Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 15, 2024 – Dâng Tế Lễ Bằng Lời Ngợi Khen

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 15, 2024
Dâng Tế Lễ Bằng Lời Ngợi Khen

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.”
Hê-bơ-rơ 13:15

Trong chương chót của sách Hê-bơ-rơ, sau khi giải thích tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta, trước giả sách Hê-bơ-rơ đã đưa ra lời kết luận cho chúng ta: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15). Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. “Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 9:12 BHĐ). Qua sự chết đền tội thay thế chúng ta một lần đủ cả của Chúa Giê-xu, chúng ta không cần phải mang của lễ đến các thầy tế lễ để dâng lên cho Đức Chúa Trời nữa. Mặc dù của lễ chuộc tội không cần thiết nữa, nhưng Chúa muốn chúng ta “liên tục dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.” Tế lễ ngợi khen là hoa trái của môi miệng tôn cao danh Chúa! Khi chúng ta ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài, chúng ta bày tỏ lòng tràn đầy niềm vui vì Chúa Giê-xu đã hy sinh chết vì chúng ta và Ngài cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.

Bạn có liên tục dâng tế lễ bằng lời ngợi khen và tôn cao Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho nhân loại. Xin Chúa cho con luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự liên tục dâng của lễ bằng lời ngợi khen và tôn cao Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 15: Xin đọc Giô-suê 7-8
Thứ Bảy March 16: Xin đọc Giô-suê 9-10
Chúa Nhật March 17: Xin đọc Giô-suê 11-13

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 14, 2024 – Chịu Luyện Tập

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 14, 2024
Chịu Luyện Tập

“Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”
Hê-bơ-rơ 12:11

Giống như một vận động viên phải trải qua những sự tập luyện khó nhọc để đạt được kết quả, Cơ-đốc-nhân cũng được mời gọi phải chịu luyện tập qua kỷ luật của Chúa trong hành trình đức tin. Sự tập luyện này có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau như thử thách, khó khăn, sự sửa dạy thánh hóa của Chúa, nhưng mục tiêu của sự sửa dạy là để cho đời sống thuộc linh chúng ta được tăng trưởng. Càng ngày càng giống Chúa Giê-xu! “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hê-bơ-rơ 12:11). Trong khi trải qua những khó khăn và buồn bã, chúng ta dễ có những suy nghĩ tiêu cực đối với Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa khuyên chúng ta hãy đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào sự yêu thương và khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy sự tăng trưởng bông trái Thánh Linh như sự yêu thương, vui mừng, bình an trong sự sửa dạy của Chúa. “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4).

Bạn phản ứng ra sao khi trải qua sự sửa dạy của Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương và sửa dạy con trong đời sống. Xin Chúa cho con luôn ở dưới sự luyện tập và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để đời sống con được tiếp tục biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6.

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 13, 2024 – Phước Cho Người Chịu Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 13, 2024
Phước Cho Người Chịu Thử Thách

“Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.”
Gia Cơ 1:12 BHĐ

Những thử thách và hoạn nạn trong đời sống của Cơ đốc nhân giúp tinh luyện lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa và làm tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta trong Chúa. Chúng ta không dựa vào sức riêng của mình nhưng nhờ cậy vào sức toàn năng của Chúa để đứng vững khi phải đối diện với những khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Gia-cơ khích lệ Cơ đốc nhân: “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.” (Gia Cơ 1:2-4 BHĐ). Gia-cơ kết thúc phân đoạn nói về sự thử thách rằng: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.” (Gia Cơ 1:12 BHĐ). Phước ở đây không phải là phước thoát khỏi sự thử thách, nhưng là “hạnh phúc” và “vui mừng” trong khi trải qua sự thử thách và nhận được phần thưởng của kinh nghiệm này. Trong phần cuối của sách Gia-cơ, ông cũng đã nhắc lại “Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.” (Gia-cơ 5:11).

Bạn có kinh nghiệm phước hạnh thuộc linh khi trải qua sự thử thách không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa để con có thể trải qua sự khó khăn thử thách và kinh nghiệm được sự phước hạnh thuộc linh từ lòng thương xót và nhân từ của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 1-3

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 12, 2024 – Chờ Đợi Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 12, 2024
Chờ Đợi Ý Chúa

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”
Mi-chê 7:7

Trong chương cuối của sách Mi-chê, tiên-tri Mi-chê thách thức dân Y-sơ-ra-ên hãy từ bỏ con đường tội lỗi của họ, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không ăn năn trở về cùng Chúa. Trong nếp sống sa đọa của dân Y-sơ-ra-ên được diễn tả chi tiết từ câu 1 đến câu 6, tiên-tri Mi-chê không bị lôi cuốn vào nhưng ông tuyên bố: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Đây là lời xác chứng về đức tin hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài đến giúp chúng ta. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Sống trong thế gian luôn chống đối và đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào lối sống xác thịt và những hành động không tin kính. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có quyền tự do lựa chọn: để xác thịt cai trị và theo đuổi thế gian hay để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Bạn có nhìn xem Chúa và chờ đợi sự cứu giúp của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con theo ý tốt lành của Ngài. Xin cho con không bị lôi cuốn theo thế gian nhưng luôn nhìn xem Chúa và chờ đợi ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 11, 2024 – Sống Trong Ánh Sáng Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 11, 2024
Sống Trong Ánh Sáng Của Chúa

“Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối.”
Lu-ca 11:34-35 (BHĐ)

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập bóng tối dưới mọi hình thức và phải đối diện từ cám dỗ này đến cám dỗ khác. Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến trong thế gian để đem hy vọng cho một thế giới tăm tối. Thánh Kinh cho biết khi Chúa Giê-xu giáng thế “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:16). Khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được giải thoát khỏi một cuộc sống bị ràng buộc bởi bóng tối và nhận được Nguồn Sáng là Chúa Giê-xu. “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Dù đã tin Chúa và đã được Chúa tha thứ tất cả tội lỗi, nhưng khi sống trong thế gian, chúng ta bao giờ cũng có hai sức mạnh đối chọi nhau. Sức mạnh của con người tội lỗi cũ và sức mạnh của con người mới, do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Sứ-đồ Phao-lô đã ghi lại kinh nghiệm của ông và cũng là của tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21). Đó là lý do Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta “Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối.” (Lu-ca 11:34-35 BHĐ). Để có một đời sống luôn tràn đầy ánh sáng của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ ơn Chúa quyết tâm luôn sống trong ánh sáng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi bóng tối và ban cho con sự sáng của Ngài. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của con luôn tiếp nhận ánh sáng của Chúa để đời sống con được làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 29-31

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 8, 2024 – Khích Lệ Thông Công Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 8, 2024
Khích Lệ Thông Công Trong Chúa

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”
Hê-bơ-rơ 10:25

Sự thông công trong đời sống của một Cơ-đốc-nhân phải có cả chiều dọc và chiều ngang. Sự tương giao chiều dọc với Chúa trong sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện rất quan trọng nhưng mối thông công chiều ngang của chúng ta với anh chị em trong Đấng Christ cũng có tầm quan trọng thiết yếu, chúng ta không nên bỏ qua hoặc coi thường. Chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Mặc dù đã được Chúa cứu và có địa vị là con Đức Chúa Trời, nhưng sống trong thế gian chúng ta đang bị bao vây ở mọi phía bởi sự ham muốn của xác thịt, sự thèm muốn của con mắt và niềm kiêu hãnh của cuộc sống (1 Giăng 2:16), nếu chúng ta từ bỏ việc kết hợp, tương giao với những tín hữu khác trong thân thể của Đấng Christ chúng ta tự cô lập mình khỏi sự thông công, khích lệ, hiệp một, gây dựng nhau. Những tín hữu đơn độc có nguy cơ bị lôi kéo bởi mưu kế của Sa-tan hoặc bị lừa dối bởi những lời dạy sai lầm, trở nên thờ ơ, không ham mến các sự ở trên trời, nhưng ham mến các sự ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Ngày Chúa Giê-xu trở lại đang đến gần, Lời Chúa khuyên “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Xin Chúa cho chúng ta tận dụng mọi cơ hội thông công với Chúa và với nhau để chúng ta có thể cho và nhận sự nuôi dưỡng đời sống thuộc linh từ các tín hữu cùng niềm tin.

Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa và thường xuyên thông công nhóm lại với các anh chị em trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con là một phần trong thân thể Chúa. Xin Chúa cho con ham mến sự nhóm họp thờ phượng Chúa để không bỏ mất cơ hội ngợi khen Chúa và nhận lãnh cũng như chia sẻ những ơn phước thuộc linh với các tín hữu cùng niềm tin. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 8: Xin đọc Phục-truyền 21-23
Thứ Bảy March 9: Xin đọc Phục-truyền 24-27
Chúa Nhật March 10: Xin đọc Phục-truyền 28

 69 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 7, 2024 – Nhìn Xem Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 7, 2024
Nhìn Xem Chúa

“Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”
Thi Thiên 17:15

Thi Thiên 17 được viết khi vua Đa-vít bị bao trùm bởi những kẻ thù tìm cách tiêu diệt và áp bức ông. Đa-vít đã được ghi nhận là người công bình trước mặt Chúa vì đức tin của ông. Đa-vít đã tách mình ra khỏi con đường của kẻ hủy diệt và cố gắng giữ lòng, sự suy nghĩ của mình trong sáng và lời nói của ông tôn kính Chúa. Trong câu cuối của Thi Thiên 17 vua Đa-vít bày tỏ niềm ao ước của chính ông là được chiêm ngưỡng và nhìn xem Chúa. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (Thi Thiên 17:15). Nhìn xem Chúa chúng ta giúp chúng ta không chán nản, ngã lòng và sẽ được an ủi. Khi đôi mắt đức tin của chúng ta hướng về Chúa, đời sống chúng ta sẽ thỏa nguyện, tiếp tục bước đi trong mục đích của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúa cũng phán trong sách Ê-sai: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).

Bạn có nhìn xem Chúa trên bước đường đức tin tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhìn xem Chúa để được thỏa lòng bước đi trong mục đích của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 17-20

 72 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 6, 2024 – Lời Sống và Linh Nghiệm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 6, 2024
Lời Sống và Linh Nghiệm

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”
Hê-bơ-rơ 4:12

Lời Chúa được trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả một cách sống động và có quyền năng: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Lời Chúa không thụ động hoặc lỗi thời; Lời Chúa sống và liên tục tác động trong lòng của Cơ-đốc-nhân. Lời Chúa được ví sánh như gươm hai lưỡi, sắc bén xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta. Gươm có năng quyền đó chính là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:17). Lời Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn giống Chúa Giê-xu. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi được trang bị Lời Chúa một cách đầy đủ, Cơ-đốc-nhân có thể chống trả lại những cám dỗ tấn công của ma-quỷ mà không phạm tội cùng Chúa. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11). Gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, không những giúp chúng ta giữ tấm lòng nhưng cũng trang bị chúng ta chống lại với những cám dỗ của ma-quỷ.

Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm có đang ở trong lòng của bạn để biến đổi đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin Chúa cho con tiếp tục sử dụng gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để thánh hóa đời sống con và để chống trả lại những cám dỗ của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 14-16

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 5, 2024 – Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 5, 2024
Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Kinh thánh dùng 40 câu của Hê-bơ-rơ 11 để mô tả những người sống bởi đức tin. Vậy đức tin là gì? Câu 1 của Hê-bơ-rơ 11 định nghĩa “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Chúng ta nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin vào Chúa Giê-xu. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Bởi đức tin, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được nối lại mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống bởi đức tin. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời mặc dầu chúng ta không thấy Ngài. Đó là đức tin biết chắc vững vàng đặt vào Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên: “Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:22-23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì nhờ ân điển của Chúa và bởi đức tin con nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống với niềm tin cậy trọn vẹn nơi Ngài và giúp con sống theo điều con biết và tin nơi Ngài. A-men.    

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 11-13

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 4, 2024 – Đến Gần Ngôi Ơn Phước

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 4, 2024
Đến Gần Ngôi Ơn Phước

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:16

Trong Chúa Giê-xu chúng ta có những đặc ân quý báu. Một trong những đặc ân là được “đến gần ngôi ơn phước” của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đã chịu chết và sống lại. “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16). Câu Kinh Thánh này đảm bảo cho Cơ-đốc-nhân rằng chúng ta có thể tự do trình dâng bất cứ những thử thách, khó khăn, nhu cầu trong đời sống với Chúa và tin chắc Chúa là Đấng Thương Xót sẽ nghe và quan tâm đến chúng ta. Khi chúng ta xưng tội cùng Chúa chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Nếu chúng ta cần sự khôn ngoan thiên thượng Chúa sẽ ban cho một cách dư dật. “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Lời Chúa cũng hứa: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Chúa trong lúc có cần không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết và sống lại để con được tự do đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp con vững lòng trình dâng những nhu cầu thuộc linh, thuộc thể lên cho Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 8-10

 66 total views