu nguyện cảm tạ và vui mừng vì đức tin, hy vọng và tình yêu của họ đối với nhau (Cô-lô-se 1:4). Phao-lô cầu xin với Chúa cho các tín hữu được tràn đầy sự hiểu biết thuộc linh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phao-lô thường xuyên cầu nguyện cho các tín hữu bước đi cách xứng đáng cho Chúa, sống cuộc đời tôn vinh danh Chúa và làm vui lòng Ngài. Phao-lô cầu nguyện cho họ sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành. Một đời sống xứng đáng cho Chúa sẽ đem sự vinh hiển Danh Chúa và kết quả cho Chúa. “Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” (Giăng 15:8).

Bạn có sống xứng đáng cho Chúa và đẹp lòng Chúa trong mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa cho con có đời sống xứng đáng cho Chúa, luôn làm đẹp lòng Ngài và tiếp tục sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành hầu cho Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 28, 2022 – Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 28, 2022
Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”
1 Cô-rinh-tô 6:12

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta không bị bắt buộc phải tuân theo một số hình thức, công thức hoặc nghi thức để xác định chúng ta là môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng mặc dù mọi sự đều hợp pháp đối với chúng ta, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Một số việc chúng ta có thể được phép làm nhưng những điều đó có thể không mang lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh của chúng ta hoặc nâng đỡ khích lệ người khác. Sự tự do của chúng ta trong Chúa có thể hoàn toàn hợp pháp, nhưng có thể làm chúng ta đi sai mục đính của Chúa hoặc khiến những anh chị em của chúng ta trong Chúa vấp phạm trong bước đường theo Chúa. “Mọi sự tôi có phép làm” được lặp lại 2 lần trong 1 Cô-rinh-tô 6:12 nói đến sự tự do mà chúng ta có được trong Chúa khi chúng ta tin nhận Chúa, nhưng sứ-đồ Phao-lô nhắn mạnh rõ ràng là tự do làm mọi sự nhưng “chẳng phải mọi sự đều có ích;… chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”  Nguyên tắc này giúp Cơ-đốc-nhân sử dụng đúng quyền tự do Chúa ban cho những người đã được buông tha khỏi sự nô lệ của tội lỗi và luật lệ của tôn giáo. Cơ-đốc-nhân không sống dưới luật pháp nhưng sống theo ân-điển của Chúa. Chúng ta được kêu gọi sống theo một tiêu chuẩn siêu nhiên chỉ đạt được khi chúng ta sống cho vinh hiển của Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. “Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để được tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.” (Ga-la-ti 5:1 BD2011).

Bạn có sống đúng với trách nhiệm và tiêu chuẩn ân điển Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết những điều con có phép làm nhưng không có ích. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7

 28 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 27, 2022 – Hiệp Một Trong Danh Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 27, 2022
Hiệp Một Trong Danh Chúa

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.”
Giăng 17:11

Trong đêm trước khi chịu chết trên thập tự giá Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Bài cầu nguyện dài nhất của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 17. Điều đầu tiên Chúa cầu nguyện cho các môn đồ là họ được gìn giữ trong Danh Chúa. Khi ở trong Danh Chúa các môn đồ sẽ có sự hiệp một với nhau trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu cầu nguyện khẩn thiết: “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.” (Giăng 17:11). Chúa biết môn đồ của Chúa vẫn còn ở trong thế gian tăm tối với đầy những sự cám dỗ. “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Khi còn ở trong thế gian môn đồ của Chúa phải tiếp tục công việc chính của Chúa Giê-xu đã bắt đầu là chức vụ hòa giải con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tiếp tục cầu nguyện cho môn đồ của Ngài: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:15-18). Khi Cơ-đốc-nhân ở trong Danh Chúa chúng ta cũng được hiệp một theo khuôn mẫu sự hiệp nhất của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Vì chỉ có ở trong Danh Chúa chúng ta mới có sự hiệp một để thế gian có thể nhận biết Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21).

Bạn có sống thể hiện sự hiệp một trong Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được trở thành con của Ngài. Xin Chúa gìn giữ con tránh khỏi những điều ác trong thế gian và luôn có sự hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết và tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê

 30 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 26, 2022 – Nền Tảng Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 26, 2022
Nền Tảng Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hùng hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 23, 2022 – Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 23, 2022
Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”
Thi Thiên 8:1

Thi Thiên 8 là bài thơ mô tả vinh quang uy nghi của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo vũ trụ vạn vật. Ðiểm đặc biệt của Thi Thiên nầy là câu đầu và câu cuối giống hệt nhau. “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (Thi Thiên 8:1, 9). Trong tất cả các tạo vật của Chúa, đặc biệt con người là sự sáng tạo Chúa yêu quý nhất  “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4). Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27) và ban cho con người sự vinh hiển sang trọng của Chúa. “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” (Thi Thiên 8:5). Vì tội lỗi con người đã đánh mất đi sự vinh hiển của Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được Chúa xưng là công bình và biến hóa chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa. “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:30). Trong địa vị là con của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có sống cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con trở thành con của Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con luôn sống cho sự vinh hiển của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Thứ Bảy September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Chúa Nhật September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7

 40 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 22, 2022 – Nhìn Xem Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 22, 2022
Nhìn Xem Chúa

“Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”
Thi Thiên 17:15

Thi Thiên 17 được viết khi vua Đa-vít bị bao trùm bởi những kẻ thù tìm cách tiêu diệt và áp bức ông. Đa-vít đã được ghi nhận là người công bình trước mặt Chúa vì đức tin của ông. Đa-vít đã tách mình ra khỏi con đường của kẻ hủy diệt và cố gắng giữ lòng, sự suy nghĩ của mình trong sáng và lời nói của ông tôn kính Chúa. Trong câu cuối của Thi Thiên 17 vua Đa-vít bày tỏ niềm ao ước của chính ông là được chiêm ngưỡng và nhìn xem Chúa. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (Thi Thiên 17:15). Nhìn xem Chúa chúng ta không chán nản, ngã lòng và sẽ được an ủi. Khi đôi mắt đức tin của chúng ta hướng về Chúa, đời sống chúng ta sẽ thỏa nguyện, tiếp tục bước đi trong mục đích của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúa cũng phán trong sách Ê-sai: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).

Bạn có nhìn xem Chúa trên bước đường đức tin tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhìn xem Chúa để được thỏa lòng bước đi trong mục đích của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 21, 2022 – Sự Che Chở Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 21, 2022
Sự Che Chở Của Chúa

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.”
Thi Thiên 17:8

Thi Thiên 17 nói đến những hoạn nạn mà vua Đa-vít phải đối diện với kẻ thù hằng ngày. Vua Đa-vít đã tả kẻ thù của ông như sau: “Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.” (Thi Thiên 17:11-12). Giữa những sự hiểm nguy đó, vua Đa-vít cầu xin Chúa che chở ông. “Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8). Đa-vít ví sánh mình như con ngươi của mắt được sự bảo vệ của toàn cơ thể. Xương gò má cao để bao bọc con ngươi của mắt không bị những nguy hiểm chạm đến. Lông mày rậm giúp chặn lại những giọt mồ hôi không thấm vào mắt. Lông mi hoạt động như hàng rào ngăn chặn những hạt bụi không bay vào mắt và mí mắt có thể đóng lại để mắt được nghỉ ngơi và làm sạch mắt. Thật là tuyệt diệu! Chúa cũng đối xử với chúng ta giống như thân thể bảo vệ con ngươi của mắt. Hơn thế nữa, Chúa cũng che chở chúng ta như con chim mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ các chim con. Lời Chúa hứa: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10).

Bạn có được sự an lòng khi biết Chúa luôn che chở bạn như con ngươi của mắt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn che chở và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào sự che chở của Chúa và đặt trọn sự tin cậy vào Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 39 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 20, 2022 – Tấm Lòng Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 20, 2022
Tấm Lòng Cầu Nguyện

“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.”
Thi Thiên 17:1

Thi Thiên 17 là bài cầu nguyện của vua Đa-vít. Đa-vít là vua của Y-sơ-ra-ên và người làm theo ý của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Đa-vít được thốt lên với Chúa từ tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài, vì ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng mà ông cầu nguyện, và ông mong Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. Không phải đức tin nơi lời cầu nguyện có sức mạnh, nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời đã khiến cho những lời cầu nguyện của Đa-vít có hiệu quả, vì Đa-vít đã tin cậy Lời của Đức Chúa Trời là thật và hằng sống. Đa-vít biết rằng bất chấp những hoàn cảnh đau đớn và khốn cùng Đức Chúa Trời luôn luôn là Đấng Thành Tín. Đa-vít biết tất cả những suy nghĩ trong lòng và những suy tư trong tâm trí của ông Chúa đều biết. Đa-vít không dâng lời cầu nguyện của mình từ tấm lòng thiếu tin tưởng hoặc đang che giấu những tội lỗi sâu kín. Vua Đa-vít khẩn thiết cầu xin: “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.” (Thi Thiên 17:1). Vua Đa-vít cũng xác nhận trong Thi Thiên 34: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.” (Thi Thiên 34:15). Vua Đa-vít khi biết mình có tội đã đến với Chúa, xưng tội cùng Chúa và xin Ngài tha thứ. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:1-4).

Lời cầu nguyện của bạn có phát xuất từ tấm lòng tin cậy và trong sạch trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con qua Danh của Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa và xưng những tội lỗi con vi phạm để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 48 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 19, 2022 – Cách Cư Xử Với Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 19, 2022
Cách Cư Xử Với Nhau

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 1-6

 36 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 16, 2022 – Phước Hạnh Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 16, 2022
Phước Hạnh Qua Lời Chúa

“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.”
Thi Thiên 119:2

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu với câu: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 199:1). Ai mà không yêu thích được phước hạnh! Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu ơn phước lớn từ Chúa vì không tuân giữ Lời Chúa. Tiếp theo câu 2, một lần nữa tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta về phước hạnh cho người gìn giữ Lời Chúa. “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:2). Chúng ta không thích đọc Lời Chúa, không suy gẫm Lời Chúa và không làm theo Lời Chúa vì lòng chúng ta không tìm cầu Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa giúp chúng ta được lớn lên ở trong Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không có một quyển sách nào trên thế gian có thể sánh với Kinh Thánh trong sự giúp chúng ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và biến đổi đời sống chúng ta. Những câu đầu của sách Thi Thiên cũng nói về phước hạnh khi tìm cầu Chúa và suy gẫm Lời Chúa. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bạn có tìm cầu Chúa và phước hạnh qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa về Lời Ngài đã ban cho con, để nhờ đó con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa cho đời sống con. Xin Chúa giúp con tiếp tục tìm kiếm Chúa và phước hạnh của Ngài qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 16: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6
Thứ Bảy September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Chúa Nhật September 18: Xin đọc Đa-ni-ên 10-12

 41 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 15, 2022 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 15, 2022
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta phải có mắt thuộc linh thật rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18). Khi mắt chúng ta mở ra ham thích đọc Lời Chúa thì không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt”. Khi lòng chúng ta khao khát Lời Chúa thì không còn “ham muốn những điều thuộc về xác thịt”. Khi chúng ta nhắm mắt không quan tâm, không đọc Lời Chúa thì đời sống chúng ta đi sai hướng và phạm tội cùng Chúa. Vì biết được nguy hiểm của một đời sống không có Lời Chúa nên tác giả Thi Thiên 119 đã quyết tâm hứa nguyện: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11).

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống con được đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3

 45 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 14, 2022 – Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 14, 2022
Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”
Thi Thiên 119:25

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong Kinh Thánh và trọng tâm từ đầu đến cuối của Thi Thiên này là Lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong và là ánh sáng cho bước đi của chúng ta trong cuộc sống. Thi Thiên 119 cũng cho biết Lời Chúa làm sống lại và làm tươi mới chúng ta. “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25). Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta có khuynh hướng bám vào bụi trần. Bụi đất cũng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết và sự hoạn nạn, khổ nhọc trong cuộc sống. Chúa phán cùng A-đam sau khi phạm tội rằng: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19). Chúng ta không tự làm điều gì được khi đang bị chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa nâng chúng ta lên qua những lời hứa quý báu trong lời Chúa. “Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28). Dù chúng ta đang bị cuốn hút bởi cát bụi của thế gian hay đang mòn mỏi trong hoạn nạn, lời Chúa an ủi chúng ta và cho chúng ta hy vọng sống. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). 

Bạn có đang được phục hồi sinh lực nhờ Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Chúa. Xin Chúa cho con yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để được Lời Ngài phục hồi tâm linh mòn mỏi của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 45 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 13, 2022 – Lời Chúa Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 13, 2022
Lời Chúa Soi Sáng

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy cạm bẫy nguy hiểm với sự cám dỗ của kẻ thù đen tối là ma-quỷ đang tìm cách phá hủy mối tương giao thân thiết của chúng ta với Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta một lời hứa tuyệt đẹp và một lẽ thật vĩnh cửu đó là “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời là một ngọn đèn sáng lấp lánh dưới chân chúng ta, dẫn đường cho chúng ta vượt qua bóng tối của thế gian sa đọa và là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi. Lời Chúa không chỉ soi sáng con đường của chúng ta, bảo vệ chúng ta trên hành trình của chúng ta trong suốt cuộc đời, và cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm đang rình rập, mà Lời Chúa còn là một kho tàng quý giá ẩn sâu trong lòng chúng ta – vì Lời Chúa chứa đựng những lời khôn ngoan để hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta, những lời hứa quý giá để khích lệ tấm lòng của chúng ta, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời về cách sống cho đẹp lòng Chúa, và đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho nếp sống của Cơ đốc nhân hàng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Bạn có Lời Chúa trong lòng để soi sáng bước chân của bạn giữa một thế gian tối tăm không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài là Ánh Sáng và Lẽ Thật. Xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng bước chân con trong một thế gian tăm tối và đầy dối trá. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 12, 2022 – Lời Chúa Ngọt Ngào

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 12, 2022
Lời Chúa Ngọt Ngào

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”
Thi Thiên 119:103

Nhiều người đọc Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng không cảm thấy sự ngọt ngào và bổ ích cho đời sống. Lý do là người đó chưa được sinh lại trong Chúa hoặc đời sống tâm linh không có sự tương giao mật thiết với Chúa vì đang yêu thế gian hơn là yêu Chúa. “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (1 Giăng 2:15b). Ở trong Chúa, chúng ta được nhận làm con của Chúa, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa, được sự vui mừng, bình an, và yêu thích Lời Chúa. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103). Là Đấng Tạo Dựng bầu trời, trái đất và mọi sinh vật, Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất để sống trong thế giới của Ngài. Nếu chúng ta muốn trưởng thành thuộc linh và được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 nói Lời Chúa “ngọt hơn mật ong!”. Mật ong vừa ngọt vừa bổ. Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày, Cơ-đốc-nhân tìm thấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh và được trưởng thành ở trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài.

Bạn có cảm thấy sự ngọt ngào khi suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Thánh Linh và Lời của Ngài giúp con được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục cảm thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa và được nuôi dưỡng qua sự suy gẫm lời quý báu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 47 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 9, 2022 – Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 9, 2022
Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!”
Thi Thiên 67:3

Tại sao Chúa cho chúng ta tiếp tục ở trong thế gian này? Tại sao Chúa không đưa chúng ta về thiên đàng ngay khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân? Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong thế gian để làm nhân chứng về tình yêu thương và sự cứu rỗi cao cả của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi là phước hạnh lớn nhất dành cho tất cả mọi dân tộc! Thi Thiên 67 bắt đầu với lời cầu xin ban phước và lý do tác giả đã cầu xin. “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” (Thi Thiên 67:1-2). Tác giả muốn tất cả mọi người trên thế gian kinh nghiệm được phước hạnh khi ở trong sự cai trị công bình của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.” (Thi Thiên 67:3-4). Đức Chúa Trời đã tuyên bố ban phước cho mọi dân tộc qua Áp-ra-ham và dòng dõi ông: “Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3b). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại Ngài đã ban đại mạng lệnh cho các môn đồ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Và trước khi thăng thiên Chúa Giê-xu cũng phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Thi Thiên 67 kết thúc: “Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 67:7).

Bạn có là nhân chứng về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con vẫn còn sống trong thế gian để làm nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi. A-men.

*********

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Thứ Bảy September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Chúa Nhật September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 51 total views,  1 views today