Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 25, 2022 – Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 25, 2022
Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa.“Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 25: Xin đọc Dân-số-ký 28-29
Thứ Bảy February 26: Xin đọc Dân-số-ký 30-31
Chúa Nhật February 27: Xin đọc Dân-số-ký 32-33

 149 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 24, 2022 – Tình Yêu Thương Vô Tận Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 24, 2022
Tình Yêu Thương Vô Tận Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.”
Thi Thiên 36:5

Trong Thi thiên 36, vua Đa-vít than trách sự gian ác của con người trước khi đối chiếu điều đó với lòng nhân từ và sự tốt lành vô tận của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít than thở rằng: “Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.” (Thi Thiên 36:1-4). Những điều kẻ ác làm trái ngược hoàn toàn với lòng yêu thương vô tận của Chúa. Trong câu kế tiếp vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” (Thi Thiên 36:5). Không có đỉnh cao nào mà con người có thể tưởng tượng được hơn các từng trời vô tận. “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:11). Thật vững an khi con cái Chúa được yêu bằng tình yêu thương vô tận của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 36:7).

Bạn có đang chìm đắm trong tình yêu vô tận của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con và cứu con bởi tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con sống trong sự kính sợ Chúa và luôn vững an trong tình yêu của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 26-27.

 145 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 23, 2022 – Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 23, 2022
Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.”
Lu-ca 6:36-37

Con người hoàn toàn hư mất nếu không có lòng thương xót dồi dào của Đức Chúa Trời “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23-24). Chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi vì Ngài thương xót chúng ta và ban cho chúng ta địa vị làm con của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta không thể được tha thứ tội lỗi vì việc làm công đức của chúng ta nhưng chỉ bởi ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Khi trở thành con của Chúa chúng ta có bản chất của sự tha thứ và lòng thương xót của Cha chúng ta. Lời Chúa Giê-xu dạy: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.” (Lu-ca 6:36-37). Để có lòng thương xót người khác, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến lòng thương xót dồi dào của Chúa đối với chúng ta. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta đã được cứu bởi hành động yêu thương, tha thứ dồi dào của Chúa và Ngài cũng truyền mạng lệnh cho chúng ta phải yêu thương, tha thứ người khác như Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa. Xin cho con sống bày tỏ lòng thương xót và tha thứ cho những người khác như Chúa đã thương xót và tha thứ con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 138 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 22, 2022 – Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 22, 2022
Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”
1 Giăng 4:9-10

Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một người Cha Nhân Từ, đã sai chính Con Ngài là Đấng Hoàn Hảo Vô Tội đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn tất cả mọi người được phục hồi mối liên hệ với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Tình yêu cao cả của Chúa là chân thật, vô hạn và vĩnh cửu. Không có điều gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu Cao Cả của Đức Chúa Trời. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37-39).

Bạn có đang sống trong Tình Yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa dành cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con bày tỏ tình yêu mà con đã nhận nơi Chúa cho những người khác. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 148 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 21, 2022 – Yêu Thương Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 21, 2022
Yêu Thương Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: ”như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 148 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 18, 2022 – Hãy Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 18, 2022
Hãy Yêu Thương Nhau

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:35

Trong đêm thứ Năm trước ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh và chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã dành tất cả thời gian còn lại để tâm tình cùng các môn đồ của Ngài. Chúa trìu mến dặn dò: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34). Điều răn mới “các ngươi phải yêu nhau” là một mạng lệnh quan trọng cho các môn đồ của Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ 22:37-40, Chúa Giê-xu đã dạy rằng Cơ-đốc-nhân có hai điều quan trọng nhất đó là: yêu Chúa và yêu người. Điều răn “yêu thương nhau” đặt nền tảng trên sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có bản chất yêu thương của Chúa trong chúng ta. Chúa Giê-xu nhắc nhở tiếp theo: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35). Tình yêu thương của Chúa phản ánh qua chúng ta bày tỏ chúng ta thật là môn đồ của Chúa. Sứ-đồ Giăng cũng nhắc lại trong thư Giăng thứ nhất, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.” (1 Giăng 3:1). “Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.” (1 Giăng 3:23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được trở thành con của Đức Chúa Trời Yêu Thương. Xin Chúa cho con hết lòng kính yêu Chúa và thật lòng yêu các anh chị em trong Chúa hầu cho những người chưa biết Tình Yêu của Chúa được nhận biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 18: Xin đọc Dân-số-ký 12-13
Thứ Bảy February 19: Xin đọc Dân-số-ký 14-15
Chúa Nhật February 20: Xin đọc Dân-số-ký 16-18

 150 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 17, 2022 – Lòng Yêu Thương Chân Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 17, 2022
Lòng Yêu Thương Chân Thật

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.”
Rô-ma-12:9

Sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tình yêu thương trong tất cả các lá thư của ông. Điều thú vị là trong 1 Cô-rinh-tô 12, ông nói về thân thể của Chúa Giê-xu Christ và các ân tứ thuộc linh, sau đó tiếp theo là chương nổi tiếng về tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13). Trong Rô-ma chương 12, ngắn gọn hơn, ông nói về thân thể của Đấng Christ và các ân tứ thuộc linh (12:4-8) và sau đó nói về tình yêu thương (Rô-ma 12:9-10): “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.”. Tiếp theo, Phao-lô trình bày một số nguyên tắc cho nếp sống yêu thương. Tình yêu thương phải cho chân thật. Tình yêu chân thật phải được thể hiện qua lòng yêu thương mềm mại, kính nhường nhau. Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy một cách thực tế về tình yêu chân thật: “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.” (Rô-ma 12:14-16). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết một nếp sống yêu thương chân thật là nếp sống “gớm sự dữ mà mến sự lành”. Cơ-đốc-nhân không thể yêu thương chân thật nếu còn yêu thích những điều ác. Phao-lô kết thúc với câu: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:21).

Bạn có nếp sống bày tỏ lòng yêu thương chân thật với người khác theo Lời Chúa dạy không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con có nếp sống yêu thương chân thật với người khác qua sự suy nghĩ tốt và hành động yêu thương thực tế. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 10-11

 136 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 16, 2022 – Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 16, 2022
Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

“Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.”
1 Cô-rinh-tô 8:1b (BD2011)

Sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất để trả lời những câu hỏi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô về các vấn đề đang làm cho họ hoang mang vì có những nhóm tín hữu trong Hội Thánh dựa vào sự hiểu biết riêng để cho mình là đúng hoặc để phô trương kiến thức. Sứ-đồ Phao-lô nói rằng những người này tưởng rằng mình hiểu biết nhưng thật sự họ chưa biết điều họ đáng phải biết đó là “Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.” (1 Cô-rinh-tô 8:1b). Kiến thức rất cần nhưng kiến thức không phát xuất từ tình yêu thương thì sinh ra kiêu ngạo thuộc linh. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định “dù tôi biết hết mọi sự nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2). Khi sự hiểu biết được dẫn dắt bởi tình yêu thương thì mới có thể gây dựng lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta đồng cảm với người khác, tình yêu thương hướng dẫn chúng ta sử dụng kiến thức của chúng ta trong tinh thần gây dựng nhau.

Hành động của bạn được thúc đẩy bởi tình yêu hay chỉ bằng kiến thức?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con sử dụng sự hiểu biết và kiến thức trong tình yêu thương để gây dựng lẫn nhau. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 8-9

 144 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 15, 2022 – Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 15, 2022
Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Mạng lệnh yêu thương của Chúa giúp chúng ta có một cuộc sống đơn giản mà chỉ có thể tìm thấy trong Cơ-đốc-giáo. “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Cơ-đốc-giáo là một tôn giáo đơn giản. Chúa Giê-xu phán dạy tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời có thể được tóm gọn bằng “Tình Yêu Thương”. Ga-la-ti 5:14 cho biết: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Sự yêu thương Chúa truyền dạy không phải đến từ con người nhưng phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cũng không phức tạp, khó hiểu nhưng rất đơn giản vì đến từ Tình Yêu của Chúa. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Trong khi tất cả con người trong thế gian “đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và nhận hậu quả là sự chết (Rô-ma 6:23), “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Trong Chúa tất cả đều đặt nền tảng trên sự yêu thương. “Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu.” (1 Giăng 4:7-8 BD2011).

Đời sống bạn có đặt nền tảng trên sự đơn giản của tình yêu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con mặc lấy lòng yêu thương của Chúa trong cách cư xử hằng ngày với những người chung quanh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7

 150 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 14, 2022 – Điều Cao Trọng Hơn Cả Là Tình Yêu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 14, 2022
Điều Cao Trọng Hơn Cả Là Tình Yêu

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng hơn hết vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). 

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con sống thật với những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 5-6

 136 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 11, 2022 – Tiếp Nhận Ánh Sáng Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 11, 2022
Tiếp Nhận Ánh Sáng Của Chúa

“Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.”
Lu-ca 11:34-35 (BD2011)

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập bóng tối dưới mọi hình thức và đối diện từ cám dỗ này đến cám dỗ khác. Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến trong thế gian để đem hy vọng cho một thế giới tăm tối. Thánh Kinh cho biết khi Chúa Giê-xu giáng thế “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:16). Khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được giải thoát khỏi một cuộc sống bị ràng buộc bởi bóng tối và nhận được Nguồn Sáng là Chúa Giê-xu. “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Dù đã tin Chúa và đã được Chúa tha thứ tất cả tội lỗi, nhưng khi sống trong thế gian, chúng ta bao giờ cũng có hai sức mạnh đối chọi nhau. Sức mạnh của con người tội lỗi cũ và sức mạnh của con người mới, do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Sứ-đồ Phao-lô đã ghi lại kinh nghiệm của ông và cũng là của tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21). Đó là lý do Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta “Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.” (Lu-ca 11:34-35). Để có một đời sống luôn tràn đầy ánh sáng của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi bóng tối và ban cho con sự sáng của Ngài. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của con luôn tiếp nhận ánh sáng của Chúa để đời sống con được làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 11: Xin đọc Lê-vi-ký 26-27
Thứ Bảy February 12: Xin đọc Dân-số-ký 1-2
Chúa Nhật February 13: Xin đọc Dân-số-ký 3-4

 137 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 10, 2022 – Đời Sống Được Chúa Hướng Dẫn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 10, 2022
Đời Sống Được Chúa Hướng Dẫn

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”
Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn thiên thượng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 24-25

 144 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 9, 2022 – Đời Sống Thỏa Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 9, 2022
Đời Sống Thỏa Lòng

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”
1 Ti-mô-thê 6:6-8

Trong 1 Ti-mô-thê chương 6 sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự khác biệt giữa sự giàu có “thuộc linh” thật và sự giàu có “thế gian” giả tạo. Quan điểm của thế gian về lợi lớn được kết nối với tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh tiếng. Ngược lại với thế gian, Lời Chúa phán sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Sự kính sợ Chúa kết hợp với sự mãn nguyện bên trong tấm lòng có giá trị hơn nhiều so với tất cả tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực và danh vọng trên thế gian. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Sự kính sợ Chúa và tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Ngài đem đến sự bình an, vui mừng và hy vọng mà tiền bạc không thể mua được. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện.” (Châm Ngôn 19:23). Sứ-đồ Phao-lô không phải chỉ khuyên trên lý thuyết nhưng chính ông cũng đã kinh nghiệm nếp sống thỏa lòng khi ông nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:12-13). Thư Hê-bơ-rơ 13:5 cũng có lời khuyên tương tự: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chăm sóc và không bao giờ xa lìa con. Xin Chúa cho con có đời sống tin cậy Chúa và luôn thỏa lòng trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 22-23.

 146 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 8, 2022 – Ánh Sáng Cho Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 8, 2022
Ánh Sáng Cho Thế Gian

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”
Ma-thi-ơ 5:16

Trong bài giảng trên núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ của Ngài: “Các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của thế gian.” Chúa Giê-xu không nói hãy đi kiếm muối và chia sẻ cho người khác. Chúa Giê-xu cũng không bảo hãy đi lấy đèn và chiếu sáng cho những người chung quanh. Nhưng Chúa nói chúng ta là muối, chúng ta là ánh sáng. Là những người tin nhận Chúa, chúng ta đã nhận sự cứu chuộc, được trở thành con sáng láng của Đức Chúa Trời. “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” (Ê-phê-sô 5:8-9). Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Chúng ta đang sống giữa một thế giới tối tăm không có hy vọng. Hy vọng duy nhất của thế gian là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Chúng ta được Chúa mời gọi đến nếp sống “xua đuổi bóng tối” trong thế gian. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa và đừng “thắp đèn mà để dưới cái thùng” như lời Chúa cảnh báo.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con từ tối tăm trở thành con của sự sáng. Xin Chúa cho con có nếp sống tỏa sáng trước những người chung quanh để nhiều người được thấy và được thu hút bởi ánh sáng nhân từ, công chính và chân thật của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 19-21.

 145 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 7, 2022 – Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 7, 2022
Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 16-18.

 146 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 4, 2022 – Năm Mới, Bài Ca Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 4, 2022
Năm Mới, Bài Ca Mới

“Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 40:3a (BD2011)

Vua Đa-vít viết “Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 40:3a). Bài ca mới Chúa đặt trong miệng vua Đa-vít là bài ca ngợi khen Chúa. Bài ca mới ngợi khen Chúa là kết quả của sự trông đợi nơi Chúa của vua Đa-vít. Vua Đa-vít đã kể lại kinh nghiệm trông đợi Chúa của ông “Tôi đã kiên trì trông đợi Chúa; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ; Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi.” (Thi Thiên 40:1-2). Đây cũng là kinh nghiệm của những Cơ-đốc-nhân trông đợi Chúa. Nếu chúng ta trông chờ, trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta. Trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài sẽ mang chúng ta vượt qua những sự thử thách và cám dỗ của đời này. Khi chúng ta trông đợi Chúa, càng ngày chúng ta càng vững chắc hơn trong đời sống đức tin đặt nền tảng trên Vầng Đá Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 3:11). Khi Chúa Thánh Linh ngự vào tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ biến đổi (thánh hóa) chúng ta trở nên mới, ban cho môi miệng chúng ta luôn tuôn tràn những lời ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Những lời ca mới từ tấm lòng ngợi khen Chúa sẽ cho “nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy Chúa.” (Thi Thiên 40:3b). Sự kiên trì trông đợi Chúa đem đến sự ngợi khen Chúa là phương cách làm chứng hữu hiệu về Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện của con khi con trông chờ nơi Ngài. Xin Chúa cho con luôn có mối liên hệ mật thiết với Chúa để miệng con mãi mãi tuôn tràn sự ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 9-10
Thứ Bảy February 5: Xin đọc Lê-vi-ký 11-13
Chúa Nhật February 6: Xin đọc Lê-vi-ký 14-15

 157 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 3, 2022 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 3, 2022
Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Câu cuối của Ê-sai chương 40 được nhiều tín hữu yêu thích và đã khích lệ các thế hệ người Do-thái và Cơ-đốc-nhân qua nhiều thế kỷ. Để có được bối cảnh cho câu 31 chúng ta hãy đọc câu 30: “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã”. Khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống, người mạnh mẽ nhất cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Những nỗi sợ hãi, những cơn giông bão của cuộc đời gặm nhấm ngay cả trái tim chai sạn nhất của con người. Những người mạnh mẽ này bị vấp ngã vì họ dựa vào sức riêng của mình. Lời Chúa hứa: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Chúng ta không thể đứng vững dựa vào khả năng riêng và sức lực hữu hạn của chúng ta. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để duy trì chúng ta. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa chúng ta “bước đi bởi đức tin , chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa chớ không dựa vào sự hiểu biết của mình. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Trông cậy hoàn toàn vào Chúa là điều thiết yếu để chúng ta được sức mới từ gió Thánh Linh nâng chúng ta bay cao như chim ưng vượt qua những căng thẳng và khó khăn của cuộc sống trong quyền năng của Chúa.

Bạn đang trông cậy vào sức riêng hữu hạn của mình hay trông cậy nơi Chúa để được sức mới trong năm mới này?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con quyền năng qua Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt sự trông cậy nơi Ngài để được sức mới vượt qua những cơn giông bão của cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 7-8

 146 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 2, 2022 – Lời Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 2, 2022
Lời Đức Chúa Trời

“Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.”
Ê-sai 55:11

Ê-sai 55 mời gọi những người đang đói khát về phần tâm linh hãy đến suối nước vĩnh hằng của Chúa để nhận được sự cứu rỗi ban cho vô điều kiện của Ngài. Chúa cũng thúc giục con dân Chúa hãy lắng nghe tiếng Ngài. “Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê-sai 55:2-3). Lời Đức Chúa Trời nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời Đức Chúa Trời luôn luôn có hiệu quả như Lời Chúa phán: “Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11). Sự linh nghiệm của Lời Chúa được nhắc lại trong Tân Ước: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Chỉ có Lời Chúa giúp đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng như chính Chúa Giê-xu khẳng định: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn bày tỏ lòng tôn quý Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho con người, Lời Chúa là linh lương nuôi sống linh hồn con. Xin Chúa cho con luôn tôn quý Lời Chúa và đặt Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao nhất trong mọi khía cạnh của đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 4-6

 160 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 1, 2022 – Được Tạo Dựng Nên Mới

Suy Gẫm Lời Chúa Đầu Năm Âm Lịch
Tuesday, February 1, 2022
Được Tạo Dựng Nên Mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”
2 Cô-rinh-tô 5:17

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được ở trong Đấng Christ, 2 Cô-rinh-tô 5:17 mô tả chúng ta là “tạo vật mới” của Đức Chúa Trời: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”  Từ “Vậy” trong câu 17 cho chúng ta biết sự “dựng nên mới” là kết quả của “sự chết” của Chúa Giê-xu được sứ đồ Phao-lô nói đến trong các câu 14-16: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.” Con người xác thịt cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Con người cũ đã bị chôn và chúng ta được Chúa “dựng nên mới” để “bước đi trong sự sống mới” (Rô-ma 6:4). Đức Chúa Trời không “tu sửa” con người cũ của chúng ta cho tốt hơn nhưng Ngài “tạo dựng” tất cả những ai ở trong Chúa Giê-xu “hoàn toàn mới” – “mọi sự đều trở nên mới.” Chúng ta “bỏ con người cũ bằng những việc làm của mình” (Cô-lô-se 3:9), và mặc lấy “con người mới, được tạo dựng nên giống Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:24). Sự “tạo dựng nên mới” là một điều kỳ diệu, được hình thành trong chương trình của Đức Chúa Trời và được ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con là một tạo vật mới trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong năm mới và suốt cuộc đời con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 1-3

 158 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 31, 2022 – Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 31, 2022
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng “đoán già đoán non” về Đức Chúa Trời và xác quyết những ý tưởng riêng của mình về Chúa và chương trình của Ngài là hoàn toàn đúng. Chúng ta thường tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh và giống loài người, thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa. Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa hoàn vũ, Đấng có ý tưởng và đường lối vượt quá giới hạn và sự hiểu biết của con người. Chúng ta là những sinh vật tạm thời, những con người sa ngã không thể nào hiểu được ý tưởng và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Mặc dù chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Chúa nhưng chúng ta đã phạm tội và đáng bị vĩnh viễn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để trở thành tội lỗi vì chúng ta. Nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là ai và chúng ta là ai.

Bước vào Năm Mới, bạn có vững tâm vì biết chắc Đấng đang nắm giữ tương lai không phải là một con người nhưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền tể trị, Ngài biết hết mọi điều và ở khắp mọi nơi. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào ý tưởng và đường lối tốt đẹp của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 40.

 142 total views