Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 4, 2023 – Chúa Chịu Sự Nguyền Rủa Vì Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 4, 2023
Chúa Chịu Sự Nguyền Rủa Vì Chúng Ta

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.”
Ga-la-ti 3:13

Trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài đã bị xét xử, vu khống và bị đánh đòn. Rồi quân lính La-mã đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái” (Ma-thi-ơ 27:29; Giăng 19:2-5). Chiếc mão gai nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng chiếc mão gai còn diễn tả về sự nhạo báng nhiều hơn là diễn tả về sự đau đớn. Chúa Giê-xu “Vua dân Do Thái” bị đánh đập, khạc nhổ, và bị sỉ nhục bởi những người lính La-mã tàn bạo. Chiếc mão gai là hành động kết thúc của sự nhạo báng, chiếc mão gai là biểu tượng của hoàng gia và vương quyền đã bị biến thành sự đau đớn và rủa sả. Vâng, Chúa Giê-xu thực sự là một vị vua. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai và cả vũ trụ sẽ quỳ lạy xuống trước Chúa Giê-xu, là “VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:16). Nhưng lần thứ nhất Chúa đến thế gian, Ngài đã phải mang mão gai sỉ nhục vì chúng ta. Chiếc mão làm bằng gai góc nói lên sự rủa sả khi A-đam và Ê-va phạm tội “…nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê…” (Sáng-thế ký 3:17-18). Binh lính La-mã đã dùng gai góc của sự nguyền rủa để làm thành một cái mão cho Chúa Giê-xu cũng chính là Đấng sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự nguyền rủa đó. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.” (Ga-la-ti 3:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu sự nguyền rủa của tội lỗi thay thế cho con. Ngài đã mang mão gai sỉ nhục và chết trên thập tự giá để con sẽ nhận được mão triều thiên không hề hư nát. Xin Chúa cho con luôn sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 12-14:23

 167 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 3, 2023 – Đấng Yên Ủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 3, 2023
Đấng Yên Ủi

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Giăng 14:16-17

Trong những ngày trước khi chịu chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã có những lời tâm tình và dạy dỗ các môn đồ của Chúa. Chúa Giê-xu hứa Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi sẽ được ban xuống để “ở với” và “ở trong” những người tin nhận Chúa. “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17). Chúa Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta không những để an ủi chúng ta nhưng cũng dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong chân lý của Chúa. Những điều Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thế gian không thể hiểu được vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Chúa Giê-xu cũng cho biết thêm trong Giăng 16:13-14: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Chúng ta đang có Thánh Linh ngự trị trong lòng để giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Trong đời sống theo Chúa, bạn có thường xuyên nhận được sự an ủi và dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Linh ở với và ở trong con để nhắc nhở, dạy dỗ con về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con luôn luôn tìm cầu, học hỏi về Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 8-11

 194 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 31, 2023 – Tôn Chúa là Vua

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 31, 2023
Tôn Chúa là Vua

“Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”
Ma-thi-ơ 21:9

Một tuần trước Lễ Phục Sinh, Chúa Giê-xu cưỡi con lừa con tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước sự reo hò của dân chúng đang tụ về để dự Lễ Vượt Qua. Dân chúng trải những áo choàng của mình và rải những nhánh cây, cành lá ra trên đường để chào đón Chúa Giê-xu như là một vị vua. Vì vậy, ngày nay chúng ta gọi Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh là Lễ Lá và Chúa Nhật này cũng đánh dấu sự bắt đầu Tuần Thánh. Dân chúng hai bên đường kêu lớn tiếng “Hô-sa-na!”. “Hô-sa-na” có nghĩa “xin hãy cứu ngay.” Có lẽ họ đang trông mong Chúa cứu họ khỏi sự cai trị của La Mã, giải phóng họ khỏi sự áp bức. Họ tung hô Ngài là Đấng Mê-si mà họ đang chờ đợi! Nhưng Chúa Giê-xu trong lần đến thế gian lần thứ nhất không phải là vua mà họ trông mong để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Chúa Giê-xu đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Lời ca tụng “Hô-sa-na” thật đúng như được chép trong Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu.” Ngài đến thế gian với mục đích là “để tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10). Ngài đến để hy sinh, chịu thương khó, chịu chết và sống lại khải hoàn để cứu rỗi chúng ta khỏi sự chết đời đời. Ngài đến để làm Chúa và làm Vua trong lòng những người đặt đức tin vào Chúa!

Chúa Giê-xu có đang là Chúa, là Vua của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con mãi mãi tôn cao Chúa là Vua của đời sống con và sống hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 31: Xin đọc Ru-tơ 1-4
Thứ Bảy April 1: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 1-3
Chúa Nhật April 2: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 4-7

 188 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 30, 2023 – Lời Nói Ân Hậu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 30, 2023
Lời Nói Ân Hậu

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”
Cô-lô-se 4:6

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Cơ-đốc-nhân: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:6). Lời nói rất quan trọng vì lời nói ra xuất phát từ những sự suy nghĩ chất chứa trong lòng. Chúa Giê-xu phán: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45). Lời nói ân hậu nâng đỡ, khích lệ và bày tỏ tình yêu, ân điển của Chúa cho người khác. Lời nói “nêm thêm muối” là lời nói chứa đựng sự yêu thương, lẽ thật, khôn ngoan, thận trọng, tôn trọng, ảnh hưởng tích cực đến người khác. Sứ-đồ Phao-lô viết trong thư gởi cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô: Chúa Giê-xu không muốn Cơ-đốc-nhân sống “như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:14),  “nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15). Cuối chương 4 của thư Ê-phê-sô, sứ-đồ Phao-lô khuyên: “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:29-32).

Lời nói của bạn có bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên mới giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho lời nói và sự suy nghĩ trong lòng con luôn phản ánh tình yêu và ân điển của Chúa cho người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 20-21

 196 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 29, 2023 – Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 29, 2023
Cầu Nguyện Với Tấm Lòng Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên trong sự cầu nguyện phải thêm sự tạ ơn vào. Lòng biết ơn là một phần quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Khi tạ ơn Chúa chúng ta thừa nhận tất cả những phước lành là do Chúa ban cho chúng ta. Xuyên suốt bức thư Cô-lô-se, sứ-đồ Phao-lô nhiều lần đã dâng lời tạ ơn Chúa. Mở đầu thư gởi cho tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Cô-lô-se 1:3). Không những cầu nguyện với lòng biết ơn nhưng sứ-đồ Phao-lô khuyên hãy dư dật, dồi dào trong sự cảm tạ. “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Nếp sống của Cơ-đốc-nhân phải luôn tập trung vào những điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta và dâng lời tạ ơn Ngài. “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Tạ ơn Chúa không chỉ là một lời khuyên nhưng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Bạn có bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng Tốt Lành và tất cả mọi điều con có đều đến từ Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 18-19

 191 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 28, 2023 – Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 28, 2023
Tỉnh Thức Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-lô-se phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu tại Ê-phê-sô những lời tương tự. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18). Tỉnh thức là “đề cao cảnh giác” để cẩn thận về những hiểm họa, cám dỗ có thể đến từ ma quỷ hoặc sự yếu đuối của con người xác thịt chúng ta. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phi-e-rơ 5:8). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trong khi Chúa Giê-xu khẩn thiết cầu nguyện thì các môn đồ đều ngủ, không tỉnh thức với Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41). Chúng ta sống trong thân xác sa ngã với bản chất tội lỗi làm cản trở đời sống cầu nguyện của chúng ta cho nên sự tỉnh thức cầu nguyện rất quan trọng để chúng ta luôn luôn sống trong sự tương giao với Chúa và tránh được các sự cám dỗ và mưu chước của ma quỷ.

Bạn có luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện với Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã dạy dỗ và làm gương cho con trong sự tỉnh thức cầu nguyện. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện để không sa vào sự cám dỗ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 15-17

 197 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 27, 2023 -Bền Đổ Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 27, 2023
Bền Đổ Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Bền đổ trong sự cầu nguyện là đặc ân qúy báu của đời sống Cơ-đốc-nhân. Cầu nguyện không phải chỉ là một lời cầu xin vội vàng với Chúa khi có nhu cầu nhưng là sự tương giao liên tục với Chúa. Cầu nguyện được ví như là hơi thở thuộc linh để duy trì mối tương giao không gián đoạn với Cha trên trời của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự bức màn ngăn cách con người và Đức Chúa Trời đã bị xé ra trong đền thờ để chúng ta được tự do tương giao với Đức Chúa Trời trong Danh của Chúa Giê-xu Christ. “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Chúng ta phải bền đổ cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi một cách liên tục, đều đặn vì đó là theo ý muốn của Chúa. “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Bạn có thường xuyên, đều đặn tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con để con được tương giao với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con tiếp tục bền đổ trong sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 12-14

 187 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 24, 2023 – Nếp Sống Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 24, 2023
Nếp Sống Phục Vụ

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Ma-thi-ơ 20:28

Trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ trước khi chịu thương khó của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 20:20-28 ghi lại câu chuyện về mẹ của Gia-cơ và Giăng đến gặp Chúa Giê-xu để xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe về lời yêu cầu đó, họ trở nên tức giận và ghen tị. Chúa Giê-xu tập hợp tất cả các môn đồ lại và dạy họ rằng sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài không phải là quyền lực hay uy quyền, mà là việc trở thành tôi tớ. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ rằng thậm chí Ngài đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu xác định với các môn đồ của Ngài về bản chất chức vụ của Ngài và lý do Ngài đến thế gian. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải là để được phục vụ hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà là để phục vụ người khác và phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Những lời của Chúa Giê-xu thách thức chúng ta suy nghĩ lại về mục đích của nếp sống Cơ-đốc-nhân. Trong một thế giới coi trọng quyền lực, sự giàu có và địa vị, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta sự cao cả thực sự được tìm thấy trong sự phục vụ và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ như đầy tớ trong suốt chức vụ của Ngài, và Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng làm như vậy. “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).

Bạn có theo gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ người khác với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ và hy sinh phó chính thân Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho con theo gương Ngài trong sự khiêm nhường phục vụ người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 24: Xin đọc Các-quan-xét 6-7
Thứ Bảy March 25: Xin đọc Các-quan-xét 8-9
Chúa Nhật March 26: Xin đọc Các-quan-xét 10-11

 183 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 23, 2023 – Sửa Soạn Gặp Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 23, 2023
Sửa Soạn Gặp Chúa

“Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
A-mốt 4:12b

Sách A-mốt là một trong mười hai tiểu tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong chương 4, tiên tri A-mốt tiếp tục đưa ra sứ điệp phán xét và cảnh báo của Đức Chúa Trời cho dân sự Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã giáng nhiều tai họa xuống như một lời cảnh báo, nhưng họ vẫn không quay trở lại với Chúa, tiếp tục phạm những tội lỗi gớm ghiếc và không chịu ăn năn. A-mốt kêu gọi dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời trước khi quá muộn. Ông cảnh báo họ rằng sự phán xét sắp đến và khuyến khích họ tìm kiếm Chúa để được sống. “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” (A-mốt 4:12b). Cụm từ “sửa soạn để gặp Chúa” là một lời cảnh báo nghiêm túc, nhắc nhở mọi người rằng một ngày trong tương lai tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa và tường trình về cuộc đời mình. Đó là một lời kêu gọi ăn năn quay trở lại với Chúa trước khi quá muộn. Đức Chúa Trời dùng những tai họa, thử thách để cảnh báo dân sự Chúa hầu dẫn họ đến chỗ ăn năn. Tấm lòng yêu thương của Cha trên trời là Đấng luôn tìm cách kéo chúng ta đến gần Ngài qua những thử thách mà chúng ta trải qua. “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?” (Hê-bơ-rơ 12:5-7).

Bạn có chuẩn bị đời sống, tấm lòng và sẵn sàng gặp Chúa chưa?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương, dạy dỗ con qua Lời Chúa cũng như qua những thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa cho con biết hạ mình ăn năn, chuẩn bị tấm lòng và đời sống để gặp Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 3-5

 201 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 22, 2023 – Điều Chúa Đòi Hỏi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 22, 2023
Điều Chúa Đòi Hỏi

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Mi-chê 6:8

Mi-chê 6 nhấn mạnh về những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên. Trong các câu 1-5, Đức Chúa Trời yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên hãy bào chữa cho trường hợp họ quay lưng lại với Ngài và đi theo các thần tượng. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Y-sơ-ra-ên về sự thành tín mà Ngài đã dành cho họ, kể cả việc đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập và bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Câu 6-7 ghi lại các câu hỏi của dân Y-sơ-ra-ên là làm sao để họ trở lại với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, có phải qua những của lễ và nghi lễ tôn giáo không? Đức Chúa Trời đã cho dân sự Y-sơ-ra-ên biết những điều Ngài đòi hỏi trong câu 8. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Những điều Chúa đòi hỏi nơi dân sự Y-sơ-ra-ên cũng là những điều Chúa đòi hỏi từ tất cả các Cơ-đốc-nhân. Đức Chúa Trời không muốn các lễ nghi hoặc những hình thức tôn giáo trống rỗng. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống một đời sống công chính, nhân từ và khiêm nhường. Sống công chính và nhân từ để danh Chúa được vinh hiển giữa một thế gian đầy tội lỗi và thiếu tình thương. “Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” là thái độ hạ mình thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại đang cầm quyền tể trị trong sự yêu thương và thành tín tuyệt đối của Ngài.

Bạn có đang sống trong sự công chính, nhân từ và khiêm nhường là những điều Chúa đòi hỏi không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì nhiều khi con thờ phượng Ngài qua những hình thức bên ngoài. Xin Chúa cho con làm đẹp lòng Chúa qua nếp sống công chính, nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 1-2

 199 total views