Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 14, 2024 – Tình Yêu Cao Trọng Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 14, 2024
Tình Yêu Cao Trọng Nhất

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Đời sống bạn có bày tỏ tình yêu của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con yêu những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7-8

 99 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 13, 2024 – Giê-hô-va Rô-hi!

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 13, 2024
Giê-hô-va Rô-hi!

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI nghĩa là “Chúa Đấng chăn giữ của chúng ta” được chép trong Kinh Thánh Thi Thiên 23. Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là  một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Giê-hô-va Rô-hi là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1).

Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Giê-hô-va Rô-hi, Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Giê-hô-va Rô-hi như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6).

Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Thật Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng Chăn Giữ Chúng Ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng chăn giữ con! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 5-6

 96 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 12, 2024 – Giê-hô-va Shalom!

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 12, 2024
Giê-hô-va Shalom!

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va-Sa-lam.”
Các Quan Xét 6:23-24

GIÊ-HÔ-VA SA-LAM nghĩa là “Đấng ban bình an” được chép trong Kinh Thánh Các-quan-xét 6:22-24. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến cùng Ghê-đê-ôn và gọi ông làm quan xét để giải cứu người Y-sơ-ra-ên. Sau khi viện dẫn vài lý do để từ khước nhưng không được, Ghê-đê-ôn đã xin nhiều dấu lạ để muốn biết chắc thật sự Chúa chọn ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Khi ông biết ông đang đối diện với thiên sứ của Chúa ông nghĩ ông sẽ chết. Nhưng Chúa bảo rằng ông khá yên lòng, chớ sợ chi, ông sẽ không chết đâu. Vừa nghe xong, Ghê-đê-ôn bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam (shalom) nghĩa là Giê-hô-va Bình An. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người mất sự bình an vì phải xa cách Chúa. Con người tìm đủ mọi cách để mong có sự bình an nhưng không bao giờ có sự bình an thật sự trong lòng. Sự bình an thật chỉ có được khi chúng ta nối lại mối hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết thay thế, giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình, chúng ta có được sự bình an thật từ Giê-hô-va Sa-lam. Sự bình an mà Kinh Thánh diễn tả: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Bạn có kinh nghiệm sự bình an thật, sự Bình An của Giê-hô-va Shalom ở trong lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa Bình An. Cảm tạ Chúa cho con được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an của Chúa ban cho con không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng đến từ Giê-hô-va Shalom. Đấng duy nhất ban cho con sự bình an thật. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 3-4

 78 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 9, 2024 – Trước Thềm Năm Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 9, 2024
Trước Thềm Năm Mới

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”
Ê-sai 43:18-19

Chúng ta đang ở trong ngày cuối năm âm lịch và ngày mai sẽ chào đón đầu năm mới. Cảm tạ Chúa, người Việt Nam chúng ta được đón mừng năm mới hai lần trong năm, năm mới dương lịch và năm mới âm lịch. Trong những dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ phải có khi bước vào năm mới. Tiên tri Ê-sai đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên trong thời gian dân sự của Chúa bị bắt đi làm phu tù: “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:18-19). Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ tưởng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong thời gian dường như vô vọng đó, Chúa đã sử dụng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. Trước thềm năm mới, xin Chúa cho chúng ta hướng về tương lai và hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Chúa hứa Ngài “sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Lời Chúa cũng hứa: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Ngài luôn có sự đổi mới. Xin dạy con tin cậy hoàn toàn vào sự tể trị của Chúa và tin chắc rằng những điều Ngài dự bị cho con trong tương lai tốt đẹp hơn những điều trong quá khứ và có giá trị vĩnh hằng. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 9: Xin đọc Lê-vi-ký 24-25
Thứ Bảy February 10: Xin đọc Lê-vi-ký 26-27
Chúa Nhật February 11: Xin đọc Dân-số-ký 1-2

 73 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 8, 2024 – Giê-hô-va Ni-si

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 8, 2024
Giê-hô-va Ni-si

“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15

GIÊ-HÔ-VA NI-SI nghĩa là “Giê-hô-va cờ xí” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16. Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai-Cập, ông Môi-se đã đứng trên đỉnh đồi chỉ huy, tay cầm gậy Đức Chúa Trời đưa lên để làm vững lòng ông Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng với niềm tin rằng Chúa của họ ở cùng họ, đang chiến đấu với họ. Cây gậy của Chúa là biểu tượng sự lãnh đạo của ông Môi-se và là bằng chứng về thẩm quyền của Ngài trên những hành động của ông qua những phép lạ ông đã làm ở Ai Cập. Cây gậy của Đức Chúa Trời tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở với dân Ngài trong chiến trận đánh lại kẻ thù. Môi-se đưa tay và gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng khi tay ông mỏi, phải buông tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng hơn. Trên đỉnh đồi lúc đó nhờ có ông A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se luôn đưa cao để người Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng đó, Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Môi-se có tài lãnh đạo, Giô-suê và các chiến sĩ có lòng dũng cảm nhưng sự chiến thắng là đến từ quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong suốt chiến trận.

Đối diện với những trận chiến thuộc linh trong cuộc sống, bạn có nhờ cậy vào quyền năng của Chúa không? Hãy luôn luôn sống trong sự hiện diện của Giê-hô-va Ni-si. Đấng Cờ-xí. Đấng luôn luôn cho bạn sự Đắc Thắng!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đắc Thắng. Xin cho con luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và nhờ cậy Ngài khi phải đối diện với những cuộc chiến thuộc linh trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 22-23

 64 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 7, 2024 – Giê-hô-va Ra-pha

Suy Gẫm Lời Chúa
Wenesday, February 7, 2024
Giê-hô-va Ra-pha

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA nghĩa là “Chúa là Đấng chữa lành” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27. Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ và tiếp tục đi vào đồng vắng Su-sơ. Sau ba ngày đi trong đồng vắng nóng nực thiếu nước để uống họ tìm được nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được cho nên dân sự trách móc Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài chỉ cho ông lấy cậy gậy ném vào nước, nước trở nên ngọt uống được. Kế đến Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho dân sự ngay tại đồng vắng; nếu dân sự thi hành thì không bị những bệnh mà Ngài giáng xuống cho dân Ai Cập. Chính Chúa xác nhận: “Ta là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh.” Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy các tai vạ, bệnh tật xảy ra cho dân Ai Cập, và Chúa thường nhắc lại nhiều lần cho dân sự ngõ hầu họ kính sợ và vâng lời Ngài thì không bị những tai vạ đó. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa là Đấng Chữa Lành trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh lẫn thể xác. Ngài chữa lành bệnh tâm linh qua sự chết của Chúa Giê-xu để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội ác. Ngài cũng chữa lành bệnh trong thể xác của chúng ta trong sự thương xót và chương trình của Chúa.

Bạn đang có những bệnh tật, đau đớn, đắng cay trong đời sống thể xác, tinh thần và tâm linh không? Xin Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và sự khôn sáng từ Chúa qua Lời của Ngài. Hãy đến với Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật về phần thể xác, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con hoàn toàn đặt trọn đức tin vào Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 19-21

 52 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 6, 2024 – Giê-hô-va Di-rê

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 6, 2024
Giê-hô-va Di-rê

“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.”
Sáng-thế Ký 22:14

Giê-hô-va trong nguyên bản Hê-bơ-rơ chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái được viết hoa “YHWH”. Đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và có ý nghĩa “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất-ê-díp-tô-kí 3:14). Danh xưng này xác nhận Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại đời đời. GIÊ-HÔ-VA DI- RÊ có nghĩa là “Chúa Sẽ Cung Cấp” hay “Chúa là Đấng sắm sẵn” dựa trên câu chuyện Áp-ra-ham được chép trong Sáng-thế-ký 22:1-18. Áp-ra-ham đã hoàn toàn tin cậy vào Chúa và bước đi bởi đức tin. Khi đến nơi vào giây phút cuối cùng Chúa đã dự bị một con chiên đực để Áp-ra-ham dâng làm của lễ thiêu thay cho Y-sác. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê nghĩa là Đức Giê-hô-va sắm sẵn.  Đức Chúa Trời luôn cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài đúng trong thời điểm và địa điểm của Chúa. Thánh Kinh trong Phi-líp 4:19 chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn đang có nhu cầu nào trong đời sống không? Chúa có thể cung cấp mọi nhu cầu cho bạn. Bạn hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào sự cung cấp của Chúa đúng thời điểm và trong ý tốt đẹp nhất của Ngài. Chúa là Giê-hô-va Di-rê. Đấng Sắm Sẵn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con hôm nay Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Đấng sắm sẵn và cung cấp mọi nhu cầu cho con. Ngài biết rõ điều gì con đang cần và luôn trả lời đúng thời điểm của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 16-18

 58 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 5, 2024 – Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 5, 2024
Trái Thánh Linh: Sự Tiết Độ

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.”
1 Cô-rinh-tô 9:25

Mỹ đức Tiết Độ là mỹ đức cuối trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh. Người tiết độ là người có cuộc sống quân bình, biết đặt ưu tiên đúng vị trí, biết kiềm chế ham muốn, biết kiểm soát hành động, cảm xúc, lời nói của mình. Con người khó tự chủ được mình, nhưng khi bước theo Thánh Linh, Ngài sẽ kiểm soát đời sống chúng ta và giúp chúng ta sống trong sự tiết độ. Sách Châm Ngôn so sánh người không tự chủ và người biết tự chủ lòng mình trong hai câu sau đây. “Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.” (Châm Ngôn 25:28). “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm Ngôn 16:32). Bạn có muốn đắc thắng trong đời sống thuộc linh không? Một cuộc sống sáng Danh Chúa qua nếp sống bày tỏ trọn vẹn Trái Thánh Linh với 9 mỹ đức của Chúa. 1 Cô-rinh-tô 9:25 cho biết “những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão miện đắc thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão miện đắc thắng không hề hư nát.”

Bạn có sự tiết độ của Thánh Linh và để cho Ngài đầy dẫy trong đời sống bạn không? Bạn sẽ không tự sống theo con người xác thịt nữa nhưng Thánh Linh là năng lực giúp bạn sống đẹp lòng Chúa. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Cầu xin Chúa ban cho bạn một cuộc sống thuộc linh đắc thắng trong Năm Mới!

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con sống trong sự tiết độ, không làm những điều ưa muốn của xác thịt nhưng để Chúa Thánh Linh hành động trong lòng con,  giúp con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 13-15

 44 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 2, 2024 – Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 2, 2024
Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Giăng 14:16-17

Chúa Giê-xu trước khi chịu chết, sống lại và trở về cùng Đức Chúa Cha đã hứa cùng các môn đồ là Chúa Thánh Linh sẽ được ban xuống để “ở với” và “ở trong” những người tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta để dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong chân lý của Chúa. Những điều Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thế gian không thể hiểu được vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Chúa Giê-xu cũng cho biết thêm trong Giăng 16:13-14: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Chúng ta đang có Thánh Linh ngự trị trong lòng để giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Trong đời sống theo Chúa, bạn có thường xuyên nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không? Bạn có học biết về Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm khi đọc Lời Ngài không? Bạn có hiểu rõ Chân lý của Ngài không? Đó là công việc của Đức Thánh Linh khi Ngài ở với và ở trong chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Linh ở với và ở trong con để nhắc nhở, dạy dỗ con về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con luôn luôn tìm cầu, học hỏi về Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 2: Xin đọc Lê-vi-ký 4-6
Thứ Bảy February 3: Xin đọc Lê-vi-ký 7-9
Chúa Nhật February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 10-12

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 1, 2024 – Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 1, 2024
Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau.”
Ê-phê-sô 4:2

Mỹ đức mềm mại cũng đồng nghĩa với sự mềm dịu, nhẹ nhàng, khiêm nhu, nhu mì, nhỏ nhẹ, hòa nhã. Mỹ đức nầy khi đi kèm với hành động sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ. Cũng cùng một lời nói nhưng nói nhẹ nhàng đem lại kết quả lâu dài. Cũng cùng một hành động nhưng thực hiện trong sự mềm mại để lại hình ảnh đẹp trong lòng người nhận. Châm Ngôn 15:1 chép “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” Trong đời sống căng thẳng xin Chúa cho chúng ta bước đi với Thánh Linh để có sự mềm mại như gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Đức Chúa Trời đã đến với tiên tri Ê-li “…bằng một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (1 Các Vua 19:12). Chúa không lên án chúng ta nhưng Ngài dùng lời êm dịu qua Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Câu chuyện người đàn bà tà dâm trong Phúc Âm Giăng 8 cho biết những người muốn ném đá người đàn bà tội lỗi nầy bỏ đi hết vì Chúa phán với họ một cách nhẹ nhàng “ai vô tội hãy là người đầu tiên ném đá đi”. Khi tất cả đều bỏ đi, Chúa Giê-xu êm dịu nói với người đàn bà “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.”

Bạn có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói, trong hành động không? 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa cho con có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói và hành động của con theo gương Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 1-3

 55 total views,  1 views today