Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 23, 2023 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 23, 2023
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 4:6

Vua Sa-lô-môn khuyên “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 4:6). Siêng năng làm việc kiếm tiền bạc và vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không biết thế nào là sự đầy đủ và thỏa lòng thì sẽ rơi vào chỗ lao khổ, bất an. Những điều vật chất cũng chỉ là hư không theo luồng gió thổi. Mục đích sống trên trần gian không phải chỉ tìm kiếm vật chất nhưng chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm những điều quý báu có giá trị cho linh hồn. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đức tin và sự thỏa lòng trong cuộc sống rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

Bạn có thái độ thỏa lòng đối với đời sống vật chất Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con vật chất đầy đủ hàng ngày. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 7-9

 186 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 22, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 22, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Chúng ta thường nghe nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Maryland đã kết luận rằng xem hài kịch có tác dụng tăng lượng lưu thông máu. Ngược lại, xem một vở kịch buồn lại làm giảm đáng kể lượng máu lưu thông trong cơ thể. Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Cảm tạ Chúa ban cho con người niềm vui và tiếng cười, một phương thuốc ít tốn kém nhưng đem lại kết quả quý báu vô cùng. Thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi không thể đem đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn. Niềm vui thật chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Tất cả chúng ta đều cần Niềm Vui Lớn là Chúa Giê-xu! Sứ-đồ Phao-lô khi đang ở trong tù đã khuyên các tín hữu “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng Lớn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 4-6

 215 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 19, 2023 – Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 19, 2023
Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1

Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống toàn diện: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị trong cơ thể phàm trần của chúng ta và biến thân thể chúng ta thành đền thờ thánh của Ngài. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúa Thánh Linh liên tục biến hóa đời sống của chúng ta để trở thành của lễ sống và thánh cho Chúa. Đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta cho Ngài. Đó chính là nếp sống thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con và cứu con. Xin Chúa cho con có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Ngài. Con xin dâng thân thể của con cho Chúa để Chúa sử dụng vào những mục đích cao đẹp theo ý Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 19: Xin đọc 1 Sử-ký 24-26
Thứ Bảy May 20: Xin đọc 1 Sử-ký 27-29
Chúa Nhật May 21: Xin đọc 2 Sử-ký 1-3

 198 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 18, 2023 – Chúa Thánh Hóa Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 18, 2023
Chúa Thánh Hóa Tôi

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”
Thi Thiên 139:23-24

Sau khi ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi và có thể làm được bất cứ điều gì, Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 139 với lời cầu xin Chúa thử luyện lòng ông như một thợ tinh luyện kiểm tra độ tinh khiết của bạc hay vàng. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24). Vua Đa-vít xin Chúa thánh hóa đời sống ông qua sự “tra xét, thử thách, xem thử và dắt” ông vào con đường đời đời. Vua Đa-vít biết rằng bất kỳ sự suy nghĩ kín giấu nào trong tư tưởng và bên trong lòng ông không thể che khỏi cái nhìn xuyên thấu của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết không thể đi chung đường với người ác khi ông thốt lên: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! “ (Thi Thiên 139:19a). Chúa muốn chúng ta càng ngày càng trở nên toàn hảo như Chúa Cứu Thế Giê-xu để có mối tương giao mật thiết hơn với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Lời Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).

Bạn có nhờ cậy Chúa thánh hóa đời sống mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại và Toàn Năng. Chúa biết rõ con, luôn ở với con và là Đấng quyền năng tạo dựng nên con. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và dẫn con bước đi với Chúa mỗi ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 21-23

 198 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 17, 2023 – Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 17, 2023
Chúa Tạo Dựng Nên Tôi

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Thi Thiên 139:14

Trong 12 câu đầu của Thi Thiên 139, một Thi Thiên được nhiều người yêu thích nhất, đã cho chúng ta biết về sự toàn tri và toàn tại của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu 13, vua Đa-vít cho chúng ta biết về sự toàn năng của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã được xác định ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Chính Đức Chúa Trời cũng tạo nên sự sống của hài nhi từ khi thụ thai trong lòng mẹ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. Trong nơi kín nhiệm của lòng mẹ, phôi thai được Chúa tạo dựng một cách diệu kỳ. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Tất cả sự sống được Đức Chúa Trời hình thành phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14).

Bạn có cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự sống và hình thành con một cách diệu kỳ trong lòng mẹ con. Con cũng cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ Chúa vì con được trở thành con của Chúa và nhận sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn tôn trọng, bảo vệ và yêu thương tất cả tạo vật của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 17-20

 188 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 16, 2023 – Chúa Bao Phủ Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 16, 2023
Chúa Bao Phủ Tôi

“Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.”
Thi Thiên 139:5

Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên 139 nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi chúng ta. Phần 2 của Thi Thiên này cho biết Chúa ở khắp mọi nơi và Ngài luôn ở cùng con cái Ngài. “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.” (Thi Thiên 139:5). Chúa luôn dẫn dắt chúng ta, bao phủ chúng ta và bàn tay quyền năng của Chúa chạm vào thân thể yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không lo lắng về tương lai vì Chúa đi trước chúng ta, chuẩn bị và hướng dẫn từng bước đi của chúng ta. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8). Khi biết Chúa yêu thương luôn đi trước và không bao giờ lìa bỏ chúng ta, chúng ta đồng ý với vua Đa-vít rằng: “Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!” (Thi Thiên 139:6). Những câu tiếp theo cho thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi. “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.” (Thi Thiên 139:7-10).

Bạn có đang đặt mình và tương lai mình trong tay quyền năng dẫn dắt của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và luôn bao phủ con. Xin giúp con luôn đặt tương lai của con trong bàn tay dẫn dắt của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 14-16

 201 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 15, 2023 – Chúa Biết Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 15, 2023
Chúa Biết Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi Thiên 139:1-2

Thi-thiên 139 là một trong những Thi-thiên được yêu chuộng nhất trong Kinh Thánh. Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên này nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi người. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1-2). Chúa biết tất cả về chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài biết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta ngay cả những ý nghĩ trong sạch và những tội lỗi dấu kín. “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4). Thật quý báu và vững an khi chúng ta đang ở trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời yêu thương và biết rõ chúng ta.

Khi ý thức Chúa chăm sóc chúng ta từng giây phút và biết rõ từng khía cạnh trong cuộc đời, bạn sẽ sống như thể nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng duy nhất biết rõ con và chăm sóc con. Xin giúp con sống trong sự vững an, luôn suy nghĩ và làm những điều đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 11-13

 204 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 12, 2023 – Người Nữ Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 12, 2023
Người Nữ Kính Sợ Chúa

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”
Châm Ngôn 31:30

Chúa Nhật này là Lễ Từ Mẫu, một cơ hội hằng năm để chúng ta cảm tạ Chúa và vinh danh những người mẹ. Làm mẹ là một thiên chức vì là do chính Chúa tạo dựng và đặt trong lòng mẹ một tình yêu vô bờ bến với con của mình. Châm Ngôn 31 tả về một người nữ đảm đang “thức dậy khi trời còn tối”“ban đêm đèn nàng chẳng tắt” để chăm sóc chồng và các con của mình. Châm Ngôn 31 câu 28 và 29 cũng cho chúng ta hình ảnh “con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.” Những lời khen ngợi của chồng cho vợ, con cái cho mẹ được bày tỏ hằng ngày lúc chồng và các con chổi dậy mỗi sáng. Cảm tạ Chúa về những người vợ, người mẹ khắp nơi trên thế giới luôn yêu thương, hy sinh chăm sóc gia đình mình. Nhưng đặc biệt nhất là những người mẹ đức hạnh tin kính Chúa. Sau khi đưa ra các lời diễn tả về những phẩm chất quan trọng của người nữ đức hạnh, Châm Ngôn 31:30 cho lời kết luận: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những người nữ biết kính sợ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ban thêm ơn sức trên những người mẹ trong Hội Thánh trong thiên chức Chúa giao phó. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 12: Xin đọc 1 Sử-ký 3-5
Thứ Bảy May 13: Xin đọc 1 Sử-ký 6-7
Chúa Nhật May 14: Xin đọc 1 Sử-ký 8-10

 197 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 11, 2023 – Con Cái Do Chúa Ban Cho

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 11, 2023
Con Cái Do Chúa Ban Cho

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”
Thi Thiên 127:3

Kinh Thánh cho chúng ta biết con cái là do Chúa ban cho. “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi Thiên 127:3). Mỗi thai nhi được Chúa tạo dựng trong lòng mẹ một cách đáng sợ và diệu kỳ. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13). Chúa đặt phôi thai trong tử cung của người mẹ vì đó là nơi an toàn nhất để hài nhi được nuôi dưỡng. “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi Thiên 139:15-16). Sự sống của con người được Đức Chúa Trời hình thành từ lúc thụ thai phải được tôn trọng và bảo vệ. Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng tạo dựng nên chúng ta xứng đáng được cảm tạ, ca ngợi và tôn thờ. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14). Vì con cái là cơ nghiệp và món quà từ Chúa, cho nên cha mẹ được Chúa ban cho thiên chức để thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Chúa. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).

Bạn có luôn trân quý, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái do Chúa ban cho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con cái là do Chúa ban cho. Xin Chúa ban thêm ơn sức cho chúng con là những người làm cha mẹ trong thiên chức yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 1-2

 201 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 10, 2023 – Hiếu Kính Cha Mẹ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 10, 2023
Hiếu Kính Cha Mẹ

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
1 Ti-mô-thê 5:8

Nước Hoa Kỳ có hai ngày lễ đặc biệt được dành ra hằng năm để con cháu tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình. Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 ngày vinh danh Mẹ và Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 ngày vinh danh Cha. Hai lễ này bắt đầu từ các Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và đặt nền tảng trên Điều Răn thứ 5 của Chúa “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khuyên con cái phải hiếu kính cha mẹ. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta gương hiếu thảo của Chúa khi “Ngài về thành Na-xa-rét và chìu lụy cha mẹ.” (Lu-ca 2:51). Trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài cũng đã giao mẹ mình là Bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc (Giăng 19:26-27). Sự hiếu kính và chăm sóc dành cho cha mẹ khi còn sống là hành động của người tin Chúa. Thánh Kinh 1 Ti-mô-thê 5:8 chép “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Câu 4 của phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “người nhà” là cha mẹ mình. “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Bạn có bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình qua những hành động yêu thương và chăm sóc thực tế không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ qua sự yêu thương và chăm sóc vì điều đó đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 23:21-25

 233 total views