Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 6, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 6, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Vui Mừng

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Giăng 15:11

Mỹ đức thứ hai của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) sau Tình Yêu Thương là Vui Mừng. Vui mừng là điều Chúa ban cho những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa. Khi Chúa giáng sinh thiên sứ loan báo sự sanh ra của Đấng Cứu Thế là một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho nhân loại. Sự vui mừng mà Chúa Giê-xu nói trong Giăng 15:11 là “sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi và sự vui mừng chúng ta được trọn vẹn.” Bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn là có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Con người tìm niềm vui mau tàn qua tiền bạc, sự vui chơi, địa vị nhưng cơ đốc nhân có được niềm vui từ bên trong. Phao-lô nhấn mạnh 2 lần mạng lệnh “Hãy Vui Mừng” trong thư Phi-líp 4:4: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Đời sống của chúng ta không thể tránh khỏi sự khó khăn, thử thách. Nhưng trong mọi sự thử thách, khó khăn đó chúng ta phải sống vui mừng vì Chúa Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúng ta có sự vui mừng khi “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng trọn vẹn qua Chúa Thánh Linh. Xin cho con không tìm niềm vui tạm bợ của thế gian nhưng có sự tương giao mật thiết với Chúa để luôn có niềm vui trọn vẹn. A-men.

 299 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 5, 2021 – Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa

Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Tuesday, January 5, 2021

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

Ga-la-ti 5:14

Mỹ đức đầu tiên trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh là Yêu Thương. Tất cả những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đều đặt nền tảng trên Tình Yêu vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 22:37-39: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Trước khi viết về Trái Thánh Linh sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14). Nhiều câu Kinh Thánh viết về Tình Yêu phát xuất từ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 13:7-8 chép: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu “Agape” có nghĩa là “Tình Yêu Vô Điều Kiện”.  Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Mặc dù con người không xứng đáng được Chúa yêu nhưng Ngài vẫn yêu và sai Chúa Giê-xu đến nơi trần gian chịu chết cho chúng ta. “Tình Yêu Vô Điều Kiện” là Tình Yêu Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho những người chung quanh qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước!

Bạn có đang bày tỏ Tình Yêu Thương trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu lớn lao Ngài dành cho con để con có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con. A-men.

 299 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 4, 2021

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 4, 2021

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”

Ga-la-ti 5:22-23

Ngay khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bắt đầu tiến trình “nên thánh bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 15:16) để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Kết quả của sự thánh hóa là chúng ta có các mỹ đức của Chúa Giê-xu được bao gồm trong Trái của Thánh Linh. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh và để Ngài hành động trong đời sống chúng ta thì bông trái Thánh Linh sẽ được phát triển. Chỉ có một “Trái của Thánh Linh” bao gồm trọn vẹn 9 mỹ đức “là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Người bước đi theo Thánh Linh sẽ có “Trọn Vẹn” Trái của Thánh Linh và đời sống thuộc linh được trưởng thành, sâu nhiệm trong Chúa. Trong 9 ngày kế tiếp chúng ta sẽ suy gẫm về 9 mỹ đức này để chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa và biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể tự phát triển Trái của Thánh Linh nhưng phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:43 “không có cây tốt nào sanh trái xấu.” Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh chắc chắn chúng ta phải sanh ra Trái của Thánh Linh.

Bạn có đang biểu lộ Trái của Thánh Linh trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con không bước đi theo Thánh Linh và có những điều làm không đẹp lòng Chúa. Xin Trái của Thánh Linh biểu lộ qua nếp sống hằng ngày của con. A-men.

 335 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Ngày Đầu Năm 2021 – Friday, January 1, 2021

Suy Gẫm Lời Chúa

Ngày Đầu Năm 2021

Friday, January 1, 2021

“Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.”

Thi Thiên 90:16-17

Đây là 2 câu cuối của Thi Thiên 90 nhưng là lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta trong Năm Mới 2021. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong Năm Mới 2021 nhưng tin chắc Chúa đang nắm giữ tương lai. Xin Chúa tiếp tục sử dụng chúng ta trong công việc Chúa và sự vinh hiển của Chúa rọi sáng qua chúng ta và gia đình chúng ta. Cầu xin Chúa tuôn tràn ơn phước Chúa trên chúng ta và cho các công việc chúng ta thực hiện đẹp ý Chúa và ảnh hưởng đến cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối nếu đặt tương xứng với hai câu đầu của Thi Thiên 90 chắc chắn Chúa sẽ cho những điều chúng ta nhờ ơn Chúa thực hiện sẽ được thành tựu trong Năm Mới này. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục sống trong Chúa và luôn tôn cao Danh của Chúa là Đức Chúa Trời.  Dù cuộc sống trên đất này thoáng qua, nhưng chúng ta là những tạo vật vĩnh cửu. Các công việc của chúng ta làm sẽ không vô nghĩa nếu chúng ta làm vì Vinh Hiển của Chúa. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện

Cảm tạ Chúa cho con một Năm Mới để tiếp tục sống cho Chúa. Xin Chúa cho con sống những ngày có ý nghĩa và làm sáng Danh Chúa trong Năm Mới 2021 và trong suốt cuộc đời con. A-men.

 343 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Ngày Cuối Năm 2020 – Thursday, December 31, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Ngày Cuối Năm 2020

Thursday, December 31, 2020

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”

Thi Thiên 90:14-15

Hôm nay là ngày cuối năm 2020! Thật ra, ngày nào cũng đặc biệt trước mặt Chúa. Vì trong Chúa ngày nào cũng là ngày phước hạnh. Thi Thiên 90:14 là lời cầu nguyện xin Chúa cho mỗi sáng chúng ta được thỏa lòng về sự nhân từ của Chúa để trọn những ngày của cuộc đời chúng ta liên tục vui mừng. Thánh Kinh sách Ca Thương 3:23 cho biết: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Có lẽ chúng ta nghĩ ngày phước hạnh là một ngày hanh thông, tốt đẹp trong mọi phương diện. Nhưng câu tiếp theo của Thi Thiên 90 cho biết Chúa ban sự vui mừng tùy theo các ngày chúng ta bị hoạn nạn. Mà không những tùy theo từng ngày hoạn nạn nhưng còn tùy theo những năm chúng ta ở trong sự tai họa. Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng Chúa ban cho chúng ta luôn luôn lớn hơn, lâu dài hơn những sự hoạn nạn, tai họa, buồn đau có khi trải qua nhiều ngày tháng như đại dịch Covid-19 đang xảy ra. Chúa Giê-xu cũng đã phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng thật từ Chúa mặc dù con phải trải qua những sự hoạn nạn liên tục trong cuộc sống. Xin Chúa cho con có lòng bình an vì biết Chúa là Đấng Vĩ Đại hơn tất cả những nan đề trong đời sống con. A-men.

Mời bạn nghe trường ca “Thi Thiên 90” do Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc và Ca Đoàn Tin Lành Bay Area ca ngợi Chúa.

 318 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Những Ngày Cuối Năm 2020 – Wednesday, December 30, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Những Ngày Chuyển Giao Giữa Năm Cũ 2020 và Năm Mới 2021

Wednesday, December 30, 2020

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

Thi Thiên 90:12

Câu 12 của Thi Thiên 90 là bí quyết của đời sống chúng ta trên trần gian. Lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa là xin Chúa cho chúng ta biết đếm các ngày của đời sống để có “lòng khôn ngoan,” biết sử dụng thời gian Chúa cho. Đếm các ngày có nghĩa coi mỗi ngày là món quà của Chúa ban cho để chúng ta thận trọng suy tính, sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan theo ý Chúa. Làm thế nào để sống khôn ngoan? Chúng ta thường phí phạm thì giờ vì không biết mục đích đời mình, không tập trung vào mục đích Chúa cho mình. Muốn sống khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy gẫm Lời Chúa, để khám phá mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa, để sắp đặt các công việc khác trong ngày đúng theo ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta trong Ê-phê-sô 5:16-17: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và biết sự sống trên trần gian chóng qua, chúng ta sẽ chú tâm vào những công việc có giá trị vĩnh hằng. Bạn có sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan trong năm 2020 không? Cầu xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng thì giờ của mỗi ngày một cách khôn ngoan trong Năm Mới 2021.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết đời người thật ngắn ngủi để con không hoang phí thời gian vào những chuyện “vô ích, dại dột”, xin dạy con biết đếm các ngày của con và đầu tư một cách khôn ngoan thời gian Chúa cho con trên đất. A-men.

 327 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Những Ngày Cuối Năm 2020 – Tuesday, December 29, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Những Ngày Chuyển Giao Giữa Năm Cũ 2020 và Năm Mới 2021

Tuesday, December 29, 2020

“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. “

Thi Thiên 90:4-6

Những câu Thi Thiên 90:4-6 cho chúng ta thấy đời sống của con người thật ngắn ngủi. Môi-se ví sánh cuộc sống như một ngày vừa qua, như một canh của đêm, như dòng nước chảy, như một giấc ngủ, như bông hoa chỉ tươi đẹp trong buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng nhưng khi bị cắt vào buổi chiều thì héo đi. Những điều này cho thấy con người không tồn tại mãi trên đời này. Trong năm 2020, chúng ta nghe báo cáo hằng ngày về số đông người trên thế giới qua đời vì dịch Covid-19. Dầu đang khoẻ mạnh, không bệnh tật gì, không bị Covid-19, thì một ngày nào đó mỗi người chúng ta cũng sẽ chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Khi đối diện với lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời, chúng ta là những người tin cậy nơi Chúa không dao động vì câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng đời sống ngắn ngủi đầy gian truân chỉ là một khoảnh khắc so sánh với cõi vĩnh hằng trước mắt Chúa. “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi.” Chúa là nơi nương tựa vững chắc đời đời cho những người tin cậy Ngài.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, trong giới hạn của đời người, xin Chúa giúp con được vững an vì biết chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng và Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những người đặt lòng tin vào Ngài. A-men.

 321 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Những Ngày Cuối Năm 2020 – Monday, December 28, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Những Ngày Chuyển Giao Giữa Năm Cũ 2020 và Năm Mới 2021

Monday, December 28, 2020

“Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.”

Thi Thiên 90:1-2

Thi Thiên 90 là một Thi Thiên xưa cổ nhất do Môi-se viết. Ông đã viết Thi Thiên này trong đồng vắng khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để đến chỗ tự do trong đất hứa tại Ca-na-an. Trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ 2020 và năm mới 2021, chúng ta sẽ cùng suy gẫm Thi Thiên 90. Cảm tạ Chúa, Lời Chúa luôn luôn bắt đầu bằng “Chính Chúa”. Trong câu đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký 1: 1, chúng ta biết “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, Chúa là Đấng Tạo Hóa. Phúc Âm Giăng 1:1 xác định: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, Chúa Giê-xu là Ngôi Lời và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se qua sự mạc khải của Thánh Linh cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta” và “Chúa là Đức Chúa Trời”. Trước khi Môi-se nói về sự ngắn ngủi của cuộc đời, những ngày buồn thảm, hoạn nạn, tai họa trong cuộc sống, Môi-se cho chúng ta biết “Chúa là nơi ở của chúng ta và Chúa là Đức Chúa Trời.” Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn là nơi nương tựa vững chắc cho những người tin cậy Ngài.

Chúa có đang là Chúa, là Chủ, là Ưu Tiên Số 1 trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chỉ trong Ngài con mới tìm được nơi nương cậy vững an vì Ngài là nơi ở đời đời của con. Chúa ơi, con xin giao trọn cuộc đời con trong tay Ngài và chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

 314 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 25, 2020 – Mừng Chúa Giáng Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 25, 2020

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – MERRY CHRISTMAS!

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:20

Mỗi lần kỷ niệm Lễ Giáng Sinh chúng ta thường nói nhiều về câu chuyện thiên sứ báo tin cho các người chăn chiên và họ liền đến tôn thờ hài nhi Giê-xu. Câu chuyện sau khi gặp Chúa của các người chăn chiên dường như ít được nhắc đến. Chúng ta thích đi dự lễ hay xem lễ Giáng Sinh với những bài hát du dương nhưng ít khi chú tâm đến điều gì xảy ra sau khi chúng ta gặp Cứu Chúa Giê-xu. Phúc Âm Lu-ca cho biết những người chăn chiên sau khi gặp được Chúa Giê-xu thì trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là kết quả khi chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu trong Mùa Giáng Sinh. Bạn có gặp Chúa Giê-xu trong Mùa Giáng Sinh này chưa? Những người chăn chiên đến gặp Chúa Giê-xu và kết luận là những điều họ nghe và thấy đúng y như lời thiên sứ loan báo. Ngày nay muốn biết về Chúa Giê-xu và gặp Ngài chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi của Ngài. Khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ biến đổi đời sống chúng ta và chỉ có một điều duy nhất tuôn tràn qua đời sống của người được cứu đó là làm sáng danh và ngợi khen Chúa. Chúng ta chào đón Mùa Giáng Sinh chỉ vài ngày trong một năm nhưng việc gì xảy ra sau Giáng Sinh mới là quan trọng.

Những người chăn chiên vẫn trở về với các công việc khó nhọc và hoàn cảnh bên ngoài không có gì thay đổi. Nhưng họ có sự vui mừng và hy vọng vì họ đã gặp Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.

Cầu Nguyện

Cảm tạ Chúa cho con có được sự vui mừng trong Mùa Giáng Sinh năm nay mặc dù thế giới đang trải qua những sự khó khăn với nhiều điều u buồn. Xin Chúa cho con tiếp tục làm sáng danh và ngợi khen Chúa như những người chăn chiên trong Giáng Sinh đầu tiên. A-men.

 312 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 24, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 24, 2020

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa”

Lu-ca 2:11

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, một ngày trước Lễ Giáng Sinh. Thật ra Kinh Thánh không cho chúng ta biết chính xác Chúa sinh ra vào ngày nào, tháng mấy. Kinh Thánh chỉ cho biết “Hôm nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh.” Lý do Thiên Sứ phán “hôm nay” vì những người chăn chiên đang sợ hãi, đang ở trong tình trạng bất an, thất vọng. Vì vậy, thiên sứ đã trấn an họ trong câu 10: “Đừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các ngươi một Tin Lành…”. Những người chăn chiên cần Đấng Cứu Rỗi ngay trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Tin Mừng phải là tin đem đến niềm vui tức khắc cho những người chăn chiên. Họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cho nên khi vừa nghe thiên sứ loan báo họ liền đi ngay đến tôn thờ Cứu Chúa vừa giáng sinh. Hiện tại, ngay hôm nay, chắc chúng ta và tất cả những người trên thế giới đang ở trong sự sợ hãi, bất an vì nạn Covid-19 kèm theo những hậu quả vô cùng tai hại. Thật ra, không chỉ trong mùa dịch này, nhưng bất cứ lúc nào trong thế gian đầy tội lỗi đều là những ngày “xấu” như Lời Kinh Thánh cho biết. Thế gian đầy những điều xấu xa buồn thảm vì hậu quả của tội lỗi. Chúa đã giáng sinh rồi và Ngài cũng đã chết đền tội cho chúng ta . Ngày chúng ta trở lại tôn thờ Chúa là ngày vui mừng nhất cho chúng ta. Vui mừng vì được Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta.

Bạn có mối thông công với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay chưa? Nếu chưa, Lời Chúa nói: “hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Chúa Giáng Sinh đem cho bạn sự cứu rỗi ngay hôm nay, ngay trong thì giờ nầy, vì cuộc sống quá ngắn ngủi, ngày mai có thể là quá trễ.

Cầu Nguyện

Cảm tạ Chúa, Ngài đã đến thế gian đúng thời điểm. Cảm tạ Chúa cho con cũng nhận được sự cứu rỗi quý báu của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người tin nhận Chúa trong khi còn dịp tiện, ngay khi nghe được Tin Mừng Cứu Rỗi loan báo như những người chăn chiên trong đêm Giáng Sinh đầu tiên. A-men.

 329 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 23, 2020 – Noel Đầu Tiên

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 23, 2020

“Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao; bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”

Lu-ca 2:14

Có lẽ Giáng Sinh năm nay là lần đầu tiên chúng ta không được tham dự tại nhà thờ với sự đông đảo, tưng bừng nhộn nhịp, ca đoàn đứng cạnh bên nhau để cùng hòa tiếng hát ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa, Giáng Sinh năm nay chúng ta có các chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh trên mạng. Mặc dầu không giống như những năm trước nhưng Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội ca ngợi Chúa và nghe Lời Chúa. Có nhiều hình thức để tổ chức Lễ Giáng Sinh nhưng chỉ có một chủ đề là “Đấng Cứu Thế đã hạ sinh.” Lễ Giáng Sinh đầu tiên không diễn ra tại nhà thờ nguy nga, không tổ chức qua những phương tiện điện tử tối tân, nhưng diễn ra tại một cánh đồng ở ngoại ô thành Bết-lê-hem cô quạnh, nhỏ bé. Số người tham dự chắc đếm được trên đầu ngón tay. Họ là những người chăn chiên bình dân không tên tuổi, không nhà cửa, không có điều gì đặc biệt. Đêm Giáng Sinh Đầu Tiên thiếu nhiều điều nhưng có một ca đoàn thật đặc biệt. Ca Đoàn của Thiên Đàng loan báo “một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân… đó là Đấng Cứu Thế đã hạ sinh.”

Giáng Sinh năm nay, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, mời bạn hãy suy niệm về lễ Giáng Sinh đầu tiên để hòa lòng với các thiên thần mà chúc tụng Chúa: “Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, trong Mùa Kỷ Niệm Chúa vào đời, xin giúp con lắng lòng nhớ lại lý do vì sao Chúa phải đến nơi trần gian để con thật sự tôn thờ Ngài. A-men.

 319 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 22, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 22, 2020

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Phi-líp 2:8

Chúa Giê-xu Giáng Sinh là một biến cố quan trọng nhất của thế giới. Đức Chúa Trời đã nhập thế và nhập thể. Thế giới sau khi phạm tội thì đầy dẫy những sự bất an, bất công, bất nghĩa.  Không có điều gì hoàn hảo hết trên thế gian. Khi Chúa Giáng Sinh nhiều người tưởng Ngài đến để giải quyết tất cả những khổ đau trong thế gian. Họ suy nghĩ sứ mạng của Chúa chắc phải lớn lao và Ngài cần nhiều người khôn ngoan hợp tác để thi hành sứ mạng của Chúa. Nhưng không phải như điều con người hiểu và mong muốn. Chúa Giê-xu đến trần gian với một sứ mạng duy nhất và ngắn gọn. Sứ mạng đó là làm đầy tớ phục vụ cho sự cứu rỗi con người. Ngài chịu chết để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi. Sứ mạng Chúa đến cũng gắn liền với tên của hài nhi được sinh ra. Thiên sứ phán trong Ma-thi-ơ 1:2: “Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Tội lỗi là nguyên nhân chính đem đến một thế giới bại hoại và con người luôn sống trong sự cai trị của tội lỗi.  Vì vậy điều chúng ta cần nhất trong đời sống là sự tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời đã ban cho món quà quý báu nhất mà chúng ta cần nhất là cho Con Ngài Giáng Sinh để chết đền tội cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa đã quan tâm đến cuộc đời của con. Ngài đã hạ mình giáng sinh và hy sinh chịu chết thay cho con, để con được tha thứ tội lỗi, được cứu chuộc và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. A-men.

 363 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 21, 2020 – “The Messiah: Hallelujah Chorus”

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 21, 2020

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.”

Ê-sai 9:5-6

Tiên tri Ê-sai đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra là “có một con trẻ sanh cho chúng ta và quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài”. Tiên tri Ê-sai nói về Chúa Giê-xu là Vị Vua sẽ đến và trị vì trên ngôi Đa-vít. Ngài là Vị Vua dân Do-thái và cả nhân loại đang trông chờ. Nhưng các chi tiết Ê-sai cho biết Ngài là Vị Vua không phải như các vua của thế gian. Vị Vua Giê-xu là Đấng Mưu Luận Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Vị Vua Giê-xu là Cha Đời Đời nói lên sự liên hệ mật thiết mãi mãi cho những người đặt niềm tin vào Chúa, được tiếp nhận làm con của Đức Chúa Trời và được ở trong Vương Quốc của Ngài. Ngài lập Nước Ngài bền vững, công bình chánh trực và còn lại đời đời. Thật là phước hạnh khi chúng ta được làm con của Cha Đời Đời và ở trong Vương Quốc Thiên Đàng của Chúa đời đời.

Vua Giê-xu được George Frideric Handel diễn tả trong Hallelujah Chorus được viết vào năm 1741 là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, triều chính Ngài bền vững muôn đời và muôn đời!

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để chết tha thứ tội lỗi cho con và cho con được trở thành con của Cha Đời Đời. Ngài cũng sẽ trở lại để lập Vương Quốc Đời Đời của Ngài. A-men.

Mời bạn xem bài hát “The Messiah: Hallelujah Chorus” được tôn vinh Chúa trong Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do 12 Hội Thánh Tin Lành Bắc California tổ chức vào thứ Bày December 19, 2020:

 334 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 18, 2020 – Ngôi Sao Mời Gọi

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 18, 2020

Ngôi Sao Mời Gọi

“Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.”

Ma-thi-ơ 2:9-11

Trong đêm Chúa Giáng Sinh có những người chăn chiên đến tôn thờ Chúa. Sau đó một thời gian, thì có các nhà thông thái từ phương xa theo ngôi sao dẫn đường đến thờ lạy Chúa và dâng lễ vật cho Ngài. Các nhà thông thái được Đức Chúa Trời mạc khải qua một ngôi sao đặc biệt dẫn đường. Những nhà thông thái đáp lời mời của Chúa và đã vượt một chặng đường dài để đến tìm và tôn thờ Chúa. Giáng sinh là một “Lời Mời Quý Báu” của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài đang dùng dịp Giáng Sinh với những buổi lễ, những bài thánh ca, những sứ điệp về ý nghĩa sự sinh ra của Chúa Giê-xu để chúng ta đến chiêm ngưỡng và tôn thờ Chúa Giê-xu. Các người chăn chiên đã đáp lời của thiên sứ trong đêm Giáng Sinh đầu tiên để đến xem và thờ lạy Chúa. Các nhà thông thái từ phương đông đã theo ánh sáng mời gọi của vì sao để đến tôn thờ Cứu Chúa. Ngài sử dụng tất cả phương tiện trong mọi hoàn cảnh để mời gọi nhiều người đến tôn thờ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh.

Bạn có đang là vì sao mời gọi gia đình, thân hữu tham dự các buổi lễ Giáng Sinh để được nghe và tôn thờ Cứu Chúa Giáng Sinh không?

Mời bạn, gia đình và thân hữu tham dự Lễ Giáng Sinh trực tiếp phát hình tối thứ Bảy này, December 19, 2020 lúc 6:30pm.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự sinh ra của Chúa Giê-xu để cứu rỗi nhân loại. Xin Chúa cho con cũng là ánh sao mời gọi nhiều người đến tôn thờ Chúa Giáng Sinh. A-men.

 315 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 17, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 17, 2020

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:20

BAC: Suy Gẫm Lời Chúa

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:20

Những người chăn chiên đến tôn thờ Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Thật là một câu Kinh Thánh ngắn nhưng đầy uy quyền và sự thành tín của Chúa. Lời phán của Chúa qua thiên sứ đã hoàn toàn đúng “y như lời đã bảo trước.” Bạn có hoàn toàn tin vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh không? Sự Giáng Sinh của Chúa hoàn hoàn đúng từng chi tiết một như các lời tiên tri trong Cựu Ước. Ma-thi-ơ 1:22-23 chép: “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Giữa hoàn cảnh chao đảo, không chắc chắn trong thời điểm này, Giáng Sinh lại trở về nhắc nhỡ cho chúng ta nền tảng vững chắc của lời Chúa hứa. Lời hứa của Đức Chúa Trời về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu hoàn toàn đã được ứng nghiệm. Lời hứa Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai chắc chắn cũng sẽ được ứng nghiệm.

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời như những người chăn chiên khi đã nghe và thấy lời hứa của Chúa được hoàn toàn ứng nghiệm không? Điều nầy có đem đến cho bạn sự vui mừng trong sự hy vọng Ngày Chúa Giê-xu Tái Lâm không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự thành tín của Chúa khi tất cả những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm trong sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự bình an và hy vọng chờ đợi sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu. A-men.

 342 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 16, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 16, 2020

“Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”

Lu-ca 2:17-19

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, những người chăn chiên khi đến tôn thờ Chúa Giê-xu cũng thuật lại lời thiên sứ phán cùng họ về hài nhi hạ sinh. Những người nghe đều lấy làm lạ. Chỉ có bà Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Có lẽ Mùa Giáng Sinh trong những năm trước đây là những ngày vui mừng, nhộn nhịp. Chúng ta nghe những bản nhạc giáng sinh thật vui tươi. Chúng ta đến nhà thờ như đi xem “lễ” với sự trình diễn của nhiều tiết mục lạ mắt. Rồi những giáng sinh qua đi không có điều gì ý nghĩa tồn tại trong lòng chúng ta. Bà Ma-ri khi nghe những người chăn chiên tường thuật về “Tin Mừng cho Muôn Dân” mà thiên sứ đã loan báo cho họ, bà ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Ghi nhớ là giữ những lời quý báu trong tâm trí và suy gẫm trong lòng là đặt điều gì ưu tiên trong tấm lòng chúng ta. Những điều quý báu mà những người chăn chiên thuật lại là hài nhi vừa hạ sinh chính là Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa. Đó là Tin Mừng Lớn cho muôn dân!

Giáng Sinh năm nay, với hoàn cảnh không bị chi phối bởi những nhộn nhịp, bận rộn của mùa lễ, xin Chúa cho chúng ta như Ma-ri, lắng lòng ghi nhớ và suy gẫm ý nghĩa chính của sự Giáng Sinh như lời tường thuật của những người chăn chiên.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để ban cho nhân loại sự vui mừng lớn như sứ điệp được loan báo trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ và suy gẫm trong lòng về ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh. A-men.

 326 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 15, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 15, 2020

“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.”

Lu-ca 2:15-16

Sau khi những người chăn chiên nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” họ liền vội vàng đi đến máng cỏ để tôn thờ Chúa Giê-xu vừa Giáng Sinh. Những người chăn chiên có lẽ không biết chính Chúa Giê-xu cũng là Đấng Chăn Chiên Nhân Từ. Trong hơn 3 năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Chúa động lòng thương xót đoàn dân đông. Trong Ma-thi-ơ 9:36 cho biết “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” Chúa cũng phán trong Giăng 10:11: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” Không những Chúa chăm sóc chúng ta như người chăn hiền lành, nhưng Ngài cũng biết rõ mỗi chúng ta như người chăn biết từng con chiên của mình. Ngài biết chúng ta như Đức Chúa Cha biết Ngài. “Ta là người chăn hiền lành, ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” (Giăng 10:14).

Lời loan báo của thiên sứ về sự Giáng Sinh của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành cho những người chăn chiên thấp hèn cũng là lời loan báo cho chúng ta “hôm nay đã sanh cho chúng ta một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đến nơi thế gian để cứu rỗi con và cho con có được mối thông công với Đấng Chăn Chiên Hiền Lành. Ngài biết con và cho con được càng ngày biết Chúa nhiều hơn qua Lời của Ngài. A-men.

 358 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 14, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 14, 2020

“Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Lu-ca 2:13-14

“Gloria in Excelsis Deo” nghĩa là “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” Có lẽ câu nầy trở thành quen thuộc với chúng ta vì được lập đi lập lại mỗi lần Giáng Sinh trong các bài thánh ca. Nhưng bạn có biết sự ngợi khen này chỉ dành cho một Đấng duy nhất không? Đấng đó là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban sự bình an cho con người qua sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống nơi trần gian để qua sự chết của Chúa Giê-xu con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem sự cứu rỗi đến cho loài người làm vinh danh Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ và tiếp tục làm vinh danh Ngài mãi mãi. Thi Thiên 95:6 truyền dạy: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Đó là hành động của những người chăn chiên khi nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo”. Họ đã vội vàng đi đến và tôn thờ Chúa Giê-xu. Giáng sinh năm nay và suốt cuộc đời mong rằng tất cả chúng ta cũng thờ lạy Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận lời ngợi ca “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu xuống nơi trần gian và cho con được sự cứu rỗi trong Ngài. Nguyện tất cả sự vinh hiển ngợi khen thuộc về Ngài. “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” A-men.

 362 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 11, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 11, 2020

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”

Lu-ca 2:10-11

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, một thiên sứ của Chúa đã hiện đến báo tin mừng cho mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên.  Giữa đêm tối tĩnh mịch, hào quang Chúa tỏa sáng làm cho mấy gã chăn chiên sợ hãi.  Họ sợ vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng ánh sáng chói lòa giữa đêm khuya, họ sợ vì tưởng rằng tính mạng họ và đàn chiên chủ giao cho giữ đang bị nguy hiểm.  Lời đầu tiên thiên sứ nói trấn an mấy người chăn chiên là: “Ðừng sợ chi!”  Mùa Giáng Sinh năm nay, thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh bất an và hằng ngày con người phải đối diện với những sự lo lắng, sợ hãi đến từ muôn phía!  Cũng như trong đêm giáng sinh đầu tiên, câu giải đáp ngắn gọn cho sự sợ hãi của con người là: “Ðừng sợ, hôm nay Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh!”  Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh đem đến sự an bình, vui mừng cho nhân loại.  Mục đích Hài Nhi Giê-xu Giáng Sinh là cứu con người ra khỏi tội. Ngài không đến để cứu một người, một dân tộc, nhưng Ngài đến để cứu muôn dân. Đó là Tin Mừng Lớn cho Muôn Dân!

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự vui mừng lớn. Cảm tạ Chúa cho con có được niềm vui mừng khi được Chúa tha thứ hết tội lỗi và không còn sống trong sự sợ hãi, vô vọng.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Mời bạn cùng hòa lòng vui mừng trong Mùa Giáng Sinh qua bài hát sau đây:

 449 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 10, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 10, 2020

“Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.”

Lu-ca 2:6-7

Lu-ca chương 2 cho biết Chúa Giê-xu sanh ra và nằm trong máng cỏ. Máng cỏ không phải làm bằng gỗ và có cỏ rơm cho chiên nằm ngủ ban đêm như chúng ta thường thấy trong những hình ảnh Giáng Sinh. Máng cỏ lúc bấy giờ là một phiến đá được đục ở trên như là một cái máng để súc vật có thể đến ăn và uống nước. Trong đêm Chúa Giê-xu sanh ra, một máng thức ăn của súc vật được dùng như một cái nôi để hài nhi Giê-xu nằm. Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã được loan báo hàng trăm năm trước đó và Đức Chúa Trời đã cho xảy ra đúng từng chi tiết một. Đức Chúa Trời có thể sắp đặt cho Chúa Giê-xu sanh ra trong một nơi tốt đẹp nhất của thành Bết-lê-hem. Nhưng Đức Chúa Trời chọn nơi thấp hèn nhất để Chúa Giê-xu sanh ra là trong “máng để thức ăn” của súc vật. Sự sanh ra của Chúa Giê-xu bày tỏ sự “tự bỏ tất cả vinh quang” đến nơi thấp hèn để cứu tội nhân. Chúa sanh ra trong máng cỏ cũng để cho các gã chăn chiên có cơ hội đến tôn thờ Chúa. Thiên sứ phán: “Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12, 16). Điều quan trọng của Lễ Giáng Sinh không phải ở đâu nhưng là “Ai Giáng Thế”. Đấng Giáng Thế được thiên sứ cho biết: “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:11).

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa đã lìa ngôi vinh hiển xuống thế làm người để cứu rỗi con. Xin Chúa cho con chỉ tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong mọi hoàn cảnh và bất cứ nơi nào. Chúa Giê-xu là lý do chính của Mùa Giáng Sinh!

 433 total views