Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 8, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 8, 2020

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Ma-thi-ơ 1:23

Ma-thi-ơ đoạn 1 xác định ba danh xưng của Cứu Chúa. Thứ Nhất là GIÊ-XU; thứ hai là CHRIST; thứ ba là EM-MA-NU-ÊN trong câu 23. Các danh xưng đều ngụ ý là Đấng Cứu Thế từ Đức Chúa Trời đến và danh xưng thứ ba: Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Năm 2020 thật là một năm thử thách, khó khăn. Cảm tạ Chúa, tháng cuối của năm 2020, tháng 12 là tháng kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Ngài không những Giáng Sinh để cứu rỗi chúng ta như Danh Xưng Giê-xu, nhưng Ngài Giáng Sinh để ở với chúng ta. Hai chữ “ở với” ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, an ủi chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Em-ma-nu-ên đã làm vững lòng Giô-sép khi Chúa Giáng Sinh cũng sẽ giúp chúng ta vững an vì luôn có Chúa ở cùng. Ngài không những ở cùng khi Ngài Giáng Sinh nhưng Chúa Giê-xu cũng phán trong câu cuối của Ma-thi-ơ: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).

Hai câu 1:23 và 28:20 như hai bàn tay của Chúa đang dang rộng ra và mời gọi chúng ta hãy ở trong Chúa vì Ngài đang ở với chúng ta. Ngài sẵn sàng ôm chúng ta vào lòng trong thời điểm khó khăn này và trong suốt cuộc đời của chúng ta trong trần gian và tiếp tục trong cõi vĩnh hằng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh để cứu rỗi con và ở cùng con. Thật không có điều nào so sánh bằng sự vững an khi có Đức Chúa Trời ở cùng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 679 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 7, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 7, 2020

“Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.”

Ma-thi-ơ 1:19-20

Trong sự Giáng Sinh của Chúa thiên sứ đã hiện ra nhiều lần. Thiên sứ hiện ra cho Xa-cha-ri  báo tin sự sanh ra của Giăng Báp-tít. Thiên sứ hiện ra báo tin cho Ma-ri biết nàng sẽ có thai và sinh ra Chúa Giê-xu. Thiên sứ hiện ra báo Tin Mừng Chúa Giáng Sinh cho các gã chăn chiên ngoài đồng. Riêng Giô-sép là chồng hứa của Ma-ri đã được thiên sứ hiện ra 3 lần trong giấc chiêm bao. Cả 3 lần ông đều vâng theo mặc dầu rất khó đối với ông. Lần đầu tiên thiên sứ báo tin về sự mang thai của Ma-ri. Một tin khó xử đối với ông nhưng ông đã “làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn” (Ma-thi-ơ 1:24). Lần thứ hai sau khi Ma-ri sinh Chúa một thời gian thì thiên sứ bảo ông phải đem Ma-ri và Chúa Giê-xu sang xứ Ê-díp-tô lánh nạn vì vua Hê-rốt muốn kiếm Chúa Giê-xu và giết. Một chuyến đi khó khăn với vợ mới sanh và con thơ ấu, nhưng Giô-sép “liền chờ dậy” và làm theo lời thiên sứ phán dặn (Ma-thi-ơ 2:14). Lần thứ ba, thiên sứ bảo Giô-sép lúc ông đang ngủ hãy chờ dậy để đưa Ma-ri và hài nhi Giê-xu trở về xứ Do-thái. Ông vâng phục ngay! (Ma-thi-ơ 2:21).

Ngày nay, Chúa không dùng thiên sứ để loan báo cho chúng ta vì đã có Lời Kinh Thánh của Chúa và Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta. Bạn có vâng phục Chúa qua Lời của Ngài và qua Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết vâng phục Chúa hoàn toàn khi Ngài phán bảo với con qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 705 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 4, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 4, 2020

“Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.”

Lu-ca 1:39-47

Ma-ri sau khi nghe Thiên Sứ báo tin bà sẽ có thai sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì vội vàng đi đến thăm người bà con của mình là bà Ê-li-sa-bét, ở xa Ma-ri khoảng 3-4 ngày đi đường. Có lẽ Ma-ri cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến với người bà con thân cận nhất hầu có thể tâm sự một điều bất ngờ, quá lớn trong đời sống của một thiếu nữ trẻ. Ma-ri tưởng sẽ được nghe những lời an ủi và góp ý của người bà con lớn tuổi. Nhưng Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh và cất tiếng nói những lời đầy phước hạnh, khích lệ cho Ma-ri. Những lời Ê-li-sa-bét nói ra khiến Ma-ri cất tiếng ngợi khen Chúa với tâm thần mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của mình.

Chúng ta đang ở trong một thời điểm với nhiều thay đổi lớn, tương lai bất định. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của Ma-ri, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa và chia xẻ những ưu tư trong lòng với những anh chị em cùng niềm tin. Chúa Thánh Linh có thể sử dụng những người bạn trong Chúa như Ê-li-sa-bét đã được đầy dẫy Thánh Linh và nói ra để có những lời khích lệ, phước hạnh khi gặp Ma-ri.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự Giáng Sinh của Ngài đem đến sự cứu rỗi cho con. Xin Chúa cho con đặt trọn đức tin nơi Ngài. Xin Chúa cũng cho con biết chia xẻ những ưu tư trong đời sống cho những người bạn trong Chúa hầu qua những người bạn đó Đức Thánh Linh có thể an ủi, khích lệ con.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 700 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 3, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 3, 2020

“Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.”

Lu-ca 1:30-33

Mỗi năm kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa chúng ta thường suy nghĩ lại thêm một năm nữa kể từ khi Chúa Giáng Sinh. Năm nay là Lễ Giáng Sinh thứ 2020 của Chúa. Thật ra sự Giáng Sinh của Chúa nằm trong chương trình tuyệt hảo của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua lời hứa của Ngài. Thiên sứ đã báo tin cho thiếu nữ Ma-ri về sự sinh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhắc lại cho Ma-ri về lời hứa của Chúa cho vua Đa-vít trước khi Chúa Giáng Sinh 1000 năm được chép trong sách  2 Sa-mu-ên 7:16: “Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.” Lời hứa này cho biết từ dòng dõi vua Đa-vít sẽ sinh ra một vị Vua trị vì đời đời trong một Nước vững bền mãi mãi. Sự Giáng Sinh của Chúa là lần đến thứ nhất của Ngài trong thân thể con người để chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sống lại và thăng thiên về Trời. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai khi Ngài tái lâm để cai trị đời đời trên Ngôi Đa-vít không bao giờ chấm dứt.  Các lời hứa trong Kinh Thánh về sự Giáng Sinh của Chúa hoàn toàn ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Ngài cũng sẽ trở lại như lời đã hứa trong Kinh Thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín luôn luôn giữ lời Ngài đã hứa!

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín. Ngài đã làm trọn lời hứa của Ngài khi ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Giáng Sinh để cứu rỗi những người đặt lòng tin vào Ngài. Xin Chúa cho con luôn có đức tin nắm chặt vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 718 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 2, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 2, 2020

“Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?”

Lu-ca 1:34 (Xin đọc thêm Lu-ca 1:26-38)

Có bao giờ bạn phải đối diện với một nan đề vượt quá sức và sự hiểu biết của bạn không? Có lẽ bạn đang ở trong một tình cảnh không biết tương lai sẽ ra thể nào hoặc làm sao giải quyết những nan đề do đại dịch Covid đem đến? Trong chương đầu của sách Lu-ca có chép về hoàn cảnh của thiếu nữ Ma-ri đang đối diện với một điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Ma-ri đã được hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau. Một hôm, thiên sứ hiện ra cùng Ma-ri và cho Ma-ri biết Ma-ri sẽ sanh một trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó là Con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế và là Đấng Trị Vì đời đời. “Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” (Lu-ca 1:34). Ma-ri tin lời thiên sứ về sự phải ra đời của Chúa Giê-xu nhưng Ma-ri thấy không thể thực hiện điều đó được vì Ma-ri chưa “biết người nam nào”. Thiên sứ truyền rằng: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên Ma-ri và Ma-ri sẽ sanh một Con trai. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Ma-ri đặt trọn đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ma-ri nói: “Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi.”

Tin cậy trọn vẹn nơi Chúa, Ma-ri nhận được vinh dự vô cùng lớn lao. Qua sự bày tỏ đức tin của Ma-ri, Đức Chúa Trời bày tỏ ơn lành của Ngài trên Ma-ri, và trên toàn nhân loại: Con Một của Đức Chúa Trời xuống thế gian để cứu loài người.

Trong mọi nan đề của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa và vâng phục ý Ngài như Ma-ri. Ngài là Đấng “Vô Sở Bất Năng”. Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng. Nhiều điều con thấy rất khó với mắt nhìn và sức lực của con người. Xin Chúa cho con biết giao phó cho Ngài vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của mình, gia đình mình đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học hôm nay để áp dụng cho đời sống và để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

Muốn thật hết lòng – Amen!

 738 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 1, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 1, 2020

“Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.”

1 Giăng 5:20

Chúng ta đang bước vào tháng 12, tháng kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong tháng này mời quý tín hữu suy gẫm ý nghĩa thật của sự giáng sinh của Chúa qua lời Thánh Kinh. Có lẽ Giáng Sinh năm 2020 khác với những mùa giáng sinh trong quá khứ vì không có sự ồn ào, nhộn nhịp, hối hả… nhưng xin Chúa cho chúng ta lắng lòng chiêm nghiệm sự giáng trần của Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng trong câu Kinh Thánh phần cuối của thư Giăng thứ nhất (1 Giăng 5:20) xác định rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Ngài là Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu cũng là Đấng giúp chúng ta hiểu biết chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Biết rõ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chân thật thì phải thờ phượng Ngài cho đúng cách theo ý muốn của Ngài như lời Chúa phán trong Phúc Âm Giăng 4:23-24: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”.

Mùa Giáng Sinh năm nay và mãi mãi, xin Chúa cho chúng ta thờ phượng chính Chúa Giê-xu, như các nhà thông thái chỉ thờ lạy hài nhi Giê-xu khi Ngài giáng thế: “Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:11).

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến nơi trần gian để cứu rỗi con và cho con biết được Đức Chúa Trời chân thật. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong Ngài và có sự sống đời đời. Xin cho con tiếp tục thờ phượng Chúa và tôn cao Danh của Ngài.

Quý tín hữu có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của mình, gia đình mình đặt nền tảng trên những điều quý tín hữu học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học hôm nay để áp dụng cho đời sống và để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

Muốn thật hết lòng – Amen!

 746 total views