Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 12, 2021 – Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 12, 2021

Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”
Rô-ma 5:12

Câu hỏi thường được đặt ra là con người sinh ra là tội nhân hay người đó chọn lựa trở thành tội nhân một thời gian sau khi được sinh ra. Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng là con người sinh ra là một tội nhân (mang bản chất tội lỗi) và đó là do nguyên tội lưu truyền từ A-đam. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người tốt lành và không có bản chất tội lỗi. Nhưng sau khi A-đam và Ê-va sa ngã phạm tội thì bản chất tội lỗi đã truyền lại cho tất cả dòng dõi loài người. Rô-ma 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Câu Kinh Thánh này cũng cho biết vì mọi người đều nhận hậu quả của tội lỗi là sự chết cho nên mọi người là tội nhân. Vua Đa-vít nói: “Kìa, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội; Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.” (Thi Thiên 51:5 BD2011). Chúng ta sinh ra là tội nhân mang bản chất tội lỗi, nếu chúng ta không được sinh lại (tái sinh) thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng 3:3 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”

Bạn đã được sinh lại trong Chúa để trở thành con cái của Ngài chưa? Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đáng bị chết mất vì sinh ra con là một tội nhân, nhưng Ngài cho con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn biết ơn Chúa và tiếp tục sống làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 325 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 11, 2021 – Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 11, 2021

Không Có Cơ Hội Được Cứu Sau Khi Chết

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”
Hê-bơ-rơ 9:27

Nhiều người tin sẽ có cơ hội thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi chết. Có giáo hội còn dạy về ngục luyện tội, là nơi con người sẽ đi đến sau khi qua đời để tiếp tục được thanh tẩy những tội lỗi của họ qua lời cầu nguyện hoặc việc làm công đức của những người sống. Tất cả những niềm tin về sự cứu rỗi hay tha thứ tội lỗi sau khi chết là hoàn toàn không có nền tảng Kinh thánh. Những suy nghĩ đó chỉ là sự mơ ước hay là một truyền thống do con người đặt ra. Lời Thánh Kinh cho chúng ta biết rõ ràng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tất cả những người không tin nhận Chúa và chết sẽ ứng hầu trước một tòa lớn và trắng để chịu sự phán xét khi Chúa Giê-xu trở lại. Sứ đồ Giăng diễn tả sự phán xét của những người chết mà không tin Chúa trong sách Khải Huyền 20:11-5 như sau: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Cảm tạ Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để tin nhận Chúa khi còn sống. Kinh Thánh sách Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Sứ đồ Phao-lô khi nói về sự cứu rỗi đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 6:2 “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Chúng ta đang sống trong thời kỳ thuận tiện đó, và sự cứu rỗi sẵn ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu ngay giây phút này. Bạn đã ăn năn tội lỗi và tin Chúa Giê-xu chưa? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã tin nhận Chúa. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu trong giây phút thuận tiện này, mời bạn cầu nguyện với Chúa qua lời cầu nguyện ngắn dưới đây. Đây là vấn đề quan trọng và khẩn cấp trước khi cơ hội qua đi!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con nhiều cơ hội để nghe về Tình Yêu Cứu Rỗi của Ngài. Con xin ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để cứu con khỏi sự phán xét sau khi chết và tên con được viết vào sách sự sống. Con xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.  

 367 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 10, 2021 – Không Được Cứu Qua Trung Gian Người Khác

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 10, 2021

Không Được Cứu Qua Trung Gian Người Khác

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Nhiều người tưởng sẽ được Chúa cứu vì mình sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Ông bà, cha mẹ đều là những tín hữu lâu năm trong Hội Thánh và có những chức vụ quan trọng trong giáo hội cho nên con cháu đều sẽ được Chúa cứu. Đức Chúa Trời khẳng định rằng “mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” Dù trong quá khứ ông bà, cha mẹ có làm lành, tích đức đến bao nhiêu cũng không giúp được gì cho hậu tự của mình. Ngay cả vợ chồng cũng không vì một người tin Chúa mà người phối ngẫu được Chúa cứu. Mỗi linh hồn đều chịu trách nhiệm về mọi điều mình làm. Đức Chúa Trời là một quan án công bình, Ngài phán xét mỗi linh hồn và linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết như Rô-ma 6:23 cho biết “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Đức Chúa Trời Công Bình nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Yêu Thương cho nên nếu kẻ ác có xấu xa bao nhiêu nhưng nếu nghe theo Chúa mà từ bỏ đường ác thì vẫn nhận được sự sống đời đời. Ngài luôn luôn kêu gọi tội nhân: Hãy ăn năn! Ăn năn thì được sự sống! Chúa tuyên bố trong câu cuối Ê-xê-chi-ên 18:32: “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”

Linh hồn mỗi người rất là quý báu và cá biệt trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu phán về sự vui mừng trên Thiên Đàng khi có một linh hồn ăn năn trở về cùng Chúa: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.” (Lu-ca 15:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Công Bình, Yêu Thương. Mặc dù con là người tội lỗi xấu xa đáng bị chết mất nhưng Ngài đã yêu và cứu con khi con ăn năn trở về thờ phượng Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự yêu thương và thánh sạch của Chúa. A-men.  

 340 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 9, 2021 – Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 9, 2021

Không Được Cứu Bởi Việc Làm Công Đức

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Ê-phê-sô 2:8-10

Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Tất cả mọi tôn giáo ở thế gian dạy rằng hãy làm việc công đức để mong được sự cứu rỗi. Nhưng cho dù chúng ta làm bao nhiêu “việc nghĩa” chúng ta cũng không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn công nghĩa, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng việc làm của chúng ta không giúp ích cho sự cứu rỗi. Chúng ta “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm” (Tít 3:5). Câu Kinh Thánh suy gẫm hôm nay trong Ê-phê-sô 2:9 cho biết “Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu”. Trước mặt Chúa, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Điều này có nghĩa là làm việc nghĩa, tuân giữ các điều răn, đi nhà thờ, dâng hiến tiền bạc, giúp người nghèo và những việc công đức khác không có khả năng cứu bất cứ ai.  “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Sự cứu rỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi hoàn toàn được thực hiện bởi chính Chúa Giê-xu, người đã sống một cuộc đời hoàn hảo, nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời cho tội lỗi, và sống lại từ cõi chết.

Điều kiện để được cứu rỗi là ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Sau khi chúng ta được Chúa cứu và trở thành một con người mới trong Chúa thì chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác qua những “công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được Chúa cứu để làm việc lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ bởi đức tin vào Chúa Giê-xu con nhận được sự cứu rỗi và được kể là công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa cũng đã chuẩn bị cho con các công việc tốt lành để phục vụ Chúa và bày tỏ tình thương của Ngài cho những người chung quanh. A-men.

 370 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 8, 2021 – Con Người Không Tự Cứu Mình Được

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 8, 2021

Con Người Không Tự Cứu Mình Được

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Công Vụ 4:12

Lời Kinh Thánh xác định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Không phải chỉ tất cả mọi người đều là tội nhân nhưng tất cả con người đều phải chết và chịu sự xét đoán của Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. “Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Cho nên con người, ngay cả những giáo chủ các tôn giáo trên thế gian, không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Trên thế gian nầy, không có ai là một người “tốt” như Thi-thiên 14:3 cho biết: “Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.” Con người là vật thọ tạo của Chúa, dù có khôn ngoan, tài giỏi như thế nào cũng không có thể giúp hoặc cứu được ai. “Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?” (Ê-sai 2:22). Nhiều người nói mỗi dân tộc đều có tôn giáo hay giáo chủ riêng để cứu những người tin và họ cũng bào chữa: đạo nào cũng tốt. Kinh Thánh Công Vụ 4:12 không nói “chẳng có danh nào khác ở vùng Trung Đông hay Châu Mỹ…”, nhưng Công Vụ 4:12 cho biết “không có danh nào khác ở dưới trời” tức là bất cứ nơi nào trên trái đất cũng cần Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Lời Chúa hứa “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban Chúa Giê-xu để chịu chết thế cho nhân loại. Cảm tạ Chúa con nhận được sự cứu rỗi qua Danh Duy Nhất là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho nhiều người. A-men.  

 348 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 5, 2021 – Sự Tha Thứ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 5, 2021

Sự Tha Thứ Của Chúa

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”
Hê-bơ-rơ 9:22

Trong những bài suy gẫm Lời Chúa về vấn đề tội lỗi, chúng ta biết được tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời tuyên bố ai phạm tội thì phải chết về phần xác lẫn phần tâm linh. Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương, bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho con người một phương cách để tránh được sự hình phạt của Ngài, đó là sự đổ huyết của Con Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời phán: “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Bởi sự đổ huyết thì có sự cứu chuộc! Trong luật pháp Môi-se, một người có tội được xem là “vô tội” và công chính trước mắt Chúa khi dâng con sinh tế, đổ huyết ra và chết thay cho tội đó. Những sinh tế này chỉ là tạm thời và là hình bóng của một Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29b). Sinh Tế Toàn Hảo là Chúa Giê-xu chỉ cần đổ huyết, chết một lần đủ cả trên cây thập tự để chuộc tội cho cả nhân loại. Hê-bơ-rơ 10:10 cho biết: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu phải đến trần gian và tại sao Ngài phải đổ huyết báu và chịu chết trên cây thập tự!

Lời Thánh Kinh phán: “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7b). Đó là lời hứa của Chúa ban cho tất mọi người ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Giê-xu. Bạn có tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sinh Tế Toàn Hảo đã đổ huyết ra và chết một lần đủ cả để tha thứ tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để đổ huyết báu và chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Xin Chúa cho con tiếp tục sống biết ơn Ngài và xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Ngài dành cho con. A-men.  

 461 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 4, 2021 – Tội Không Tin Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 4, 2021

Tội Không Tin Chúa Giê-xu

“Về tội lỗi, vì họ không tin ta.”
Giăng 16:9

Tội lỗi của chúng ta dù lớn như thế nào Chúa hứa Ngài sẽ tha thứ tất cả. Ê-sai 1:18b chép: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, chúng ta được tha thứ hết tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh – để mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời cho nhân loại đang ngập chìm trong tội lỗi không thể nào tự cứu lấy mình. Muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho biết: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (1 Ti-mô-thê 1:15). Chúa có quyền năng tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta nhưng nếu chúng ta phạm tội “không tin Chúa Giê-xu” thì không thể có sự tha thứ. Giăng 3:19 cho biết thế gian bị đoán xét vì Chúa Giê-xu là sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.  Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian và đã làm nhiều phép lạ chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đến lúc gần chấm dứt chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu, sứ đồ Giăng đã tường thuật: “Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài.” (Giăng 12:37). Chúa Giê-xu cảnh cáo một cách nghiêm trọng và rõ ràng: “Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (Giăng 8:24).

Bạn biết nhiều về Chúa Giê-xu nhưng bạn đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Với tất cả tấm lòng thành con đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình và loài người tội lỗi. A-men.  

 343 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 3, 2021 – Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 3, 2021

Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”
Ê-sai 59:2

Chúng ta biết rằng tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời quay mặt trước tội lỗi của con người và tội lỗi ngăn trở mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với con người. Trong Ê-sai 59:2, Ê-sai loan báo: “Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời; Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa.” Sự ngăn cách đây không phải là Chúa giữ khoảng cách thật xa với con người tội lỗi, nhưng ngăn cách đây nói đến mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người tội lỗi bị hoàn toàn “cắt đứt”. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, tất cả tội lỗi nhân thế trong đó có tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Tiên Tri Ê-sai đã báo trước 700 năm như sau: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6). Vì tội lỗi của nhân loại chất trên Con Vô Tội của Đức Chúa Trời nên Ngài phải “ngoảnh mặt” đi. Trong giây phút “khủng khiếp” đó, “Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34).    

Bạn có biết nếu tội lỗi của bạn chưa được tha thứ thì đời đời bạn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết không? Cảm tạ Chúa Giê-xu, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ngài vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con. Qua đức tin vào sự chết của Chúa Giê-xu con nhận được sự tha thứ và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Cảm tạ Chúa cho con được trở thành con của Ngài và không điều gì có thể phân rẽ tình yêu của Chúa ban cho con qua Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

 314 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 2, 2021 – Mọi Người Đều Phạm Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 2, 2021

Mọi Người Đều Phạm Tội

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 3:23

Trong Mùa Thương Khó chúng ta thường được nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Tội nhân tức là những người làm tội hay có tội. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã bắt đầu với vị thiên sứ trưởng Lu-xi-phe vì không bằng lòng với vị trí của mình, Lu-xi-phe mong muốn được cao hơn Đức Chúa Trời, và đó là sự sụp đổ của Lu-xi-phe, khởi đầu của tội lỗi (Ê-sai 14:12-15). Lu-xi-phe đổi tên thành Sa-tan và đã mang tội lỗi vào trong vườn Ê-đen cho nhân loại. Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời quyến dụ: “Các ngươi sẽ được giống như Đức Chúa Trời.” Sáng thế ký đoạn 3 mô tả A-đam và Ê-va phản bội chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta, con cháu của A-đam thừa hưởng tội lỗi từ A-đam. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết qua A-đam tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy, tội lỗi là điều nguy hiểm và xấu xa nhất trên thế gian. Tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề đau khổ của thế gian và đem đến sự chết cho tất cả mọi người. Rô-ma 6:23 cho biết “Tiền công (hậu quả) của tội lỗi là sự chết.”

Vì tội lỗi chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Bạn có biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa không? Bạn có biết mình phạm tội vì chống nghịch lại và không thờ phượng Đức Chúa Trời không? Bạn có mong muốn được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi không? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã đặt đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con biết được tất cả những nan đề trên thế gian là vì tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con biết chính con là một tội nhân đáng bị chết mất. Cảm tạ Chúa đã đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con được trở thành con Đức Chúa Trời. A-men.  

 338 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 1, 2021 – Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 1, 2021

Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:23-26

Theo truyền thống của một số giáo hội Cơ Đốc, thời gian 46 ngày trước Lễ Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là thời gian con dân Chúa tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, Mùa Chay chỉ có 40 ngày vì 6 ngày trong 46 ngày trước lễ Phục Sinh là ngày Chúa Nhật và không được tính vào những ngày buồn thảm của Mùa Chay vì Chúa Nhật đánh dấu ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Mùa Chay năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư 17 tháng 2. Ngày thứ Tư khởi đầu Mùa Chay còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday). Vào dịp Lễ Tro, các tín hữu thường được vẽ một thập tự bằng tro trên trán mang ý nghĩa ăn năn và cầu nguyện. Mùa Chay và Lễ Tro không phải là những nghi thức bắt buộc cho các tín hữu nhưng cũng tốt nếu chúng ta dành những ngày trước Lễ Phục Sinh để suy niệm về sự hy sinh của Chúa. Hình thập tự trên trán theo thời gian sẽ biến mất và Mùa Chay chỉ vỏn vẹn 40 ngày trong năm. Tuy nhiên, những người thật lòng đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, dù có dự lễ hay không, sẽ có Thánh Linh ấn chứng trong lòng.  Mỗi ngày, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Tiệc Thánh chúng ta dự hằng tháng là một lễ được Chúa Giê-xu thành lập để mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén thì nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu và nhớ trọng trách rao truyền Phúc Âm Cứu Rỗi của Ngài cho đến lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực; và nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cũng như rao sự chết của Ngài cho những người chưa tin nhận Chúa không chỉ trong Mùa Chay nhưng qua nếp sống mỗi ngày.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết trên cây thập tự thay thế cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn cứu rỗi của Chúa và rao truyền sự chết hy sinh của Ngài cho những người chung quanh. A-men.  

 352 total views,  1 views today